Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Informationen på denne side er kun for nuværende studerende

Vær opmærksom på, at informationen på denne side om Master i Special- og Socialpædagogik kun er gældende for studerende, der allerede er i gang med uddannelsen.

Master i Special- og socialpædagogik

Masteruddannelsen i special- og socialpædagogik er en forskningsbaseret videreuddannelse. Uddannelsen kvalificerer dig til at bidrage til at udvikle inkluderende specialpædagogiske og socialpædagogiske læringsmiljøer og andre pædagogiske miljøer, hvor udsatte og sårbare børn, unge eller voksne indgår. Gennem uddannelsen erhverver du kompetencer i forhold til at gennemføre udviklingsarbejde, undervisning, rådgivning, ledelse og vejledning og til at varetage analyse- og evalueringsarbejde. Uddannelsen bygger videre på dine arbejdserfaringer og bruger nationale og internationale teorier, metoder, modeller og begreber til at perspektivere viden.

Søren Langager
uddannelseskoordinator på master i special- og socialpædagogik

Uddannelsens opbygning

Modul 1: Specialpædagogik og socialpædagogik i samfundsmæssigt og videnskabsteoretisk perspektiv

 • Specialpædagogikkens og socialpædagogikkens samfundsmæssige og kulturelle klangbund, herunder inklusion og eksklusion i stat, institution og dagligliv og forskellige normaliseringsforståelser
 • Etik og videnskabsteoretiske perspektiver på forskning inden for de specialpædagogiske og socialpædagogiske områder
 • Stigmatisering, handicap og diagnosticering i specialpædagogisk og socialpædagogisk perspektiv
 • Forvaltning og styring af den offentlige sektor, herunder institutionaliserings-, decentraliserings- og forebyggelsesprocesser
 • Introduktion til kvantitative undersøgelser, statistiske metoder og dokumentanalyser

Modul 2: Specialpædagogik og socialpædagogik som professionspraksis: Problemstillinger, mål og metoder.

 • Teoridannelser om pædagogik, læring og didaktik
 • Profession og professionel rolle, herunder professionernes historiske udvikling og aktuelle problemstillinger.
 • Specialpædagogiske og socialpædagogiske praksisser og forholdet mellem teoretisk viden og praksis vidensformer. Her kan vælges mellem:
  • Særlige specialpædagogiske problem- og løsningsforståelser knyttet til elever med behov for særlig hjælp og støtte
  • Special-/socialpædagogik i tilknytning til skole/uddannelsesmiljøer (‘skole, læring og faglighed’)
  Eller
  • Særlige socialpædagogiske problem- og løsningsforståelser knyttet til handicap, psykiatri og socialt udsatte/marginaliserede borgere
  • Socialpædagogik og specialpædagogik i tilknytning til bo- og døgntilbud eller eget hjem (’institution, omsorg, læring og borgerens udvikling’) og på gadeplanet ift. marginaliserede unge
 • Introduktion til kvalitative metoder, case studies og narrative tilgange

Modul 3: Praksis- og organisationsudvikling, tværfagligt samarbejde og metodeudvikling

 • Organisationsteoretiske og institutionskulturelle teorier og forståelser af relevans for de specialpædagogiske og socialpædagogiske områder
 • Ledelse og organisering af specialpædagogiske og socialpædagogiske praksisser
 • Teorier og empirisk viden om vejledning/mentoring, konsultativ virksomhed, flerfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • Teorier og metoder ifm. udviklings- og evalueringsarbejde, herunder overvejelser over dokumentations- og evalueringsindsatsers politiske og administrative betydning
 • Introduktion til aktionsforskning, interventionsstudier og evaluering

Modul 4: Masterprojekt

 • Videnskabsteoretiske tilgange til at skrive akademiske afhandlinger
 • Overvejelser over forskellige teoretiske og empiriske metodevalg i forlængelse af ’metodebåndene’ i modul 1-3
 • Fælles- og individuel vejledning gennem hele semestret

Adgangskrav

For at blive optaget skal du have en af følgende uddannelser:

 • en relevant bachelor- eller kandidatuddannelse, f.eks. inden for samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab, psykologi eller pædagogik.
 • en relevant professionsbachelor- eller mellemlang videregående uddannelse, som f.eks. pædagog, lærer, sygeplejerske, ergo- eller fysioterapeut eller socialrådgiver
 • en relevant diplomuddannelse inden for de specialpædagogiske og socialpædagogiske arbejdsområder..

