DPU

Aarhus Universitets segl

Delprojekt 2: Tingbjergprojektet

Betydningen af sundhedsplejens indsatser rettet mod udsatte børn og familier i ghetto-lignende boligområder – med fokus på Tingbjerg

 

Delprojekt 2 undersøger sundhedsplejens forskellige indsatser rettet mod små børn og deres familier i udsatte boligområder, og sætter fokus på sundhedsplejens indsatser i bydelen Tingbjerg i København.

Projektet er del 2 af et samlet forskningsprojekt, som ser på betydningen af sundhedsplejens indsatser i udsatte boligområder. Mens delprojekt nr. 1 har fokus på især at evaluere mødre- og fædregruppeindsatser, så sætter delprojekt nr. 2 i Tingbjerg fokus på sundhedsplejens ekstra indsatser, der omfatter øget hjemmebesøg i familien, og betydningen af tværfagligt samarbejde med daginstitutionerne i Tingbjerg byområde. Delprojekt 2 afsluttes december 2014.

 

Betydningen af sundhedsplejens indsatser rettet mod udsatte børn og familier i ghetto-lignende boligområder – det samlede overordnede forskningsprojekt

Begge projekter sætter fokus på betydningen af sundhedsplejens indsatser for små børn og deres familier med en særlig opmærksomhed omkring de socialt og psykologisk udsatte børnefamilier, og betydningen af de tidlige indsatser for etniske minoritetsfamilier. Der sættes desuden et helt særskilt fokus på, hvad sundhedsplejens indsatser betyder for børn og familier, når indsatserne iværksættes i udsatte boligområder med henblik på at udvikle forskningsbaseret viden, som kan opsamles og videreføres til andre udsatte boligområder i Danmark. Formålet med forskningsprojektet er således at bidrage med viden om betydningen af at udvikle tidlige forebyggende indsatser rettet mod små udsatte børn og deres familier i de udsatte boligområder, herunder særskilt at indkredse sundhedsplejens betydning i disse indsatsformer.

 

Særligt for delprojekt 2 – det såkaldte Tingbjergområde

Sundhedsplejen har iværksat særlige indsatser rettet mod udsatte børn og familier i det såkaldte ghetto-område i Tingbjerg, der befinder sig på regeringens ghettoliste.

Disse særlige indsatser omfatter øget hjemmebesøg i familierne med de små børn såvel som et aktivt arbejde ind i daginstitutionerne, hvor sundhedsplejen støtter og hjælper familier med at få de små børn i daginstitution, ligesom de arbejder tværfagligt sammen med det pædagogiske personale i relation til de små børns trivsel og udvikling både socialt, emotionelt og kognitivt.

I delprojekt 2 foretages en forskningsmæssig evaluering af de ovenfor skitserede særlige indsatser med henblik på at udvikle viden om, hvordan disse særlige indsatser har betydning for små udsatte børns udvikling såvel som betydning for de tidlige forebyggende indsatser i udsatte boligområder.

Metodisk foretages der interview med sundhedsplejersker i Tingbjergområdet såvel som interview med forældre med særligt fokus på at indfange betydningen af øget hjemmebesøg i de tidlige barndomsår, inden daginstitution påbegyndes. Der er ligeledes et fokus på forældrenes oplevelser og vurderinger af daginstitutionen og de små børns bevægelser ind i daginstitutionen enten ved vuggestue- eller børnehavestart og forældrenes oplevelser af, hvordan sundhedsplejen har betydning for disse bevægelser ind i daginstitutionen.

Herudover foretages der interview med det pædagogiske personale i de seks daginstitutioner i Tingbjergområdet med henblik på at udforske betydningen af sundhedsplejens indsatser i daginstitutionens pædagogiske praksis.

Sammenfattende er der særskilt for projektdel 2 mulighed for at udforske og indkredse viden om, hvordan sundhedsplejen som den første instans i velfærdsstaten har mulighed for at møde og støtte familierne for at forebygge udsathed hos små børn og deres familier. Ligeledes er der særskilt for projektdel 2 en helt eksplicit mulighed for at indkredse forskningsbaseret viden om betydningen af sundhedsplejen for små udsatte børns bevægelser ind i daginstitutionen, det være sig vuggestue eller børnehave. Fra international forskning har vi efterhånden omfattende viden om netop daginstitutionens betydning for udsatte børn, mens vi i dansk sammenhæng fortsat har brug for at udvikle viden om, hvordan netop de små udsatte børn i disse boligområder overhovedet kommer i daginstitution.