Aarhus Universitets segl

Valgfag på DPU's masteruddannelser

Om valgfag


Et mastervalgfag er et kort forløb (5 ECTS).

Du kan tage et valgfag som

 • et selvstændigt efteruddannelsesforløb
 • en del af en masteruddannelse - på de fleste af DPU's masteruddannelser er der valgfag på modul 2 og 3
 • en del af et fleksibelt forløb.

Et valgfag kan give dig indsigt i et aktuelt emne - og måske også være en mulighed for at prøve af, om en masteruddannelse er noget for dig.

Du kan tage valgfag i Aarhus, selv om du ellers læser i Emdrup/København og omvendt.

Læs mere om valgfag

Ansøgning


Der er åbent for ansøgninger til efteroptag til ledige pladser i efteråret 2023 efter først-til-mølle princippet blandt kvalificerede ansøgere.

Ansøgningsfristen for efteroptag er 20. august 2023


Følgende valgfag er åbne for efteroptag:

 • Medie- og cyberpsykologi: kognition, adfærd og psykologisk sundhed i det 21. århundrede
 • Trivsel og trivselsfremme
 • Design af kvalitative undersøgelser

Fakta


1 semester - 18 undervisningstimer


5 ECTS


12. ooo kr. (pålægges ikke moms)


Ansøgning:
2. maj - valgfag i efteråret
15. november - valgfag i foråret


OBS!

Du skal altid søge optagelse på valgfagene forud for det semester, hvor du skal følge dem.

Valgfag - EFTERÅR 2023

Medie- og cyberpsykologi: kognition, adfærd og psykologisk sundhed i det 21. århundrede

Om valgfaget

Hverdagen i det 21 århundrede, fra arbejdslivet og skolen, over politik og informationsadfærd, til fritid og identitetsdannelse, er ufravigeligt betinget af medier og internetforbundne teknologier. Mediepsykologi og cyberpsykolgi er tværdisciplinære felter, der søger at bringe kognitions-, personligheds- og socialpsykologiens arbejde ind i denne virkelighed. På DPU kombinerer vi dette med det pædagogiske felt.

På dette valgfag skal vi arbejde med den nyeste kvalitative, kvantitative og praktiske forskning i, hvordan mediebrug påvirker os mennesker psykologisk, og hvad det vil sige at lære, lege, arbejde, og trives i en verden, hvor altid-tændt-altid-med teknologier følger os overalt, og hvor det fra et psykologisk synspunkt ikke længere giver mening at tale om den digitale versus den virkelige verden.

Du kommer til at møde temaer som:

 • digitale medier i det 21 århundredes kultur
 • svindel, cybersikkerhed og adfærdsdesign
 • sociale mediers psykologiske effekt på unge
 • tid, fokus og stress
 • gaming og gamification
 • tillid, samspil og konflikt online.

Du bliver introduceret til metoder som fx designtænkning og human centered design, digital etnografi og digital experience sampling som teknikker til at analysere digitale teknologier samt de mange sociale, psykologiske og adfærdsmæssige samspil, hvor skærme og anden onlineforbundet teknologi indgår som platform eller delelement i menneskers hverdagsliv.

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde: Adgangskrav til Master i trivsels- og ressourcepsykologi

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os


Undervisning - efterår 2023 (Aarhus)

Ansøgningsfrist 2. maj 2023

Valgfaget udbydes på DPU i Aarhus.

Undervisningsdatoer:

 • 24. og 25. august
 • 7. og 8. september

Der tages forbehold for ændringer

Læs mere i kursuskataloget

Ledelse af legende pædagogik - AFLYST I EFTERÅRET 2023

Om valgfaget

Legen og det legende bliver set som løsning på en række udfordringer inden for pædagogik, uddannelse og offentlig ledelse. Leg skal bl.a. skabe dybere læring, udvikle børnenes personlighed, åbne for tværfaglighed og innovere didaktikken på professionsuddannelserne.

Dette valgfag giver dig mulighed for at forholde dig teoretisk, kritisk og konstruktivt til leg og legegørelse (gamification, playfulness) i organisatoriske, pædagogiske og undervisningsmæssige sammenhænge. Vi undersøger, hvordan man som pædagog, underviser eller pædagogisk leder kan tage ansvar for leg og legegørelse.

Faget tager afsæt i bogen Leg på spil i pædagogik og uddannelse, Akademisk forlag 2023.

