DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kurser for undervisere i:
Dansk som andetsprog for unge og voksne

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Kurserne i arbejdsmarkedsrettet danskundervisning tilrettelægges som aktionsbaserede forløb hvor deltagerne har mulighed for gennem fordybelse, udvekslinger samt afprøvning i praksis at opnå en reflekteret undervisningspraksis i arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Kurset afholdes over minimum to til tre dage med ca. en måneds mellemrum.

På Kurserne vil der være fokus på:

 • Generelt sprog, gråzonesprog og fagspecifikt sprog til arbejde og uddannelse
 • Pædagogiske tilrettelæggelsesformer der med fokus på læringsudbytte tilgodeser forskellige målgrupper
 • Tilrettelæggelse af undervisning for kursister med forskellige arbejds- og studiebehov
 • Mål og midler baseret på kursisternes sprogbehov
 • Udvikling af evalueringsredskaber bl.a. baseret på portfolio.

Kursusundervisere: Et team af undervisere der vil indgå i et aktivt samspil med deltagerne på kurserne med henblik på at udvikle en dynamisk arbejdsmarkedsrettet danskundervisning; bl.a. Bente Arildsen og Karen Lund

Beskæftigelsesrettet andetsprogsundervisning

Der tilbydes tre undervisningsmodeller: 

Introducerende oplæg

Oplægget vil introducere til og give eksempler på grundlæggende dimensioner i beskæftigelsesrettet andetsprogsundervisning.

Først og fremmest drejer det sig om målet med undervisningen inden for rammerne af sprogcentrets overordnede strategi, f.eks. om undervisningen skal bidrage til kursisternes beskæftigelse, om den skal forberede kursisterne på arbejdsmarkedet eller om den skal orientere dem om arbejdsmarkedet – eller være en kombination af disse muligheder.

For det andet drejer det sig om samspillet mellem sprogundervisningen og kursisternes (kommende) praktik-/arbejdsplads, hvor sprogundervisningen kan afspejle kursisternes sprogbehov på arbejdspladsen, men også bidrage til, at de får mulighed for at udvikle sproglige og faglige kompetencer, der rækker ud over dagligdagen på arbejdspladsen.

Endelig drejer det sig, om hvordan sprogundervisningen kan bidrage til læreprocesser, som kursisternes oplever som meningsfulde, dvs. om den giver mening i en livshistorisk sammenhæng, om den giver relevante kommunikative kompetencer, om den giver kompetencer til at blive en del af arbejdsfællesskabet, og om den giver plads til bearbejdning af deltagernes egne sproglige erfaringer og behov.

Der vil blive givet eksempler på, hvordan kommunikative og sociokulturelle tilgange til den pædagogiske tilrettelæggelse af undervisningen kan bidrage til løsning af de opgaver, der ligger i en beskæftigelsesrettet andetsprogsundervisning inden for rammerne af sprogcentrets strategi og praktiske muligheder.

Oplægget varer ca. ½ dag, og vil først og fremmest have til formål at pege på og illustrere nogle grundlæggende dimensioner i beskæftigelsesrettet andetsprogsundervisning, som man kan arbejde videre med på det enkelte sprogcenter.

Pædagogisk dag

Indholdet i programmet for en pædagogisk dag vil være det samme som i det introducerende oplæg, men der vil være mere tid til at uddybe dimensionerne og arbejde med konkrete eksempler på pædagogiske aktiviteter.

Den pædagogiske dag varer en dag (inklusiv pauser).


Pædagogisk udviklingsforløb

Et pædagogisk udviklingsforløb vil bestå i et samarbejde mellem kursuslederen og et lærerteam, som sammen i en aktionsudvikling vil arbejde med pædagogisk udvikling af de dimensioner beskrevet under ”Introducerende oplæg”.

Første trin i forløbet vil været et idé- og planlægningsarbejde i lærerteamet i samarbejde med kursuslederen. Her udvikles en detaljeret plan for et kortere undervisningsforløb (f.eks. i form af en dobbeltlektion). Dette varer omkring ½ dag.

Andet trin er gennemførelse af undervisningsforløbet, hvor lærere i teamet f.eks. kan være observatører hos hinanden og/eller undervise to og to. Undervisningen optages på video, som analyseres og diskuteres af kursusleder og teamet. Dette trin vil også have en varighed af omkring ½ dag.

