”Vi skal blive enige om, hvad der er kvaliteterne ved den kvalitet, vi vil måle”

Asterisk nr. 103 - december 2022

Den skal helst være i top, men hvad er det egentlig, vi mener, når vi taler om kvalitet i pædagogik og uddannelse? Svaret blæser i vinden, så længe vi ikke tager diskussionen om, hvad der skal være de væsentlige elementer i den kvalitet, vi ønsker i vores skoler og dagtilbud. To DPU-forskere sætter ord på, hvad der kendetegner kvalitet inden for pædagogik og uddannelse – og hvordan vi kan måle den.

Lyt til artiklen

”Er vi helt sikre på, at det er vigtigt at skrive en bacheloropgave, når man skal ud at være pædagog? Jeg er 100 procent sikker på, at der ikke er nogen børn, der kan bruge det til noget som helst. Jeg er helt sikker på det. Hvorfor er det, vi har taget den akademiske verden ned på pædagogstudiet, egentlig? Når det, man skal, er noget andet. Nemlig at man skal have et fag. I mine øjne et håndværk."
Statsminister Mette Frederiksen citeret i Politiken 8. november 2021

Sådan lød det i statsminister Mette Frederiksens afslutningstale ved en såkaldt uddannelsessalon på Marienborg i november 2021, hvor uddannelsesfolk var inviteret til dialog om regeringens planer for den pædagogiske sektor.

Her udtrykte statsministeren, at pædagogik, i hendes optik, er et håndværk, og at akademisk viden derfor intet har at gøre på pædagoguddannelsen.  

Christian Christrup Kjeldsen, der er lektor i pædagogisk sociologi og viceinstitutleder på DPU, Aarhus Universitet, er lodret uenig. Han siger:

”Det mener jeg er forfejlet. Hun putter forskellige videnstyper ind i samme kategori, og der bliver tegnet et billede af praksis over for teori. Og det er en af de sejlivede dualismer, der ikke holder en meter,” siger han og tilføjer:

”For at blive den dygtige praktiker, bliver man nødt til at have teoretisk indsigt. Man skal gå på to ben og være i stand til på baggrund af teoretiske indsigter at gøre det rigtige i praksis. Hvis ikke man har teorien, så får man ikke tilstrækkelig udvikling i praksis,” siger han.

Han mener, at Mette Frederiksen opstiller en forfejlet modstilling, og det bringer ikke flere professionelle og dygtige pædagoger til praksis.

Professionelt betyder ikke, at man nøjagtigt ved, hvad man skal gøre, men at man er i stand til på baggrund af sin erfaring, teoretiske forståelse samt indsigt i faget såvel som i målgruppen at træffe et begrundet valg og så handle ud fra sin samlede dømmekraft,” siger Christian Christrup Kjeldsen.

Han mener, at Mette Frederiksen med sit udsagn de-professionaliserer pædagogprofessionen, og det er ingen tjent med. Han siger:

”Det er meget komplekst at være professionel pædagog i dag – man skal håndtere børn med meget forskellige baggrunde og diagnoser. Hvis ikke man har den teoretiske ballast med sig, så ender det med, at alle får den samme behandling. Professionel betyder, at man gør sit job godt. Det indebærer, at man kan formidle sin viden, begrunde og sandsynliggøre sine valg. Det er den forventning, vi som forældre og samfund i dag har til pædagoger. Vi forventer, at de er kompetente til deres job.”

Den pædagogiske kvalitet i dagtilbud handler derfor i høj grad om, at der er kompetente og professionelle voksne, der har øje for barnets trivsel, udvikling og relationer – og som er opmærksomme på eventuelle udviklingsforstyrrelser, pointerer Christian Christrup Kjeldsen.

”For at blive den dygtige praktiker, bliver man nødt til at have teoretisk indsigt. Man skal gå på to ben og være i stand til på baggrund af teoretiske indsigter at gøre det rigtige i praksis.”

Christian Christrup Kjeldsen

Hvad er vigtigt?

Når man sætter sig for at undersøge kvaliteten i dagtilbud, så må man først og fremmest drøfte, hvad man lægger vægt på i samspillet mellem børn og pædagoger.

