DPU

Aarhus Universitets segl

DPU-forsker får Sapere Aude-bevilling på seks mio. kroner til projekt om fastholdelse af lærere i skolen

Skal vi dæmme op for den truende lærermangel i skolen, er det ikke nok at finde forklaringer på, hvorfor lærere forlader jobbet. Helle Plauborg fra DPU har netop modtaget en Sapere Aude-bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond på 6,2 mio. kroner til forskning i, hvad der får lærere til at blive i professionen.

Alt for mange uddannede lærere forlader deres job i skolen, og alt for få søger ind på læreruddannelsen. Manglen på uddannede lærere i dele af Danmark udgør et stigende problem, og i mange danske kommuner bliver det sværere og sværere for skolerne at rekruttere nye lærere.

Helle Plauborg, lektor ved DPU, Aarhus Universitet, er netop udnævnt til Sapere Aude-forskningsleder med en bevilling på 6,2 mio. kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond. Hun skal lede projektet ’Why do they stay? Exploring the relationalities of teachers who stay in the profession, thereby rethinking retention’.

 ”Det er afgørende, at skolerne i højere grad lykkes med at fastholde de uddannede lærere. Men hvor en hel del forskning undersøger årsager til, at lærere forlader professionen, er det sparsomt med forskning i, hvad der får lærere til at blive. Ambitionen med projektet er at skabe nye indsigter i, hvorfor nyuddannede lærere såvel som lærere, der har været i professionen i en årrække, bliver i jobbet. Det kan give et forskningsbaseret grundlag for at arbejde mere proaktivt frem for kun reaktivt med at fastholde lærere,” siger Helle Plauborg og tilføjer, at det også handler om at gentænke selve begrebet om fastholdelse.

”Fastholdelsesbegrebet refererer ofte til at beholde lærere i professionen og undgå frafald. Men det indikerer, at der kun er én karrierevej: én gang lærer, altid lærer. I projektet vil vi også undersøge, hvordan lærerne oplever udviklingsmulighederne inden for professionen.”

Med Sapere Aude-bevillingen kommer der ekstra blus på forskningen i lærerprofession og læreruddannelse på DPU. DPU-forskere ved forskningsprogrammet ’Teachers and Teaching: Teacher Education, Practice, Professional Development’, som Helle Plauborg er leder af, har i fællesskab udviklet grundideen bag det nye projekt, som nu skal bidrage med ny viden om og nye perspektiver på fastholdelse. Som et led heri har de også i 2022 udgivet 'Lærere, der bliver i professionen' i DPU's e-bogsserie 'Pædagogisk indblik’, der giver et overblik over den eksisterende forskning på området.

Danmarks Frie Forskningsfonds Sapere Aude-bevilling er skabt for at give yngre forskere, der har præsteret forskning i toppen inden for deres felt, mulighed for at udvikle deres forskningsideer samt udvikle eller styrke deres kompetencer som forskningsledere.

Om projektet

Hvorfor bliver lærere i professionen? Det er det overordnede forskningsspørgsmål, dette projekt undersøger med fokus på lærere i folkeskolen i Danmark.

Forskning inden for frafald og fastholdelse blandt lærere fokuserer overvejende på læreres grunde til at forlade professionen, hvorimod studier, der udforsker læreres grunde til at blive, er særdeles sparsomme.

Det er en ambition med projektet at skabe indsigter i, hvorfor nyuddannede såvel som lærere, der har været i professionen i en årrække, bliver, med henblik på at skabe et forskningsbaseret grundlag for at arbejde proaktivt frem for reaktivt med fastholdelse af lærere.

Gennem fokus på lærere, der har været i professionen i en årrække, bidrager projektet også med langsigtede perspektiver på fastholdelse. Projektet udforsker lærerliv som forbundet med fx historiske, politiske, organisatoriske, personlige og sociale aspekter og teoretiserer over, hvordan disse aspekter relaterer sig til hinanden.

Det gøres gennem en ny tilgang til kollektive biografier udarbejdet af 48 lærere og med afsæt i en relationel ontologi inspireret af posthuman teori.

Projektet bidrager således også til at teoretisere over relationer mellem de aspekter, der former læreres beslutning om at blive i professionen. Fastholdelsesbegrebet refererer ofte til at beholde lærere i professionen og undgå frafald, hvorved kun én karrierevej indikeres. Dette projekt undersøger læreres oplevede udviklingsmuligheder med henblik på at gentænke fastholdelsesbegrebet.