DPU

Aarhus Universitets segl

Gymnasiepædagogisk forskningsenhed

Vi samarbejder med gymnasier og andre uddannelsesaktører


Gymnasiepædagogisk forskningsenhed indgår i både store og små projekter med undervisning som omdrejningspunkt. Vi arbejder forskningsbaseret og ofte med digitale medier som en del af løsningen.

Vi forsker, udvikler og underviser i pædagogik, didaktik og læring. Vores udgangspunkt er, at forskning skal kunne anvendes i praksis. Vi samarbejder med en lang række institutioner og niveauer inden for uddannelsessektoren om bl.a. undervisningsudvikling, digitale medier i undervisningen og underviserkompetencer og efteruddannelse.

Er du interesseret i at indgå i et samarbejde med os, er du altid velkommen til at kontakte os

Vi samarbejder med forskellige uddannelsesinstitutioner:

  • Gymnasier og andre ungdomsuddannelser
  • Andre universiteter
  • University colleges og erhvervsakademier
  • Folkeskolen
  • Pædagogiske centre

Vi samarbejder med mange forskellige uddannelser.

Gymnasiepædagogisk forskningsenhed har en tæt kontaktflade til gymnasiesektoren og samarbejder med både lærere og ledere fra gymnasier i hele Danmark. Vi har fokus på ungdomsuddannelserne, fordi vi ønsker at bidrage til at skabe sammenhæng og progression i hele uddannelsessystemet.

Vi samarbejder med gymnasiesektoren for at understøtte, at universitetet bygger oven på de kompetencer, de studerende har med sig fra gymnasiet. Desuden bidrager vi til at kvalitetssikre gymnasieuddannelserne - dels ved at levere dygtige kandidater, som skal undervise på ungdomsuddannelserne i fremtiden, og dels ved vores deltagelse i udbuddet af teoretisk pædagogikum i samarbejde med Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Roskilde Universitet og Københavns Universitet.

Vores mål er at skabe synergi mellem vores forskning og praksis på gymnasierne. En del af vores forskning er aktionsforskning, som vi udfører i samarbejde med gymnasielærere og -ledere i deres lokale praksis.

Vi arbejder forskningsbaseret med emner, der har stor betydning for undervisningen i gymnasiet blandt andet i kraft af de nyeste reformer, fx:

  • entreprenørskab
  • digitale kompetencer
  • pædagogisk ledelse
  • klasseledelse og
  • karrierelæring

Cases: vores samarbejder med gymnasiet

Gymnasiepædagogisk forskningsenhed på DPU, Aarhus Universitet indgår i en række større projekter på gymnasieområdet, som er med til at kvalificere vores erfaring og viden inden for en række relevante temaer inden for sektoren. Læs om vores samarbejder herunder:

Entreprenørskab

Projektet E3U sigter mod at udbrede entreprenørielle kompetencer blandt lærere og undervisere i folkeskolen, på gymnasiet og de videregående uddannelser. E3U er en certificeret efteruddannelse i entreprenørskab, som vi udbyder i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab og Generation Turbo.

På E3U-efteruddannelserne tager vi udgangspunkt i de fire entreprenørielle dimensioner: Personlig indstilling, omverdensrelation, handling & kreativitet. Gennem uddannelsen rustes lærere og undervisere til at undervise i og med entreprenørskab med udgangspunkt i deres undervisningspraksis. Dermed er det ikke et vilkår, at man går på kompromis med kerne-fagligheden, men snarere giver det mulighed for at tænke alle fagligheder på nye måder. Læs mere om E3U her.

Digitale kompetencer

Projektet Digital Dannelse og Kompetenceudvikling (DiDaK) sætter fokus på digitale kompetencer i gymnasiet. Projektet er igangsat af Styrelsen for It og Læring (STIL) og involverer fem gymnasieskoler, der i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet har udviklet og gennemført en række forløb på skolerne, hvor fokus er på implementering af digitale kompetencer i fagene.

Formålet med projektet er at afdække, hvordan digitale kompetencer fra gymnasiereformen kan implementeres i lærernes praksis og dermed bidrage til at understøtte reformens fokus på faglighed, kundskaber og almendannelse. På baggrund af projektet er der udarbejdet 12 pædagogiske formater for digitale kompetencer, som kan integreres direkte i undervisningen. Læs mere på DiDaK's projektside

Pædagogisk ledelse

Projektet FPL - Faglig Pædagogisk Ledelse sætter fokus på en styrkelse af den faglige pædagogiske ledelse på landets gymnasier med henblik på individuel kompetenceudvikling og skoleudvikling som professionelt læringsfællesskab. Projektet er igangsat af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) og involverer 15 gymnasieskoler fra hele landet. 

I FPL styrkes evalueringskulturen på skolerne gennem et nyt feedback-koncept med fokus på aktioner og observationer i undervisningen efterfulgt af didaktisk reflekterende samtaler mellem leder og lærer eller lærergrupper. Det er hensigten, at skolelederne på den måde indtræder i rollen som didaktisk sparringspartner og kommer tættere på skolens kerneydelse; nemlig undervisning. Læs mere om FPL her.