I vurderingen af, hvilke uddannelser der er relevante, er det afgørende, at uddannelserne indeholder væsentlige elementer af specialpædagogisk/socialpædagogisk teori og/eller teori om socialt arbejde

Erhvervserfaring

Ud over den adgangsgivende uddannelse skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Erhvervserfaringen skal ligge efter den adgangsgivende uddannelse.

Dispensation

På grundlag af individuel vurdering kan der dispenseres fra adgangsbetingelserne, hvis det skønnes, at du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Der kan derimod ikke dispenseres fra kravet om 2 års relevant erhvervserfaring.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, bør du kontakte Efter- og videreuddannelse, Arts Studier

Studieordning og tilhørsforhold

I studieordningen kan du læse mere om de enkelte moduler, om adgangskrav og eksamensformer, og om hvilke kompetencer du opnår.

Uddannelsen hører under Studienævnet for DPU under Arts.

For generelle regler og bekendtgørelser vedr. masteruddannelser se Regler og bekendtgørelser

Ansøgning

Ansøgning til masteruddannelser på Arts

På de fleste uddannelser kan du søge om optagelse to gange om året. I foråret (frist 2. maj) kan du søge optagelse på enten hele uddannelsen eller på modul 1 eller 3. I efteråret (frist 15. november) kan du søge optagelse på modul 2 eller 4. Modul 4 er masterprojektet, og det kan du kun blive optaget på, hvis du har bestået de tre foregående moduler.

På nogle uddannelser er der kun mulighed for optagelse på hele uddannelsen, ikke på enkeltmoduler. Enkelte uddannelser har andre ansøgningsfrister.

I faktaboksen (Fakta om uddannelsen) kan du se, hvornår den næste ansøgningsfrist er, samt hvad der udbydes, og fx om du kan søge om optagelse på hele masteruddannelsen eller enkeltmoduler. 

Ansøgningsprocedure

De fleste uddannelser skal søges via det digitale ansøgningssystem DANS, hvor du sender din ansøgning direkte i systemet. Enkelte uddannelser skal du dog stadig søge via ansøgningsskema. Du ser i faktaboksen, hvordan du søger optagelse på uddannelsen.

Sammen med din ansøgning skal du vedlægge/uploade kopi af eksamensbeviser og en beskrivelse af anden uddannelse eller andre relevante kvalifikationer.

Du skal også vedlægge/uploade dokumentation for to års relevant erhvervserfaring* (fx arbejdsgivererklæring eller kopi af ansættelsesbevis eller lønseddel). Har du inden for de seneste 3 år søgt om optagelse på en af vores efter- og videreuddannelser, behøver du ikke vedlægge/uploade den samme dokumentation igen.

Alle dine bilag skal være mærket med dato, navn og CPR-nummer.

Skal du ikke søge via det digitale ansøgningssystem, skal du i stedet sende ansøgningsskemaet til:

 • Aarhus Universitet
  Efter- og Videreuddannelse, Arts studier
  Tåsingegade 3, bygning 1442
  8000 Aarhus C

6 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du svar på din ansøgning

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen. Behandling af personoplysninger sker efter Aarhus Universitets regler

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er per modul og ses i faktaboksen. Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms.

Deltagerbetalingen opkræves forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Der kan udover deltagerbetalingen være udgifter til undervisningsmateriale.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. En ny deltagerbetaling giver ikke flere eksamensforsøg, og du kan derudover ikke gå til eksamen i et allerede bestået fag.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Læs om støttemuligheder

Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du afmelde dig skriftligt til administrationen på Efter- og Videreuddannelse, Arts. Du afmelder dig ved at sende en mail til: evu.arts@au.dk.

Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi modtager din skriftlige afmelding inden første undervisningsgang og senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og senest 1. februar ved undervisning i forårssemestre. Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling.

Kontakt

Spørgsmål vedrørende ansøgningsprocedure, adgangskrav, betaling, valg af uddannelse eller andet i forhold til valg og gennemførelse af en masteruddannelse:
Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
Tlf.: 8716 1097
E-mail: evu.arts@au.dk 

Spørgsmål om uddannelsens faglige indhold:
Uddannelseskoordinator Søren Langager