DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

NCUM | Nationalt center for udvikling af matematik-undervisning 

 • Vi forbinder viden og mennesker fra forskning til praksis for en bedre matematikundervisning i Danmark.

Om NCUM


Danmark har fået et nyt nationalt center for udvikling af matematikundervisning, det forkortes NCUM og udtales ’Nsum’. NCUM formidler viden om matematikundervisning og skal forene de danske matematikdidaktiske miljøer.  
Målene er bla. at: 

 • Stille tilgængelig og anvendelig forskningsbaseret viden til rådighed til undervisere og pædagoger fra dagtilbud til ungdomsuddannelser, når de søger inspiration til matematikundervisning og matematik i hverdagen.
 • Forbinde udviklings- og forskningsmiljøer, skabe overblik over eksisterende forskning, støtte netværk i danske matematikdidaktiske miljøer og således sikre samspil på tværs af fag og institutioner.
 • Iværksætte udviklingsprojekter, der bidrager til praktiske tiltag i dagtilbud, grundskole, erhvervs- og gymnasiale uddannelser. 

Alt sammen for at bidrage og leve op til visionen om at danske børn og unge – fra dagtilbud til ungdomsuddannelser – oplever en engagerende, ambitiøs og tidssvarende matematikundervisning.


TIMSS 2019


Organisation


Konsortiet

NCUM er blevet til i et fælles samarbejde i det matematikdidaktiske miljø på universiteter og professionshøjskoler med opbakning fra en række private fonde. På den baggrund har Børne- og Undervisningsministeriet i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet afsat midler til etablering og drift af centret frem til udgangen af 2023.

Konsortiet af uddannelsesinstitutioner består af:

 • Aarhus Universitet
 • Københavns Professionshøjskole
 • Københavns Universitet
 • VIA University College
 • Aalborg Universitet

NCUM samarbejder desuden med professionshøjskoler og universiteter uden for konsortiet, som er repræsenteret både i centrets styregruppe og ekspertgrupper. Herudover inddrages eksisterende nationale matematikfaglige og matematikdidaktiske foreninger og netværk samt internationale samarbejdsflader særligt i Norden og Europa.

Styregruppen

NCUM’s styregruppe tæller både medlemmer inden for og uden for konsortiet:

 • Jakob Harder - Formand
  Dekan, Københavns Professionshøjskole
 • Claus Holm - Næstformand
  Institutleder, DPU - Aarhus Universitet
 • Simon Cart Graae 
  Uddannelsesleder, Københavns Professionshøjskole
 • Uffe Thomas Jankvist
  Professor, DPU - Aarhus Universitet
 • Carl Winsløw
  Professor, Københavns Universitet
 • Søren Højsgaard     
  Institutleder, Aalborg Universitet
 • Andreas Rasch-Christensen
  Forskningschef, VIA University College
 • Peter Larsen
  Uddannelseschef, Professionshøjskolen UCN
 • Claus Michelsen 
  Professor, Syddansk Universitet

Ekspertgrupper og netværk

For at understøtte NCUM’s faglige aktiviteter er der nedsat fem ekspertgrupper.

Ekspertgrupperne består hver især af én faglig leder, 2-3 medlemmer og enkelte grupper har også tilknyttet internationale eksperter på området.

De fem ekspertgrupper har ansvar for:

 • Dag- og fritidstilbud 
  Faglig leder af ekspertgruppen er Klaus Rasmussen (Københavns Professionshøjskole)
 • Grundskole 
  Faglig leder af ekspertgruppen er Kaj Østergaard (VIA University College)
 • Gymnasiale uddannelser 
  Faglig leder af ekspertgruppen er Uffe Thomas Jankvist (Aarhus Universitet)
 • Erhvervsskoler 
  Faglig leder af ekspertgruppen er Bettina Dahl Søndergaard (Aalborg Universitet)
 • Tværgående tematikker 
  Faglig leder af ekspertgruppen er Carl Winsløw (Københavns Universitet)

De bidrager alle med faglig ekspertise og rådgivning, materialer til NCUM’s formidlingsplatform og til at facilitere netværk og netværksaktiviteter og de sikrer at de faglige aktiviteter i NCUM er forankret i forskning og anvendt praksis.

Ekspertgrupperne repræsenterer matematikdidaktiske kompetencer på højt niveau, og de er sammensat med henblik på at skabe grundlag for samarbejde om udviklingsprojekter mellem alle relevante matematikdidaktiske miljøer.

