Aarhus Universitets segl

Informationen på denne side er kun for nuværende studerende

Informationen på denne side om Master i Vejledning er kun gældende for studerende, der allerede er i gang med uddannelsen. Bemærk, at uddannelsen har skiftet navn til Master i Professionel vejledning.

Masteruddannelsen i Vejledning

Velkommen

"På Master i Vejledning (MiV) bliver du undervist af en række af landets førende forskere inden for vejledningsfeltet. På uddannelsen får du indsigt i teoretiske perspektiver på, hvordan man kan analysere, udvikle og evaluere forskellige former for vejledningspraksis. Derfor ruster en MiV dig til at kunne agere midt imellem politiske reformer, høje samfundsmæssige forventninger til vejledningens rolle og konkrete udfordringer i hverdagen".

Rie Thomsen, professor MSO ved DPU, Aarhus Universitet og uddannelseskoordinator på MiV

Beskrivelse af uddannelsen

Formålet med masteruddannelsen i vejledning er at udvikle de studerendes teoretiske indsigt og analytiske kompetencer i forhold til vejledning og vejledningsfeltet. Uddannelsen kvalificerer deres grundlag i forhold til at planlægge, udvikle og evaluere interventioner i det vejlednings-faglige felt på tværs af organisatoriske grænser i forhold til vejledningssøgende fra skolestart til pensionsalder. Master i vejledning kan desuden klæde de studerende på til at varetage ledelses-, konsulent- supervisions- og forskningsopgaver inden for vejledningsområdet.

Kompetencer

Uddannelsen udvikler de studerendes teoretiske indsigt og analytiske kompetencer i forhold til vejledning og vejledningsfeltet. Den kvalificerer deres grundlag i forhold til at planlægge, udvikle og evaluere interventioner i det vejlednings-faglige felt på tværs af organisatoriske grænser i forhold til vejledningssøgende fra skolestart til pensionsalder. Master i vejledning kan desuden klæde de studerende på til at varetage ledelses-, konsulent- supervisions- og forskningsopgaver inden for vejledningsområdet.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til dig, der har opgaver inden for uddannelses-, erhvervs-, karriere- eller klinisk-pædagogisk vejledning. Relevante faggrupper kan være:

 • Uddannelses- og erhvervsvejledere
 • Undervisere
 • Ansatte på jobcentre, i fagforbund og a-kasser og på hospitaler
 • Konsulenter i regioner og kommuner
 • Coaches og mentorer
 • HR-medarbejdere i offentlige og private virksomheder

Uddannelsens opbygning

Modul 1: Vejledningsteori

I modul 1 lægges vægten på teorierne og målet er, at de studerende skaber sig overblik over og indsigt i centrale vejlednings- og karriereudviklingsteorier og bliver i stand til at relatere teorierne til praksis i forhold til analyse og evaluering af vejledning.

Modul 2: Vejledning og samfund

Målet med dette modul er, at de studerende får indsigt i vejledningens samfundsmæssige rationaler, funktioner, konfliktområder samt etiske og økonomiske begrundelser.

Modul 3: Vejledning i praksis

På modul 3 er det målet at de studerende opnår færdigheder i at koble vejledningsteorier med vejledningsfærdigheder og i at analysere praktiske vejledningsmetoder ud fra psykologiske, kommunikative og filosofiske tilgange.

Modul 4: Masterprojekt

I masterprojektet skal den studerende selvstændigt beskrive, analysere og bearbejde problemstillinger, som typisk er relateret til den studerendes arbejdssituation.

Adgangskrav

For at blive optaget skal du have en af følgende uddannelser:

 • en relevant bachelor- eller kandidatuddannelse
 • en relevant professionsbacheloruddannelse
 • en relevant mellemlang videregående uddannelse eller
 • en relevant diplomuddannelse.

I vurderingen af, hvilke uddannelser der er relevante, er det afgørende, at uddannelserne indeholder væsentlige elementer af pædagogisk, sociologisk, filosofisk eller psykologisk teori.

Erhverserfaring

Ud over den adgangsgivende uddannelse skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Erhvervserfaringen skal ligge efter den adgangsgivende uddannelse.

Dispensation

På grundlag af individuel vurdering kan der dispenseres fra adgangsbetingelserne, hvis det skønnes, at du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Der kan derimod ikke dispenseres fra kravet om 2 års relevant erhvervserfaring.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, bør du kontakte Efter- og videreuddannelse, Arts Studier

Ansøgning

Ansøgning til masteruddannelser på Arts

På de fleste uddannelser kan du søge om optagelse to gange om året. I foråret (frist 2. maj) kan du søge optagelse på enten hele uddannelsen eller på modul 1 eller 3. I efteråret (frist 15. november) kan du søge optagelse på modul 2 eller 4. Modul 4 er masterprojektet, og det kan du kun blive optaget på, hvis du har bestået de tre foregående moduler.