Erfaringerne fra udviklingsforløbet vil i et tredje trin blive præsenteret på en pædagogisk (halv) dag for de øvrige lærere på sprogcentret.

Udviklingsforløbet kan planlægges på forskellige måder afhængig af ønsker og muligheder, men intentionen er under alle omstændigheder at skabe pædagogisk udvikling inden for arbejdsrettet andetsprogsundervisning med udgangspunkt i pædagogisk praksis. 

Kursusunderviser: Michael Svendsen Pedersen

Coaching - en metode til læring gennem samtale

 

Coaching er en særlig samtalepraksis der med fordel kan anvendes både kollegialt og i samarbejdet med kursisterne. Grundideen er at blive klogere på egen praksis i samspil med andre - og at hjælpe mennesker til at lære fremfor blot at undervise dem. Det er en arbejdsform der medvirker til at skabe liv og inspiration.

Mål og Indhold

Deltagerne introduceres til coachingens fundamentale begreber. Vi vil arbejde med stilladsering og med rollen som coach. Udgangspunktet for træningen er deltagernes egen professionelle praksis.

Følgende spørgsmål vil være i centrum

 • Hvad vil det sige at have en coachende tilgang til læring?
 • Hvad er det særlige ved stilladserende samtaler?
 • Hvordan bruger coachen sig selv og sit professionelle nærvær i mødet?
 • Hvilke spørgsmål åbner for refleksion?
 • Hvordan forholder man sig anerkendende og etisk?

Kurset tilrettelægges i samarbejde med de interesserede. To sammenhængende kursusdage samt én opfølgningsdag en måned efter vil være det ideelle for udbyttet.

Kursusunderviser: Pia Johanne Nielsen

Cooperative Learning – en ressource for andetsprogsdidaktikken

Fokus på Cooperative Learning (CL) som en almen tilgang til undervisning og læring i et andetsprogsperspektiv. I hvilket omfang kan Cooperative Learning forstås som et ansvarsfuldt bud på kommunikativ undervisning, herunder sikring af maksimal anvendelse af sproget til kommunikative formål?

På kurset arbejder vi med:

 • CL’s ressourcer i en andetsprogsdidaktisk kontekst
 • Analyse af CL gennem casestudier
 • CL som ressource i forhold til problemstillinger i praksis.

Kursusunderviser: Mette-Maria Rydén


Den lille Rødhætte og Ulven – os og Islam

Om fortidens og nutidens verdens- og fjendebilleder, fordomme, fiktioner og fakta, ord og billeder, med særligt henblik på islam, Europa, Vesten og Danmark.

Med udgangspunkt dels i eksempler på såkaldte kulturmøder mellem muslimer/islam og ‘os’, dels i definitioner af kultur og religion som klassifikationssystemer belyses begreberne religion, kultur og kulturmøde med henblik især på islam og muslimer som en udfordrende minoritet i et postuleret sekulariseret land med en grundlovsbeskyttet kirke og en befolkning af irreligøse lutheranere. På kurset gennemgås i store træk historien om islam som den signifikante anden, fra Muhammad og Johannes Damaskeneren, til Luther, Said, Naser Khader, Pia Kjærsgaard, Bertel Haarder, Abu Laban, Yahya Hassan m.fl. Berømte og berygtede tegninger fra bl.a. danske dagblade vil blive inddraget på kurset.

Sidst men ikke mindst er der fokus på fakta om islam og muslimer i DK og generelt, og det forsøges at give et indforstået billede af hvordan verden kan se ud set inde fra en from muslim.

Kursusunderviser: Tim Jensen

Feedback på lørneroutput i teori og praksis

En opgave som mange undervisere i sprog bruger meget tid på i den daglige praksis er at evaluere lørneres sprogbrug og give respons på deres skriftlige og mundtlige produktion. Men denne opgave indebærer en stillingtagen til en række hv-spørgsmål: Hvad skal evalueres hvornår, hvordan, af hvem og ud fra hvilke kriterier? For effektivt at understøtte den sproglige udvikling er det er afgørende, at sproglærere har viden, der gør dem i stand til at træffe gode didaktiske beslutninger i forhold til feedbackopgaven.