Netværkskoordinatorer: 

 • Grundskole
  Bent Lindhardt (Professionshøjskolen Absalon)
 • Gymnasiale uddannelser
  ØST: Mette Bendix Lomholt (HTX-Roskilde) 
  VEST: Christina Cæsarsen (Fjerritslev Gymnasium)

Øvrige medlemmer i NCUM ekspertgrupper (pdf)


Vi er NCUM

Vi forbinder viden og mennesker fra forskning til praksis, for en bedre matematikundervisning i Danmark.


Nyheder fra NCUM

15.01.2021 | Aktiviteter

SEMINAR: What conditions for the transition between the paradigm of visiting works and the one of questioning the world?

Dato: d. 26.2.2021 - 14.30-15.30 Arrangør: KU, Naturfagenes didaktik Program og tilmelding på KUs hjemmeside.

21.12.2020 | Aktiviteter

SEMINAR: Materialization Potential and Teacher knowledge on CAS

Dato: d. 29.1.2021 Arrangør: KU, Naturfagenes didaktik Program og tilmelding på KUs hjemmeside.

15.12.2020 | Nyheder

NCUM: Elevers tilbagegang i matematik kræver koordineret indsats - også før skolestart

Hovedresultaterne fra TIMSS 2019 viser, at de danske 4. klasses elever er gået 14 point tilbage i matematik siden...

Tilmeld NCUM-nyhedsmail

Sekretariat


Centerleder

Morten Blomhøj

Vicecenterleder

Charlotte Krog Skott

Aktivitetskoordinator

Tina Hudlebusch

Kommunikationsansvarlig

Ditte Wolff-Jacobsen


NCUMs opgaver er: 

 • Opbygning af en formidlingsplatform til forskningsbaseret viden og inspiration, der når flest mulige matematikundervisere og pædagoger i dagtilbud, grundskole, gymnasie- og erhvervsuddannelse.
 • Etablering af solide tværgående netværk, så den matematikdidaktiske kultur i Danmark styrkes ved, at pædagoger og undervisere tilbydes mulighed for deltagelse i relevante aktiviteter, konferencer og netværkssamarbejde.
 • Etablering af en ramme for projektudvikling og ressourceopbygning omkring matematikundervisning med afsæt i fundraising. 

NCUM er fysisk placeret på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) under Aarhus Universitet, Campus Emdrup.  Engagerende, ambitiøs, tidssvarende og samarbejdende

NCUMs vision er en engagerende, ambitiøs og tidssvarende matematikundervisning i en samarbejdende kultur om udvikling af praksis fra dagtilbud til ungdomsuddannelse.     


Se eller gense indlæg fra NCUM Åbningskonferencen (2.10 2020)

Visninger
1. Velkomst v. Claus Holm (AU) - 8 min.
Visninger
5. Spørgsmål og samtale ml. Charlotte Krog Skott, Bent Lindhardt og Morten Blomhøj - 15 min.
Visninger
9. Udfordringer til matematik v. Klaus Rasmussen (KP) og Kaj Østergaard (VIA) - 36 min.
Visninger
2. NCUM som nationalt center v. Kim Bertelsen, Laila Madsen, Sune Weile (STUK) - 13 min.
Visninger
6. Matematikkens didaktik i DK og Danmark i matematikkens didaktik v. Mogens Niss (RUC) - 43 min.
Visninger
10. Professortiltrædelses-forelæsning Undersøgende matematikundervisning v. Morten Blomhøj - 65 min.
Visninger
3. NCUMs vision v. Morten Blomhøj og Charlotte Krog Skott (NCUM) - 20 min.
Visninger
7. Spørgsmål og samtale m. Mogens Niss - 10 min.
Visninger
11. Spørgsmål og samtale m. Morten Blomhøj - 14 min.
Visninger
4. Netværk for matematikvejledere v. Bent Lindhardt (PA) - 15 min.
Visninger
8. Udfordringer til matematik v. Bettina Dahl Søndergaard (AAU), Uffe Jankvist (AU), Carl Winsløw (KU) - 48 min.
Visninger
12. Afrundning og tak for i dag v. Jacob Harder (KP) - 13 min.

Nationalt center for udvikling af matematikundervisning

”Med centeret sætter vi handling bag mange ord og bekymringer omkring danske børn og unges matematikkompetencer. På baggrund af både forskning og viden fra praksis kommer centeret til at tilbyde den nyeste viden fra både ind- og udland om matematikfaglige og -didaktiske emner didaktiseret, så både dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser kan anvende det i deres daglige arbejde. Det er ambitionen, og det vi vil holde hinanden op på i det bredt favnende samarbejde.”  

Jakob Harder - Formand for NCUM konsortiet, Dekan Københavns Professionshøjskole.