Aarhus Universitets segl

Informationen på denne side er kun for nuværende studerende

Vær opmærksom på, at informationen på denne side kun er gældende for studerende, der allerede er i gang med uddannelsen. Gå til den nye side om Master i Voksnes læring og kompetenceudvikling.

Masteruddannelsen i Voksnes læring og kompetenceudvikling

Velkommen

”På masteruddannelsen i Voksnes læring og kompetenceudvikling (MAVO) lægger vi ikke blot vægt på, at du opnår en solid forskningsbaseret viden, men også på at du arbejder med at omsætte denne viden til din praksis. Det teoretiske indhold på uddannelsen favner bredt og omfatter læreprocesser hos den voksne, læring på arbejdspladsen og et samfunds- og uddannelsespolitisk fokus på voksenuddannelsesområdet. Uddannelsen er derfor relevant både for dem, der ønsker at udvikle sig i det job, de allerede har - og for dem, der har planer om at skifte spor”.

Mvh. Vibe Aarkrog, lektor ved DPU og uddannelseskoordinator på MAVO.

Beskrivelse af uddannelsen

Masteruddannelsen i voksnes læring og kompetenceudvikling / Adult Learning and Human Resource development er en akademisk videreuddannelse, som omhandler voksnes læring, kompetenceudvikling og organisatoriske læring på individuelt, organisatorisk og samfundsmæssigt niveau. Den har til formål at kvalificere de kommende mastere til at planlægge, gennemføre og facilitere voksnes læring og uddannelse i videnssamfundet og give dem indsigt i og forståelse for teorier, der knytter sig til voksnes læring og kompetenceudvikling. I løbet af uddannelsen kobles de studerendes aktuelle praksiserfaringer og teoretisk refleksion med et fokus på udvikling og kvalitetssikring af voksnes læring og kompetenceudvikling.

Målgruppe

Medarbejdere, konsulenter og ledere med erfaring inden for voksnes læring og kompetenceudvikling, der ønsker at udvikle deres faglige profil. Forudsætningen for optagelse er en relevant bachelor-, eller kandidatuddannelse, en relevant professionsbachelor- eller mellemlang videregående uddannelse eller en relevant diplomuddannelse. Derudover mindst to års relevant erhvervserfaring.

Uddannelsens opbygning

Modul 1: Voksnes liv og læreprocesser

Dette modul giver de studerende en indføring i de væsentlige teorier om voksnes individuelle læreprocesser og forhold der har indflydelse på voksnes læring og kompetenceudvikling. Der vil blandt andet blive arbejdet med voksnes psykologiske udvikling, voksnes læreprocesser og forhold der understøtter og hindrer læring

Eksempler på litteratur brugt på modul 1

Modul 2: Læring og kompetenceudvikling i arbejde og organisationer

På modul 2 vil der blive arbejdet med emner som læring på arbejdspladsen og samspillet mellem arbejdsplads og uddannelse, organisatorisk læring, Human Resource Development, læring i praksis og  samspillet mellem formaliseret og ikke-formaliseret læring. Der bliver taget udgangspunkt i teorier og empirisk baseret viden om arbejdspladslæring, organisatorisk læring og læring i sociale kontekster.

Modul 3: Læring og kompetenceudvikling i vidensamfundet

Emnerne på dette modul er udvalgte sociologiske og politologiske teorier og aktuelle uddannelsespolitiske fokusområder. Hensigten er at de studerende erhverver indsigt i de samfundsmæssige vilkår for voksnes læring og kompetenceudvikling i vidensamfundet og bliver introduceret til komparative og  kvantitative undersøgelser.

Modul 4: Masterprojekt

Masterprojektet afslutter masteruddannelsen og giver den studerende mulighed for at arbejde med en selvvalg problemstilling. Den studerende arbejder med teorier og metoder om læring med henblik på at behandle og formidle det valgte emne i et anvendelses- og praksisrettet perspektiv. Projektet skal have relevans for den studerendes (tidligere, nuværende eller kommende) arbejdsfelt.

Adgangskrav

For at blive optaget skal du have en af følgende uddannelser:

 • en relevant bachelor- eller kandidatuddannelse f.eks. Cand.mag., Cand.scient. eller Cand.merc.
 • en relevant professionsbacheloruddannelse
 • en relevant mellemlang videregående uddannelse
 • en relevant diplomuddannelse f.eks. inden for voksnes læring og kompetenceudvikling

Ved studiestart forventes de studerende at være i stand til at læse faglitteratur på engelsk, norsk og svensk.

I vurderingen af, hvilke adgangsgivende uddannelser, der kan komme på tale, er det afgørende, at uddannelserne indeholder væsentlige elementer af pædagogisk teori, psykologisk teori, organisationsteori, teori inden for samfundsvidenskab, human ressource development eller management.

