Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Valgfag på DPU's Masteruddannelser

Valgfag i foråret 2022 - efteroptag på fag med ledige pladser

 • Emotionelt arbejde i professionelle samtaler - der er ledige pladser
 • Co-teaching, aktionlæring og relationskompetence - der er ledige pladser
 • Livsduelighed i det 21. århundrede - pt. ingen ledige pladser, men send en ansøgning, hvis du vil optages på venteliste.

Valgfag på DPU Master

Et valgfag er et kort forløb (5 ECTS).

Du kan tage et valgfag som et selvstændigt efteruddannelsesforløb. Det kan give dig indsigt i et aktuelt emne - og måske også være en mulighed for at prøve af, om en masteruddannelse er noget for dig.

På de fleste af DPU's masteruddannelser er der valgfag på modul 2 og 3, og valgfagene kan også indgå i en masteruddannelse som fleksibelt forløb. Du skal altid søge optagelse på valgfagene forud for det semester, hvor du skal følge dem.

Emotionelt arbejde i professionelle samtaler

Der er åbent for efteroptag

Kvalificerede ansøgere optages, efterhånden som vi modtager ansøgningerne. Der bliver lukket for efteroptag, når holdet er fyldt op eller senest den 20. januar 2022.

Dette valgfag er for dig, som arbejder med professionelle samtaler og ønsker at sætte fokus på og skærpe din forståelse af, hvordan følelsernes dynamik kan forstås og håndteres i samtalerne.

I undervisningen ser vi nærmere på de emotionelle spændingsfelter, som man som professionel må navigere i, når man samtaler med klienter og pårørende. Spørgsmålet er, hvordan man kan være/er loyal over for systemets regler og rammer og samtidigt varetage klienters, brugeres, studerendes eller vejledtes interesser og behov?

Faget introducerer til et emotionssociologisk perspektiv på følelser og til, hvordan følelser kan komme til udtryk. I arbejdet med konkrete cases ser vi således på følelser som sociale fænomener og herunder, hvilke etiske og moralske perspektiver professionalisering af følelser i velfærdsstaten får for samtaler i pædagogisk praksis. Eksempler fra vejledningsfeltet og eksempler fra deltagernes egen praksis inddrages i undervisningen.  

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde: Adgangskrav til Master i vejledning

Find mere information i kursuskataloget

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os


FORÅR 2022

Der er ansøgningsfrist den 15. november 2021

Undervisningen foregår i Emdrup

23.-24. maj
9.-10. juni

Valgfaget udbydes kun i forårssemestre


Hør lektor Helle Merete Nordentoft fortælle om valgfaget

Co-teaching, aktionslæring og relationskompetence

Der er åbent for efteroptag

Kvalificerede ansøgere optages, efterhånden som vi modtager ansøgningerne. Der bliver lukket for efteroptag, når holdet er fyldt op eller senest den 20. januar 2022.

Co-teaching, hvor to eller flere fagprofessionelle samarbejder om alle led undervisningen, bliver stadig mere udbredt i danske grundskoler. Som strategi for arbejdet med at udvikle inkluderende undervisning og skabe lærings- og deltagelsesmuligheder for alle elever har det vist sig at have et lovende potentiale. 

På dette valgfag får du uddybet din viden om co-teaching. Du lærer, hvordan du konkret kan arbejde med co-teaching som et greb til at skabe differentieret og inkluderende undervisning, og du får indsigt i, hvordan samarbejdet mellem flere fagligheder kan bringes i spil i en fælles bestræbelse på at udvikle en mere inkluderende skolepraksis.

På valgfaget bliver du desuden præsenteret for aktionslæring som en tilgang til kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og andre professionelle, der tager direkte udgangspunkt i deres konkrete erfaringer og de udfordringer, som de oplever i egen praksis. I arbejdet med inklusion bliver der ofte satset på formel kompetenceudvikling af medarbejdere gennem kurser, seminarer og lignende. Problemet med denne form for professionel læring er, at den ofte er vanskelig at overføre til skolens hverdagspraksis. Aktionslæring derimod er en langt mere kontekstfølsom tilgang, hvor professionelle sammen undersøger og eksperimenterer med egen praksis og ud fra de erfaringer, som det giver, udvikler og tilpasser undervisningen til elevernes behov og forudsætninger for at deltage.

Hvor både co-teaching og aktionslæring mest handler om struktur og organisering, sætter valgfagets tredje ben fokus på relationernes betydning for børns læring, udvikling og trivsel. Vi ved fra forskningen, at den pædagogiske relationskompetence er en helt central kompetence hos de professionelle, og på valgfaget skal vi derfor også arbejde med de interpersonelle aspekter af elevernes læreprocesser.

