DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Program og workshops

Program


12.00-12.10
Velkomst ved Dorte Kousholt

12.10-12.50
PPR i ligeværdigt samarbejde om skabelse af bæredygtige læringsmiljøer

Ved Anette Kureer, afsnitsleder, PPR, Ballerup

12.50-13.05
Pause

13.05-13.50
Workshops

 • Forskning om muligheder og udfordringer i tværprofessionelt samarbejde
 • Inklusion og leg i børnefællesskaber
 • PPR i det tværprofessionelle samarbejde om inklusion
 • UPRIGHT- trivsel og resiliens hos teenagere.
 • Udvikling af differentierede læringsfællesskaber med deltagelsesmuligheder for alle børn
 • Ledelse af PPR i forandringsprocesser mod ligeværdigt samarbejde

 

13.50-14.05
Pause

14.05-14.40
Inklusions- og undervisningsudvikling i samarbejde med børn: Hvordan kan PPR indgå?

Ved lektor Lotte Hedegaard-Sørensen, DPU, Aarhus Universitet

14.40-14.55
Pause

14.55-15.40
Workshop

15.40-16.00
Fælles opsamling og afrunding 

Workshops


 1. Forskning om muligheder og udfordringer i tværprofessionelt samarbejde
 2. Inklusion og leg i børnefællesskaber
 3. PPR i det tværprofessionelle samarbejde om inklusion
 4. UPRIGHT- trivsel og resiliens hos teenagere
 5. Udvikling af differentierede læringsfællesskaber med deltagelsesmuligheder for alle børn
 6. Ledelse af PPR i forandringsprocesser mod ligeværdigt samarbejde

Forskning om muligheder og udfordringer i tværprofessionelt samarbejde

Christoffer Granhøj-Hansen, ph.d.-studerende, UCL og DPU, Aarhus Universitet

Skolen og PPR har fået en mere tværprofessionel sammensætning, og det tværprofessionelle samarbejde er i dag en udbredt måde at håndtere inklusionsarbejdet, men både i en dansk og international sammenhæng beskrives mange udfordringer. I denne workshop rettes fokus mod den internationale forskning om tværprofessionelt samarbejde om inklusion i skolen – og hvad der kan være relevante perspektiver at trække ind i en dansk kontekst.

Til workshoppen vil der blive lagt op til en diskussion af tværprofessionelt samarbejde ud fra en forskningsoversigt om tværprofessionelt samarbejde i regi af PPR (under udarbejdelse) og knyttet til et nyligt startet ph.d.-projekt, der undersøger det tværprofessionelle samarbejde i skolen mellem lærere, pædagoger og PPR om at udvikle inkluderende læringsfælleskaber.


Inklusion og leg i børnefællesskaber

Grethe Kragh-Müller, lektor ved DPU, Aarhus Universitet

Børn i daginstitutioner tilbringer en stor del af deres tid i leg med andre børn. Børns trivsel, læring og udvikling hænger derfor ikke kun sammen med de relationer de har til de voksne, men også i høj grad sammen med, om de trives i børnefællesskabet.

Der er mange børn, som det går godt for, men der er også ganske mange børn, der har svært ved at finde ind i børnefællesskabet og/eller har svært ved at finde ud af at lege med de andre. Det vil ofte være børn, der samtidig har det svært på andre områder.

Hvordan kan man som PPR psykolog, pædagogisk konsulent eller som pædagog i dagligdagen forstå og handle i forhold til at understøtte gode fællesskaber børnene i mellem i daginstitutioner, og hjælpe de børn, der har svært ved at danne venskaber og finde ind i leg. Workshoppen vil tage udgangspunkt i et projekt om leg og inklusion af børn i børnefællesskabet.


PPR i det tværprofessionelle samarbejde om inklusion

Organisationspsykolog Julie Kordovsky, tidligere ansat i PPR Københavns Kommune og lektor Anne Morin, DPU, Aarhus Universitet

Arbejdet med børn i faglige og/eller udviklingsmæssige vanskeligheder i PPR-regi organiseres i stigende grad i forskellige former for tværfaglige samarbejder som varetages af forskellige professionelle grupper. Dette stiller krav til både den enkelte professionelle, men rejser også spørgsmål om, hvordan samarbejdet bedst struktureres sådan, at både den enkelte professionelle kan bidrage med sine faglige perspektiver samtidig med at der kan findes fælles løsninger og træffes beslutninger til barnets bedste.