Erhvervserfaring

Ud over den adgangsgivende uddannelse skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Erhvervserfaringen skal ligge efter den adgangsgivende uddannelse.

Dispensation

På grundlag af individuel vurdering kan der dispenseres fra adgangsbetingelserne, hvis det skønnes, at du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Der kan derimod ikke dispenseres fra kravet om 2 års relevant erhvervserfaring.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, bør du kontakte Efter- og videreuddannelse, Arts Studier

Studieordning og tilhørsforhold

I studieordningen kan du læse mere om de enkelte moduler, om adgangskrav og eksamensformer, og om hvilke kompetencer du opnår.

Uddannelsen hører under Studienævnet for DPU under Arts.

For generelle regler og bekendtgørelser vedr. masteruddannelser se Regler og bekendtgørelser.

Ansøgning

Ansøgning til masteruddannelser på Arts

På de fleste uddannelser kan du søge om optagelse to gange om året. I foråret (frist 2. maj) kan du søge optagelse på enten hele uddannelsen eller på modul 1 eller 3. I efteråret (frist 15. november) kan du søge optagelse på modul 2 eller 4. Modul 4 er masterprojektet, og det kan du kun blive optaget på, hvis du har bestået de tre foregående moduler.

På nogle uddannelser er der kun mulighed for optagelse på hele uddannelsen, ikke på enkeltmoduler. Enkelte uddannelser har andre ansøgningsfrister.

I faktaboksen (Fakta om uddannelsen) kan du se, hvornår den næste ansøgningsfrist er, samt hvad der udbydes, og fx om du kan søge om optagelse på hele masteruddannelsen eller enkeltmoduler. 

Ansøgningsprocedure

De fleste uddannelser skal søges via det digitale ansøgningssystem DANS, hvor du sender din ansøgning direkte i systemet. Enkelte uddannelser skal du dog stadig søge via ansøgningsskema. Du ser i faktaboksen, hvordan du søger optagelse på uddannelsen.

Sammen med din ansøgning skal du vedlægge/uploade kopi af eksamensbeviser og en beskrivelse af anden uddannelse eller andre relevante kvalifikationer.

Du skal også vedlægge/uploade dokumentation for to års relevant erhvervserfaring* (fx arbejdsgivererklæring eller kopi af ansættelsesbevis eller lønseddel). Har du inden for de seneste 3 år søgt om optagelse på en af vores efter- og videreuddannelser, behøver du ikke vedlægge/uploade den samme dokumentation igen.

Alle dine bilag skal være mærket med dato, navn og CPR-nummer.

Skal du ikke søge via det digitale ansøgningssystem, skal du i stedet sende ansøgningsskemaet til:

 • Aarhus Universitet
  Efter- og Videreuddannelse, Arts studier
  Tåsingegade 3, bygning 1442
  8000 Aarhus C

6 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du svar på din ansøgning

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen. Behandling af personoplysninger sker efter Aarhus Universitets regler

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er per modul og ses i faktaboksen. Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms.

Deltagerbetalingen opkræves forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Der kan udover deltagerbetalingen være udgifter til undervisningsmateriale.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. En ny deltagerbetaling giver ikke flere eksamensforsøg, og du kan derudover ikke gå til eksamen i et allerede bestået fag.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Læs om mulighederne for tilskud og finansiering


Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du afmelde dig skriftligt til administrationen på Efter- og Videreuddannelse, Arts. Du afmelder dig ved at sende en mail til: evu.arts@au.dk.

Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi modtager din skriftlige afmelding inden første undervisningsgang og senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og senest 1. februar ved undervisning i forårssemestre. Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling.

Hvem underviser?

Underviserne forsker inden for de områder, som uddannelsen dækker. 

 • Se, hvem der underviser på uddannelsen

Hvad siger de studerende?

Annemette Matthiessen

"Diskussionslysten er stor. Vi kommer alle med vores specielle tilgange - og der er plads til alle. Det emmer af engagement og entusiasme i timerne"

Annemette Matthiessen er masterstuderende i voksenuddannelse på DPU.

Læs mere


"Har du interessen, skal du se at komme i gang! Man skal være klar på, at tempoet er højt, og der er en masse intellektuelle udfordringer. Og det bliver hårdt, men det bliver godt nok også spændende"

Lars Hansen er masterstuderende i voksenuddannelse på DPU.

Læs mere

Kontakt

 • Spørgsmål vedrørende ansøgningsprocedure, adgangskrav, betaling, valg af uddannelse eller andet i forhold til valg og gennemførelse af en masteruddannelse:
  Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
  Tlf.: 8716 1097
  E-mail: evu.arts@au.dk 
 • Spørgsmål om uddannelsens faglige indhold:
  Kontakt faglig koordinator Vibe Aarkrog