Aarhus Universitets segl

Valgfag på DPU's masteruddannelser

Asøgning

Du kan nu søge optagelse på moduler og valgfag i foråret 2023
Ansøgningsfrist 15. november

Valgfag på DPU Master

 • Et valgfag er et kort forløb (5 ECTS).

 • Du kan tage et valgfag som et selvstændigt efteruddannelsesforløb. Det kan give dig indsigt i et aktuelt emne - og måske også være en mulighed for at prøve af, om en masteruddannelse er noget for dig.

 • På de fleste af DPU's masteruddannelser er der valgfag på modul 2 og 3, og valgfagene kan også indgå i en masteruddannelse som fleksibelt forløb. Du skal altid søge optagelse på valgfagene forud for det semester, hvor du skal følge dem.

FAKTA


1 semester - 18 undervisningstimer


5 ECTS


12. ooo kr. (pålægges ikke moms)


Ansøgning:
2. maj - valgfag i efteråret
15. november - valgfag i foråret


Valgfag i foråret 2023

Transfer og implementering af viden på arbejdspladser og i organisationer

Om valgfaget

Valgfaget er for dig, der ønsker konkrete redskaber til succesfuld transfer og implementering af viden i praksis. Det afgørende succeskriterium for kompetenceudvikling er, om deltagerne anvender det, de lærer, i en praksis efterfølgende. Forskning viser, at transfer og implementering er forbundet med en række udfordringer, og i undervisningen undersøger vi disse forhold nærmere. Vi vil desuden arbejde med definitionerne af begreberne transfer og implementering, cases og inddrage deltagernes egne eksempler.  

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde: Adgangskrav til Master i voksnes læring og kompetenceudvikling

Find mere information i kursuskataloget

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os


Hør lektor Vibe Aarkrog fortælle om valgfaget

Undervisning - forår 2023 (København)

Der er ansøgningsfrist den 15. november 2022

Undervisningen foregår på DPU i København (Emdrup)

Undervisningsdatoer:

30. og 31. januar

6. og 7. februar

Læs mere i kursuskataloget

Emotionelt arbejde i professionelle samtaler

Om valgfaget

Dette valgfag er for dig, som arbejder med professionelle samtaler og ønsker at sætte fokus på og skærpe din forståelse af, hvordan følelsernes dynamik kan forstås og håndteres i samtalerne.

I undervisningen ser vi nærmere på de emotionelle spændingsfelter, som man som professionel må navigere i, når man samtaler med klienter og pårørende. Spørgsmålet er, hvordan man kan være/er loyal over for systemets regler og rammer og samtidigt varetage klienters, brugeres, studerendes eller vejledtes interesser og behov?

Faget introducerer til et emotionssociologisk perspektiv på følelser og til, hvordan følelser kan komme til udtryk. I arbejdet med konkrete cases ser vi således på følelser som sociale fænomener og herunder, hvilke etiske og moralske perspektiver professionalisering af følelser i velfærdsstaten får for samtaler i pædagogisk praksis. Eksempler fra vejledningsfeltet og eksempler fra deltagernes egen praksis inddrages i undervisningen.  

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde: Adgangskrav til Master i vejledning

Find mere information i kursuskataloget

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os


Hør lektor Helle Merete Nordentoft fortælle om valgfaget

Undervisning - forår 2023 (København)

Der er ansøgningsfrist den 15. november 2022

Undervisningen foregår på DPU i København (Emdrup)

Undervisningsdatoer:

23. og 24. januar

8. og 9. februar

Læs mere i kursuskataloget

Co-teaching,aktionslæring og relationskompetence

Om valgfaget

Co-teaching, hvor to eller flere fagprofessionelle samarbejder om alle led undervisningen, bliver stadig mere udbredt i danske grundskoler. Som strategi for arbejdet med at udvikle inkluderende undervisning og skabe lærings- og deltagelsesmuligheder for alle elever har det vist sig at have et lovende potentiale. 

