Aarhus Universitets segl

Informationen på denne side er kun for nuværende studerende

Informationen på denne side om Master i Positiv psykologi er kun gældende for studerende, der allerede er i gang med uddannelsen. Bemærk, at uddannelsen har skiftet navn til Master i Trivsels- og ressourcepsykologi.

Masteruddannelsen i Positiv psykologi

Positiv psykologi er det videnskabelige studie af, hvad der gør individer og fællesskaber i stand til at trives. Trivsel betyder her, at man har det godt og fungerer godt. Positiv psykologi kan således bruges til at fremme livskvalitet og præstationer i uddannelse, arbejdsliv og alle andre aspekter af livet – på etisk forsvarlig vis.
Med sit særlige fokus på det velfungerende og det forebyggende supplerer positiv psykologi den del af psykologien, der retter sig mere mod det dysfungerende og behandlende.
Positiv psykologi er i dag et anerkendt, videnskabeligt felt med tusindvis af videnskabelige studier, internationale konferencer og foreninger over hele verden.

Ib Ravn, uddannelseskoordinator på masteruddannelsen i positiv psykologi

Beskrivelse af uddannelsen

Masteruddannelsen i positiv psykologi er en akademisk videreuddannelse, som giver en bred indføring i positiv psykologi som forskningsdisciplin, forståelsesramme og afsæt for interventioner. En master i positiv psykologi skal gennem videnskabeligt grundlagte, personlige og faglige kompetencer kunne varetage højt kvalificerede funktioner ved institutioner og virksomheder, der beskæftiger sig med at forløse menneskers potentialer.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til professionelle, som arbejder med menneskers potentialer og opblomstring for eksempel inden for HR, ledelse, undervisning, sundhed eller pleje, og som ønsker en videregående uddannelse i positiv psykologi. Adgang til uddannelsen forudsætter, at ansøgeren har en relevant bachelor- eller kandidatuddannelse, professionsbacheloruddannelse, mellemlang videregående uddannelse eller diplomuddannelse. Herudover kræves mindst to års relevant erhvervserfaring.

Uddannelsens opbygning

Modul 1: Positiv psykologi og individuelle styrker og trivsel

Modulet giver en bred indføring i positiv psykologi med hovedvægt på den enkelte. De studerende får blandt andet viden om menneskets psykologiske konstitution og oplevelsesverden samt kompetencer i at tilrettelægge og iværksætte interventioner og udviklingsforløb, der sigter mod at udvikle andre menneskers talenter, styrker, emotioner, engagement og mentale sundhed.

Modul 2: Positiv psykologi i læring og læringsmiljøer

Modul 2 handler om organisatoriske forudsætninger for individuel og kollektiv læring og kreativitet. De studerende får redskaber til at organisere og lede gode læringsmiljøer i uddannelse og arbejdsliv på baggrund af teorier, forståelser og metoder fra positiv psykologi.

Modul 3: Positiv psykologi i ledelse og organisation

Det tredje modul beskæftiger sig med det gode arbejdsliv, gode organisationer og et meningsfuldt arbejdsliv. De studerende får indsigt i og metoder til at arbejde med positiv psykologi i organisationer.

Undervisning på modul 3 i efteråret 2021

OBS: Kun for studerende som er i gang med masteruddannelsen i positiv psykologi

Undervisning i København, alle dage kl. 10-16

d. 2.-3. september
d. 16.-17. september
d. 30. september  og 1. oktober
d. 14.-15. oktober.
d. 5. november
d. 9. november
d. 30. november 


Undervisning i Aarhus, alle dage kl. 10-16  

d. 9.-10. september
d. 23.-24. september
d. 7.-8. oktober
d. 28.-29. oktober
d. 12. november
d. 16. november
d. 7. december

Modul 4: Masterprojekt

Modul 4 afslutter masteruddannelsen. De studerende arbejder med positiv psykologis teorier, analyser og metoder med henblik på at behandle og formidle en selvvalgt problemstilling inden for masteruddannelsens emneområde.

Undervisning på modul 4 i foråret 2022

København:

3. februar
10. februar
17. marts

(Torsdage i ugerne 5, 6 og 11) 

Aarhus:
4. februar
11. februar
18. marts

(Fredage i ugerne 5, 6 og 11)

Opdateret 11. oktober 2021.

På modul 1, 2 og 3 tager undervisningen dobbelt udgangspunkt i de studerendes egne praksisproblemstillinger og en serie seminarer om modulets emner. På modul 4 er der enkelte seminarer og workshops og herudover faglig udveksling i forbindelse med undervisning og specialegrupper, selvstudium, vejledning og e-learning.

Adgangskrav og adgangsbegrænsning

Adgang til uddannelsen forudsætter, at ansøgeren har:

 • en relevant bachelor- eller kandidatuddannelse inden for humaniora eller samfundsvidenskab (f.eks. psykologi, pædagogik eller antropologi), eller sundhedsvidenskab (f.eks. folkesundhedsvidenskab)
 • en relevant mellemlang videregående uddannelse, f.eks. som folkeskolelærer, pædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske
 • en relevant professionsbacheloruddannelse, f.eks. som folkeskolelærer, pædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske
 • en relevant diplomuddannelse, primært inden for det pædagogiske (f.eks. almen pædagogik, pædagogik med psykologi som speciale, voksenlæring) samfundsfaglige (f.eks. den sociale, ledelse, børne- og ungeområdet), eller sundhedsfaglige område (f.eks. sundhedsfremme og forebyggelse).


Ved studiestart forventes de studerende at være i stand til at læse faglitteratur på engelsk og i begrænset omfang på norsk og svensk.