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde: Adgangskrav til Master i uddannelsesledelse

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os


Undervisning - efterår 2023 (København)

Ansøgningsfrist 2. maj 2023

Valgfaget udbydes på DPU i København.

Undervisningsdatoer:

 • 31. august - 1. september
 • 7. - 8. september

Der tages forbehold for ændringer

Læs mere i kursuskataloget

Trivsel og trivselsfremme

Om valgfaget

Valgfaget er for dig, der ønsker konkrete redskaber til at arbejde med trivsel og trivselsfremme i uddannelser og andre steder, hvor der arbejdes med trivsel og læring, herunder i læringsfællesskaber på arbejdspladser.

Der sættes fokus på forskellige forståelser af trivsel, og på hvilken betydning disse kan have for trivselsfremmende udviklingstiltag i praksis, samt på forskellige betingelser for at arbejde med trivselsproblemstillinger i praksis.

Vi inddrager eksempler fra arbejdet med trivselsproblemstillinger i praksis, såsom planlægning og opfølgning på trivselsmålinger på uddannelser og på kortlægninger af arbejdsmiljøet på arbejdspladser, og inddrager også eksempler fra deltagernes egen praksis.  

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde: Adgangskrav til Master i voksnes læring og kompetenceudvikling

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os


Hør lektor Monica Carlsson fortælle om valgfaget

Undervisning - efterår 2023 (København)

Ansøgningsfrist 2. maj 2023

Valgfaget udbydes på DPU i København. En del af undervisningen foregår online.

Undervisningsdatoer:

 • 4., 5. og 6. september (fysisk fremmøde)
 • 8 september (online).

Der tages forbehold for ændringer

Læs mere i kursuskataloget

Selvbestemmelsesteorien: Motivation, psykologiske behov og sociale kontekster

Om valgfaget

Hvis du arbejder med mennesker og interesserer dig for de psykologiske behov, der sikrer trivsel og opblomstring, så er dette valgfag henvendt til dig.

Selvbestemmelsesteorien (Self-Determination Theory, SDT) er et bredt, empirisk forskningsprogram om motivation, trivsel og udvikling. Teorien udpeger samhørighed, kompetence og autonomi som helt centrale behov, der skal understøttes hos borgere, elever, medarbejdere mv.

På valgfaget vil du blive introduceret til selvbestemmelsesteorien, og til hvordan den kan bruges på arbejdspladsen, i skolen og i samfundets institutioner, hvis man som fagprofessionel vil bidrage til andre menneskers trivsel, dybe læring, kreativitet, vedholdenhed, livstilfredshed, vitalitet mv.

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde: Adgangskrav til Master i trivsels- og ressourcepsykologi

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os


Undervisning - efterår 2023 (Aarhus)

Ansøgningsfrist 2. maj 2023

Valgfaget udbydes på DPU i Aarhus

Undervisningsdatoer:

 • 31. august
 • 1. september
 • 6. september
 • 8. sepember

Læs mere i kursuskataloget

Design af kvalitative undersøgelser

Om valgfaget

Valgfaget er til jer, der såvel i studiesammenhæng som i jeres praksis arbejder med at formulere og designe sammenhængende og systematiske undersøgelser med relevans og udviklingspotentiale for jeres arbejdsfelt.

Undervisningen giver en overordnet indføring i at anvende teorier og metoder med relevans for en kvalitativ undersøgelse på et videnskabeligt grundlag og til at undersøge en problemstilling i et anvendelses- og praksisrettet perspektiv.

Konkret kommer vi til at udforske fem grundbegreber, som er essentielle ift. at udføre en sammenhængende undersøgelse.

1. Mål: Hvorfor er din undersøgelse værd at lave? Hvilke spørgsmål ønsker du, at den skal afklare, og hvilken praksis og politikker ønsker du, at den skal påvirke?

2. Begrebsramme: Hvilke teorier, forforståelser og tidligere forskningsresultater vil vejlede eller informere din forskning, og hvilken litteratur, forundersøgelser, og personlige erfaringer vil du trække på for at forstå personerne eller problemerne, som du undersøger?

3. Forskningsspørgsmål: Hvad vil du forstå ved at udføre denne undersøgelse? Hvad ved du ikke om de ting, du undersøger, som du vil gerne lære? Hvilke spørgsmål vil din forskning forsøge at besvare, og hvordan er disse spørgsmål relateret til hinanden?

4. Metoder: Hvad vil du konkret gøre i udførelsen af ​​denne undersøgelse? Hvilke tilgange og teknikker vil du bruge til at indsamle og analysere dine data, og hvordan udgør disse en integreret strategi?