På dette valgfag får du uddybet din viden om co-teaching. Du lærer, hvordan du konkret kan arbejde med co-teaching som et greb til at skabe differentieret og inkluderende undervisning, og du får indsigt i, hvordan samarbejdet mellem flere fagligheder kan bringes i spil i en fælles bestræbelse på at udvikle en mere inkluderende skolepraksis.

På valgfaget bliver du desuden præsenteret for aktionslæring som en tilgang til kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og andre professionelle, der tager direkte udgangspunkt i deres konkrete erfaringer og de udfordringer, som de oplever i egen praksis. I arbejdet med inklusion bliver der ofte satset på formel kompetenceudvikling af medarbejdere gennem kurser, seminarer og lignende. Problemet med denne form for professionel læring er, at den ofte er vanskelig at overføre til skolens hverdagspraksis. Aktionslæring derimod er en langt mere kontekstfølsom tilgang, hvor professionelle sammen undersøger og eksperimenterer med egen praksis og ud fra de erfaringer, som det giver, udvikler og tilpasser undervisningen til elevernes behov og forudsætninger for at deltage.

Hvor både co-teaching og aktionslæring mest handler om struktur og organisering, sætter valgfagets tredje ben fokus på relationernes betydning for børns læring, udvikling og trivsel. Vi ved fra forskningen, at den pædagogiske relationskompetence er en helt central kompetence hos de professionelle, og på valgfaget skal vi derfor også arbejde med de interpersonelle aspekter af elevernes læreprocesser.

 

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde: Adgangskrav til Master i trivsels- og ressourcepsykologi

Find mere information i kursuskataloget

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os


Undervisning - forår 2023 (Aarhus)

Der er ansøgningsfrist den 15. november 2022

Undervisningen foregår på DPU i Aarhus

Undervisningsdatoer:

30. og 31. januar

6. og 7. februar

Læs mere i kursuskataloget

Tværprofessionelt samarbejde om børns og unges trivsel og udviklingsbetingelser - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Om valgfaget

Valgfaget er for dig der arbejder i PPR eller har opgaver i forhold til tværprofessionelt samarbejde om børns trivsel og udvikling i dagtilbud/skoler.

I undervisningen beskæftiger vi os med centrale problemstillinger, der kan opstå i samarbejdet mellem PPR og fagprofessionelle (som pædagoger og lærere) omkring børn og/eller børnegrupper, der er bekymring for. Vi vil i undervisningen kombinere diskussioner af aktuel forskning om børn i vanskeligheder og tværprofessionelt samarbejde med eksempler præsenteret af undervisere og deltagerne på valgfaget.

Vi kommer bl.a. til at arbejde med temaer som problemforståelser, afmagt og konflikter i det tværprofessionelle samarbejde, forældresamarbejde, hvordan inddrage ’specialviden’ på relevante måder.

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde: Adgangskrav til Master i trivsels- og ressourcepsykologi

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os


Undervisning - forår 2023 (Aarhus)

Ansøgningsfrist 15. november 2022

Kurset udbydes på DPU i Aarhus

Undervisningsdatoer:

1. og 2. februar

8. og 9. februar

Samskabelse af meningsfuld dokumentation

Om valgfaget

Valgfaget er for os, der prøver at forstå de mange slags dokumentation af og i pædagogisk arbejde, og som gerne vil eksperimentere med nye måder at gøre det på.

Vi vil læse aktuel forskning om dokumentation og dens betydning for arbejdets organisering og kvalitet og for brugernes udvikling og selvforståelse, og om, hvordan den ændres af nye teknologier.

Det bruger vi til at lære af praktiske forsøg med inddragelse af brugerne, med alternative (bl.a. æstetiske) genrer, og med at bruge dokumentationen i det pædagogiske arbejde og i relation til offentligheden. Det sker i socialt arbejde med udsatte børn og familier, med unge rusmiddelbrugere og kriminalitetstruede, og på skoler og efterskoler.