 

På dette kursus fokuseres der på følgende spørgsmål:

 • Hvilke evalueringskriterier skal man anlægge i sin evaluering af lørneroutput?
 • Hvordan kan tydelige sproglige mål synliggøres for lørnerne og bruges som stillads for deres sprogproduktion?
 • Hvilken rolle spiller feedback i sprogtilegnelsesprocessen?
 • Hvornår, hvordan og af hvem gives feedback mest hensigtsmæssigt?
 • Hvordan kan respons på lørneres skriftlige produktion struktureres og formuleres, så den sproglige udvikling understøttes?
 • Hvordan kan lørnerne selv inddrages i feedbackprocessen?

Kursusunderviser: Dennis Grynnerup

Genrepædagogik på danskuddannelserne og FVU

Kurset introducerer de mest grundlæggende elementer i en genrepædagogisk undervisning med fokus på betydning, eksplicit undervisning og stilladsering. Kurset er tilpasset en dansk sprogcenterkontekst og omfatter både teori og praksis.

Formålet med kurset er:

 • at opbygge sproglig opmærksomhed og viden om de genrer der arbejdes med på de forskellige danskuddannelser, moduler og FVU-trin.
 • at opnå kendskab til genrepædagogikkens metodiske udformning og systematik, så den efterfølgende kan anvendes i egen praksis.

Kurset indledes med en gennemgang af genrepædagogikkens teoretiske fundament, hvis omfang kan vægtes efter behov. Praksisdelen foregår i en vekslen mellem gruppearbejde og plenumdiskussioner og omfatter både analyser af kursisttekster og konkrete genrepædagogiske øvelser til brug i undervisningen. Efter ønske kan kurset afholdes over to kursusdage med større mulighed for fordybelse og afprøvning af de forskellige metoder.

Kursusundervisere: Anne Urskov Jørgensen og Jane Kristine Nielsen


Grundlæggende litteracitet

Kurset tager udgangspunkt i Nordisk Alfaråds Kompetencebeskrivelse for lærere der skal undervise i grundlæggende litteracitet, samt bekendtgørelsens mål for undervisningen på Danskuddannelse 1.

Emner på kurset vil således være inddragelse af kursisternes ressourcer, undervisning i mundtlig sprogfærdighed uden brug af skriftsprog, grundlæggende læse- og skrivefærdighed, brug af digitale værtøjer, hverdagens matematik, test og prøver.

Kurset vil blive tilrettelagt med vekslen af oplæg, gruppearbejde og tid til erfaringsudveksling, og deltagerne vil blive præsenteret for metoder og undervisningspraksis. Desuden skal deltagerne udarbejde hjemmeopgaver. Kurset kan rekvireres som to til fem dages kursus.

Kursusundervisere: Lone Meyer og Vibeke Hansen

Hvordan styrkes kursistens ordforråd både i bredden og i dybden?

Et ord er ikke bare et ord, og den leksikalske kompetence er en vigtig komponent i vores kommunikative kompetence. En afgørende forudsætning for at kunne bruge sit sprog præcist og nuanceret er at man kender mange ord samt har et stort kendskab til det enkelte ord, f.eks. hvor og hvornår det bruges.

 På kurset vil vi med afsæt i autentiske tekster der repræsenterer forskellige genrer og teksttyper, fokusere på:

 • Forskellige teksters særlige ordforråd.
 • Hvorfor det er vigtigt og motiverende at arbejde systematisk med ord.
 • Udvælgelseskriterier – hvilke ord det er relevant at arbejde med og i hvilken grad.
 • Konkrete ideer til arbejdet med ord.
 • Det tager tid og kræver flid at lære nye ord.

Kursusunderviser: Line Lorenzen

IT i sprogundervisningen

 

Formålet med kurset er at give inspiration til hvordan man kan arbejde med og videreudvikle brug af IT i sprogundervisningen. IT er løbende integreret i sprogundervisningen på mange måder, men det er også nødvendigt at udvikle og udforske nye måder at bruge teknologierne på, for eksempel i forhold til brug af relevante apps, mobile teknologier, Google Docs med mere. Kurset arbejder med og har udgangspunkt i deltagernes afprøvning af relevante læringsressourcer, design af aktiviteter og forløb, erfaringsdeling, refleksion og afprøvning i praksis.

Kurset afholdes over to til tre dage med ca. en måneds mellemrum hvor deltagerne arbejder med fordybelse, refleksion og afprøvning i praksis.