Det spørgsmål åbner for en kritik af det amerikanske måleinstrument ECER, der blandt andet måler på sikkerhed og andre forhold, som man normativt set i en amerikansk kontekst tilskriver kvalitet. Men ikke nødvendigvis i en dansk børnehave.

”I dansk sammenhæng er det kvalitet, at ungerne har frirum til at lege på legepladsen. Derfor kommer man aldrig til endegyldigt at kunne sige: Det her er udtryk for kvalitet. Men under forudsætning af at vi kender til institutionerne og til landes individuelle kvalitetsforståelser og -mål, så kan vi måle kvaliteten i dagtilbud. Men det gør det svært at sammenligne pædagogisk kvalitet i dagtilbud på tværs af lande og kulturer,” fastslår Christian Christrup Kjeldsen.

Han peger på, at når vi taler om kvalitet i pædagogik og uddannelse, er vi nødt til også at tale om balancer – vi må afveje, om vi skal gøre mere af det ene eller det andet. De overvejelser skal ske i et professionelt fællesskab bestående af repræsentanter fra professionerne og fra policy – politikere og embedsmænd. Men vi skal også have moralfilosofien med til at afgøre, hvad der normativt set udgør pædagogisk kvalitet. Her kan forskningen bidrage.

”Det skal være en afbalancering mellem interessenter. Vi kan ikke ud fra et empirisk grundlag sige, at noget per se er kvalitet, før vi har gjort os den ulejlighed at se på, hvad vi mener med kvalitet og blive enige om det normative aspekt af svaret – nemlig, hvad er kvalitet her hos os? Og det kræver perspektiver fra flere sider at nå frem til den bestemmelse. Her har forskere en særlig forpligtelse i forhold til at byde ind med de normative perspektiver, der kan løfte diskussionen om, hvad kvalitet er og bør være i specifikke pædagogiske kontekster,” siger Christian Christrup Kjeldsen og fortsætter:

 ”Vi kan måle på det ene og det andet og det tredje, men det er ikke nødvendigvis udtryk for, at det er vigtigt, bare fordi vi måler det. Vi skal have den forudgående diskussion om, hvad der er vigtigt. Vi kan fx blive enige om, at det er vigtigt med voksenkontakt i dagtilbud, og derfor måler man normeringen. Ikke fordi man ved, at normering skaber bedre kvalitet, men fordi normeringen kan være et element i kvaliteten. Det væsentlige er, at man har haft en diskussion om, hvorvidt normering betyder noget.”

”Der er en forestilling om den naturlige lærer, der bare går ind med sin karisma og sit engagement, og at formel uddannelse faktisk kan ødelægge den naturlighed. Det er en fejlslutning, og det er i modstrid med al forskning.”

Kristine Kabel

Opgør med den karismatiske lærer

Også i skolen har diskussionen om kvalitet i undervisningen sin klare berettigelse. Men hvad er det mere præcist, der gør nogle skoler eller nogle lærere bedre end andre – målt på elevpræstationer, men også på elevernes trivsel og engagement i undervisningen?

Prøv at tænke tilbage på din egen skolegang. Hvem var din yndlingslærer? Var det en lærer, der var sød og rar, eller var det den fagligt dygtige lærer? Eller var det den lærer, der på én gang var sød og rar, og som samtidig kunne engagere dig i faget og lære dig alt om fx tysk grammatik eller Ohms lov? For mange vil det være den sidste type lærer, der kunne balancere noget (det eleverne skal lære) med nogen (sin personlighed og faglige integritet).

Denne balancering er nemlig altafgørende for kvaliteten i undervisningen, fortæller Kristine Kabel, der er lektor i danskfagets didaktik på DPU, Aarhus Universitet. Hun forsker i danskdidaktik og børn og unges skrive- og literacy-kompetencer. Hun er blandt andet optaget af at styrke lærernes fagdidaktiske kompetencer og herigennem højne kvaliteten i undervisningen.

”Der er en forestilling om den naturlige lærer, der bare går ind med sin karisma og sit engagement, og at formel uddannelse faktisk kan ødelægge den naturlighed. Det er en fejlslutning, og det er i modstrid med al forskning. Det ikke at tro på uddannelse er meget kontraintuitivt, når man laver skole,” siger hun.

