DPU

Aarhus Universitets segl

Ph.d.-netværk

- et forskerforum for ph.d.-studerende, der forsker i udsatte grupper inden for human -og samfundsvidenskabelig forskning med særlig fokus på etik og etiske dilemmaer i forskningsprocessen.

På tværs af forskningsområder inden for den human- og samfundsvidenskabelige forskning, samt på tværs af faggrupper mødes ph.d.-studerende i et forskerforum i regi af DPU, Aarhus Universitet.

Forskerforummet er etableret som et ph.d.-kursus under Aarhus Universitet. Forskerforummet ledes af en ansvarlig lektor, og deltagerne er ph.d.-studerende ved alle landets universiteter.

Forummet fungerer som et erfaringsnetværk baseret på, at deltagerne er forskellige steder i ph.d.-forløbet. Omdrejningspunktet er at være ph.d.-studerende i inden for de human- og samfundsvidenskabelige forskning med særligt fokus på forskning i udsatte grupper i samfundet – og med et helt særligt blik på etiske problemstillinger på alle niveauer i forskningsforløbet, fra udvælgelse af informanter til formidling af ph.d.-afhandling, artikler m.m.

I praksis er ph.d.-studerende ansat på forskellige universiteter og/eller institutter, sektorforskningsinstitutioner osv. og har som udgangspunkt ikke stor berøringsflade i dagligdagen. Forskerforrummet har som funktion at åbne mulighed for, at ph.d.-studerende har viden om andre igangværende projekter samt at give mulighed og rum til sparring på tværs af projekterne med et særligt fokus på etiske problemstillinger, konflikter og dilemmaer i hele ph.d.-forløbet.

Hovedformålet er at etablere et forskerforum for ph.d.-studerende, som er forskellige steder i deres forskningsproces, men alle har det til fælles, at de forsker i udsatte grupper i samfundet, f.eks. udsatte børn og unge, eller mennesker der befinder sig i forskellige marginaliserede, ekskluderede og stigmatiserede positioner i samfundet. Hovedformålet er samtidig at sætte fokus på etiske udfordringer, dilemmaer og konflikter, når forskning er rettet mod udsatte og sårbare samfundsgrupper. Forskerforummet vil således også være koncentreret om oplæg og diskussion af etiske aspekter i forskningsprocessen både i relation til forskningsdesign, dataindsamling, analyse, formidling og publicering af forskningsresultater.

Der er samtidig i forskerforummet fokus på at dele ideer og metoder og give feedback på andres udfordringer omkring alt fra emne til dataindsamling til artikelskrivning.

Deltagelse i ph.d.-netværk kræver ingen forberedelse, med mindre det aftales at fremlægge aspekter af egne forskning, f.eks. etiske overvejelser i dataindsamling, analyse m.m.

I forskerforummet vil de ph.d.-studerende endvidere blive introduceret til en række teoretiske oplæg om forståelser og betydning af etik i forskning i relation til udsatte grupper i samfundet og/eller særlige etiske problemstillinger forbundet til forskellige dele af forskningsprocessen.

I programmet for perioden 2022/2023 er der inviteret en række forskere, som på forskellig vis arbejder med etiske problemstillinger og dilemmaer i deres forskning. De inviterede forskere vil komme og holde oplæg med afsæt i deres egen forskning, og der vil være mulighed for spørgsmål og diskussioner undervejs.

Praktiske informationer

Ph.d-netværket mødes ca. hver tredje måned fra kl.12.00-16.00, fysisk på Campus Emdrup/København.

Medbring egen frokost. Kaffe/the/vand vil være tilgængeligt.

Ved deltagelse i netværket tildeles 1,5 ECTS-point med kursusbevis ved afslutning.

Følgende datoer for afholdelse af netværksmøder:

  • 17. maj 2022
  • 20.september 2022
  • 17. januar 2023
  • 17. maj 2023.

Såfremt nogen er fysisk forhindret i at deltage fx på grund af feltarbejde, vil et zoom-link blive oprettet.

Nærmere program for de respektive dage følger.

Kirsten Elisa Petersen
Lektor, ph.d.
DPU, Aarhus Universitet