DPU

Aarhus Universitets segl

Fontænehusene

Projektet Fontænehusene Danmark påbegyndtes i februar 2010 og afsluttedes i oktober 2011. De afsluttende rapporter kan hentes fra denne hjemmeside.

I Danmark er der i dag ni fontænehuse - eller klubhuse som de oftest kaldes - geografisk fordelt i Jylland, på Sjælland og Bornholm. De udgør dagligt eller jævnligt et aktivitetstilbud for samlet op mod tre hundrede voksne psykiatribrugere og unge med psykosociale vanskeligheder. Medlemmer med et aldersspænd fra først i 20’erne til op i 60’erne og med psykiske vanskeligheder varierende fra yngre med behov for et midlertidigt sted at finde sig selv på den fortsatte vej mod uddannelse eller ordinært lønarbejde, til ældre med en lang psykiatrisk karriere bag sig og med deltagelse i klubhusets aktiviteter som en meningsfuld dagligdag så langt øjet rækker frem.

Fontænehusene i Danmark kan ses som et af de mere utraditionelle bud på en psyko-social rehabiliteringsmodel, der gør sig bemærket i kraft af fokus på at skabe stabile og strukturerede rammer og sociale fællesskaber, hvor borgere med diagnosticerede sindslidelser eller massive psykiske vanskeligheder har muligheder for ’at komme sig’ ud fra empowermentinspirerede livsmestringsstrategier frem for individuelt tilrettelagte terapeutiske behandlingsforløb.

’Fontænehusene Danmark’ var opdragsgiver med Social- og Integrationsministeriet som bevillingsgiver samt en mindre medfinansiering fra DPU/Aarhus Universitet. Projektet blev gennemført under DPU’s forskningsprogram ’Social- og specialpædagogik i inkluderende perspektiv’ (SSIP) af videnskabelig medarbejder cand. pæd. i pædagogisk antropologi Annemarie Højmark, lektor Niels Rosendal Jensen og lektor Søren Langager (projektansvarlig).