Den fagdidaktisk dygtige lærer kender netop sit stof godt og kan vælge ud fra det, så det passer til eleverne.

”Selvfølgelig skal man kende eleverne, men man skal i høj grad også kende stoffet, og de forskellige måder at undervise i det stof på. Hvis ikke man har fagdidaktisk viden, kan der ske det, at man indholdstømmer faget og ikke kan vurdere, hvor eleverne er rent fagligt, og hvilket stof man som lærer kan vælge til dem, og på hvilke måder man kan sætte det meningsfuldt i spil.”

Der skal helst ske en simultan proces, faciliteret af læreren, hvor ’stoffet åbner sig for eleverne’, samtidig med at eleverne ’åbner sig for stoffet’, som Kristine Kabel udtrykker det.

En fagdidaktisk dygtig lærer giver bedre elevresultater

At lærerens fagdidaktiske viden gør en stor forskel for elevernes præstationer, viser et omfattende engelsk studie fra 2012. Forskerne bag undersøgelsen undersøgte forholdet mellem læreres fagdidaktiske viden og elevernes kompetencer inden for skrivning. De undersøgte også betydningen af en kombineret grammatik- og skriveundervisning.

I udgangspunktet fulgte lærerne særlige undervisningsforløb i engelskfaget. Dernæst fik deres elever stillet en række opgaver, der konkret handlede om at skrive narrativ fiktion og poesi, og så skulle de skrive en argumenterende tale.  

Det var et randomiseret kontrolleret studie med både interventionsgrupper og kontrolgrupper på 7. klassetrin (12-13 år). Resultaterne var iøjnefaldende.

”Det fremstår tydeligt i forskningsprojektet, at på tværs af klasser var det signifikant, at jo større fagdidaktisk viden læreren besad, jo bedre elevresultater. Det kunne man se, fordi test af lærernes fagdidaktiske viden var en del af projektet,” fortæller Kristine Kabel.

Forskningen bygger både på kvalitative og kvantitative data, og derudover tog forskerne lærernes undervisningserfaring med i betragtning. Her viste det sig, at de elever, hvis lærere havde mellem fem og 10 års erfaring, klarede sig bedst i de faglige test, som forskerne bad dem løse.

Undersøgelsen fortæller os, at faglig viden og didaktisk indsigt i et fag og fagområde betyder meget inden for lærerprofessionen. Men den viden skal være opdateret og i konstant udvikling. For kvalitet i uddannelse og pædagogik er et organisk begreb, som Kristine Kabel udtrykker det. Det, der løftede kvaliteten i undervisningen for 20 år siden, er ikke nødvendigvis det, der løfter kvaliteten i dag.

Hellere test end langtidskogt tudse

Det ville være nemt, hvis vi kunne sætte vores lid til, at undervisningen i den danske folkeskole altid var af højeste didaktiske og faglige kvalitet. Men virkeligheden er desværre anderledes grumset.

Dagens Danmark står med en kolossal udfordring, nemlig lærermangel. I praksis har det fået som konsekvens, at en stor del af underviserne i folkeskolen ikke er uddannede lærere, men blot vikarer med en gymnasial og nogle gange en akademisk baggrund, hvor de måske har studeret faget, fx dansk eller matematik, men de besidder ikke nødvendigvis de fornødne didaktiske kompetencer. Ligesom der kan være fagområder, de ikke kender til, fx skrivning og læsning. I sådanne tilfælde er skolen på afveje, mener Kristine Kabel.

Det helt store spørgsmål er, hvordan det påvirker kvaliteten af undervisningen – og dermed elevernes læring.

Ifølge Christian Christrup Kjeldsen er det vigtigt, at vi løbende måler kvaliteten af undervisning i skolen.

”Ellers går vi og bilder hinanden ind, at det går fremragende. Og det gør det måske ikke,” siger han.

Det blev vi klar over tilbage i 1991, hvor en læsetest placerede danske elever under de andre nordiske lande i 3. klasse. Her gik vi og troede, at vi havde verdens bedste folkeskole, men så viste det sig pludselig, at det var et falsk selvbillede. Vores skole og undervisning havde brug for et realitetstjek.