 

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde: Adgangskrav til Master i trivsels- og ressourcepsykologi

Find mere information i kursuskataloget

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os


FORÅR 2022

Der er ansøgningsfrist den 15. november 2021

Undervisningen foregår på DPU i Aarhus

3.-4. marts
10.-11 marts


Livsduelighed i det 21. århundrede

Der er mulighed for optagelse på venteliste

Der er pt ingen ledige pladser, men der er mulighed for at blive skrevet på venteliste. Hvis der bliver en ledig plads, vil den første kvalificerede ansøger på ventelisten blive tilbudt en plads. Send en ansøgning, hvis du skrives på venteliste. Sidste frist for ansøgning er den 20. januar 2022.

Hvad er livsduelighed, og hvordan kan man arbejde med at udvikle livsduelighed hos børn, unge og voksne? 

Hvis det er et emne, du gerne vil arbejde med, så er dette et valgfag for dig.

Det vil give dig indblik i begrebet livsduelighed, og hvordan det har udviklet sig over tid. Vi vil se på, hvordan livsduelighed kan forstås i lyset af de kompetencer og færdigheder, der er behov for i det 21. århundrede, og i lyset af en psykologisk resiliensforståelse.

Vi går i dybden med forskningen i, hvordan man i praksis arbejder med livsduelighed, og vi skal arbejde med teorier om, hvordan man kan udvikle livsduelighed hos børn, unge og voksne i forskellige konkrete sammenhænge.

Vi skal arbejde med livsduelighed ud fra en psykologisk forståelse af resiliens og ud fra et styrke- og ressourcebaseret perspektiv, og vi har fokus på teorier om begrebets tre aspekter: personlige egenskaber, sociale kompetencer og kognitive kompetencer.

Du lærer at analysere problemstillinger, der ligger inden for livsduelighedens aspekter, at vurdere, hvordan man kan intervenere, og at designe interventioner, der kan fremme livsduelighed hos børn unge og voksne.

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde: Adgangskrav til Master i trivsels- og ressourcepsykologi

Find mere information i kursuskataloget

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os


FORÅR 2022

Der er ansøgningsfrist den 15. november 2021

Undervisningen foregår på DPU i København

1.-2. marts
8.-9. marts


Transfer og implementering af viden på arbejdspladser og i organisationer

Lukket for optag

Holdet er overtegnet - der er derfor ikke mulighed for at søge optagelse i foråret 2022.

Valgfaget er for dig, der ønsker konkrete redskaber til succesfuld transfer og implementering af viden i praksis. Det afgørende succeskriterium for kompetenceudvikling er, om deltagerne anvender det, de lærer, i en praksis efterfølgende. Forskning viser, at transfer og implementering er forbundet med en række udfordringer, og i undervisningen undersøger vi disse forhold nærmere. Vi vil desuden arbejde med definitionerne af begreberne transfer og implementering, cases og inddrage deltagernes egne eksempler.  

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde: Adgangskrav til Master i voksnes læring og kompetenceudvikling

Find mere information i kursuskataloget

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os


FORÅR 2022

Der er ansøgningsfrist den 15. november 2021

Undervisningen foregår på DPU i København

I foråret 2022 foregår undervisningen på flg. datoer:
3.-4. marts
10.-11. marts

Opdateret 11.10.21.


Hør lektor Vibe Aarkrog fortælle om valgfaget

Karrierevejledning til arbejdsmarkedet

Aflyst

Valgfaget gennemføres ikke i foråret 2022.

Dette valgfag er der for dig, der har interesse i arbejdsmarkedet og vejledning af voksne. Undervisningen giver dig et nyt fagligt netværk, og du får indsigt i den nyeste forskningsbaserede viden inden for vejledningsfeltet.

Vi vil i undervisningen arbejde med forskellige forståelser af arbejdsmarkedet og af karriere og vejledning. Vi anskuer arbejdsmarkedet fra 3 perspektiver:

 • Arbejdsmarkedets aktører - arbejdstagerne
 • Arbejdsmarkedets arkitekter - de, der tilrettelægger forskellige støttefunktioner for aktører på arbejdsmarkedet
 • Arbejdsmarkedets støttepersoner - voksenundervisere, HR, uddannelsesledere, vejledere, coaches m.fl., som støtter voksne (og unge voksne) i deres bevægelser på arbejdsmarkedet og i overgange fra uddannelse til arbejdsmarked. 

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde: Adgangskrav til Master i vejledning

Find mere information i kursuskataloget

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os


FORÅR 2022

Der er ansøgningsfrist den 15. november 2021

NB! Virtuel undervisning

1.-2. juni
7. juni
10. juni


Hør professor MSO Rie Thomsen fortælle om valgfaget

Trivsel og trivselsfremme

Aflyst

Valgfaget gennemføres ikke i foråret 2022.

