DPU

Aarhus Universitets segl

Trivsel og faglighed kan ikke adskilles

Hvad skal der til for at kunne lave god undervisning i en kompleks skole? Ny ph.d. afhandling fra DPU, Aarhus Universitet viser, hvordan lærere, som formår at sætte det faglige i centrum for deres undervisning på en attraktiv måde, løfter skoleklasser fagligt og socialt på samme tid.

Hvordan kan undervisning udøves i praksis, så fokus på faglighed og udvikling af klassekulturer præget af trivsel går hånd i hånd? Det er nogle af temaerne for Helle Plauborgs nye ph.d.-afhandling, som handler om, hvordan det didaktiske, det faglige og det sociale spiller sammen i undervisningssammenhænge. Undersøgelsen er baseret på eksperimentelle casestudier på tre skoler.

”Pointen er, at det didaktiske ikke kan adskilles fra det faglige og det sociale i skolen, selvom vi ofte kommer til at tale om de her aspekter af det at undervise, som om de lever separate liv. Et af målene med undersøgelsen er, at give handleanvisninger for lærere i klasseværelserne. Viden, lærere kan bruge i praksis, og forhold som de skal være opmærksomme på. Også med henblik på at synliggøre hvor komplekst det er at undervise og holde skole”, siger Helle Plauborg om afhandlingen.

Hun viser i undersøgelsen, hvordan forhold uden for klasserummet hele tiden træder ind i det. Graden af forældreopbakning og kvaliteten af skoleledelsen præger de specifikke undervisningssituationer i skolen, og problemer i én time vandrer videre til den næste. For eksempel læringsmål har ikke effekter som isolerede didaktiske greb, tværtimod hænger de tæt sammen med, hvordan det didaktiske, det faglige og det sociale i øvrigt spiller sammen i undervisningen. Men afhandlingen peger samtidig på, hvordan nogle timer kan blive velfungerende, såvel fagligt som socialt, på trods af dårlige ydre betingelser og problemer i den enkelte klasse.

Eksperimentelle casestudier

Fra store kvantitative undersøgelser er der en generel viden om sammenhænge mellem f.eks. lærerhandlinger og elevers læringsresultater eller trivsel, men de fortæller ikke meget om, hvordan undervisningen skal tilrettelægges i praksis for på én gang at befordre faglighed og velfungerende sociale klassekulturer. Lærere på tre vidt forskellige skoler har derfor arbejdet med et katalog af undervisningsmæssige greb inspireret af forskningsresultater, som antages at kunne forbedre både faglighed og elevers velbefindende.

Lærerne havde meget forskellige betingelser at arbejde under. De tre klasser i undersøgelsen var i en byskole præget af sociale problemer og med mange etniske minoritetsbørn, en landskole ramt af lærerfyringer og klassesammenlægninger, og en forstadsskole med børn fra stille villaveje med stor opbakning fra en veluddannet forældregruppe. Igennem et skoleår fulgte Helle Plauborg så undervisningen i de tre skoleklasser. Resultaterne blev meget forskellige.

”Det var meget tydeligt i undersøgelsen, at i de timer, hvor det faglige var i forgrunden og var tydeliggjort som ramme for undervisningen på en meningsfuld måde, der blev eleverne løftet både fagligt og socialt i klasserne trods ydre begrænsninger”, siger Helle Plauborg.

”Lærere, der formåede at gøre undervisningens mål tydelige for eleverne, som var grundige i deres instruktion, gav klar feedback, og som samtidig arbejdede målrettet med at ’forstyrre’ den sociale orden i klasserne, f.eks. med elev-elev læring og ændrede gruppesammensætninger, forbedrede både det faglige og trivslen i deres klasser,” siger Helle Plauborg.

Om afhandlingen

Afhandlingen ”Intra-aktivitet af didaktik, faglighed og socialitet og udvikling af en tænkning om læring og didaktik - analyser af tre eksperimentelle casestudier” af Helle Plauborg blev den 19. november 2015 forsvaret ved DPU, Aarhus Universitet. Afhandlingen udgives i 2016 som bog fra Hans Reitzels forlag.