Christian Christrup Kjeldsen kommer her med et illustrativt eksempel:

”Det er ligesom tudsen, man koger langsomt. Tager du en tudse og putter i kogende vand, så hopper den ud. Men hvis du langsomt skruer op for varmen, så bliver den langsomt kogt og dør til sidst. Vi har det med at indstille os efter omstændighederne. Men vi skal være opmærksomme på, hvad vi gør. Og vi skal have noget at sammenligne med, noget der kan ruske i os – ellers bliver det et vakuum,” siger han.

I dag måler vi 4.-klasse-elevers læsekompetencer med den internationale læsetest PIRLS og deres matematik- og naturfagskompetencer med TIMSS-undersøgelsen. Det gør vi, fordi vi fra et normativt perspektiv blandt andet er blevet enige om, er det er vigtigt at kunne læse og forstå matematik og naturfag, hvis man vil være en aktiv medborger i et moderne samfund. Og de lande, der er med i undersøgelserne, abonnerer alle på det perspektiv.

”Bliver bedømmelsesdelen styrende, kan det hindre øvedelen. Læreren skal balancere i det og først og fremmest prøve at sikre en undervisning, der giver eleverne mulighed for et engagerende møde med stoffet.”

Kristine Kabel

Kvalitet i kvalitetsmålinger

I international sammenhæng taler man ikke kun om vigtigheden af faglige kompetencer, men også om vigtigheden af, at eleverne lærer de såkaldte 21st century skills. Kompetencer, der især handler om at kunne samarbejde, tænke kritisk og være kreativ.

”De kompetencer bliver et vigtigt ’outcome’ af skolen, og derfor skal de selvfølgelig indgå i kvalitetsmålingerne af undervisningen i skolen. Ellers måler vi ikke det rigtige,” siger Christian Christrup Kjeldsen og påpeger, at her spiller pædagogikken som videnskab en afgørende rolle:

”Det er i sidste ende et politisk ærinde at beslutte på nationalt plan, hvad vi opstiller som kvalitetsparametre i skolen og i dagtilbud. Men beslutningen skal være begrundet i pædagogisk videnskab,” siger han.

Han opsummerer sin pointe i følgende citat, der kræver, at man som læser holder tungen helt lige i munden:

”Man kan godt måle kvalitet, men man skal først blive enige om, hvad der er kvaliteterne ved den kvalitet, man vil måle. Når man har gjort det, skal man finde ud af, hvad der er vigtigst, og hvordan balancerne er mellem kvaliteterne i kvaliteten. Og så skal man have kvalitet i kvalitetsmålingerne ved at måle det, man er blevet enige om betyder noget – og ikke alt muligt andet.”

Den oplevede kvalitet er kortsigtet

I vores forsøg på både at styrke og måle kvaliteten af undervisningen er det imidlertid væsentligt, at vi finder en balance mellem målinger – som i skolesammenhæng oftest vil være test af elever – og lysten til at lære og øve sig, herunder også fejle, understreger Kristine Kabel. Hun siger:

”Bliver bedømmelsesdelen styrende, kan det hindre øvedelen. Læreren skal balancere i det og først og fremmest prøve at sikre en undervisning, der giver eleverne mulighed for et engagerende møde med stoffet.”

Elevpræstationer er kun én måde at måle kvalitet på. En anden kunne være at spørge til elevernes ’oplevede kvalitet’. I begge tilfælde opstår imidlertid et problem, påpeger Kristine Kabel.

”Elever er ikke troværdige kilder, i den forstand at de kun kan sige, hvad de oplever som kvalitet i undervisningen lige nu – og bagudrettet. De kan ikke overskue, hvad undervisningen betyder for dem i et fremtidsperspektiv. Det er ikke sikkert, at det, de lærer, er meningsfuldt for dem lige nu, men det kan det blive. Derfor bør vi tøve med at spørge til elevernes mening og måle kvalitet på den måde, ligesom vi af samme grund må have et forbehold over for at bruge elevpræstationer nu og her som kvalitetsmarkører,” siger Kristine Kabel.

