Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Valgfag på DPU's Masteruddannelser

Valgfag forår 2021

Et valgfag på DPU master er et kortere forløb, som kan gennemføres som:

 • del af en masteruddannelse
 • selvstændigt efteruddannelsesforløb

Karrierevejledning til arbejdsmarkedet

På dette valgfag arbejder vi med forskellige forståelser af arbejdsmarkedet og af karriere og vejledning.

Vi anskuer arbejdsmarkedet fra 3 perspektiver:

 • Arbejdsmarkedets aktører - arbejdstagerne.
 • Arbejdsmarkedets arkitekter - dem, der tilrettelægger forskellige støttefunktioner for aktører på arbejdsmarkedet.
 • Arbejdsmarkedets støttepersoner - voksenundervisere, HR, uddannelsesledere, vejledere, coaches m.fl., som støtter voksne (og unge voksne) i deres bevægelser på arbejdsmarkedet og i overgange til fra uddannelse til arbejdsmarked.

Find mere information i Kursuskataloget

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde: Adgangskrav til Master i vejledning


FORÅR 2021 - undervisningsformer, tid og sted mv.

Information følger primo oktober

Emotionelt arbejde i professionelle samtaler

Valgfaget sætter fokus på, hvordan følelsernes dynamik kan forstås og håndteres i professionelle samtaler i pædagogisk praksis. I valgfaget præsenteres den studerende for emotionssociologiske perspektiver på følelser som skam, ensomhed og tillid og hvordan den stigende professionalisering af følelser i velfærdsstaten får betydning for samtaler i pædagogisk praksis. Disse forhold eksemplificeres gennem et blik på vejledningsfeltet og arbejdet med deltagernes eksempler fra egen praksis.

Find mere information i kursuskataloget

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde: Adgangskrav til Master i vejledning


FORÅR 2021 - undervisningsformer, tid og sted mv.

Information følger primo oktober

Profession, professionalisme og professionel dømmekraft

Der er i disse år et stort fokus på professionerne: Hvad vil det sige at være fagprofessionel, dvs. lærer, velfærdsmedarbejder, pædagog osv.? Hvad kendetegner en professionel i modsætning til en amatør? Hvordan er rammebetingelserne for fagprofessionelle i en moderne, ledelsesmæssig og politisk kontekst, hvor mange taler om ”deprofessionalisering”? Hvorfor har vi brug for fagprofessionelle?

Svaret på det sidste spørgsmål er nok, at fagprofessionelle kan udøve dømmekraft. Det er der i stigende grad brug for i en verden, der bliver mere og mere kompleks. Hverken læger eller sygeplejersker, lærere eller pædagoger kan agere ud fra en manual. Dertil er problemerne for mange og for komplekse.

Find mere information i kursuskataloget

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde: Adgangskrav til Master i uddannelsesledelse


FORÅR 2021 - undervisningsformer, tid og sted mv.

Information følger primo oktober

Transfer mellem uddannelse og arbejdsliv

Det afgørende succeskriterium for kompetenceudvikling er, om denne sætter sig spor i ændrede handlinger i praksis, det vil sige om deltagerne anvender det, de lærer, i en praksis efterfølgende. Forskning viser, at denne transfer og implementering er forbundet med en række udfordringer.

Find mere information i kursuskataloget

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde:Adgangskrav til Master i voksnes læring og kompetenceudvikling


FORÅR 2021 - undervisningsformer, tid og sted mv.

Information følger primo oktober

Teknologiforståelse i professionsarbejde

Vi bruger stadigt mere avanceret teknologi til at hjælpe os med opgaver som uddannelse, vejledning og ledelse. Det kræver ikke blot nye kompetencer men også nye teoretiske forståelser af, hvordan vi omformer teknologier i praksis, og teknologier omformer os i praksis. I dette valgfag ser vi på udvalgte teknologier og teorier og hjælper hinanden til en dybere forståelse af, hvordan teknologier forandrer vores organisatoriske hverdagsliv.

Find mere information i kursuskataloget

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde: Adgangskrav til Master i uddannelsesledelse


FORÅR 2021 - undervisningsformer, tid og sted mv.

