Aarhus Universitets segl

Optagelse på

DPU's masteruddannelser

Mastermoduler og valgfag efterår 2024


Der var ansøgningsfrist 2. maj - men du kan stadig søge!

Hvis modulet/uddannelsen/valgfaget bliver oprettet, og der er ledige pladser, åbner vi for efteroptag.

Ansøgninger, vi har modtaget efter 2. maj, kommer i betragtning til efteroptag i den rækkefølge, vi har modtaget dem.

Senest i starten af juni vil du på siderne om de enkelte uddannelser og på valgfagssiden kunne se, om vi åbner for efteroptag.


Valgfag i det kommende semester

Husk at du altid skal søge optagelse, hvis du vil følge et valgfag i det kommende semester.

Både hvis valgfaget er et selvstændigt uddannelsesforløb, og hvis du ønsker at følge det som en del af et enkeltmodul, et modul på en hel masteruddannelse eller et modul på et fleksibelt forløb.

Spørgsmål om ansøgning, optagelse, indskrivning og fakturering

Kontakt Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier

Tlf.: 87 16 10 97

E-mail: evu.arts@au.dk

Ansøgning


Er du ny ansøger?

Du søger via det digitale ansøgningssystem DANS, hvor du sender din ansøgning direkte i systemet.

Når du ansøger, skal du uploade

  • dokumentation for din adgangsgivende uddannelse (kopi af eksamensbeviser)
  • dokumentation for relevant erhvervserfaring (arbejdsgivererklæring eller kopi af ansættelsesbevis og lønseddel)

Har du inden for de seneste 3 år søgt om optagelse på en af vores efter- og videreuddannelser, behøver du ikke uploade den samme dokumentation igen.

Alle dine bilag skal indeholde navn og CPR-nummer.


Er du allerede indskrevet på et modul?

Du kan søge optagelse på kommende moduler og valgfag på uddannelsen via sevbetjeningen i STADS. Du kan finde en genvej til selvbetjeningen via mitstudie.au.dk.   


Problemer med ansøgningssystemet?

Hvis du har tekniske problemer med ansøgningssystemet - fx hvis aktiveringslinket ikke virker, registreringsinfo ikke gemmes, hvis du ikke kan se beskeder, selvom du er logget ind, eller der er problemer med din e-mailadresse.

Tilskud til kompetenceudvikling


Masteruddannelser er ikke SU-berettigede, men der er andre muligheder for at søge støtte:

Hvis du er ansat i en kommune:

Hvis du er ansat i en region:

Hvis du er ansat i staten:

Hvis du er privatansat kan du kontakte din fagforening for information om tilskud til kompetenceudvikling.

Tal også med din arbejdsplads om muligheden for tilskud til kompetenceudvikling.


Mere om ansøgning, optagelse og betaling


Hele uddannelsen eller et enkeltmodul

Hvis du starter på det første modul på en masteruddannelse og har planer om at gennemføre hele uddannelsen, anbefaler vi, at du søger optagelse på hele uddannelsen med det samme. 
Når du er optaget på hele masteruddannelsen, er du sikret, at de følgende moduler udbydes inden for de næste to år, og at du får plads på dem.

Når du er optaget på et enkeltmodul, har du hverken garanti for, at de øvrige moduler på masteruddannelsen udbydes de følgende semestre, eller at du kan blive optaget, hvis modulet allerede er fyldt af studerende, der er optaget på hele uddannelsen.

Hvis du er optaget på et enkeltmodul og ønsker at fortsætte, skal du søge optagelse på kommende moduler og valgfag på uddannelsen via sevbetjeningen i STADS. Du kan finde en genvej til selvbetjeningen via mitstudie.au.dk. Du kan se i dit optagelsesbrev i det digitale ansøgningssystem, om du er optaget på et enkeltmodul eller hele uddannelsen.

Du har 6 år til at gennemføre en masteruddannelse. Hvis du er enkeltmoduls-studerende, kan du tage modulerne 1-3 i den rækkefølge, der passer dig.

Husk at søge optagelse på valgfag

Du skal altid søge om optagelse på valgfag forud for det semester, hvor du ønsker at tage dem.

Det gælder:

  • Hvis du ønsker at følge et valgfag som selvstændigt forløb
  • Hvis du søger optagelse på et enkeltmodul med mulighed for valgfag
  • Hvis du er optaget på en hel uddannelse og skal i gang med et modul med mulighed for valgfag
  • Hvis du er optaget på en fleksibel master og der indgår valgfag i din uddannelsesplan

Fleksibelt forløb

Hvis du vil læse enkeltmoduler som en del af et fleksibelt forløb, anbefaler vi, at du søger optagelse på det fleksible forløb med det samme. Det sikrer dig, at de moduler, du gennemfører, kan godkendes i forhold til dit hovedemne. Du har seks år til at gennemføre hele uddannelsen, og du binder dig kun for et modul ad gangen.

Valgfag som selvstændigt forløb

Hvis du vil tage et valgfag som selvstændigt efteruddannelsesforløb, skal du kun søge optagelse på valgfaget. Hvis du senere ønsker at tage en hel masteruddannelse, et fleksibelt forløb eller et enkeltmodul, har du mulighed for at lade valgfaget indgå som del af forløbet.

Svar på ansøgning

Du modtager svar på din ansøgning senest 6 uger efter ansøgningsfristen.

Aflysning

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er forskellig for de forskellige moduler og valgfag. Se priserne på siderne om de enkelte uddannelser. Deltagerbetalingen pålignes ikke moms.

Deltagerbetalingen opkræves forud for semesterstart og dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Der kan ud over deltagerbetalingen være udgifter til undervisningsmateriale. På modul 1 på nogle uddannelser kan der desuden være udgifter til internatophold – herunder udgifter til transport til internatstedet.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. En ny deltagerbetaling giver ikke flere eksamensforsøg, og du kan derudover ikke gå til eksamen i et allerede bestået fag.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Afmelding og refusion

Ønsker du at afmelde dig et uddannelsesforløb, skal du gøre det skriftligt til administrationen på Efter- og videreuddannelse på Arts. Du afmelder dig ved at sende en mail til: evu.arts@au.dk.

Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi modtager din skriftlige afmelding inden første undervisningsgang og senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre, senest 1. februar ved undervisning i forårssemestre. Efter at undervisningen er startet, kan deltagerbetalingen ikke længere refunderes.

Generelle frister


Moduler og valgfag

2. maj: moduler og valgfag i efterårssemestre

15. november: moduler og valgfag i forårssemestre

Se under de enkelte uddannelser og på valgfagssiden, hvad vi udbyder det kommende semester.

Fleksibel master

1. september: med henblik på at følge undervisning i foråret

1. februar: med henblik på at følge undervisning i efteråret

Læs mere om sammensætning af en individuelt tilrettelagt Fleksibel master og den obligatoriske vejledningssamtale.