5. Validitet: Hvordan kan de data, du har, eller som du potentielt kan indsamle, støtte eller udfordre dine ideer om, hvad der foregår? Hvordan kan dine resultater og konklusioner være forkerte? Hvad er plausible alternative fortolkninger og gyldighedstrusler mod disse, og hvordan vil du håndtere disse?

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde: Adgangskrav for Master i professionel vejledning

Find mere information i kursuskataloget

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

Undervisning - efterår 2023 (København)

Der er ansøgningsfrist den 2. maj 2023

Undervisningen foregår på DPU i København (Emdrup)

Undervisningsdatoer:

 • 21. og 22. august
 • 29. august

Der tages forbehold for ændringer

Læs mere i kursuskataloget

Meningsfuld dokumentation og selvfremstilling - AFLYST I EFTERÅRET 2023

Om valgfaget

Underviserne præsenterer valgfaget

Valgfaget tilbyder redskaber til at forstå og at udvikle dokumentation og selvfremstilling i pædagogisk praksis.

Det er for os, der prøver at forstå de mange slags dokumentationer i pædagogisk praksis, og hvordan man gennem dem fremstiller sig selv, andre og den pædagogiske praksis/organisation (selvfremstilling). Valgfaget henvender sig også til os, som gerne vil eksperimentere med nye måder at gøre det på.

Vi vil læse aktuel forskning om dokumentation og selvfremstilling, og om hvad det betyder for arbejdets organisering og kvalitet og for brugernes udvikling og selvforståelse, samt om hvordan det ændres af nye teknologier.

Det bruger vi til at lære af praktiske forsøg med inddragelse af brugerne, med alternative (bl.a. æstetiske) genrer, og med at bruge dokumentation og selvfremstilling i det pædagogiske arbejde og i relation til offentligheden. Det sker i socialt arbejde med udsatte børn og familier, med unge rusmiddelbrugere og kriminalitetstruede, og på skoler og efterskoler. 

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde: Adgangskrav for Master trivsels- og ressourcepsykologi

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

Undervisning - efterår 2023 (København)

Der er ansøgningsfrist den 2. maj 2023

Undervisningen foregår på DPU i København (Emdrup)

Undervisningsdatoer:

 • 28. og 29. august
 • 4. og 5. september

Der tages forbehold for ændringer

Læs mere i kursuskataloget

Valgfag - FORÅR 2023

Tværprofessionelt samarbejde om børns og unges trivsel og udviklingsbetingelser - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Om valgfaget

Valgfaget er for dig der arbejder i PPR eller har opgaver i forhold til tværprofessionelt samarbejde om børns og unges trivsel og udvikling i dagtilbud/skoler.

Vi skal arbejde med nogle af de problemstillinger, der kan opstå i samarbejdet mellem professionelle - psykologer, pædagogisk-psykologiske konsulenter, pædagoger og lærere - omkring børn og unge, der er bekymring for. Vi vil i undervisningen kombinere diskussioner af aktuel forskning om børn og unge i vanskeligheder og om tværprofessionelt samarbejde med konkrete eksempler præsenteret af undervisere og deltagere på valgfaget.

Vi skal se på, hvordan det tværprofessionnelle samarbejde kan medvirke til at udvikle den pædagogiske praksis og samtidigt bidrage til at udvide deltagelsesmuligheder og forbedre trivsel for de børn og unge, der er bekymring for.

Vi kommer bl.a. til at arbejde med temaer som problemforståelser, afmagt og konflikter i det tværprofessionelle samarbejde, forældresamarbejde, og det vi ofte taler om som 'specialviden' fx fra PPR.

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde: Adgangskrav til Master i trivsels- og ressourcepsykologi

Læs mere i kursuskataloget

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os


Undervisning - forår 2023 (Aarhus)

Ansøgningsfrist 15. november 2022

Kurset udbydes på DPU i Aarhus

Undervisningsdatoer:

1. og 2. februar

8. og 9. februar

Co-teaching, aktionslæring og relationskompetence

Om valgfaget

Valgfaget ser bredt på ’co-teaching, aktionslæring og relationskompetencer’ i forskellige organisationstyper fra dagtilbud over grundskole og ungdomsuddannelser til voksenundervisning.

