DPU

Aarhus Universitets segl

Børn skal lære værdier i dagtilbud

Værdigrundlaget i danske dagtilbud kan virke diffust. Men værdierne er der, og de præger personalets interaktioner med børnene i hverdagen. Derfor bør personalet blive bevidst om værdierne og arbejde målrettet med dem, siger DPU-forsker, der er aktuel med en ny bog om værdier i dagtilbud.

Selvom pædagoger i danske dagtilbud måske ikke altid er bevidste om det, opdrager de børnene ud fra nogle bestemte værdier. Og det er meget vigtigt at være opmærksom på, fordi det er med til at forme vores samfunds fremtidige borgere, siger lektor Ole Henrik Hansen fra DPU, Aarhus Universitet.

"I det multietniske samfund, vi lever i, er det afgørende, at alle børn lærer, hvad det vil sige at vokse op i et demokrati og have ret til medbestemmelse. Børnene skal allerede fra en tidlig alder mærke, at de er individer med ret til at blive set og hørt. Men de skal også lære, at det er vigtigt at lytte til andre og gå på kompromis, når man er en del af et fællesskab," siger Ole Henrik Hansen.

Sammen med professor emeritus Stig Broström fra DPU, Aarhus Universitet og Anders Skriver Jensen, adjunkt på UCC, har han skrevet bogen ”Værdier i danske dagtilbud”, der netop er udkommet. Her formidler de de danske resultater af en nordisk undersøgelse af værdier i dagtilbud i Sverige, Norge, Findland, Island og Danmark.

Demokratiske værdier

Forskerne har valgt at fokusere på værdierne demokrati, omsorg og disciplin, fordi det er nogle af de værdier, der er gennemgående for de nordiske dagtilbud. Især de demokratiske værdier står centralt. Det hænger ifølge Ole Henrik Hansen sammen med det barnesyn, vi har, hvor vi i høj grad forsøger at indtage barnets perspektiv:

”I Norden tager vi udgangspunkt i barnets oplevelser og behov, og vi anser fx legen for vigtig. Det er ret unikt for os. Dagtilbud i mange andre lande er meget mere skoleprægede. De nordiske lande bliver tit fremhævet som nogle, der er langt fremme i forhold til at leve op til FN´s Børnekonvention. Her står blandt andet, at børn skal respekteres som selvstændige personer, og at de har ret til medbestemmelse og til at ytre sig i sager, der vedrører dem," fortæller Ole Henrik Hansen.

Det særlige fokus på demokratiske værdier hænger også naturligt sammen med vores demokratiske samfundsmodel, som bliver udfordret af forskellige kræfter i disse år. Noget der ifølge forskeren gør det endnu mere vigtigt, at børn bliver præsenteret for de demokratiske værdier allerede tidligt i livet.

”I lovgivningen i alle de nordiske lande står der, at dagtilbuddene skal danne grobund for, at børnene vokser op i en demokratisk ånd. Det vil både sige at udøve indflydelse og deltage i fællesskabet, men det vil også sige at tillade andre at have en anden mening, at respektere andre og lade dem være, som de er. Her ligger kimen til både et demokratisk værdifællesskab og til en større interkulturel forståelse,” siger han.

I hverdagen kan medbestemmelse for eksempel komme til udtryk under samling, hvor børnene bliver trænet i at fortælle og lytte, i små afstemninger – fx om hvilket legetøj, der skal tages frem - og i form af hjælp fra personalet til at gøre sig gældende og forhandle i en fælles leg.

Omsorgsværdier og disciplinerende værdier

Ud over den demokratiske opdragelse er også omsorgsværdierne centrale, især når det gælder de yngste børn.

”Børn skal lære at tage hensyn til andre og have medfølelse. Det gør de blandt andet ved, at pædagogerne går foran og udviser empati ved fx at følge barnets initiativ, anerkende børnene og indgå i en åben dialog med dem. Det er også en omsorgsværdi at støtte barnet i at tilegne sig viden og udvikle selvstændighed,” siger Ole Henrik Hansen og tilføjer, at rigtig mange situationer i løbet af en dag er præget af ikke-verbale omsorgsorienterede værdier i form af øjenkontakt, mimik, stemmeføring og kropskontakt.

Også de disciplinerende værdier er i høj grad til stede i dagtilbuddene.

”Børnene bliver guidet til at indgå i de fællesskaber, som både dagtilbud, skole og senere arbejdspladser og samfund jo er. Det er en adfærdsregulering, der løbende finder sted. Personalet i dagtilbuddene medvirker til at opdrage børnene, så de lærer socialt accepteret adfærd, ligesom de træner dem i at sidde stille og lytte til andre og koncentrere sig om at gøre en aktivitet færdig,” siger Ole Henrik Hansen.

Formålet med denne disciplinering er, at børnene tilpasser sig samfundets fælles normer, værdier og krav - men samtidig skal de lære at være kritiske og tænke selv, understreger han. Pædagogen skal således skabe balance mellem samfundets krav og forventninger på den ene side og børnenes interesser, motiver og behov på den anden.

Værdiopdragelse kræver refleksion

Når man vil arbejde med værdier i dagtilbud, er der flere ting, man bør være opmærksom på, fortæller Ole Henrik Hansen:

”Det pædagogiske personale har deres egne, personlige værdier med sig, når de starter i jobbet, og så overtager de efterhånden de måder at gøre tingene på, der er i det konkrete dagtilbud. Desuden har hvert enkelt barn værdier med sig hjemmefra, som det har lært via interaktionen med sine forældre og andre omsorgspersoner i barnets liv. Så det er ikke så enkelt at arbejde bevidst med værdier. Det kræver blandt andet, at man planlægger, hvordan man vil gøre det, og at man reflekterer over hverdagens små praksissituationer,” slutter Ole Henrik Hansen.


FAKTA

Hvad er værdier?
Værdier er principper, som leder menneskers handlinger, og som kan forstås som gode, ønskelige eller dårlige.

Sådan kan man arbejde didaktisk med værdier i dagtilbud

I bogen kommer forfatterne med denne didaktiske model for, hvordan pædagogisk personale kan arbejde med værdier:

  • Hvad er formålet og målet?
  • Hvilket indhold/temaer skal der være?
  • Hvilke metoder og principper vil vi bruge?
  • Hvilke midler? Legetøj, bøger fx
  • Evaluering af pædagogikken og børnenes læring

Arbejdet med værdier bør tage afsæt i de konkrete børns situation, opvækst og livsgrundlag og handle om noget, som børnene er optaget af.


Om projektet

  • Det empiriske grundlag for projektet består af en række videoobservationer fra fx frokostsituationer, rundkreds og garderobe, som forskerne har analyseret under inddragelse af det pædagogiske personale.
  • I den danske del af projektet deltog dagtilbuddene Solmarken (Frederiksberg Kommune), Klostervangen (Hillerød Kommune) og Kærdammen (Brøndby Kommune).
  • Projektet “Values in Education i Nordic Preschools: Basis of education for tomorrow” er finansieret af NordForsk.
  • Se video om projektet på NordForsks hjemmeside

Kontakt

Ole Henrik Hansen 
Lektor, DPU, Aarhus Universitet
Mail: ohh@edu.au.dk
Mobil: 2291 6518