DPU

Aarhus Universitets segl

OM FPL-PROJEKTET

Styrkelse af den faglige-pædagogiske ledelse på de gymnasiale uddannelser

Formål

Formålet med FPL-projektet er at styrke den faglig-pædagogiske ledelse ved at udvikle et feedback-koncept til videreudvikling af de kendte MUS-og GRUS-samtaler. Feedback-konceptet skal være baseret på valid information/data om lærernes undervisningspraksis, både kvalitativt og kvantitativt samt være tilrettelagt på en sådan måde, at der sker den bedst mulige forankring på de deltagende skoler. Endvidere skal de konkrete redskaber og teknikker, der afprøves på skolerne i FPL-projektet, være af en sådan karakter, at det er muligt at pege på, hvordan feedbackkoncepterne kan implementeres bredt på øvrige gymnasieskoler.

FPL-projektet skal løse seks delopgaver:

 1. Udvikling af konceptet for de faglig-pædagogiske dele af to hovedtemaer; MUS- og GRUS samtaler
 2. Afholdelse af opstartsmøder med de udvalgte, deltagende skoler og STUK
 3. Fælles kursusaktiviteter, både i opstarten og løbende, for de deltagende skolers ledere
 4. Individuel støtte til at udvikle og iværksætte og gennemføre ledelsesudvikling på de 19 skoler med udgangspunkt i skolernes udviklingskapacitet
 5. Løbende formidling af relevant viden om projektet, både internt til de deltagende skoler og eksternt, sektorrettet, fx gennem ”gå-hjem-aktiviteter”, videoer, nyhedsbreve mv.
 6. Evaluering af FPL-projektet med anbefalinger til udbredelse af initiativerne til hele sektoren

Deltagerskoler

I projektet deltager ledere fra 15 gymnasieskoler på tværs af landet. De deltagende skoler er:

 • Brønderslev Gymnasium
 • Erhvervsskolerne Aars
 • Falkonergården, Gymnasium og HF
 • Hassseris Gymnasium
 • Langkaer Gymnasium
 • Oure Kostgymnasium
 • Ringkøbing Gymnasium
 • Risskov Gymnasium
 • Roskilde Handelsskole
 • Sankt Annæ Gymnasium
 • TECHCOLLEGE Aalborg
 • Tørring Gymnasium
 • VUC Djursland
 • VUC og HF Nordjylland
 • Ørestad Gymnasium

Erfaringer med FPL-projektets feedback-koncepter

Visninger

Baggrund

Implementeringen af gymnasiereformen fra 2016 om styrkede gymnasiale uddannelser skaber behovet for et øget fokus på udviklingen af den pædagogiske praksis på landets gymnasieskoler. FPL-projektet er et led i understøttelsen af den lokale indsats på skolerne, så reformens mål kan indfries.

Den pædagogiske ledelse har en central funktion i udviklingen af uddannelsernes kvalitet og dermed en vigtig rolle at spille i opbygningen og forvaltningen af skolen som et professionelt læringsfællesskab.Også de seneste forskningsrapporter peger på behovet for at udvikle skolernes pædagogiske ledelse med særligt henblik på, at ledelsen kommer tættere på deres medarbejdere og den faglige-pædagogiske praksis.

Derfor skal ledelsen nu i langt højere grad end tidligere have større fokus på faglig-pædagogisk udvikling i fx fordelingen af undervisningsopgaver, opfølgning herpå, samarbejde og evaluering. Der er samtidigt et stadigt stigende krav og forventninger til gymnasieskolerne om en stærk evalueringskultur, der sikrer kvaliteten i den pædagogiske praksis. Den enkelte skoles ledelse skal agere mellem politiske krav om kvalitetsforbedring, snævrere rammer for økonomistyring, komplekse regelsæt og desuden have skærpet opmærksomhed på den lokale faglige og pædagogiske udvikling.

Med dette FPL-projekt – styrkelse af den faglige-pædagogisk ledelse på de gymnasiale uddannelser –ønsker STUK mere specifikt at sætte fornyet fokus på udviklingen af et feedback-koncept til understøttelse af den pædagogiske ledelse.


PROJEKTETS FORLØB

FPL-projektet forløber fra ultimo august 2018 til ultimo september 2019 og involverer 19 gymnasier fra hele Danmark. Ledere og lærere fra de 19 skoler skal i perioden gennemføre to MUS- eller GRUS-runder for derved at udvikle et feedback-koncept til understøttelse af den pædagogiske ledelse på skolerne.

Opgaver og aktiviteter

Ledere og lærere på de deltagende skoler gennemfører planlægger, udfører og evaluerer i projektets forløb to MUS- eller GRUS-runder med det formål at videreudvikle et feedback-koncept, der har fokus på at understøtte den pædagogiske ledelse på skolen.

Undervejs i henholdsvis de to MUS- eller GRUS-runder afholdes et fælles webinar, hvor lederne får faglige inputs og har mulighed for at dele spørgsmål og erfaringer om den forestående MUS-/GRUS-runde.

Lederne vil gennem FPL-projektet gives værktøjer, som danner et grundlag for at arbejde med deres didaktiske refleksion og som kan benyttes til samtaler om undervisningen med lærererne.

Det er intentionen, at ledere og lærere skal tilegne sig en grundlæggende forståelses- og argumentationsoptik, der kan tages med i såvel fagdidaktiske som almendidaktiske diskussioner og på sigt sikre en fuldprofessionel skole, dvs. en organisation som stræber efter at etablere et professionelt læringsfællesskab.

FPL-projektet evalueres løbende af den eksterne evaluator Ineva. Desuden vil erfaringerne fra projektet samles og udgives i en antologi ved projektets udgang.