DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for voksne (DAV)

DPU, Aarhus Universitet udbyder i foråret 2020 'Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog (DAV)' for sidste gang.

Beskrivelse af uddannelsen

Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for voksne er en videregående uddannelse, der udbydes som åben uddannelse.

Formål

Uddannelsens formål er at give de studerende kompetencer til at varetage danskundervisning for unge og voksne, der ikke har dansk som deres modersmål. Uddannelsen består af en fagrække, der udgør centrale kernefaglige områder i al undervisning inden for dansk som andetsprog

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til undervisere og konsulenter inden for en bred vifte af uddannelser:

 • Lærere ved sprogcentre og andre udbydere af danskundervisning
 • Undervisere på de tekniske skoler, handelsskolerne, VUC og ved de gymnasiale uddannelser.

Studieplan / beskrivelse af moduler

Forår 2020: Modul 1, Sprogbeskrivelse
Efteråer 2020: Modul 2, Sprogtilegnelse
Forår 2021: Modul 3, Kulturforståelse og interkulturel kommunikation
Efterår 2021: Modul 4, Andetsprogspædagogik

Adgangskrav

For at blive optaget skal du have gennemført en læreruddannelse hvori indgår en liniefagsuddannelse i sprog, eller en humanistisk bacheloruddannelse hvori indgår sprog som centralt fag, eller en anden uddannelse hvor tilsvarende forudsætninger er erhvervet.

Ansøgere med udenlandsk adgangsgivende uddannelse skal have bestået Studieprøven eller danskprøver på tilsvarende niveau.

De studerende skal være opmærksomme på at der i uddannelsen kan anvendes faglitteratur på engelsk, tysk, norsk og svensk.

Erhvervserfaring

Der er ikke krav om erhvervserfaring.

Adgangsbegrænsning

Fra og med optaget til forårs-semestret 2016 er der indført adgangsbegrænsning.

Det er vigtigt, at du i din ansøgning, hvis du vælger at søge om optagelse på mere end én uddannelse eller på mere end ét uddannelsessted, prioriterer din ansøgning, så vi kan se, hvad du foretrækker. Det gør du ved at skrive f.eks. 1/3, hvis uddannelsen er din foretrukne af tre ansøgte. Se mere på ansøgningsskemaet.

Dispensation

Studienævnet kan efter en konkret vurdering give adgang til uddannelsen for ansøgere med andre kvalifikationer som skønnes nødvendige for at gennemføre uddannelsen, eventuelt efter nærmere fastsat supplering.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, anbefaler vi, at du kontakter Efter- og videreuddannelse, Arts Studier

Studieordning og tilhørsforhold

I studieordningen kan du læse mere om de enkelte moduler, om adgangskrav og eksamensformer, og om hvilke kompetencer du opnår.

Uddannelsen hører under Studienævnet for DPU under Arts.

For generelle regler og bekendtgørelser vedr. masteruddannelser se Regler og bekendtgørelser.

Ansøgning

Ansøgning til masteruddannelser på Arts

På de fleste uddannelser kan du søge om optagelse to gange om året. I foråret (frist 2. maj) kan du søge optagelse på enten hele uddannelsen eller på modul 1 eller 3. I efteråret (frist 15. november) kan du søge optagelse på modul 2 eller 4. Modul 4 er masterprojektet og det kan du kun blive optaget på hvis du har bestået de tre foregående moduler.

På nogle uddannelser er der kun mulighed for optagelse på hele uddannelsen, ikke på enkeltmoduler. Enkelte uddannelser har andre ansøgningsfrister.

I faktaboksen (Fakta om uddannelsen) kan du se hvornår, den næste ansøgningsfrist er, samt hvad der udbydes, og fx om du kan søge om optagelse på hele masteruddannelsen eller enkeltmoduler. 

Ansøgningsprocedure

De fleste uddannelser skal søges via det digitale ansøgningssystem DANS, hvor du sender din ansøgning direkte i systemet. Enkelte uddannelser skal du dog stadig søge via ansøgningsskema. Du ser i faktaboksen, hvordan du søger optagelse på uddannelsen.

Sammen med din ansøgning skal du vedlægge/uploade kopi af eksamensbeviser og en beskrivelse af anden uddannelse eller andre relevante kvalifikationer.

Du skal også vedlægge/uploade dokumentation for to års relevant erhvervserfaring* (fx arbejdsgivererklæring eller kopi af ansættelsesbevis eller lønseddel). Har du inden for de seneste 3 år søgt om optagelse på en af vores efter- og videreuddannelser, behøver du ikke vedlægge/uploade den samme dokumentation igen.

Alle dine bilag skal være mærket med dato, navn og CPR-nummer.

Skal du ikke søge via det digitale ansøgningssystem, skal du i stedet sende ansøgningsskemaet til:

 • Aarhus Universitet
  Efter- og Videreuddannelse, Arts studier
  Tåsingegade 3, bygn. 1442
  8000 Århus C

6 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du svar på din ansøgning

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.

Universitet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen. Behandling af personoplysninger sker efter Aarhus Universitets regler

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er per modul og ses i fakta-boksen øverst til højre. Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms.

Deltagerbetalingen opkræves forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Der kan udover deltagerbetalingen være udgifter til undervisningsmateriale.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. En ny deltagerbetaling giver ikke flere eksamensforsøg, og du kan derudover ikke gå til eksamen i et allerede bestået fag.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du afmelde dig skriftligt til administrationen på Effter- og videreuddannelse, Arts. Du afmelder dig ved at sende en mail til: evu.arts@au.dk.

Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi modtager din skriftlige afmelding inden første undervisningsgang og senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og senest 1. februar ved undervisning i forårssemestre. Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling.

Kontakt

 • Spørgsmål om uddannelsens faglige indhold
  Kontakt faglig koordinator Bergthora Kristjansdottir

 • Vejledning om optagelse samt spørgsmål til indskrivning og fakturering 
  Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier 
  Tlf.: 8716 1097 
  E-mail: evu.arts@au.dk