DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Masteruddannelsen i
DANSK SOM ANDETSPROG

Bergthora Kristjandsdottir

"Der er hårdt brug for professionelle inden for fagfeltet dansk som andetsprog på tværs af uddannelsesinstitutionerne. Masteruddannelsen i dansk som andetsprog opfylder de krav, der kan stilles til professionalitet inden for fagfeltet. Uddannelsen lægger op til at inddrage praksiserfaringer og at tage højde for relevans i forhold til arbejdsliv i forskellige kontekster. Du bliver rustet til at kunne agere midt imellem politiske reformer, høje samfundsmæssige forventninger og konkrete udfordringer om tosprogethed og flerkulturalitet i samarbejdet med forskellige aktører."

Bergthora Kristjansdottir, koordinator for masteruddannelsen i dansk som andetsprog

Beskrivelse af uddannelsen

Formålet med masteruddannelsen i dansk som andetsprog er at udbygge den studerendes faglige viden, færdigheder og kompetencer inden for fagfeltet dansk som andetsprog og at kvalificere de studerende til at varetage undervisningen i dansk som andetsprog. Det er uddannelsens mål, at den studerende erhverver faglige og pædagogiske forudsætninger for at varetage, begrunde og udvikle undervisning i dansk som andetsprog som fag og dimension, samt at den studerendes personlige og faglige udvikling fremmes gennem selvstændigt arbejde med uddannelsens indhold og gennem deltagelse i forskellige arbejds- og samarbejdsformer.

Målgruppe

 • Lærere og pædagoger i folkeskolen
 • Undervisere på professionshøjskolerne
 • Undervisere på danskuddannelsen for flygtninge og indvandrere
 • Undervisere i dansk som andetsprog på
  • AVU og HF
  • de gymnasiale uddannelser
  • arbejdsmarkedsuddannelserne
  • erhvervsuddannelserne
  • ungdomsskoler
  • højskoler
 • Undervisere i dansk som fremmedsprog på universiteter i udlandet
 • Konsulenter i uddannelsessektoren

Uddannelsens opbygning

Modul 1: Andetsprogslæring og flersprogethed

Dette modul giver dig overblik over og indsigt i teorier om flersprogethed og dansk brugt som andet- og fremmedsprog. Du opnår kompetencer i at analysere sprog i et flersprogetheds- og andetsprogstilegnelsesperspektiv med henblik på, at du skal kunne arbejde med sproglig vejledning og udvikling inden for praksisfeltet.

Modul 1, efterår 2018

Der undervises i seminarer á to dage, mandage og tirsdage.

Den første seminar i Aarhus afholdes den 10. og 11. september 2018 fra kl. 10:15 til 16:00 begge dage. Efterfølgende undervises der mandage og tirsdage i ugerne 39, 41, 43, 45, 47. Sidste session er den 4. december 2018 kl 10:15 til 16:00. 

Den første seminar i Emdrup afholdes den 3. og 4. september 2018 fra kl. 10:15 til 16:00 begge dage. Efterfølgende undervises der mandage og tirsdage i ugerne 36, 38, 44, 46, 48. Sidste session er den 3. december 2018 kl 10:15 til 16:00. 

Modul 2: Sprog, kultur og samfund

På dette modul får du overblik over og indsigt i samspillet mellem sprog, kultur og samfund. Du får kompetencer i at beskrive og analysere samfundsmæssige og institutionelle praksisformer i lyset af sproglig og kulturel diversitet samt i at reflektere over centrale problemstillinger i relation til sprog- og kulturpædagogik.

Modul 3: Sprogpædagogisk praksis og andetsprogsdidaktik

Dette modul giver dig oversigt over og indsigt i forskningsmæssige perspektiver på sprogpædagogik i forskellige flersprogede kontekster. Du får kendskab til andetsprogsdidaktiske teorier og begrebsdannelser samt kompetence i at analysere og udvikle sprogpædagogisk praksis.

Modul 3, efterår 2018

Undervisningen foregår i Aarhus onsdage fra kl 10:15 til 16:00. Den første undervisningsgang er den 5. september 2018.

Modul 4: Masterprojekt

På dette modul arbejder den studerende med teorier og metoder fra de foregående moduler i forskellige sammenhænge med henblik på at behandle og formidle en selvvalgt problemstilling i et anvendelses- og praksisrettet perspektiv.

Uddannelsen er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år, men du kan vælge at gennemføre masterprojektet som heltidsuddannelse.

Modul 1, 2 og 3 skal bestås før modul 4.

Hvert modul vægter 15 ECTS-point (0,25 årsværk), dvs. at uddannelsen har et samlet omfang på 60 ECTS-point (1 årsværk).