Kurset har fokus på

 • Processer og målsætninger i det teknologistøttede sprogpædagogiske arbejde  med udgangspunkt i kursisternes egne erfaringer
 • Præsentation af relevante læringsressourcer og udvikling af aktiviteter i det sprogpædagogiske arbejde med fokus på afprøvninger i praksis

Kursusunderviser: Bente Meyer

Kommunikation og samspil i lærersamarbejdet

- hvordan kan lærersamarbejdet fremme lærernes arbejdsglæde og kursisternes læring?

Kurset afholdes over to dage med ca. en måneds mellemrum.

Kursets formål er at kvalificere og professionalisere det kollegiale samarbejde omkring fælles hold og fælles kursister.

På kurset vil der være fokus på

 • Professionelt lærersamarbejde – en forståelsesramme. På hvilke niveauer skal vi kunne reflektere sammen? Hvordan bliver der sammenhæng i og mening med samarbejdet?
 • Roller og funktioner. Hvordan fordeles opgaverne bedst i forhold til talenterne? Hvilke ressourcer bidrager vi hver især med? Hvilke foretrukne arbejdsformer har vi hver især? Hvordan drager vi nytte af vores forskellighed i samarbejdet?
 • Det gode Samspil. Hvordan skaber vi dynamik og energi i lærersamarbejdet? Hvordan gør vi hinanden gode? Hvordan skaber vi engagement og arbejdsglæde for hinanden?
 • Produktive og udviklingsorienterede møder. Hvordan bliver møderne effektive og fokuserede? Hvordan vil vi strukturere vores møder? hvordan skal mødekulturen være?
 • Systematisk udvikling af samarbejdet. Hvordan drager vi lære af vores samarbejde? Hvordan udvikler og fastholder vi den gode kommunikation? Hvordan giver vi hinanden feedback?

Mulighed for sparring i praksis:

For at forstærke effekten af kurset tilbydes ledersparring og sparring mens I holder møde eller underviser jeres sprogkursister. Dvs. undervisningen skal ikke aflyses denne dag. Der skal blot afsættes tid til feedback.

Kursusundervisere: Lindi Riel og Troels Bom

Kommunikativ sprogfærdighed

For mange der tilmelder sig et sprogkursus, vil den overordnede forventning være at de på kurset vil blive undervist i det pågældende sprogs grammatik, ordforråd og udtale. Men hvis man spørger dem hvorfor de går på kurset, vil de nok ofte svare at det er fordi de gerne vil være i stand til at kommunikere på det pågældende sprog.

På dette kursus vil vi arbejde med hvad kommunikativ sprogfærdighed er, dvs. pragmatisk færdighed, tekst- og samtalefærdighed, lingvistisk færdighed og strategisk færdighed.

En mere udfoldet kursusbeskrivelse vil senere blive lagt ud på hjemmesiden.

Læreren som bedømmer

Kursets mål er at læreren bliver en mere sikker bedømmer og sprogbeskriver.

På sprogskolerne bedømmer vi dagligt vores kursister både i forbindelse med niveauindplacering og modultest.

Der stilles større og større krav til en ensartet og professionel vurdering, hvilket mange føler sig usikre på.

Kurset har fokus på:

 • Niveauerne for modultest
 • Vurdering af mundtlig og skriftlig kursistbesvarelse til modultest
 • Spørgsmålstyper
 • Testerrollen

Som litteratur vil vi blandt andet henvise til Europarådets referenceramme og Ministeriets Undervisningsvejledning.

Kursusundervisere: Tine S. Knudsen og Thomas A. Nielsen

Læseforståelse og ordkendskabsundervisning

Alle undersøgelser viser, at ordkendskab er den vigtigste enkeltfaktor for læseforståelsen. Vi ved som lærere, at det ofte er det begrænsede ordkendskab der hindrer læseforståelsen. Den danske orddannelse er kendetegnet ved lange kompositioner, som kan være vanskelige at gennemskue for den tosprogede. Her kan arbejdet med ordenes bestanddele og den morfologiske opmærksomhed være en hjælp. Hvad betyder fx kendskabet til præfikserne og suffikserne for læseforståelsen? Hvad gør evnen til at kunne identificere et rodmorfem for læsningen, og betyder bøjningsmorfemerne noget?

Kurset har fokus på:

 • Dybde, bredde og kontrol i ordkendskabet.
 • Hvordan udvælger man relevante ord at arbejde med i undervisningen?  Herunder begreber omkring tekstinterne og teksteksterne behov.
 • Forskellige metoder til undervisning i læseforståelse.
 • Arbejdet med orddannelse – hvordan kan arbejdet med morfologi styrke ordkendskabet?