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde: Adgangskrav til Master i trivsels- og ressourcepsykologi

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

Undervisning - forår 2023 (København)

Ansøgningsfrist 15. november 2022

Valgfaget udbydes på DPU i Aarhus

Undervisningsdatoer:

1. og 2. februar

8. og 9. februar

Valgfag i efteråret 2022

Profession, professionalisme og professionel dømmekraft

Om valgfaget

Valgfaget er for dig, der gerne vil blive en bedre leder af fagprofessionelle. I undervisningen undersøger vi sammen betydningen af profession, dømmekraft og ledelse af fagprofessionelle.

Der er stort fokus på professioner i dag: Hvad vil det sige at være fagprofessionel fx lærer, velfærdsmedarbejder, pædagog mv.? Hvad kendetegner en professionel i modsætning til en amatør? Hvordan er rammebetingelserne for fagprofessionelle i en moderne og politisk kontekst, hvor mange taler om ’deprofessionalisering’? Hvorfor har vi brug for fagprofessionelle?

Svaret på det sidste spørgsmål er nok, at fagprofessionelle kan udøve dømmekraft. Der er brug for de fagprofessionelle i en verden, der bliver mere og mere kompleks. Hverken læger, sygeplejersker, lærere eller pædagoger kan agere ud fra en manual, dertil er problemerne for mange og for komplekse.   

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde: Adgangskrav til Master i uddannelsesledelse

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os


Hør professor Lars Qvortrup fortælle om valgfaget

Undervisning - efterår 2022 (København)

Ansøgningsfrist 2. maj 2022

Valgfaget udbydes på DPU i København

Undervisningsdatoer
18. august (10-15)
25. august (10-15)
1. september (10-15)
2. september (9-12)

Der tages forbehold for ændringer

Læs mere i kursuskataloget

Trivsel og trivselsfremme

Om valgfaget

Valgfaget er for dig, der ønsker konkrete redskaber til at arbejde med trivsel og trivselsfremme i uddannelser og andre steder, hvor der arbejdes med trivsel og læring, herunder i læringsfællesskaber på arbejdspladser.

Der sættes fokus på forskellige forståelser af trivsel, og på hvilken betydning disse kan have for trivselsfremmende udviklingstiltag i praksis, samt på forskellige betingelser for at arbejde med trivselsproblemstillinger i praksis.

Vi inddrager eksempler fra arbejdet med trivselsproblemstillinger i praksis, såsom planlægning og opfølgning på trivselsmålinger på uddannelser og på kortlægninger af arbejdsmiljøet på arbejdspladser, og inddrager også eksempler fra deltagernes egen praksis.  

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde: Adgangskrav til Master i voksnes læring og kompetenceudvikling

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os


Hør lektor Monica Carlsson fortælle om valgfaget

Undervisning - efterår 2022 (København)

Ansøgningsfrist 2. maj 2022

Valgfaget udbydes på DPU i København. En del af undervisningen foregår online.

Undervisningsdatoer
31. august (10-14)
1. september (10-14)
2. september (10-16)
8. september (10-14 - virtuelt)

Der tages forbehold for ændringer

Læs mere i kursuskataloget

Specialpædagogiske perspektiver - individulle udfordringer og situerede løsninger

Om valgfaget

Valgfaget er for dig, der arbejder inden for den specialpædagogiske praksis, og som gerne vil have mere viden om diagnoser som autisme, ADHD, angst og depression og om deres betydning for elevers og studerendes læringsevne.

I undervisningen vil vi diskutere neuro- og kognitionspsykologisk litteratur og international forskning på det specialpædagogiske område med udgangspunkt i studerendes og underviseres eksempler og cases.

Vi vil gennemgå forståelsesmodeller fra handicapforskningen og på baggrund af dem diskutere og analysere, hvordan individuelle funktionsforstyrrelser kan forstås individuelt, socialt eller relationelt-dialektisk.