Co-teaching

Co-teaching, hvor to eller flere fagprofessionelle samarbejder om alle led i undervisningen, bliver stadig mere udbredt i danske grundskoler. Som strategi for arbejdet med at udvikle inkluderende undervisning og skabe lærings- og deltagelsesmuligheder for alle elever har det vist sig at have et lovende potentiale.

På dette valgfag får du uddybet din viden om co-teaching. Du lærer, hvordan du konkret kan arbejde med co-teaching som et greb til at skabe differentieret og inkluderende undervisning. Mere alment får du indsigt i, hvordan samarbejdet mellem flere fagligheder kan bringes i spil i en fælles bestræbelse på at udvikle en mere inkluderende praksis.

Aktionslæring

På valgfaget bliver du desuden præsenteret for aktionslæring som en tilgang til kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og andre professionelle, der tager direkte udgangspunkt i deres konkrete erfaringer og de udfordringer, som de oplever i egen praksis. I arbejdet med inklusion bliver der ofte satset på formel kompetenceudvikling af medarbejdere gennem kurser, seminarer og lignende.

Problemet med denne form for professionel læring er, at den ofte er vanskelig at overføre til skolens hverdagspraksis. Aktionslæring derimod er en langt mere kontekstfølsom tilgang, hvor professionelle sammen undersøger og eksperimenterer med egen praksis og ud fra de erfaringer, som det giver, udvikler og tilpasser praksissen til elevernes eller medarbejdernes behov og forudsætninger for at deltage.

Relationskompetence

Hvor både co-teaching og aktionslæring mest handler om struktur og organisering, sætter valgfagets tredje ben fokus på relationernes betydning for læring, udvikling og trivsel. Vi ved fra forskningen, at den pædagogiske relationskompetence er en helt central kompetence hos de professionelle, og på valgfaget skal vi derfor også arbejde med de interpersonelle aspekter af børns, unges og voksnes læreprocesser.

Aktionslæring og relationskompetencer reflekteres også i forhold til ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger, hvor man ikke nødvendigvis står over for opgaver med co-teaching.

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde: Adgangskrav til Master i trivsels- og ressourcepsykologi

Find mere information i kursuskataloget

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os


Undervisning - forår 2023 (Aarhus)

Der er ansøgningsfrist den 15. november 2022

Undervisningen foregår på DPU i Aarhus

Undervisningsdatoer:

30. og 31. januar

6. og 7. februar

Læs mere i kursuskataloget

Design af kvalitative undersøgelser

Om valgfaget

Valgfaget er til jer, der såvel i studiesammenhæng som i jeres praksis arbejder med at formulere og designe sammenhængende og systematiske undersøgelser med relevans og udviklingspotentiale for jeres arbejdsfelt.

Undervisningen giver en overordnet indføring i at anvende teorier og metoder med relevans for en kvalitativ undersøgelse på et videnskabeligt grundlag og til at undersøge en problemstilling i et anvendelses- og praksisrettet perspektiv.

Konkret kommer vi til at udforske fem grundbegreber, som er essentielle ift. at udføre en sammenhængende undersøgelse.

1. Mål: Hvorfor er din undersøgelse værd at lave? Hvilke spørgsmål ønsker du, at den skal afklare, og hvilken praksis og politikker ønsker du, at den skal påvirke?

2. Begrebsramme: Hvilke teorier, forforståelser og tidligere forskningsresultater vil vejlede eller informere din forskning, og hvilken litteratur, forundersøgelser, og personlige erfaringer vil du trække på for at forstå personerne eller problemerne, som du undersøger?

3. Forskningsspørgsmål: Hvad vil du forstå ved at udføre denne undersøgelse? Hvad ved du ikke om de ting, du undersøger, som du vil gerne lære? Hvilke spørgsmål vil din forskning forsøge at besvare, og hvordan er disse spørgsmål relateret til hinanden?

4. Metoder: Hvad vil du konkret gøre i udførelsen af ​​denne undersøgelse? Hvilke tilgange og teknikker vil du bruge til at indsamle og analysere dine data, og hvordan udgør disse en integreret strategi?

5. Validitet: Hvordan kan de data, du har, eller som du potentielt kan indsamle, støtte eller udfordre dine ideer om, hvad der foregår? Hvordan kan dine resultater og konklusioner være forkerte? Hvad er plausible alternative fortolkninger og gyldighedstrusler mod disse, og hvordan vil du håndtere disse?