Formålet med kurset er at opkvalificere arbejdet med ordkendskabet i undervisningen, samt at give de tosprogede kursister bedre forudsætninger for at kunne udlede ords betydning i selvstændig læsning.

Kurset vil bestå i en vekslen mellem små teoretiske oplæg og udarbejdelse af opgaver til brug i undervisningen.

Kursusundervisere:  Anita Blommegård og Thomas Abraham Nielsen

Læsning – et centralt element i undervisningen i dansk som andetsprog

Nøgleord: Hvad er læsning - kilder til forståelse – bottom-up eller top-down –  motivation og tekstsværhedsgrad: Mulige implikationer for undervisningen.

Der vil på kurset bl.a. være fokus på:

 • Læsning på modersmålet og på andetsproget
 • Læsemåder og læsestrategier
 • Ordforråd
 • Læseopgaver.

Løbende indtag – en pædagogisk udfordring

Løbende indtag og stor niveauspredning er et vilkår for de fleste undervisere i dansk som andetsprog. Vi må derfor arbejde med nye praksisser. Vi vil i kursusforløbet udvikle forskellige måder at tackle denne udfordring på.

Der vil være fokus på:

 • Læringsstile og forventninger hos kursisterne
 • Metodevalg og materialer i forhold til opgaven
 • Team teaching og fælles forberedelse
 • Læringssyn og selvbilleder

Kursusunderviser: Bente Arildsen


Mødet med det danske arbejdsmarked

OBS: Kurset kræver, at vi mødes fysik, men det gennemføres naturligvis både med afspritning og god afstand til hinanden. Der er også mulighed for udendørs undervisning noget af tiden.

Hvordan møder man det danske arbejdsmarked?

- mundtlige metoder til et autentisk sprog og en dynamisk undervisning med mulighed for indslag med udendørsundervisning

Jeg forstår ikke hvem, der bestemmer…
Jeg forstår ikke, hvad jeg skal…
Mine kolleger taler ikke med mig…
De udnytter os i praktikken...
Hvorfor er arbejde vigtigere end familien?

Det er udsagn, som sproglærerne typisk hører hos deres kursisterne om det danske arbejdsmarked. Det står hurtigt klart, hvad kursisterne bøvler med, hvilke benspænd de møder både hos andre, i systemet og hos sig selv. Der er ofte stærke meninger, mere eller mindre skuffede håb og stærke følelser forbundet med arbejdstemaet. Det giver brændstof til et spontant og autentisk sprog, hvor hensigten naturligt udtrykkes i kropssprog og handling. Det antænder kursisternes engagement, så de umiddelbart kaster sig ud i sproget, der opstår et flow i dialogen -  og de opdager, at de kan mere, end de troede.

Mødet med arbejdsmarkedet er omdrejningspunktet på dette kursus, hvor vi afprøver en række deltageraktiverende øvelser/opgaver, som er udviklet til den mundtlige dansktilegnelse. Nøgleordene er indlevelse, samspil og fysisk interaktion.

Vi sætter fokus på sproget (kommunikation, grammatik, sproghandlinger, udtale, argumentationsstrategier m.m.) – og på dansk arbejdspladskultur.

Arbejdsmetoden kan i stor udstrækning anvendes umiddelbart efter kurset.

Kurset kræver, at vi mødes fysik, men det gennemføres naturligvis både med afspritning og god afstand til hinanden. Vi kan evt. være i en gymnastiksal, en sportshal eller en stor sal.

Vi kan evt. undvære borde, og hvis vejret tillader det, kan vi være udendørs noget af tiden. På den måde giver vi et bud på, hvordan undervisningen kan foregå i andre rum end i klasselokalet.

Mulighed for afprøvning i praksis

Efter den første kursusdag er der mulighed for at vi går med lærerne ud på holdene for at vise, hvordan man kan arbejde med kursisternes egne problemstillinger ift. arbejdsmarkedet.  Sammen etablerer vi et læringsrum, hvor sprogkursister er aktivt medspillende. Derved opstår en fælles erfaringsramme til at evaluere og videreudvikle undervisningen på tredjedagen. Kursisternes undervisning skal således ikke aflyses denne dag. Kurset kan afholdes som en-, to- eller tredagskursus med mulighed for opfølgning.

Kursusundervisere: Lindi Riel og Helen Munch-Petersen

Ordforrådstilegnelse i teori og praksis – hvorfor og hvordan?