”Specialisering er en måde at øge kvaliteten og samtidig en måde at fastholde lærere og pædagoger i professionerne på.”

Christian Christrup Kjeldsen

Er hierarkier svaret på rekrutteringsproblemet?

I efteråret 2022 landede der en rapport fra de økonomiske vismænd, der foreslog, at vi belønnede de dygtigste lærere i folkeskolen. Altså et forslag om differentieret og funktionsopdelt lønstruktur. Det skabte umiddelbart ramaskrig på lærerværelserne og i Folkeskolen.dk’s debatspalter, men det er faktisk ikke en helt ny tanke, lyder det fra Kristine Kabel:

”Vi har allerede differentieringer lokalt – fx er der læse- og matematikvejledere på skoler. Og der er forskellige løntillæg, blandt andet til disse funktioner. Men man kunne godt forestille sig, at nogle særligt kompetente lærere eller pædagoger, som havde tilegnet sig viden og indsigt gennem efteruddannelse, kunne facilitere faglige diskussioner i forskelle teams.”

På den måde, mener hun, vil vi både lykkes med at tiltrække og fastholde flere lærere og pædagoger til professionerne. Det handler blandt andet om at kende målgruppen:

”Vi står med en ungdomsgeneration, der gerne vil kunne se en udvikling i deres karriere – også selvom de har valgt at uddanne sig inden for professionen. De vil have mulighed for at forlade faget igen efter nogle år og så måske vende tilbage til praksis med solid viden og på den måde være med til at udvikle praksis eller skabe udvikling i sektoren som helhed.”

Måske kan vi tilmed imødekomme rekrutteringsproblemerne inden for både pædagog- og lærerfaget, hvis vi gennem uddannelse skaber tydelige karriereveje inden for professionerne. Veje, som peger både ind i, op gennem og ud af praksis – og måske tilbage igen, foreslår Kristine Kabel.

Christian Christrup Kjeldsen er åben for idéen og taler i den forbindelse om funktionsopdeling, som, han mener, vil give et kvalitetsløft til både den pædagogiske og uddannelsesmæssige praksis og sektor.

”Der er forskel på en pædagogmedhjælper og en pædagog. Og der er forskel på den nyuddannede og den mere erfarne pædagog, ligesom den pædagog, der har været på efteruddannelse, kan noget særligt. Hvis man har et særligt ansvar for udviklingstiltag i kommunens børn- og ungeforvaltning eller i et dagtilbud eller på en skole, så skal der mere uddannelse til. Specialisering er en måde at øge kvaliteten og samtidig en måde at fastholde lærere og pædagoger i professionerne på. Mange af dem vil gerne specialisere sig og tager gerne den efteruddannelse, de kan få,” siger han og tilføjer:

”Men så er vi altså nødt til at tale om et tabuiseret emne inden for både pædagog- og lærerfaget – nemlig at vi indfører anerkendende strukturer, der giver mulighed for differentieret løn og nye titler i professionerne. Den strukturelle ændring vil, mener jeg, på sigt bidrage til at løfte den faglige, den didaktiske og den pædagogiske kvalitet i landets dagtilbud og på skolerne.”

Læs mere

Det engelske studie, som Kristine Kabel henviser til:
Debra A. Myhill, Susan M. Jones, Helen Lines & Annabel Watson: Re-thinking grammar: The impact of embedded grammar teaching on students writing and students' metalinguistic understanding. Research Papers in Education, 27, 139-166, 2012.

KRISTINE KABEL

Lektor ved DPU, Aarhus Universitet. Hun forsker i fagdidaktik i relation til danskfaget og med fokus på litteraturundervisning samt på elevers skriftlighed og literacy. Hun underviser på Kandidatuddannelse i didaktik - dansk.

CHRISTIAN CHRISTRUP KJELDSEN

Lektor i pædagogisk sociologi og viceinstitutleder for forskning ved DPU, Aarhus Universitet. Han er også leder af Nationalt Center for Skoleforskning og forsker bl.a. i test og sammenhængen mellem elevers præstationer i skolen og deres sociale baggrund. Han underviser på Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi.NR. 103

TEMA: Kvalitet i pædagogik og uddannelse

DECEMBER 2022