DPU

Aarhus Universitets segl

Praktiske informationer

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på en række af kandidatuddannelserne. Betingelser for optagelse og adgangsbegrænsning er nærmere beskrevet under de enkelte uddannelser.

Adgangsbetingelser

For at blive optaget på en kandidatuddannelse skal du have

  • En bachelorgrad som er relevant for det fagområde, du ønsker at studere eller eventuelt en anden bacheloruddannelse suppleret med fagligt relevante enheder på akademisk niveau
  • En relevant professionsbacheloruddannelse

De specifikke adgangskrav er beskrevet under de enkelte uddannelser.

Aarhus Universitet kan på grundlag af en individuel vurdering give adgang til uddannelserne for ansøgere, som ikke opfylder adgangskravene, men som på andet grundlag skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen.

Hvis du har en professionsbacheloruddannelse, der ikke er direkte adgangsgivende, eller en mellemlang videregående uddannelse, skal du kunne dokumentere supplerende uddannelse.

Ansøgning

Find information om ansøgningsfrister og -procedurer på kandidat.au.dk

Når du søger ind på en kandidatuddannelse på DPU skal du medsende en fagligt begrundet ansøgning.

Ansøgningsfrister

Find information om ansøgningsfrister og andre vigtige datoer på kandidat.au.dk

De Studerendes Råd ved DPU (DSR)

De Studerendes Råd er det samlende organ for alle studerende på DPU

ECTS-point

En kandidatuddannelse er normeret til 120 ECTS (European Credit Transfer System), som svarer til to årsværk.

Eksamen

Information om eksamensformer findes i studieordningerne.

E-learning

Som studerende på DPU bliver du tilknyttet en e-learningplatform (Brightspace). Via den får du adgang til informationer om uddannelsen, studiemateriale, vejledning og en række samarbejdsværktøjer.

Det er væsentligt, at du som studerende har adgang til en computer med internetforbindelse. I mange tilfælde vil det være en fordel at have en bærbar computer med trådløs opkobling. Der er mulighed for trådløs opkobling på hele instituttets område.

Forbehold

Aarhus Universitet forbeholder sig retten til at afvise kvalificerede ansøgere ved manglende kapacitet eller manglende lærerressourcer samt til at aflyse et modul eller hele uddannelsen, hvis der er for få kvalificerede ansøgere, utilstrækkelige lærerressourcer, eller hvis der opstår andre særlige omstændigheder.

Kursuskatalog

Kursuskataloget giver oversigt over, hvor og hvornår der udbydes undervisning på de enkelte moduler.

Merit

Når du søger optagelse på en videregående uddannelse, er du forpligtet til at oplyse, om du tidligere har bestået fag og kurser på videregående uddannelser.

Mitstudie

Mitstudie, som alle studerende på DPU, Aarhus Universitet har adgang til, er en samlet indgang til dit studieoverblik, studieinformation, din AU-mailkonto og selvbetjeningssystemer.

Orlov

En orlov kan bevilges, hvis den er begrundet i sygdom, fødsel/adoption, værnepligt/FN-tjeneste og/eller andre særlige forhold (f.eks. alvorligt sygt barn/forælder/anden nær pårørende).

Semesterstart

Efterårssemestret starter 1. mandag i september, forårssemestret 1. hverdag i februar. Der afholdes studiestartsarrangementer for nye studerende i slutningen af august / starten af september i Aarhus og København.

Selvbetjening

Tilmelding til undervisning og eksamen sker via selvbetjeningssystemet, ligesom informationer om eksamenskarakterer mv. hentes her. Du får adgang til selvbetjeningssystemetvia mitstudie, som alle studerende på DPU, Aarhus Universitet, har adgang til.

Specialpædagogisk støtte

Hvis du har brug for specialpædagogisk støtte for at kunne gennemføre uddannelsen, er det vigtigt, at du allerede ved ansøgningen gør opmærksom på dette.

Studienævn

Studienævnet består af valgte repræsentanter for undervisere og studerende og arbejder med studieordningsændringer, fagudbud, dispensationer mv.

Studieordninger

Uddannelsernes indhold, opbygning, eksamensformer mv. er beskrevet i studieordningerne. Vær opmærksom på, at der kan være flere udgaver af en studieordning for en uddannelse. Hvis du er ny eller kommende studerende, er det den nyeste studieordning, der gælder. Hvis du allerede er studerende eller tidligere har været det, kan det godt være en ældre udgave, der er gældende for dig.

Studiernes tilrettelæggelse

Kandidatstudiet er tilrettelagt som fuldtidsstudium. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at bibeholde et fuldtidsarbejde samtidig med studieaktiviteterne, da et fuldtidsstudie kræver, at man bruger i gennemsnit 37 timer om ugen på studieaktiviteter.

Der er en række forelæsninger, også på engelsk, og derudover seminarer, holdundervisning, øvelser og vejledning. Der er ikke mødepligt i forbindelse med undervisningen. Ud over undervisningen skal der bruges tid på arbejde i studiegrupper, individuelt studiearbejde, undersøgelser, studiearbejde via e-learningsystemet, indsamling af information og materialer ved f.eks. biblioteksbesøg etc.

Uddannelsen skal være afsluttet inden for den maksimale studietid.

Studiesteder

De pædagogiske kandidatuddannelser udbydes i København (Campus Emdrup) - de fleste også i Aarhus - se nærmere under de enkelte uddannelser.

  • De to campusser er beskrevet her: Studieliv

Studievejledningen

Du kan henvende dig til studievejlederne på DPU, hvis du har spørgsmål om valg af studie, tiden under studiet og om mulighederne efter studiet. Det kan være studiemæssige spørgsmål og/eller vejledning i forbindelse med personlige problemstillinger.

SU

Studerende på kandidatuddannelserne, som i øvrigt opfylder betingelserne, har mulighed for at søge SU. På SU-styrelsens hjemmeside www.su.dk findes en række informationer om SU - blandt andet mulighed for at beregne egen SU. Har du yderligere spørgsmål, kan du henvende dig til Aarhus Universitets SU-kontor.

Studerende, som søger om optagelse direkte fra en SU-berettigende uddannelse, har mulighed for at modtage SU i sommerferieperioden.

Studiecenter Arts

Studiecentret tilbyder information og vejledning om kandidatuddannelser. De ansatte i Studiecenter Arts har generel viden om administrative forhold for bachelor- og kandidatstuderende på Arts. Du kan især spørge dem om det, der vedrører regler og formalia, rettigheder og forpligtelser, generelle forhold for studerende mv.

Økonomi

Der er ingen deltagerbetaling på kandidatuddannelserne

Der vil være udgifter til bøger og andre materialer, men da der er op til dig selv hvilke materialer du vil anskaffe, om du vil købe nyt eller brugt eller låne dig frem, kan vi ikke oplyse et beløb.