Sprogforskningen peger på, at ordforrådet er et centralt element i den kommunikative kompetence, og at kvantiteten samt kvaliteten af en sprogbrugers ordforråd er afgørende for både de receptive og produktive færdigheder. Formålet med kurset er at præsentere deltagerne for grundlæggende viden om ordforrådstilegnelse samt didaktiske redskaber til arbejdet med udvidelse og konsolidering af ordforråd. I kurset sættes fokus på følgende emner:

 • Ordforrådets rolle i den kommunikative færdighed og sammenhængen mellem ordforråd og sproglige færdigheder
 • Udvælgelseskriterier og analyser til planlægning af ordforrådsundervisning
 • Principperne bag ordforrådstilegnelse
 • Tilgange til ordforrådsundervisning
 • Aktivitets- samt opgavetyper, herunder webbaserede platforme

Kursusunderviser: Dennis Grynnerup

Projektbaseret arbejdsmarkedsrettet undervisning i samspil med modultest

Formålet med kurset er at gøre det overkommeligt at gennemføre projekt- og emnebaseret undervisning samtidig med at testtyperne på de forskellige moduler indgår som en integreret del af projektarbejdet.

På kurset vil der være fokus på:

 • Organisering af indholdsbaseret undervisning i samspil med modultest
 • Beskrivelser af sprogbehov i projekter og test
 • Problembaserede tilrettelæggelsesformer.

Kursusundervisere: Ellen Bertelsen og Karen Lund

Psykiske traumer og andetsprogstilegnelse – pædagogiske udfordringer og muligheder

Kursets formål er at opkvalificere deltagerne til at møde det stigende antal af traumatiserede flygtninge der møder på landets sprogcentre.  Kurset afholdes over to dage med ca. en måneds mellemrum.

Målene med kurset er:

 • At inspirere deltagerne til at skabe særlige pædagogiske rammer samt anvende undervisningsmetoder der opmuntrer, udfordrer og udvikler den traumatiserede kursists muligheder for sprogtilegnelse.
 • At deltagerne reflekterer over egen undervisningspraksis og udnytter det sociale rum i klassen til at fremme sprogtilegnelsen såvel som traumehelingen generelt.
 • At deltagerne undgår udbrændthed og sekundær traumatisering.

På kurset vil der være fokus på:

 • Psykiske traumer og deres følgevirkninger med særligt fokus på hvilken betydning traumatiseringen har for sprogtilegnelsen.
 • Diskussion af forskellige sprog-, lærings- og traumesyn og deres betydning for egen undervisningspraksis.
 • Inspiration til egen praksis og konkrete eksempler på tilrettelæggelse af undervisningsforløb, emner og metodevalg.
 • Konkrete hverdagseksempler og cases.
 • Skærpet opmærksomhed i forhold til tegn på udbrændthed og sekundær traumatisering.

Kursusundervisere: Julia Keller og Pernille Sejdelin

Samarbejde mellem sprogcenter og virksomheder med IGU-forløb, virksomhedspraktik og ordinært arbejde

Formålet med kurset er at undervisere i dansk som andetsprog anvender sprogbehov og temaer fra kursisternes arbejde, IGU-forløb og praktik som grundlag for tilrettelæggelse af undervisningen, og at de får redskaber til at indgå i aktive samspil med aktørerne på de konkrete virksomheder.

På kurset vil der være fokus på:

•    Organisering af et aktivt samarbejde mellem IGU/ job/praktiksted og danskundervisningen

•    Løbende indsamling af sprogbehov

•    Tilrettelæggelse af fælles temaer og af individuelle sprogbehov

•    Udarbejdelse af materialer

Kursusunderviser: Ellen Bertelsen og Bente Arildsen

Skrivning og læsning i et genrepædagogisk perspektiv

Målet med kurset er at give deltagerne en indføring i den genrepædagogiske metode som støtte i arbejdet med teksters forskellige formål, opbygning og sproglige kendetegn.

Kurset vil introducere forskellige relevante genrer.