Klasseledelse

Projektet KLEO - Klasseledelse og ErfaringsOpsamling har til formål at udvikle bedre lærerkompetencer inden for ungdomsuddannelserne. Projektet udføres i samarbejde med Skive College og er støttet af Region Midtjylland.

I KLEO arbejdes der med at give lærere i ungdomsuddannelser bedre muligheder for at motivere og fastholde deres elever. Det skal ske dels ved i teams at arbejde med læreres bevidsthed om deres egen klasseledelse og relationskompetencer, der er to af de væsentligste elementer for at elever bliver motiverede, og dels ved brug af QTI-værktøjet (questionnaire on teacher interaction). Parallelt hermed arbejdes der i projektet med skoleudvikling og ledelsens rolle i forbindelse med at lede og motivere lærere i organisationer under forandringer. Læs mere om KLEO-projektet.

Teopæd - partner

Sammen med Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Roskilde Universitet og Københavns Universitet indgår Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier på vegne af Aarhus Universitet i udbuddet af teoretisk pædagogikum.

Teoretisk pædagogikum har gennem de seneste år gennemgået store forandringer, og centeret har bidraget til udviklingen af et nyt teoretisk pædagogikum. Formålet med teoretisk pædagogikum er at uddanne gymnasielærere, som kan reflektere og forholde sig undersøgende og udviklende til egen undervisning og til samarbejdet med andre fag og kolleger. Det sker i samspil med praktisk pædagogikum og på et forskningsbaseret grundlag. Læs mere på teoretisk pædagogikums hjemmeside.


Søger du eller din skole sparring på udviklingsforløb, kompetenceudvikling af lærergrupper eller inspiration til nye tiltag i undervisningen, så vil vi gerne samarbejde med jer. Gymnasiepædagogisk forskningsenhed samarbejder med gymnasier og andre aktører i uddannelsessektoren om en række temaer inden for uddannelse, undervisning og digitale medier.

 

I Gymnasiepædagogisk forskningsenhed bygger al udvikling på forskningsbaseret viden, og vi indgår derfor i samarbejder med gymnasieskolen og andre uddannelsesaktører om en række temaer, som vi har kvalificeret viden og erfaring indenfor. Flere af temaerne har særlig relevans i en gymnasiekontekst og skriver sig ind i arbejdet med de nyeste reformer. 

Skræddersyede forløb

Når I samarbejder med os, er det altid med udgangspunkt i jeres behov og lokale kontekst. Det betyder, at formatet for samarbejdet altid er skræddersyet, kan tilrettelægges på mange forskellige måder og under varierende inddragelse af digitale medier. Nedenfor har vi skitseret en række af de formater, som samarbejdet kan tage udgangspunkt i.

 

Formater for samarbejde

De angivne timetal er overslag og kan justeres op og ned.

Blendede forløb

Vi planlægger og indgår i afviklingen af hele forløb, som kombinerer fysiske seminarer/workshops, deltagernes arbejde i egen praksis og et eller flere online elementer, fx webinars, bidrag til fælles blog platform, skriftlig feedback og diskussion online. Blendede forløb planlægges i tæt dialog med jer og tilrettelægges på baggrund af de rammer, I arbejder indenfor.

20-150 timers deltagelse pr. lærer/leder

Workshops på skolen/institutionen

Vi afholder workshops med afsæt i jeres konkrete ønsker eller udfordringer i jeres vante omgivelser. Formatet kan være målrettet både hele lærerkollegiet, faggrupper og ledergrupper, samt være med deltagelse af elever eller studerende. Workshops vil typisk indeholde et eller flere faglige oplæg, men vil primært bestå af forskellige dialog- og refleksionsbaserede øvelser og aktiviteter.

4-16 timers deltagelse pr. lærer/leder

Oplæg fra forsker eller udvikler

Vi vidensdeler med glæde omkring vores forskning og udvikling eksempelvis ved deltagelse i pædagogiske dage på skolen, til konferencer eller til andre arrangementer, hvor i finder det relevant.

1-3 timers deltagelse pr. lærer/leder.

Webinar

Vi afvikler webinarer, hvor vi både kvalificerer det faglige indhold og arrangerer det tekniske setup. Webinars kan involvere op til 100 personer og vil typisk bestå af et fagligt oplæg, gruppeøvelser eller diskussion i breakout sessions samt opsamling i plenum. Deltagelse i webinars kræver udelukkende adgang til en computer og en stabil internetforbindelse.

4 timers deltagelse inkl. forberedelse pr. lærer/leder.

Seminar på Aarhus Universitet

Vi afholder seminarer på campus i Aarhus, hvor vi både står for det faglige indhold og praktiske omstændigheder.

4-8 timers deltagelse pr. lærer/leder

Sparring/rådgivning

Vi sparrer og rådgiver på konkrete pædagogiske problemstillinger både i forhold til hele underviser- eller ledergrupper og i forhold til konkrete undervisningsforløb eller kurser. Sparring kan være telefonisk, pr. mail eller ved fysisk møde.

1-10 timers deltagelse pr. lærer/leder.