Information følger primo oktober

Marginalisering og udsathed

Dette valgfag handler om at forstå og analysere ekskluderende processer i relation til sociale og kulturelle forestillinger om mennesker i forskellige situationer og med forskellige karakteristika. Hvordan har definitioner og forståelser af anderledeshed forandret sig over tid og hvilken rolle har normalitetsbegrebet spillet? Hvordan manifesterer disse forestillinger sig i institutionelle logikker og professionelle identiteter? En dyb forståelse af disse processer og forestillinger udgør en nødvendig platform for at kunne modvirke dem. På faget præsenteres teoretiske forståelser af sådanne processer som de udspiller sig især i forbindelse med kropslige, adfærdsmæssige og helbredsmæssige afvigelser og lidelser, ligesom der gives eksempler på empiriske studier i normalitet og afvigelse. Vi kommer desuden ind på konkrete studier med fokus på relationen mellem diagnoser, stigma, afvigelse og identitet som socialt og kulturelt fænomen.

Find mere information i kursuskataloget

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde: Adgangskrav til Master i vejledning


FORÅR 2021 - undervisningsformer, tid og sted mv.

Information følger primo oktober

Trivsel og trivselsfremme

Valgfaget giver en indføring i teoretiske og metodiske tilgange til at arbejde med trivsel og trivselfremme i uddannelser og andre steder hvor der arbejdes med trivsel og læring, herunder i læringsfællesskaber på arbejdspladser. Der sættes fokus på forskellige forståelser af trivsel, og på hvilken betydning disse kan have for trivselfremmende udviklingstiltag i praksis, samt på forskellige betingelser for at arbejde med trivselproblemstillinger i praksis.

Find mere information i kursuskataloget

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde: Adgangskrav til Master i voksnes læring og kompetenceudvikling


FORÅR 2021 - undervisningsformer, tid og sted mv.

Information følger primo oktober

Fællesskabende praksis i tværprofessionelt velfærdsarbejde

Fællesskabende praksis handler om at skabe inkluderende fællesskaber, som giver de unge, forældre, myndigheder og lokalsamfund nye muligheder for at handle sammen. Inklusionsindsats er ofte individualiseret og med et fokus på problemer og mangler hos den enkelte (barn eller voksen). Hvad sker der, hvis inklusionsindsats i stedet fokuserer på at muliggøre adgang til meningsfulde fællesskaber på måder, der engagerer de udsatte børn og deres familier i fællesskabende aktiviteter?

Find mere information i kursuskataloget

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde: Adgangskrav til Master i voksnes læring og kompetenceudvikling


FORÅR 2021 - undervisningsformer, tid og sted mv.

Information følger primo oktober

Hvad er valgfag?

Valgfag udbydes på tværs af DPU’s masteruddannelser og giver dig mulighed for at tone din faglighed i en bestemt retning, fordybe dig i et emne, der har din særlige interesse, eller dygtiggøre dig inden for et tema med central betydning for dit fagområde. Valgfag udvikler dine kompetencer i at begå dig i tværfaglige sammenhænge og giver dig derigennem et tværfagligt perspektiv på dit fagområde.

Valgfagene tager udgangspunkt i centrale emner og aktuelle samfundsmæssige problemstillinger, og deres indhold og fokus kan derfor ændre sig fra år til år.

Hvem kan tage valgfag?

 • Valgfag som en del af en masteruddannelse
  Hvis du tager en masteruddannelse i Uddannelsesledelse, Vejledning eller Voksnes læring og kompetenceudvikling, kan du følge to valgfag i løbet af din uddannelse.
 • Valgfag som efteruddannelsestilbud på masterniveau
  Du kan også tage et valgfag, selv om du ikke er indskrevet på en masteruddannelse. Du opnår ny faglig indsigt og får desuden mulighed for at vurdere, hvad en masteruddannelse på DPU indebærer, og om det matcher dine ønsker til din faglige udvikling.
  Hvis du inden for 6 år efter, at du blev optaget på valgfaget, gennemfører en DPU master, hvor valgfag indgår, har du mulighed for at lade dit valgfag indgå som en del af uddannelsen.
  For at blive optaget på et valgfag skal du opfylde adgangskravene til den masteruddannelse, valgfaget hører under - se under de enkelte valgfag.

Fakta

VARIGHED

1 semester - 18 undervisningstimer

UNDERVISNING

Uge 15-19 (12. april - 12. maj) 2021

STED

København

ECTS

5  ECTS

PRIS

12.000 kr.

ANSØGNING

2. maj: Valgfag i efteråret
15. november: Valgfag i foråret