DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

It i daginstitutioner, skole og gymnasium

Hvordan kan it understøtte og udfordre den pædagogiske og didaktiske praksis i daginstitutioner, i undervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelserne?

22.03.2013

Dato tir 14 maj
Tid 09:00 16:00
Sted Lokale Festsalen, A220, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV


På konferencen diskuterer en række forskere didaktiske, organisatoriske og teknologiske potentialer og udfordringer forbundet med it i undervisning og pædagogik. Konferencen byder på korte oplæg fra forskere fra Aarhus Universitet, VIA UC og UC Lillebælt. Efter hvert oplæg inviteres deltagerne til spørgsmål og debat.

Deltagergebyr er 200 kr. Tilmelding

  9.15:

Velkomst ved Hanne Løngreen - hvor står vi, hvor skal vi hen?
  9.30: Keynote Speaker Pierre Dillenbourg
10.15: Pause

10.45:

Institutionelle udviklingsperspektiver
Helle Mathiasen, Klaus Thestrup og Karsten Gynther
12.00: Frokost
13:00: Teknologiperspektivet
Ole S. Iversen, Kaj Grønbæk, Jeppe Bundsgaard
14.15: Pause
14.45: Det fagdidaktiske perspektiv:
Rasmus F. Lorentzen, Camilla Kølsen, Thomas Illum Hansen
16:00: Tak for i dag

 
Smagsprøver på oplæggene:

 
Undervisningsorganisering, - former og brug af medier. Hvad karakteriserer, ifølge eleverne,
den perfekte undervisning?
Helle Mathiasen, Aarhus Universitet

Oplægget præsenterer udvalgte undersøgelsesresultater fra det nationale forsknings- og netværksprojekt ”Undervisningsorganisering,- former og -medier, på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser”, (2010-2014) Helle Mathiasen sætter fokus på nytænkning af undervisningsorganisering og brug af digitale medier, med fokus på elevernes svar på spørgsmålet: "Hvis du skal beskrive den perfekte undervisning i gymnasiet, hvordan foregår den så? Hvilke materialer, undervisningsformer, it-værtøjer skal/skal ikke indgå?

Helle Mathiasen er professor ved Aarhus Universitet og forsker i undervisningsorganisering, -former og  medier

Teknologi og didaktik - et umage par?
Jeppe Bundsgaard, Aarhus Universitet

Der er store forventninger til de roller teknologi kan spille i skolen. Men selv om danske lærere er blandt dem i verden der anvender it mest i undervisningen, så er der stadig en udbredt opfattelse af manglende indfrielse af forventningerne. I foredraget undersøges nogle typiske forventninger og det diskuteres om svarene for ofte gives, før spørgsmålene er stillet.

Jeppe Bundsgaard er lektor og forsker i fagdidaktik og it i undervisningen på Aarhus Universitet

Eksperimenterende fællesskaber i fremtidens dagtilbud
Klaus Thestrup, VIA University College

Hvordan kan nutidens og fremtidens dagtilbud bruge både teknologier og fortællinger fra medier som en væsentlig del af det pædagogiske arbejde? På baggrund af praktiske forsknings- og udviklingsarbejder i både dagtilbud og skole foreslår Klaus Thestrup en pædagogisk metode: ”Det eksperimenterende fællesskab”. Her eksperimenterer og leger børn og pædagoger sammen og kommunikerer med omverdenen ved at omsætte udtryk til aktiviteter i dagligdagen og udveksle ideer og forslag. 

Klaus Thestrup er Ph.d. i medieleg ved pædagoguddannelsen på Via University College

Brugerdrevet IT udvikling i Folkeskolen
- Innovation i børnehøjde
Ole Sejer Iversen, Aarhus Universitet

Hvordan sikrer vi, at den indkøbte teknologi til folkeskolen gør vores elever i stand til at udnytte deres fulde læringspotentiale? Meget tyder på, at involvering af børn og lærere i udviklingen af nye teknologier til skolen sikrer en forankring af teknologien i den konkrete skole kontekst. Gennem brugerdrevne innovationsprocesser udvikles nye lærings- og undervisningspraksisser som et resultat af de muligheder, som ligger i den nye teknologi. Med oplægget giver Ole Sejer Iversen konkrete eksempler på, hvordan lærere, skoleledelse og elever kan indgå i udviklingen af ny teknologi til brug i undervisningen. Ole Sejer Iversen er professor i Interaktionsdesign på CAVI, Aarhus Universitet.

