Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
Opbygning - dansk som andetsprog

OPBYGNING - Master i dansk som andetsprog

Som studerende i dansk som andetsprog får du konkrete praksisorienterede redskaber til at varetage undervisning i dansk som andetsprog. Du får også faglige og teoretiske forudsætninger for at varetage, begrunde og udvikle undervisning i dansk som andetsprog, og for at forestå vejledning og konsulentarbejdeinden for tosprogethed og flerkulturalitet.

Ved at udvikle de studerendes færdigheder og kompetencer inden for fagfeltet er det målet generelt at styrke en forskningsbaseret vidensudvikling og didaktisk refleksion inden for det sprog- og kulturpædagogiske område.

Master i dansk som andetsprog består af fire enkelte moduler, der kan tages fortløbende, eller i den rækkefølge, der passer dig. Modul 4 er dog betinget af, at de første tre moduler er bestået.

Master i dansk som andetsprog er en akademisk og forskningsbaseret uddannelse, og alle underviserne har forskningsbaggrund og tillige stor erfaring med undervisning, vejledning og konsulentarbejde i dansk som andetsprog på forskellige uddannelsesniveauer.  

Modul 1: Andetsprogslæring og flersprogethed

På det første modul bliver du introduceret til de centrale teorier om flersprogethed og dansk brugt som andet- og fremmedsprog, særligt i uddannelsessammenhæng og på arbejdspladser. Du opnår kompetencer i at analysere sprog i et flersprogetheds- og andetsprogstilegnelsesperspektiv med henblik på, at du skal kunne arbejde med sproglig vejledning og udvikling inden for praksisfeltet.

Vi arbejder med:

 • Introduktion til sprog, sprogbrug og læring
 • Analyser af intersprog, feedback og sproglig vejledning
 • Flersprogethed, flersproget interaktion og sproglig diversitet
 • Sproglig evaluering, sprog og kontekst

Det faglige fokus er på individuelle og samfundsmæssige faktorer, der har indflydelse på andetsprogslæring i et flersprogethedsperspektiv. Vi tager udgangspunkt i problemstillinger fra praksis og bruger dem til at vise, hvordan man kan identificere og analysere dansk brugt som andetsprog, og hvordan man kan skabe rammer om børn, unge og voksnes læring.

Undervisning på modul 1 i efteråret 2021

Undervisningsdatoer i Aarhus

3.-4. september  kl. 10-15
17.-18. september  kl. 10-15
15.-16. oktober  kl. 10-15
12.-13. november  kl. 10-14
3.-4. december  kl. 10-15

I 2021 udbydes modul 1 kun i Aarhus
Opdateret 28.6.2021.

Modul 2: Sprog, kultur og samfund

På det andet modul bliver du introduceret til centrale teorier og undersøgelser af  forholdet mellem sprog, kultur og samfund. Det faglige fokus bliver at forstå, hvordan dette forhold gør sig gældende i et samfund, herunder i uddannelserne og på arbejdspladser, der er præget af tiltagende sproglig og kulturel kompleksitet.

Vi arbejder med:

 • Sproglig og kulturel diversitet som samfundsmæssigt og identitetsmæssigt fænomen
 • Uddannelsesmæssige tilrettelæggelsesformer i relation til sproglig og kulturel diversitet
 • Metoder og teorier til analyse af læremidler, curriculum og andre samfundsrelevante dokumenter
 • Sprog-, litteratur- og kulturpædagogik i et interkulturelt perspektiv

Det faglige fokus er på samspillet mellem sprog, kultur og identitet på et samfunds-, institutions og individplan. Vi identificerer og reflekterer over teoretiske og praktiske problemstillinger i relation til dansk som andetsprog i en historisk og politisk sammenhæng og diskuterer centrale problemstillinger i relation til sprog- og kulturpædagogik.

Undervisning på modul 2 i foråret 2022

Undervisning fredage og lørdage kl. 10.15-14.00 på nedenstående datoer: 

Aarhus:
4.-5. februar
25.-26. februar
18.-19. marts
22.-23. april
20.-21. maj 

Emdrup (København):
Datoer er på vej.

Modul 3: Sprogpædagogisk praksis og andetsprogsdidaktik

Dette modul giver dig oversigt over og indsigt i forskningsmæssige perspektiver på sprogpædagogik i forskellige flersprogede kontekster. Du får kendskab til andetsprogsdidaktiske teorier og begrebsdannelser samt kompetence i at analysere og udvikle sprogpædagogisk praksis.

Vi arbejder med:

 • Analyse og udvikling af læringsaktiviteter med afsæt i centrale andetsprogspædagogiske teorier og metoder
 • Kommunikativ sprogpædagogik og sproglig opmærksomhed
 • Tværsproglighed i undervisningen
 • Literacy og biliteracy

Vi har fokus på den læring og udvikling, der sker i forbindelse med at tilrettelægge sprogpædagogiske forløb og at implementere en ny viden og metoder, der skal bredes ud og forankres i uddannelserne. Du får mulighed for at diskutere teorier og metoder i forhold til at formulere nye perspektiver på sprogpædagogiske praksisser.

Modul 4: Masterprojekt

Masterprojektet afslutter masteruddannelsen. Du skal arbejde med teorier og metoder fra de foregående moduler i forskellige sammenhænge med henblik på at behandle og formidle en selvvalgt problemstilling i et anvendelses- og praksisrettet perspektiv. Undervisningen vil være organiseret som en kombination af enkelte seminarer, selvstudium, e-learning og vejledning.