DPU

Aarhus Universitets segl

Forskere skal undersøge inklusion og eksklusion i folkeskolen

DPU, Aarhus Universitet har modtaget en bevilling på 5,6 mio. kr. fra Velux Fonden til et forskningsprojekt, der skal undersøge, hvordan både inklusions- og eksklusionsprocesser udfolder sig i folkeskolens fællesskaber.

Forskere fra DPU, Aarhus Universitet skal undersøge, hvad selve den måde, som fællesskaber dannes på, betyder for mulighederne for at skabe inkluderende læringsmiljøer i folkeskolen. Deres hypotese er, at man med et fokus på fællesskabers inklusions- og eksklusionsprocesser kan komme frem til ny viden om, hvad der er på spil i og omkring inkluderende læringsmiljøer. Målet er at udvikle nye strategier til at håndtere den øgede forskellighed blandt eleverne.

”Efter loven om inklusion i almenundervisningen trådte i kraft i 2012, har lærerne arbejdet hårdt på at tilpasse deres undervisning, så alle elever kan være med. Men mange oplever stadig, at det er svært at få til at fungere,” siger Janne Hedegaard Hansen, lektor på DPU, Aarhus Universitet. Hun skal stå i spidsen for projektet Approaching Inclusion, der starter den 1. januar 2016.

"Der er forsket meget i inklusion både nationalt og internationalt i de senere år, og den pædagogiske forskning har primært handlet om, hvad lærere, AKT-vejledere, inklusionsvejledere, pædagoger og andre ressourcepersoner kan gøre for at rumme og skabe læring for alle elever. I det her projekt vender vi i stedet blikket mod selve fællesskabets måde at etablere sig på. Fællesskaber både inkluderer og ekskluderer, og vi vil undersøge, hvad det betyder for mulighederne for at skabe inkluderende læringsmiljøer i folkeskolen,” siger Janne Hedegaard Hansen.

Hun mener, at der er behov for at udvide fokus i forskningen i inklusion.

”Uanset hvor meget læreren differentierer, laver holddeling og udvikler nye måder at organisere undervisningen på, ser det ud til, at der bliver ved med at være nogle udfordringer. Det har vi så blandt andet forklaret med, at lærerne ikke har de nødvendige værktøjer, viden eller kompetencer. Eller også begrundes det med det enkelte barns særlige behov. Betydningen af selve den måde, som fællesskaber konstituerer sig på - blandt andet ved hjælp af netop inklusions- og eksklusionsprocesser - er derimod ikke blevet undersøgt,” siger Janne Hedegaard Hansen.

Fakta om projektet

  • Approaching Inclusion (AppIn) er et grundforskningsprojekt, der varer fire år.
  • I projektet deltager Janne Hedegaard Hansen, Anne Morin og Lotte Hedegaard-Sørensen, alle lektorer på DPU, Aarhus Universitet, samt to post.doc.´er fra professionshøjskolerne UCC og VIA UC.
  • Forskerne vil indsamle empiri på 2. og 8. klassetrin på seks skoler i tre kommuner.
  • Repræsentanter fra praksis vil bidrage med deres blik på forskernes foreløbige analyser, teori og begreber undervejs i projektet.
  • Der er knyttet en skandinavisk og en international advisory group til projektet.

Kontakt

Janne Hedegaard Hansen
Lektor, afdelingsleder
DPU, Aarhus Universitet
Mail: jhh@edu.au.dk
Mobil: 5144 5736