DPU

Aarhus Universitets segl

MUS- OG GRUS-RUNDER

Ledere og lærere i FPL-projektet gennemgår to MUS- eller GRUS-runder med den hensigt at skabe rum til didaktisk refleksion og styrke evalueringskulturen på skolen.

Arbejdet med MUS og GRUS

Arbejdet med MUS og GRUS tager udgangspunkt i en grundlæggende forståelse af, hvordan undervisere tænker og taler om pædagogik. Derfor tages også udgangpunkt i udvalgt litteratur, som sætter fokus på didaktisk refleksion og samtale om egen undervisning.

Visninger

To feedbackdesigns

Ledere og lærere i FPL-projektet arbejder under forløbet med to feedback-designs: et design til MUS-samtale og et design til GRUS-samtale. Begge dele fungerer som datadrevne samtale-set-ups, som lederne på skolerne kan bruge til at indtage rollen som igangsættende og reflekterende sparringspartnere, der afspejler lærerkollegiets udfordringer i den daglige  pædagogiske praksis hele skoleåret rundt.

De to designs for MUS og GRUS skal altså ikke forstås som enkeltstående begivenheder, der afvikles én gang om året. De skal snarere ses som en kontinuerlig proces, som har til hensigt at understøtte opbygningen af et fællesdidaktisk og pædagogisk vokabular i rammerne af skolen som et professionelt læringsfællesskab.

Flere runder raffinerer feedback

MUS- og GRUS-samtalerne indgår i FPL-projektet i to aktionsrunder, som læreren og lederen gennemgår sammen. Hver MUS- eller GRUS-runde tager udgangspunkt i en aktionsplan, som læreren udfylder, og som lederen gennem observation af og samtale om undervisningen med læreren følger op på.

De to runder, som ledere og lærere gennemgår, har altså fokus på at italesætte og skabe opmærksomhed omkring den undervisningspraksis, som for både ledere og lærere har rod i egne erfaringer og ofte både er en kropslig og tavs viden. Med denne indsigt kan ledere og lærere gøre det, der foregår i klasserummet mere forståeligt og synligt for dem selv, og dermed gøre det muligt at ændre praksis til det bedre samt tilpasse praksis til forandringer i kontekst og krav.

Lærere og ledere er i FPL-projektet gennem MUS- eller GRUS-runderne fælles om på den enkelte skole at udvikle et fornyet grundlag for samtale og samarbejde om at gennemføre de valgte indsatser og de overordnede intentioner med gymnasiereformen.


MUS-RUNDER

MUS-samtalen i FPL-projektet har et didaktisk omdrejningspunkt, dvs. at lederen er i dialog med læreren om lærerens undervisning. Både leder og lærer er aktive i MUS-processen, og dermed tager lederen herigennem et medansvar for at udvikle en didaktisk rationel undervisning. Som et led i MUS-konceptet får læreren udformet og tilsendt en relationspædagogisk lærerprofil, som vil være en del af det didaktiske og pædagogiske grundlag, selve MUS-samtalen hviler på. MUS-samtalen er på den måde en evalueringssamtale, som lærer og leder har sammen.


GRUS-RUNDER

GRUS-samtalen i FPL-projektet har et et didaktisk omdrejningspunkt, dvs. at leder og lærere samtaler om det, der sker i undervisningen, og på den måde kan de sammen arbejde med at udvikle det professionelle læringsfællesskab på skolen. Både leder og lærer er en del af GRUS-processen, hvilket giver mulighed for, at leder kan komme i dialog med lærerne om undervisningen. Selve GRUS-samtalen skal ses som en fælles evaluering via kollegial didaktisk refleksion, og den fælles erfaring kan på sigt være grundlag for justeringer af undervisningen.