Erhvervserfaring

Herudover kræves mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Erhvervserfaringen skal være erhvervet i jobs, hvor indholdet hovedsageligt består i at udvikle menneskelige potentialer – individuelt, i læringsmiljøer, organisationer eller gennem ledelse.

Dispensation

På grundlag af individuel vurdering kan der dispenseres fra adgangsbetingelserne, hvis det skønnes, at du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Der kan derimod ikke dispenseres fra kravet om 2 års relevant erhvervserfaring.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, bør du kontakte Efter- og videreuddannelse, Arts Studier

Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på masteruddannelsen i positiv psykologi. Vi har mulighed for at optage 60 studerende pr. optag: 30 i København(Emdrup) og 30 i Århus. Hvis der er flere ansøgere end studiepladser, sker udvælgelsen af ansøgere til optagelse på baggrund af følgende kriterier:

 1. Minimum tre års sammenhængende erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse inden for ledelse, konsulentarbejde eller HR med ansvar for udvikling af menneskelige ressourcer blandt medarbejdere, borgere eller kunder
 2. Ledererfaring med personaleansvar
 3. Karaktergennemsnit fra adgangsgivende uddannelse, jf. de i studieordningen beskrevne adgangsgivende uddannelser

Kriterierne er prioriterede. Kriterium 2 finder således alene anvendelse, hvis der fortsat er flere ansøgere end pladser efter vurdering af ansøgerne i kriterium 1. Ligeledes finder kriterium 3 kun anvendelse, hvis der fortsat er flere ansøgere end pladser efter vurdering i kriterium 1 og 2.

Det er vigtigt, at du i din ansøgning vedlægger dokumentation for din erhvervserfaring (kriterium 1) og evt. dokumentation for ledererfaring med personaleansvar (kriterium 2) i form af en underskrevet bekræftelse fra ansættelsessted. Derudover skal du sende kopi af eksamens-/kursusbeviser, medmindre du inden for de sidste 5 år har været indskrevet ved Aarhus Universitet, åben uddannelse/deltidsuddannelse, og der ikke foreligger ny dokumentation.

På Masteruddannelsen i positiv psykologi er der kun mulighed for at søge optagelse på hele uddannelsen - ikke på de enkelte moduler.

Studieordning og tilhørsforhold

I studieordningen kan du læse mere om de enkelte moduler, om adgangskrav og eksamensformer, og om hvilke kompetencer du opnår.

Uddannelsen hører under Studienævnet for DPU under Arts.

For generelle regler og bekendtgørelser vedr. masteruddannelser se Regler og bekendtgørelser.

Ansøgning

Ansøgning til masteruddannelser på Arts

På de fleste uddannelser kan du søge om optagelse to gange om året. I foråret (frist 2. maj) kan du søge optagelse på enten hele uddannelsen eller på modul 1 eller 3. I efteråret (frist 15. november) kan du søge optagelse på modul 2 eller 4. Modul 4 er masterprojektet, og det kan du kun blive optaget på, hvis du har bestået de tre foregående moduler.

På nogle uddannelser er der kun mulighed for optagelse på hele uddannelsen, ikke på enkeltmoduler. Enkelte uddannelser har andre ansøgningsfrister.

I faktaboksen (Fakta om uddannelsen) kan du se, hvornår den næste ansøgningsfrist er, samt hvad der udbydes, og fx om du kan søge om optagelse på hele masteruddannelsen eller enkeltmoduler. 

Ansøgningsprocedure

De fleste uddannelser skal søges via det digitale ansøgningssystem DANS, hvor du sender din ansøgning direkte i systemet. Enkelte uddannelser skal du dog stadig søge via ansøgningsskema. Du ser i faktaboksen, hvordan du søger optagelse på uddannelsen.

Sammen med din ansøgning skal du vedlægge/uploade kopi af eksamensbeviser og en beskrivelse af anden uddannelse eller andre relevante kvalifikationer.

Du skal også vedlægge/uploade dokumentation for to års relevant erhvervserfaring* (fx arbejdsgivererklæring eller kopi af ansættelsesbevis eller lønseddel). Har du inden for de seneste 3 år søgt om optagelse på en af vores efter- og videreuddannelser, behøver du ikke vedlægge/uploade den samme dokumentation igen.

Alle dine bilag skal være mærket med dato, navn og CPR-nummer.

Skal du ikke søge via det digitale ansøgningssystem, skal du i stedet sende ansøgningsskemaet til:

 • Aarhus Universitet
  Efter- og Videreuddannelse, Arts studier
  Tåsingegade 3, bygning 1442
  8000 Aarhus C

6 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du svar på din ansøgning

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen. Behandling af personoplysninger sker efter Aarhus Universitets regler

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er per modul og ses i faktaboksen. Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms.

Deltagerbetalingen opkræves forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Der kan udover deltagerbetalingen være udgifter til undervisningsmateriale.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. En ny deltagerbetaling giver ikke flere eksamensforsøg, og du kan derudover ikke gå til eksamen i et allerede bestået fag.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Læs om mulighederne for tilskud og finansiering


Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du afmelde dig skriftligt til administrationen på Efter- og Videreuddannelse, Arts. Du afmelder dig ved at sende en mail til: evu.arts@au.dk.

Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi modtager din skriftlige afmelding inden første undervisningsgang og senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og senest 1. februar ved undervisning i forårssemestre. Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling.

Kontakt

Spørgsmål vedrørende ansøgningsprocedure, adgangskrav, betaling, valg af uddannelse eller andet i forhold til valg og gennemførelse af en masteruddannelse:
Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
Tlf.: 8716 1097
E-mail: evu.arts@au.dk 

Spørgsmål om uddannelsens faglige indhold:
Faglig koordinator på masteruddannelsen: Ib Ravn