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen forudsætter, at ansøgeren har:

 • en universitetsbacheloruddannelse inden for det humanistiske hovedområde
 • en professionsbachelor som lærer eller pædagog
 • en mellemlang videregående uddannelse som lærer med sprogligt liniefag
 • en pædagogisk diplomuddannelse inden for det humanistiske hovedområde

Ansøgerne skal være opmærksomme på, at der i uddannelsen kan anvendes faglitteratur på engelsk, tysk, norsk og svensk.

Studerende med udenlandsk adgangsgrundlag og udenlandske studerende skal inden studiestart have bestået “Studieprøven” eller danskprøver på tilsvarende niveau (C1-niveau).

Erhvervserfaring

Adgang til uddannelsen forudsætter, at ansøgeren har mindst to års erhvervserfaring inden for undervisning eller kommunikation efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Adgangsbegrænsning

Fra og med optaget til forårs-semestret 2016 er der indført adgangsbegrænsning.

Det er vigtigt, at du i din ansøgning, hvis du vælger at søge om optagelse på mere end én uddannelse eller på mere end ét uddannelsessted, prioriterer din ansøgning, så vi kan se, hvad du foretrækker. Det gør du ved at skrive f.eks. 1/3, hvis uddannelsen er din foretrukne af tre ansøgte. Se mere på ansøgningsskemaet.

Dispensation

På grundlag af individuel vurdering kan der dispenseres fra adgangsbetingelserne, hvis det skønnes, at du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Der kan derimod ikke dispenseres fra kravet om 2 års relevant erhvervserfaring.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, bør du kontakte Vejledningen på Arts studier.

Studieordning og tilhørsforhold

Studieordning

I studieordningen kan du læse mere om de enkelte moduler, om adgangskrav og eksamensformer, og om hvilke kompetencer du opnår.

Uddannelsen hører under Studienævnet for DPU under Arts.

For generelle regler og bekendtgørelser vedr. masteruddannelser se Regler og bekendtgørelser.

Ansøgning

Ansøgning til masteruddannelser på Arts

På de fleste uddannelser kan du søge om optagelse to gange om året. I foråret (frist 2. maj) kan du søge optagelse på enten hele uddannelsen eller på modul 1 eller 3. I efteråret (frist 15. november) kan du søge optagelse på modul 2 eller 4. Modul 4 er masterprojektet og det kan du kun blive optaget på hvis du har bestået de tre foregående moduler.

På nogle uddannelser er der kun mulighed for optagelse på hele uddannelsen, ikke på enkeltmoduler. Enkelte uddannelser har andre ansøgningsfrister.

I faktaboksen (Fakta om uddannelsen) kan du se hvornår, den næste ansøgningsfrist er, samt hvad der udbydes, og fx om du kan søge om optagelse på hele masteruddannelsen eller enkeltmoduler. 

Ansøgningsprocedure

De fleste uddannelser skal søges via det digitale ansøgningssystem DANS, hvor du sender din ansøgning direkte i systemet. Enkelte uddannelser skal du dog stadig søge via ansøgningsskema. Du ser i faktaboksen, hvordan du søger optagelse på uddannelsen.

Sammen med din ansøgning skal du vedlægge/uploade kopi af eksamensbeviser og en beskrivelse af anden uddannelse eller andre relevante kvalifikationer.

Du skal også vedlægge/uploade dokumentation for to års relevant erhvervserfaring* (fx arbejdsgivererklæring eller kopi af ansættelsesbevis eller lønseddel). Har du inden for de seneste 3 år søgt om optagelse på en af vores efter- og videreuddannelser, behøver du ikke vedlægge/uploade den samme dokumentation igen.

Alle dine bilag skal være mærket med dato, navn og CPR-nummer.

Skal du ikke søge via det digitale ansøgningssystem, skal du i stedet sende ansøgningsskemaet til:

 • Aarhus Universitet
  Efter- og Videreuddannelse, Arts studier
  Tåsingegade 3, bygn. 1442
  8000 Århus C

6 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du svar på din ansøgning

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.

Universitet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen. Behandling af personoplysninger sker efter Aarhus Universitets regler

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er per modul og ses i fakta-boksen øverst til højre. Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms.

Deltagerbetalingen opkræves forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Der kan udover deltagerbetalingen være udgifter til undervisningsmateriale.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. En ny deltagerbetaling giver ikke flere eksamensforsøg, og du kan derudover ikke gå til eksamen i et allerede bestået fag.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du afmelde dig skriftligt til administrationen på Effter- og videreuddannelse, Arts. Du afmelder dig ved at sende en mail til: evu.arts@au.dk.

Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi modtager din skriftlige afmelding inden første undervisningsgang og senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og senest 1. februar ved undervisning i forårssemestre. Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling.

Kontakt

 • Spørgsmål vedrørende ansøgningsprocedure, adgangskrav, betaling, valg af uddannelse eller andet i forhold til valg og gennemførelse af en masteruddannelse:
  Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
  Tlf.: 8716 1097
  E-mail: evu.arts@au.dk