Vi skal også diskutere fordele og ulemper ved forskellige interventionsmuligheder og specialpædagogiske tilrettelæggelser. Vi skal blandt andet se på Universelt Design for Læring og remediering og på specielle forløb og særligt tonede linjer, som sætter elevernes interesser og muligheder for at få nye typer af erfaringer i fokus.

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde: Adgangskrav til Master i trivsels- og ressourcepsykologi

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os


Undervisning - efterår 2022 (Aarhus)

Ansøgningsfrist 2. maj 2022

Valgfaget udbydes på DPU i Aarhus

Undervisningsdatoer
22. - 23. september
6. - 7. oktober
Alle dage 10 - 14

Der tages forbehold for ændringer

Læs mere i kursuskataloget

Selvbestemmelsesteorien: Motivation, psykologiske behov og sociale kontekster

Om valgfaget

Hvis du arbejder med mennesker og interesserer dig for de psykologiske behov, der sikrer trivsel og opblomstring, så er dette valgfag henvendt til dig.

Selvbestemmelsesteorien (Self-Determination Theory, SDT) er et bredt, empirisk forskningsprogram om motivation, trivsel og udvikling. Teorien udpeger samhørighed, kompetence og autonomi som helt centrale behov, der skal understøttes hos borgere, elever, medarbejdere mv.

På valgfaget vil du blive introduceret til selvbestemmelsesteorien, og til hvordan den kan bruges på arbejdspladsen, i skolen og i samfundets institutioner, hvis man som fagprofessionel vil bidrage til andre menneskers trivsel, dybe læring, kreativitet, vedholdenhed, livstilfredshed, vitalitet mv.

For at blive optaget på valgfaget skal du opfylde: Adgangskrav til Master i trivsels- og ressourcepsykologi

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os


Undervisning - efterår 2022 (Aarhus og København)

Ansøgningsfrist 2. maj 2022

Undervisningsdatoer på kurset i Aarhus
29. - 30. august
5. - 6. september

Undervisningsdatoer på kurset i København
1. - 2. september
8. - 9. september

Der tages forbehold for ændringer

Læs mere i kursuskataloget:

Hvad er valgfag?

Valgfag udbydes på tværs af DPU’s masteruddannelser og giver dig mulighed for at tone din faglighed i en bestemt retning, fordybe dig i et emne, der har din særlige interesse, eller dygtiggøre dig inden for et tema med central betydning for dit fagområde. Valgfag udvikler dine kompetencer i at begå dig i tværfaglige sammenhænge og giver dig derigennem et tværfagligt perspektiv på dit fagområde.

Valgfagene tager udgangspunkt i centrale emner og aktuelle samfundsmæssige problemstillinger, og deres indhold og fokus kan derfor ændre sig fra år til år.

Hvem kan tage valgfag?

 • Valgfag som en del af en masteruddannelse
  Hvis du tager en masteruddannelse i Uddannelsesledelse, Professionel vejledning, Trivsels- og ressourcepsykologi eller Voksnes læring og kompetenceudvikling, kan du følge to valgfag i løbet af din uddannelse.
 • Valgfag som efteruddannelsestilbud på masterniveau
  Du kan også tage et valgfag, selv om du ikke er indskrevet på en masteruddannelse. Du opnår ny faglig indsigt og får desuden mulighed for at vurdere, hvad en masteruddannelse på DPU indebærer, og om det matcher dine ønsker til din faglige udvikling.
  Hvis du inden for 6 år efter, at du blev optaget på valgfaget, gennemfører en DPU master, hvor valgfag indgår, har du mulighed for at lade dit valgfag indgå som en del af uddannelsen.
  For at blive optaget på et valgfag skal du opfylde adgangskravene til den masteruddannelse, valgfaget hører under - se under det enkelte valgfag.