DPU

Aarhus Universitets segl

Dokumentation til artikel om skoleforskning i Weekendavisen

Aarhus Universitets praksisudvalg finder ikke belæg for tvivlsom forskningspraksis


Kære Alle

I marts informerede jeg om, at Nævnet for Videnskabelig Uredelighed frifandt DPU-forskere for anmeldelserne for videnskabelig uredelighed i forbindelse med publikationer, som vedrørte folkeskoleområdet i almindelighed og folkeskolereformen i særdeleshed.

Nu har Aarhus Universitets Praksisudvalg behandlet de samme sager for, om der forelå tvivlsom forskningspraksis i disse sager. Konklusionen er følgende: Praksisudvalgets finder ikke belæg for at konkludere, at der foreligger tvivlsom forskningspraksis i de behandlede sager. Rektor Brian Bech Nielsen har tiltrådt Praksisudvalgets indstilling.

Jeg vil gerne udtrykke min glæde over, at der nu ikke alene er faldet en afgørelse ved Nævnet som frikender forskere for anmeldelserne for videnskabelige uredelighed, men også en klar konklusion fra Praksisudvalget om, at der ikke foreligger tvivlsom forskningspraksis.

Venlig hilsen
Claus Holm,
institutleder

Nævnet for Videnskabelig Uredelighed frifinder DPU-forskere for anmeldelser for videnskabelig uredelighed


Kære Alle

For et år siden blev et antal forskere på DPU anmeldt for videnskabelig uredelighed i forbindelse med publikationer, som vedrørte folkeskoleområdet i almindelighed og folkeskolereformen i særdeleshed. Nævnet for Videnskabelig Uredelighed (Nævnet) har nu truffet afgørelse om anmeldelserne, og frifundet forskerne ved at afvise, at der er tale om videnskabelig uredelighed. Nævnet vil sende sagerne tilbage til endelig behandling ved Aarhus Universitet.

Det er utrolig belastende for forskere at være genstand for denne form for undersøgelse ved Nævnet, og det har i særdeleshed gjort sig gældende i de pågældende sager, som ikke alene har strakt sig over et år, men som også har været genstand for omfattende omtale i dagspressen og i andre medier. Jeg vil derfor gerne udtrykke min glæde over, at der nu er faldet en afgørelse ved Nævnet, og mit håb om, at hverdagen hurtigst muligt kan vende tilbage for alle involverede. Det er vigtigt for DPU og for Aarhus Universitet, at vore forskere også i fremtiden er rede til at engagere sig i den offentlige debat, tilbyde ekspertise til samarbejdspartnere uden for universitetet og dele sin forskningsbaserede viden med alle dele af det danske samfund.

Venlig hilsen

Claus Holm

Institutleder

Baggrund


Forud for udgivelsen af sin nye bog har lektor og ph.d. Keld Skovmand i avisartikler i flere medier – herunder artiklen 'Skoleret' i Weekendavisen 25. januar 2019 - rettet anklager om videnskabelig uredelighed mod bl.a. forskere ved DPU (Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse) ved Aarhus Universitet. Anklagerne vedrører forskningsarbejde, som er gennemført i forlængelse af Folkeskolereformen 2013.

Aarhus Universitets praksisudvalg har – i overensstemmelse med § 11, stk. 2, i lov om videnskabelig uredelighed – oversendt klagen til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed (NVU), uden at universitetet har taget stilling til anmeldelsernes indhold. NVU har endnu ikke oplyst, om sagen er optaget til realitetsbehandling.  

Professor og centerleder Lars Qvortrup og professor Jens Rasmussen har begge afstået fra at kommentere selve anklagerne, så længe sagen ikke er afsluttet hos NVU.

Begge har dog indsendt indlæg til Weekendavisen, hvor de har berigtiget faktuelle fejl i artiklen fra 25. januar. Indlæggene kan her findes i deres fulde længde, sammen med nyhedsmail fra institutleder Claus Holm om Nævnets afgørelse, kommentar fra dekan Johnny Laursen, Faculty of Arts, Aarhus Universitet, og indlæg af Keld Skovmand på folkeskolen.dk.

Læs DPU-forskernes indlæg


Rettelser til artiklen Skoleret (pdf)

af Jens Rasmussen, professor, DPU, Aarhus Universitet og  Andreas Rasch-Christensen, forskningschef, VIA University College

Skoleret eller standret? (pdf)

af Lars Qvortrup, professor, DPU, Aarhus Universitet og Jens Rasmussen, professor, DPU, Aarhus Universitet.

Kommentar fra Johnny Laursen, dekan ved Faculty of Arts, Aarhus Universitet


Kommentar til Weekendavisens forsideartikel 25. januar d.å. ”Skoleret”

”Aarhus Universitet holder altid armslængde, hvor der er rejst en sag med påstand om videnskabelig uredelighed. Universitetets praksisudvalg har oversendt klagen, som det formelt hedder, til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, uden at universitetet har taget stilling til dens indhold – i overensstemmelse med § 11, stk. 2, i lov om videnskabelig uredelighed."

”Vi respekterer nævnets afgørelser, og så vil jeg understrege, at også forskere er uskyldige, indtil andet er bevist. Situationen lige nu er, at vi alene har et partsindlæg, men ingen afgørelse. Det vil jeg appellere til, at både politikere, medier og andre kommer i hu. De nævnte påstande om videnskabelig uredelighed mod vores forskere stammer fra forår 2018, så jeg har stor forståelse for, at de involverede ser frem til en snarlig afklaring.”

”DPU er en forskningsinstitution, som bl.a. er forpligtet til at levere et forskningsbaseret vidensgrundlag inden for dagtilbud og skole, som er omgærdet af stor politisk opmærksomhed og debat. Det er naturligt, da vores børns trivsel og læring er et meget vigtigt samfundsanliggende. Forskning i skole og læring er samtidig et af de områder, som rummer store forskelle i forskningstilgange. Vi er som universitet forpligtet på at lade vores forskere engagere sig og bidrage med ekspertise i beslutningsprocesser og i politikudvikling. Det opmuntrer vi til, og jeg vil gerne udtrykke stor anerkendelse til de forskere, som sætter deres viden i spil på disse meget omdiskuterede områder.”

Indlæg af Keld Skovmand på folkeskolen.dk


Ontario: frem eller tilbage i Pisa? (dokumentation 1)


Tegnene på læring i udlandet? (dokumentation 2)


Vi vil i øvrigt gøre opmærksom på, at man kan finde en del af de øvrige indlæg i debatten på folkeskolen.dk