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde: Adgangskrav for Master i professionel vejledning

Find mere information i kursuskataloget

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

Undervisning - forår 2023 (København)

Der er ansøgningsfrist den 15. november 2022

Undervisningen foregår på DPU i København (Emdrup)

Undervisningsdatoer:

2. og 3. februar

9. februar

Læs mere i kursuskataloget

Transfer og implementering af viden på arbejdspladser og i organisationer

Om valgfaget

Valgfaget er for dig, der ønsker konkrete redskaber til succesfuld transfer og implementering af viden i praksis. Det afgørende succeskriterium for kompetenceudvikling er, om deltagerne anvender det, de lærer, i en praksis efterfølgende. Forskning viser, at transfer og implementering er forbundet med en række udfordringer, og i undervisningen undersøger vi disse forhold nærmere. Vi vil desuden arbejde med definitionerne af begreberne transfer og implementering, cases og inddrage deltagernes egne eksempler.  

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde: Adgangskrav til Master i voksnes læring og kompetenceudvikling

Find mere information i kursuskataloget

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os


Hør lektor Vibe Aarkrog fortælle om valgfaget

Undervisning - forår 2023 (København)

Der er ansøgningsfrist den 15. november 2022

Undervisningen foregår på DPU i København (Emdrup)

Undervisningsdatoer hold 1:

30. og 31. januar

6. og 7. februar

Undervisningsdatoer hold 2:

10., 11. og 12. maj

Læs mere i kursuskataloget

Emotionelt arbejde i professionelle samtaler

Om valgfaget

Dette valgfag er for dig, som arbejder med professionelle samtaler og ønsker at sætte fokus på og skærpe din forståelse af, hvordan følelsernes dynamik kan forstås og håndteres i samtalerne.

I undervisningen ser vi nærmere på de emotionelle spændingsfelter, som man som professionel må navigere i, når man samtaler med klienter og pårørende. Spørgsmålet er, hvordan man kan være/er loyal over for systemets regler og rammer og samtidigt varetage klienters, brugeres, studerendes eller vejledtes interesser og behov?

Faget introducerer til et emotionssociologisk perspektiv på følelser og til, hvordan følelser kan komme til udtryk. I arbejdet med konkrete cases ser vi således på følelser som sociale fænomener og herunder, hvilke etiske og moralske perspektiver professionalisering af følelser i velfærdsstaten får for samtaler i pædagogisk praksis. Eksempler fra vejledningsfeltet og eksempler fra deltagernes egen praksis inddrages i undervisningen.  

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde: Adgangskrav til Master i vejledning

Find mere information i kursuskataloget

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os


Hør lektor Helle Merete Nordentoft fortælle om valgfaget

Undervisning - forår 2023 (København)

Der er ansøgningsfrist den 15. november 2022

Undervisningen foregår på DPU i København (Emdrup)

Undervisningsdatoer:

23. og 24. januar

8. og 9. februar

Læs mere i kursuskataloget


Læs mere om valgfag:

Hvad er et valgfag?

Valgfagene udbydes på tværs af DPU’s masteruddannelser og giver dig mulighed for at tone din faglighed i en bestemt retning, fordybe dig i et emne, der har din særlige interesse, eller dygtiggøre dig inden for et tema med central betydning for dit fagområde.

Et valgfag udvikler dine kompetencer til at begå dig i tværfaglige sammenhænge og giver dig et tværfagligt perspektiv på dit fagområde.

Valgfagene tager udgangspunkt i centrale emner og aktuelle samfundsmæssige problemstillinger, og deres indhold og fokus kan derfor ændre sig fra år til år.

Hvem kan tage valgfag?

 • Valgfag som en del af en masteruddannelse
  Hvis du tager en masteruddannelse i Uddannelsesledelse, Professionel vejledning, Trivsels- og ressourcepsykologi, Special- og socialpædagogik eller Voksnes læring og kompetenceudvikling, kan du følge to valgfag i løbet af din uddannelse.
   
 • Valgfag som efteruddannelsestilbud på masterniveau
  Du kan også tage et valgfag, selv om du ikke er indskrevet på en masteruddannelse. Du opnår ny faglig indsigt og får desuden mulighed for at vurdere, hvad en masteruddannelse på DPU indebærer, og om det matcher dine ønsker til din faglige udvikling.

  Hvis du inden for 6 år efter, at du blev optaget på valgfaget, gennemfører en DPU master, hvor valgfag indgår, har du mulighed for at lade dit valgfag indgå som en del af uddannelsen.

  For at blive optaget på et valgfag skal du opfylde adgangskravene til den masteruddannelse, valgfaget hører under - se under det enkelte valgfag.