På workshoppen tages der udgangspunkt i et aktuelt praktiker/forsker samarbejde omkring tværfagligt samarbejde, professionalitet og inklusion og på baggrund af dette fremlægges perspektiver på de dilemmaer og muligheder, der knytter sig til det tværprofessionelle samarbejde i PPR-regi set i forhold til en inklusionsdagsorden. I dialog med workshoppens deltagere præsenteres og diskuteres bud på nye veje at gå i det tværfaglige samarbejde om inklusion.    


UPRIGHT - trivsel og resiliens hos teenagere

Mette Marie Ledertoug, post. doc., DPU, Aarhus Universitet

Når man i PPR taler om forebyggende indsats, er det oftest med udgangspunkt i indsatser der ydes i forhold til børn og unge, der er sårbare eller i vanskeligheder i en afgrænset periode. Men er det muligt at lave en forebyggende indsats, der understøtter trivsel og resiliens hos børn og unge og samtidig giver dem strategier og værktøjer til at håndtere modgang, før de kommer i vanskeligheder?

UPRIGHT – er et trivsels og resiliens forskningsprojekt (EU Horizon 2020). Tilgangen er ”whole-school” og involverer elever, lærere, forældre og skolemiljøet med interventionsforløb og opfølgningsforløb. Formålet er at forebygge stress, angst og depression hos børn og unge og samtidig skabe bedre trivsel og opbygge resiliens. UPRIGHT programmets fire hovedkomponenter introduceres: Mindfulness, coping, mestring og social emotionelle kompetencer samt deres tilknyttede kompetencer. Deltagerne afprøver UPRIGHT øvelser og aktiviteter. I workshoppen diskuteres PPR’s rolle og muligheder med lignende for-forebyggende tiltag.


Udvikling af differentierede læringsfællesskaber med deltagelsesmuligheder for alle børn

Pædagogisk vejleder Maria Norlin og psykolog Maja Delcomyn Hansen, Ballerup PPR

Traditionelt har fokus i PPRs arbejde tidligere været på det enkelte barn og dets vanskeligheder. I Ballerup arbejder vi i stedet med fokus på udvikling af læringsfællesskaberne. For at komme hertil har vi omlagt vores praksis og tilgange til opgaverne, så vi nu arbejder opgaveorienteret og tæt på praksis. Det betyder, at vi har afskaffet indstillingsskemaer og lange rapporter, for i stedet at rykke ud i skoler og dagtilbud og samarbejde om opgaverne i praksis. Skoler og institutioner har derigennem lettere adgang til samarbejdet og PPR er ikke længere eksperten. I stedet stiller vi os ud i rummet sammen med lærere og pædagoger og arbejder målrettet i praksisfællesskaberne med øje for at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn. I workshoppen lægges op til dialog om hvordan der igennem dette samarbejde kan skabes rum for, at pædagoger, lærere og PPR gennem en fælles analytisk, systematisk og evaluerende praksis, kan udvikle fællesskaberne og læringsmiljøerne og samtidig skabe mere tid og kvalitet i praksis.


Ledelse af PPR i forandringsprocesser mod ligeværdigt samarbejde

Anette Kureer, Ballerup PPR

PPR skal både fungere som support for skoler, dagtilbud og familier og har samtidig en forpligtelse i forhold til at sikre, at politiske initiativer og strategier finder vej til og implementeres i praksis. I Ballerup PPR har vi gennem de sidste 3 år arbejdet med en forandringsproces med fokus på bevægelsen væk fra ekspertrollen og hen mod at fungere som ligeværdige samarbejdspartnere for skoler og dagtilbud i det fælles arbejde med at skabe differentierede fællesskaber og bæredygtige læringsmiljøer.

I workshoppen lægges op til dialog om de ledelsesmæssige dimensioner af en mange-facetteret forandringsproces. Det kræver både et stærkt organisatorisk blik, en tydelig faglig retning, samt nærværende og motiverende personaleledelse at rykke PPR´s medarbejdere tættere på praksis og dermed udvikle nye tilgange, nye metoder og en lyst til at bringe sig i spil i lærere og pædagogers praksis. Derudover skal man som leder gå forrest og balancere de forskellige udviklingsspor, hvilket peger ind i arbejdet med udvikling af PPR medarbejdernes egen professionsforståelse samtidig med at PPR skal kunne agere forandringsagenter ind i det tværfaglige samarbejde med praksisfeltet.