DPU

Aarhus Universitets segl

Professionelle Lærere: Identitet, Kompetencer og Tilblivelse (PLIKT)

Om forskningsenheden

Forskningsenheden beskæftiger sig med pædagogiske, didaktiske, uddannelsesmæssige, sociologiske og psykologiske aspekter af lærerprofession, læreruddannelse og lærerpraksis. Formålet med enheden er at sætte et fornyet fokus på relevante aspekter af læreruddannelse for at kvalificere lærere og deres professionelle udvikling i forhold til arbejdsliv og praksis som professionelle aktører i skolen.

Forskning i læring og uddannelseskvalitet er således et centralt omdrejningspunkt i forskningsenheden, der vil bidrage med forskningsbaseret viden, som understøtter de lærerstuderende og lærerprofessionelles læring, kvalitet og relevans på professionshøjskole.

Forskningsenheden vil ligeledes arbejde på forøget forskningssamarbejde med professionshøjskoler og eksisterende nordiske/internationale forskningsnetværker, med henblik på at frembringe ny viden om lærerprofessionen, der kan kvalificere de lærerstuderendes læring og praksis under uddannelse og i arbejde.

Af særlig interesse er at undersøge den lærerprofessionelle identitet, kompetencer og tilblivelse som situeret i et felt omkring professionelle, samfundsmæssige, pædagogiske og personlige anliggender, herunder hvordan lærerstuderende lærer, udvikler sig og bliver til under uddannelse på professionshøjskole og i social, kulturel og pædagogisk praksis i skolen og andre sammenhænge.

Det er desuden intentionen i enheden at begrebsudvikle et fælles sprog om de forskellige problemstillinger knyttet til studiet af lærerprofessionalisme og -professionalisering (fx professionalisme, professionel identitet, professionel kompetence etc.). Forskningsenheden arbejder derfor med flere forskningsområder i studiet af de lærerprofessionelle:

 • undervisnings- og læringsmiljøer i læreruddannelse
 • sammenhænge og overgange imellem læreruddannelse og lærerpraksis i skole
 • professionelle læringsfællesskaber i skole og læreruddannelse
 • komparative studier af læreruddannelse i international og nordisk sammenhæng
 • refleksion og erfaring i læreruddannelsespraktikker
 • professionel identitet i professionsuddannelse og professionelt arbejde
 • efter- og videreuddannelse af lærerprofessionelle
 • uformel læring og socialisering i skole og læreruddannelse
 • rekruttering, motivation og engagement blandt lærere og lærerstuderende
 • videnformer og faglighed i lærerprofessionalisme
 • samfundsmæssige og sociologiske betydninger af lærerprofession
 • læring, ledelse og organisation af læreruddannelse og lærerarbejde
 • centrale pædagogiske begreber (fx transfer, relations kompetence, klasseledelse, professionelt skøn) samt deres betydning for professionel praksis og den professionelles kompetencer

Forskningsarbejderne har både karakter af empiriske studier, fx i form af etnografiske feltarbejder og aktionsforskning i forskellige organisationelle sammenhænge, evidensbaseret forskning og undersøgelser af indflydelse af hvad forskellige typer tiltag i skole og professionsuddannelse har på motivation og udbytte, komparative studier og surveys af lærerpraksis mv., samt litteraturstudier i enhedens forskningsområde.

Forskningsenheden er oprettet som gruppe fra foråret 2016 og medlemmerne i enheden har tværdisciplinære baggrunde inden for pædagogisk sociologi, generel pædagogik, uddannelsesvidenskab og pædagogisk psykologi. Der arbejdes således med flere forskellige metodiske og faglige tilgange til lærerprofessionalisme.