Der vil bl.a. være fokus på følgende:

 • Hvordan kan sprogarbejdet i undervisningen gribes an helt ned i det for genren relevante sprog?
 • Hensigtsmæssige læse- og skriveforløb.
 • Teknikker til feedback og evaluering som en integreret del af undervisningen

Kursusunderviser: Line Lorenzen


Sproget på arbejde – et indblik i det sproglige møde med det danske arbejdsmarked

Sprogundervisning for voksne med dansk som andetsprog har nu i mange år arbejdet for at ruste kursisterne til den praksis som de møder uden for sprogcentret. Mødet med arbejdsmarkedet er et aspekt af denne praksis, og på dette kursus vil der blive kigget nærmere på nogle konkrete eksempler på hvordan dette møde kan udspille sig, og hvilke udfordringer det bringer med sig. Kurset tager udgangspunkt audio- og videooptagelser af naturligt forekommende samtaler mellem andetsprogstalende og modersmålstalende i forskellige situationer og på forskellige arbejdspladser, såsom plejehjem, fabrikker og børnehaver.

Vi vil bl.a. diskutere:

 • Hvad er sproglig og kulturel praksis fra et interaktionelt perspektiv?
 • Hvilken rolle spiller identitet, roller og sociale kategorier i sproglig interaktion?
 • Hvilke barrierer kan der opstå i arbejdsrelateret interaktion, og hvordan kan man arbejde med disse?
 • Hvilke strategier og ressourcer kan den andetsprogstalende og den modersmålstalende benytte sig af for at sikre forståelse?
 • Hvilke udfordringer kan den andetsprogstalende forvente uden for sprogcentret, og hvordan forbereder man bedst kursisten på disse?

Kursusunderviser: Louise Tranekjær

Sproglæreren i krydspres

Som underviser i dansk som andetsprog møder man mange forskelligrettede forventninger til ens lærerrolle og til undervisningen ikke mindst, når det danske arbejdsmarked er tema i undervisningen. De problematikker kursisterne står i må læreren forholde sig til i klasserummet. Det betyder at lærerrollen udvides og udfordres.

Udover den didaktisk pædagogiske faglighed skal lærerne kunne tackle dels forventninger fra det politiske system, fra skolens ledelse, fra praktiksted/arbejdsmarked, fra kursisters forskellige personlige, kulturelle og sociale situation samtidig med at bevare sin egen integritet og faglige stolthed/ståsted. Det krydspres medfører ofte dilemmaer, der udfordrer lærerrollen og det personlige lederskab. Det kræver rollebevidsthed og indsigt i, hvordan man forvalter sit lederskab uden at miste sig selv.

Målet med kurset er at deltageren får:

• et klarere billede af hvad der sker med ens lederskab, når man udsættes for pres

• redskaber og strategier til hvordan man kan navigere i et dilemma fyldt farvand

• indsigt i hvordan rolle og kommunikationsstil hænger sammen

• mulighed for at udvide eget faglige repertoire og spille på flere kommunikative tangenter

• større bevidsthed om trigger-punkter, og hvordan disse håndteres

På kurset vil vi arbejde med de lærerdilemmaer der opstår i sprogundervisningen og skabe rum for refleksion med nyttig voksenpædagogisk teori

Kursusunderviser: Pia Johanne Nielsen

Stilladsering af skrivning

Det kan være en vanskelig opgave for lørnere at blive gode skribenter og producere vellykkede tekster på andetsproget. På dette kursus præsenteres deltagerne for en stilladserende tilgang til skriveundervisning. Tilgangen tager sit afsæt i genrepædagogikken men inddrager også yderligere pædagogiske og didaktiske tiltag, der kan stilladsere skriveprocessen for skribenter på et andetsprog.

Der sættes fokus på:

 • Pædagogiske og didaktiske støtteforanstaltninger til skrivningens før-, under- og efterfaser
 • Analyse af læremidlers skriveopgaver
 • Viden om teksttypers formål, struktur og sproglige træk
 • Feedup, feedback og feedforward
 • Principper for og redskaber til redidaktisering af læremidlers skriveopgaver
 • Tilrettelæggelse af en stilladserende, faseopbygget undervisning i skrivning med udgangspunkt i den genrepædagogiske undervisnings- og læringscirkel

Kursusunderviser: Dennis Grynnerup

Tekstbånd og inferens

 

Mange lærere ved fra undervisningen, at anvendelsen af tekstforbindere og pronominer er afgørende både for læseforståelse og et vellykket skriftligt produkt. I mange år har vi arbejdet med begreberne kohæsion og kohærens, som også er vigtige i både receptive og produktive færdigheder. Men den samme opmærksomhed har begrebet inferens ikke fået. Det kan imidlertid være et meget nyttigt begreb i undervisningen i dansk som andetsprog, idet inferens har fokus på dannelsen af mentale modeller for forståelsen af tekster, både på leksikalsk, morfologisk og kulturelt plan. Vi har erfaring for, at arbejdet med inferens i hverdagstekster og i særdeleshed i tekster i test- og prøvesammenhæng optimerer læseforståelsen. 

