DPU

Aarhus Universitets segl

Forskning i dagtilbud: Danmark sakker bagud i forhold til Norge og Sverige

De skandinaviske lande forsker stadigt mere i dagtilbud, men ikke i samme grad. Hvor alle tre lande i 2006 publicerede næsten det samme antal studier, ligger Danmark i 2016 markant lavere end Norge og Sverige. Det fremgår af en ny rapport fra Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning ved DPU, Aarhus Universitet, der kaster lys over udviklingen af skandinavisk dagtilbudsforskning de sidste ti år.

Sammenligner man den skandinaviske dagtilbudsforskning for 0-6 års-området fra 2016 med de 10 foregående år, er der en klar tendens: Antallet af studier, der er omfattet af kortlægningen, er steget fra 50 studier i 2006 til hele 144 studier i 2016 – det højeste antal i de 11 år, hvor der er udarbejdet årlige kortlægninger af skandinavisk dagtilbudsforskning.

I kortlægningen er der registreret 68 studier, der inddrager data fra Sverige, 57 studier, der inddrager data fra Norge, men kun 25 studier, der inddrager data fra Danmark.

”Omfanget af dagtilbudsforskning er meget forskelligt i de skandinaviske lande. Hvor den dan­ske andel i 2006 udgjorde 33 % af det samlede antal studier, udgør den i 2016 kun 17 %. Potentielt er det et kæmpe problem for kvaliteten af de danske dagtilbud, at de ikke er baseret på national forskningsviden i samme omfang som i Norge og Sverige”, siger Lars Qvortrup, professor ved DPU, Aarhus Universitet og leder af Nationalt Center for Skoleforskning.

Flere studier på engelsk rejser spørgsmål om formidling

En anden tendens er den øgede andel af studier, som er publiceret på engelsk. Mens det tilbage i 2006 kun var 4 % af studierne, der var publiceret på engelsk, er andelen i 2016 steget til hele 60 %.

”Det betyder, at kontakten til den internationale forskningsverden styrkes. Men spørgsmålet er, hvilken konsekvens det har for brugen af forskningen blandt prak­tikere. Skal vi til at gøre en særlig indsats for at formidle engelsksproget forskning? Det er et af de vigtige spørgsmål, der gemmer sig bag rapportens tal og statistikker,” siger Lars Qvortrup.

Halvdelen af studierne har fokus på børns læring

Årets studier omhandler hyppigst praktikere i dagtilbud (f.eks. pædagoger og pædagogmedhjælpere, ligesom årets studier i højere grad omhandler de ældre børn (3-6-årige) end de yngste på 0-2 år. Ser man på, hvilke emner der behandles i årets forskning, finder man en stor spredning. Der er dog et bredt fokus på undervisning og læring i dagtilbud. Det ses for eksempel i studier, som undersøger matematiske aktiviteter i dagtilbud eller aktiviteter med naturvidenskabeligt indhold. Studier, der har fokus på børns læring i dagtilbud, udgør næsten 50 % af forskningen i årets kortlægning.

I årets kortlægning blev 63 af de omfattede 144 studier vurderet til at være af tilstrækkelig forskningskvalitet. Det svarer til 44 %. 

”Forskerne har i gennemgangen af publikationerne vurderet, at der i en betragtelig del af studierne ikke er gjort tilstrækkelige forsøg på at etablere gentagelighed, reliabilitet, validitet og troværdighed af dataindsam­lingsmetoder eller af selve dataanalysen. Selvfølgelig kan kriterierne for kvalitet diskuteres, men alligevel bør resultatet mane til overvejelse af, om der kan sikres bedre kvalitet i dagtilbudsforskningen”, siger Lars Qvortrup.

Hent rapport:

Forskningskortlægning og -vurdering af skandinavisk dagtilbudsforskning for 0-6-årige i året 2016 (pdf)

Læs resuméer af samtlige studier, der er blevet vurderet til at være af tilstrækkelig forskningskvalitet:

Forskningsdatabasen nb-ecec.org

Kontakt

Lars Qvortrup, professor ved DPU, Aarhus Universitet og leder af Nationalt Center for Skoleforskning (NCS),

E: lq@edu.au.dk

T: 2784 4005

Fakta


Siden 2006 er der hvert år blevet foretaget en kortlægning og kvalitetsvurdering af skandinavisk forskning i dagtilbud. Den aktuelle kortlægning af dagtilbudsforskning for 0-6-årige i året 2016 er nummer 11 i rækken, hvilket gør det muligt at studere udviklingen på området på baggrund af 893 forskningspublikationer om dagtilbud publiceret i Skandinavien eller af skandinaviske forskere i perioden 2006-2016.

I året 2016 blev der fundet 2.409 referencer i søgeprocessen. Af disse blev 144 skandinaviske studier om dagtilbud for 0-6-årige inkluderet i kortlægningen. I samarbejde med en ekstern forskergruppe bestående af aktive dagtilbudsforskere fra Norge, Sverige og Danmark har medarbejdere fra Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning nærlæst og kvalitetsvurderet disse studier.

Formålet med kortlægningen er at finde, kortlægge og kvalitetsvurdere relevant forskning om dagtilbud for 0-6-årige fra året 2016 i Danmark, Norge og Sverige. Kortlægningen bidrager herved til at skabe overblik over og lette adgangen til skandinavisk dagtilbudsforskning, der lever op til internationale kriterier for forskningskvalitet.

Projektet er finansieret af Danmarks Evalueringsinstitut, det svenske Skolverket, Utdanningsdirektoratet i Norge og Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning ved DPU, Aarhus Universitet.