Valgfaget er for dig, der ønsker konkrete redskaber til at arbejde med trivsel og trivselsfremme i uddannelser og andre steder, hvor der arbejdes med trivsel og læring, herunder i læringsfællesskaber på arbejdspladser.

Der sættes fokus på forskellige forståelser af trivsel, og på hvilken betydning disse kan have for trivselsfremmende udviklingstiltag i praksis, samt på forskellige betingelser for at arbejde med trivselsproblemstillinger i praksis.

Vi inddrager eksempler fra arbejdet med trivselsproblemstillinger i praksis, såsom planlægning og opfølgning på trivselsmålinger på uddannelser og på kortlægninger af arbejdsmiljøet på arbejdspladser, og inddrager også eksempler fra deltagernes egen praksis.  

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde: Adgangskrav til Master i voksnes læring og kompetenceudvikling

Find mere information i kursuskataloget

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os


FORÅR 2022

Der er ansøgningsfrist den 15. november 2021

Undervisningen foregår på DPU i København

28. februar
1.-2. marts
7. marts
11. marts


Hør lektor Monica Carlsson fortælle om valgfaget

Profession, professionalisme og professionel dømmekraft

Valgfaget er for dig, der gerne vil blive en bedre leder af fagprofessionelle. I undervisningen undersøger vi sammen betydningen af profession, dømmekraft og ledelse af fagprofessionelle.

Der er stort fokus på professioner i dag: Hvad vil det sige at være fagprofessionel fx lærer, velfærdsmedarbejder, pædagog mv.? Hvad kendetegner en professionel i modsætning til en amatør? Hvordan er rammebetingelserne for fagprofessionelle i en moderne og politisk kontekst, hvor mange taler om ’deprofessionalisering’? Hvorfor har vi brug for fagprofessionelle?

Svaret på det sidste spørgsmål er nok, at fagprofessionelle kan udøve dømmekraft. Der er brug for de fagprofessionelle i en verden, der bliver mere og mere kompleks. Hverken læger, sygeplejersker, lærere eller pædagoger kan agere ud fra en manual, dertil er problemerne for mange og for komplekse.   

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde: Adgangskrav til Master i uddannelsesledelse

Find mere information i kursuskataloget

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os


EFTERÅR 2021

Undervisningen foregår på DPU i København

 

15. oktober 10-15

12. november 10-15

19. november 10-15

26. november 11-14
(opdateret 8.10.21)

EFTERÅR 2022

Ansøgningsfrist 2. maj 2022

Undervisningen foregår på DPU i København

Valgfaget udbydes kun i efterårssemestre


Hør professor Lars Qvortrup fortælle om valgfaget

Hvad er valgfag?

Valgfag udbydes på tværs af DPU’s masteruddannelser og giver dig mulighed for at tone din faglighed i en bestemt retning, fordybe dig i et emne, der har din særlige interesse, eller dygtiggøre dig inden for et tema med central betydning for dit fagområde. Valgfag udvikler dine kompetencer i at begå dig i tværfaglige sammenhænge og giver dig derigennem et tværfagligt perspektiv på dit fagområde.

Valgfagene tager udgangspunkt i centrale emner og aktuelle samfundsmæssige problemstillinger, og deres indhold og fokus kan derfor ændre sig fra år til år.

Hvem kan tage valgfag?

 • Valgfag som en del af en masteruddannelse
  Hvis du tager en masteruddannelse i Uddannelsesledelse, Vejledning, Trivsels- og ressourcepsykologi eller Voksnes læring og kompetenceudvikling, kan du følge to valgfag i løbet af din uddannelse.
 • Valgfag som efteruddannelsestilbud på masterniveau
  Du kan også tage et valgfag, selv om du ikke er indskrevet på en masteruddannelse. Du opnår ny faglig indsigt og får desuden mulighed for at vurdere, hvad en masteruddannelse på DPU indebærer, og om det matcher dine ønsker til din faglige udvikling.
  Hvis du inden for 6 år efter, at du blev optaget på valgfaget, gennemfører en DPU master, hvor valgfag indgår, har du mulighed for at lade dit valgfag indgå som en del af uddannelsen.
  For at blive optaget på et valgfag skal du opfylde adgangskravene til den masteruddannelse, valgfaget hører under - se under det enkelte valgfag.

Fakta

VARIGHED

1 semester - 18 undervisningstimer

UNDERVISNING

Se under de enkelte fag

STED

Se under de enkelte fag 

ECTS

5  ECTS

PRIS

12.000 kr.
(Deltagerbetaling pålægges ikke moms)

ANSØGNING

2. maj: Valgfag i efteråret
15. november: Valgfag i foråret

Valgfagscafé

Valgfagscaféen blev afholdt som et online-arrangement den 22. oktober 2020.

Du kan se den - eller gense den - her.