Et forandringsledelsesperspektiv på ”IT i skolen – IT i fagene”

Karsten Gynther, University College Sjælland

Med udgangspunkt i tre kommunale projekter: a) et forsknings- og udviklingsprojekt om grænseoverskridende nordisk undervisning på 10 nordiske skoler (herunder tre i Roskilde) med 50 lærere og 500 elever, b) en kortlægningsundersøgelse i Slagelse Kommune af forudsætningerne for integration af it i skolens fag samt c) en undersøgelse af anvendelsen af it i alle Vordingborg Kommunes skoler – fortæller Karsten Gynther om nogle af de organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer ved digitale forandringsprojekter i folkeskolen.

Karsten Gynther er leder af forskningsprogrammet Teknologi, Uddannelse og Velfærd, Forskning og Innovation, University College Sjælland og medlem af ledelsesgruppen i Læremiddel.dk – Nationalt Videncenter for Læremidler.


IT kan skabe læring med bevægelse og autencitet
Kaj Grønbæk, Aarhus Universitet

Ved hjælp af platforme som Kinect-kameraer og Smartphones, kan vi skabes it-produkter til læring, som rækker langt ud over de traditionelle anvendelser af e-læringssystemer. Erfaringer med produkter som Vidensbrønden (vidensbronden.dk), der benytter Kinect, viser at børn kan engageres på nye måder, hvor krop og bevægelse bringes i spil til at stimulere læring af sprog, matematik, geografi mv. Ligeledes kan SmartPhones/tablets udnyttes til at skabe mere autentiske læring f.eks. gennem lokations-baserede lærings-apps, hvor dramatiserede fortællinger motiverer opgave-løsning f.eks. omkring biologi i naturen, hvor fortællingen og de virkelige biologiske fænomener skaber autenciteten. Læs om erfaringer fra projekt i Hasle Bakker.

Kaj Grønbæk er professor i datalogi ved Aarhus Universitet, og han har bidraget til udviklingen af flere it-produkter til læring

Mellem didaktik og teknologi – en programerklæring
Thomas Illum Hansen, University College Lillebælt

Med udgangspunkt i dagens oplæg og det aktuelle forskningssamarbejde mellem Rambøll Management, Boston Consulting, Aarhus Universitet (DPU) og Læremiddel.dk om effektmåling af digitale læremidler i folkeskolen tegner Thomas Illum Hansen konturerne af et nyt program for forskning i it i folkeskolen. De forskellige didaktiske og teknologiske perspektiver samles i en fælles forandringsteori om, hvad vi kan forvente af få ud af demonstrationsskoleforsøg og følgeforskning, hvis vi går systematisk til værks.

Thomas Illum Hansen er ph.d. og leder af Læremiddel.dk – Nationalt videncenter for læremidler og ansat ved Forskning og Innovation, University College Lillebælt.

Intelligente tekstiler i undervisningen i folkeskolen
Camilla Kølsen og Rikke Koch, Alexandra Instituttet

Med udgangspunkt i et gennemført undervisningsforløb på Amager Lilleskole samt et planlagt forløb på Bråskovgård Efterskole præsenteres et perspektiv på, hvilke muligheder tværfaglig undervisning i håndarbejde og fysik vha. it-tekstiler åbner i folkeskolen. Oplægget vil præsentere erfaringerne med forløbet og bl.a. omhandle arbejdet med kreative og innovative processer som en del af undervisningen i folkeskolen, metoder til motivation af forskellige elevgrupper, samt hvordan et undervisningsforløbs processer kan spejle udviklings- og innovationsprocesser i den omkringliggende verden.

Innovativ undervisning med it i dansk
Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC
 
Hvordan kan it i dansk bidrage til at eleverne udvikler relevante kompetencer i det 21. århundrede? Med udgangspunkt i ITL-research’s definition af innovativ undervisning (ITL-research 2011) gives eksempler på hvordan dansk kan reflekteres didaktisk i forhold til aktuelle problemstillinger i kommunikationssamfundet, og der gives bud på, hvordan it i undervisningen kan bruges som middel til at nå faglige mål i faget. Dette illustreres gennem eksempler fra bl.a. iPad-projektet i Odder og læreruddannelsen.

Rasmus Fink Lorentzen er lektor i dansk og programkoordinator i CELM, VIA UC. Han har været følgeforsker på udviklingsprojektet i Odder og arbejder med it-didaktik i 4-10 konsortiet.

Arts, EDU, Førskole, Grundskole, Livslang Læring, Konference, 1076:Emdrup