På nogle uddannelser er der kun mulighed for optagelse på hele uddannelsen, ikke på enkeltmoduler. Enkelte uddannelser har andre ansøgningsfrister.

I faktaboksen (Fakta om uddannelsen) kan du se, hvornår den næste ansøgningsfrist er, samt hvad der udbydes, og fx om du kan søge om optagelse på hele masteruddannelsen eller enkeltmoduler. 

Ansøgningsprocedure

De fleste uddannelser skal søges via det digitale ansøgningssystem DANS, hvor du sender din ansøgning direkte i systemet. Enkelte uddannelser skal du dog stadig søge via ansøgningsskema. Du ser i faktaboksen, hvordan du søger optagelse på uddannelsen.

Sammen med din ansøgning skal du vedlægge/uploade kopi af eksamensbeviser og en beskrivelse af anden uddannelse eller andre relevante kvalifikationer.

Du skal også vedlægge/uploade dokumentation for to års relevant erhvervserfaring* (fx arbejdsgivererklæring eller kopi af ansættelsesbevis eller lønseddel). Har du inden for de seneste 3 år søgt om optagelse på en af vores efter- og videreuddannelser, behøver du ikke vedlægge/uploade den samme dokumentation igen.

Alle dine bilag skal være mærket med dato, navn og CPR-nummer.

Skal du ikke søge via det digitale ansøgningssystem, skal du i stedet sende ansøgningsskemaet til:

 • Aarhus Universitet
  Efter- og Videreuddannelse, Arts studier
  Tåsingegade 3, bygning 1442
  8000 Aarhus C

6 uger efter ansøgningsfristens udløb modtager du svar på din ansøgning

Universitetet har ret til at aflyse et kursus eller udbudt undervisning efter ansøgningsfristens udløb. Fx i tilfælde af for få tilmeldte.

Universitetet registrerer persondata, adgangsgrundlag samt resultatet af universitetets behandling af ansøgningen. Behandling af personoplysninger sker efter Aarhus Universitets regler

Deltagerbetaling

Deltagerbetalingen er per modul og ses i faktaboksen. Deltagerbetaling ved universitetets efter- og videreuddannelser pålignes ikke moms.

Deltagerbetalingen opkræves forud for semesterstart. Betalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. disciplin og administration. Der kan udover deltagerbetalingen være udgifter til undervisningsmateriale.

Deltagerbetalingen giver dig ret til at følge undervisningen i det semester, du er optaget i. Hvis du ønsker at deltage i det samme undervisningsforløb igen senere, skal du indsende en ny ansøgning om optagelse, og der vil blive opkrævet deltagerbetaling igen. En ny deltagerbetaling giver ikke flere eksamensforsøg, og du kan derudover ikke gå til eksamen i et allerede bestået fag.

Du får først eksamensret, når din deltagerbetaling er registret i vores system.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. Aarhus Universitet tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Læs om mulighederne for tilskud og finansiering


Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Hvis du ønsker at afmelde dig fra et uddannelsesforløb, skal du afmelde dig skriftligt til administrationen på Efter- og Videreuddannelse, Arts. Du afmelder dig ved at sende en mail til: evu.arts@au.dk.

Medmindre andet fremgår af dit optagelsesbrev, kan du få deltagerbetalingen refunderet, hvis vi modtager din skriftlige afmelding inden første undervisningsgang og senest 1. september ved undervisning i efterårssemestre og senest 1. februar ved undervisning i forårssemestre. Efter undervisningen er startet, er det ikke længere muligt at få refunderet din deltagerbetaling.

Hvem underviser?

Undervisningen er forskningsbaseret og varetages primært af deltagerne i DPU's forskningsenhed for vejledning.

 • Se, hvem der underviser på uddannelsen

Kontakt

Spørgsmål vedrørende ansøgningsprocedure, adgangskrav, betaling, valg af uddannelse eller andet i forhold til valg og gennemførelse af en masteruddannelse:
Efter- og Videreuddannelse, Arts Studier
Tlf.: 8716 1097
E-mail: evu.arts@au.dk 

Spørgsmål om uddannelsens faglige indhold:
Kontakt faglig koordinator Rie Thomsen

Studieordning og tilhørsforhold

I studieordningen kan du læse mere om de enkelte moduler, om adgangskrav og eksamensformer, og om hvilke kompetencer du opnår.

Uddannelsen hører under Studienævnet for DPU under Arts.

For generelle regler og bekendtgørelser vedr. masteruddannelser se Regler og bekendtgørelser.