Kurset indeholder:

 • Teoretisk gennemgang af begreber, der knytter sig til tekstbånd og inferens, herunder skelnen mellem begreberne nødvendige og uddybende inferenser
 • Kendetegn ved gode og dårlige forståere
 • Vurdering af materialers arbejde med tekstbånd og inferens
 • Ideer til arbejdet med tekstbånd og inferens

Kursusunderviser: Anita Blommegård og Thomas Abraham Nielsen 

Udtaleundervisning

Målet med kurset er at gøre deltagerne bedre rustet til at undervise i udtale i forskellige pædagogiske sammenhænge.

På kurset vil der være fokus på:

 • Diagnosticering af specifikke udtaleproblemer
 • Etablering af gode udtalevaner
 • Pædagogisk organisering der fremmer kursisternes fokus på egen udtale.

Kursusunderviser: Elena Eriksen

Udvikling af undervisningsforløb og læringsaktiviteter med fokus på opbygning af mundtlige kommunikative kompetencer

Mundtlighed er ikke noget der kommer af sig selv, blot fordi man taler sammen. Det er noget der både skal undervises i og trænes, for at man kan fungere hensigtsmæssigt i forskellige sammenhænge. Du vil på kurset få mulighed for at oparbejde en øget bevidsthed om mundtlighed – bl.a. forskellige mundtlige genres særlige ordforråd og struktur - samt få input til hvordan du kan skabe en optimal ramme for din undervisning i forskellige mundtlige genrer – monlogiske og dialogiske. Vi vil have et særligt fokus på mundtlig kommunikation og sprogbehov inden for temaer der knytter sig til en arbejdsmarkedsrettet kontekst.

På kurset vil vi bl.a. fokusere på følgende:

 • væsentlige træk der adskiller det mundtlige sprog fra det skriftlige
 • forskellige mundtlige genrers særlige ordforråd og opbygning
 • talesprogsstrategier som fx hvordan man lærer at small talke, hvordan man er aktivt lyttende, hvordan man skifter emne i en samtale, hvad man gør hvis samtalen pludselig går i stå
 • konkrete ideer til arbejdet med mundtlig kommunikation

Kursusunderviser: Line Lorenzen


Undervisning af kursister med dysleksi

Kurset henvender sig til undervisere på landets sprogcentre, som møder kursister med dysleksi eller kurisister med store skriftsproglige vanskeligheder i den ordinære undervisning.

Kurset veklser mellem teori og praksis, hvor et teoretisk fundament lægges til grund for de praksiseksempler og erfaringer, vi vil dele med jer.

Der vil være mulighed for at erfaringsudveksle, samt få konkrete redskaber der kan inddrages i den daglige undervisning.

På kurset vil vi komme omkring:

Teoretisk fundament, herunder definitioner på skriftsproglige vanskeligheder, dysleksi, samt andre faktorer der kan have indflydelse på kursistens læringsforudsætninger.

 • Hvad kendetegner ordblinde kursister med dansk som andetsprog?
 • Hvornår skal jeg indstille kursister, der er i gang med at lære et nyt sprog til en ordblindetest?
 • Problematikker knyttet til både dysleksi og andre indlæringsvanskeligheder.
 • Tips til at navigere igennem junglen af devices, apps og programmer ift. denne målgruppe
 • Eksempler på brugen af LST i den daglige undervisning.

Og efterfølgende:

 • Med udgangspunkt i konkrete cases: Hvilke skriftsproglige indsatser skal vi iværksætte, samt hvilken læse-skriveteknologi kan inddrages?
 • Hvordan kan du i din undervisning inddrage de elementer, der fremhæves i faglitteraturen? fx aktivt arbejde med forforståelse, skriveskabeloner og en multisensorisk tilgang i undervisningen?
 • Hvilke didaktiske valg har du oplevet fra din praksis, som virker godt? Kan vi i fælleskab på denne temadag udfærdige et mini-erfaringskatalog over tiltag, overvejelser og opgaver, som fungerer?

Kursusundervisere: Kristine Andersen