DPU

Aarhus Universitets segl

Sociale forestillinger og skillelinjer påvirker vores skole- og uddannelsesvalg – men hvordan?

Selvom politiske tiltag forsøger at dæmme op for social og etnisk opdeling i det danske uddannelsessystem, er tendensen stigende. Forskere fra DPU, Aarhus Universitet skal i et nyt forskningsprojekt undersøge sociale forestillinger, valg og skillelinjer hos børn, unge og forældre med forskellig baggrund, og hvad det betyder for deres uddannelsesvalg. Projektet har netop modtaget en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond på 6,2 mio. kroner.

Projektet består af fire delprojekter, der undersøger:

  1. Samspillet mellem børn i børnehaver og deres forældres overvejelser om skolevalg.
  2. Hverdagen i to 9. klasser på en privat- og en folkeskole, herunder interviews med elever og forældre om skoleerfaringer og valg af erhvervs- eller gymnasial ungdomsuddannelse.
  3. Hvordan unge på en erhvervsskole og i et alment gymnasium efter den nye gymnasiereform identificerer sig med eller distancerer sig fra andre unge på tværs af og på samme institution.
  4. Unges oplevelser på elektriker-, pædagog- og medicinuddannelsen, og hvordan de unges samlede skole- og uddannelseserfaringer påvirker deres studievalg.

Forskerne vil lave etnografisk feltarbejde, herunder foretage deltagerobservationer og interviews.

’Diverging Paths. Educational Choices and Social Division’ har netop modtaget en bevilling på 6,2 millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond (DFF). DFF bevilger hvert år midler til forskningsprojekter med lovende og originale ideer på tværs af alle videnskabelige grene.

Læs pressemeddelelse fra DFF:

210 nye forskningsprojekter spirer frem med støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond

Kontakt

Eva Gulløv
Professor MSO
DPU, Aarhus Universitet
Tlf.: 93 50 81 47
E-mail: evag@edu.au.dk

Afsættet for det nye forskningsprojekt ’Diverging Paths. Educational Choices and Social Division’ er en antagelse om, at den stigende etniske og sociale opdeling i uddannelsessystemet hænger sammen med de sociale forestillinger, som børn, unge og deres forældre forbinder med forskellige elevgrupper, skoler, ungdoms- og videregående uddannelser. 

I projektet vil professor MSO Eva Gulløv og lektor Laura Gilliam fra DPU, Aarhus Universitet, sammen med to postdocs undersøge disse forestillinger og deres konsekvenser. Det vil de gøre ved at gå tæt på både de små hverdagsvalg og de større, afgørende valg, som forældre, børn og unge med forskellig social og etnisk baggrund træffer i forhold til uddannelse.

”Det, vi gerne vil belyse, er, om der på tværs og på langs af de forskellige uddannelser kan spores en systematik i, hvilke betydninger, grupperinger og skel mennesker og institutioner etablerer. Det kan give os bedre indsigt i årsagerne til de sociale uligheder, der trods mange politiske tiltag fortsat reproduceres i det danske uddannelsessystem,” siger Eva Gulløv.

Projektet hviler på en antagelse om, at alle de valg, der tages op gennem hele uddannelsesbanen både reflekterer, men også får betydning for, hvem vi identificerer os med og distancerer os fra, og det får betydning for, hvem der har berøring med hvem - altså hvilke sociale opdelinger, der er i samfundet som sådan.

”Vi vil undersøge betydningen af uddannelsesvalg meget bredt – både de store valg, såsom valg af børnehave, skole, ungdomsuddannelse og videregående uddannelse, og alle hverdagens små valg, fx hvem man leger med, hvem man laver gruppearbejde sammen med, hvem man er på hold med, og hvilke timer, man pjækker fra eller deltager i. Vi vil se på, hvordan sådanne valg afspejler - men også får indflydelse på - de større valg og selvidentifikationer og måske dermed nogle af samfundets sociale skel og samhørigheder,” siger Eva Gulløv.