DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

KLEO - Klasseledelse og erfaringsopsamling

Klasseledelse og erfaringsopsamling (KLEO) samt brug og spredning af QTI og ledelsesmæssig forankring af skoleudviklingsprojekter på ungdomsuddannelser i Region Midtjylland 1. august 2017 – 1. august 2020.

Formålet med projektet er at udvikle bedre lærerkompetencer inden for ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland.

Vi ved fra forskningen, at læreren udgør en signifikant forskel for elevernes læring (fx. Darling-Hammond 2000). Vi ved også fra forskningen, at det at være lærer indebærer, at man som underviser trækker på en masse erfaringer, og at undervisergerningen aldrig kan simplificeres til en teknik, der blot skal udføres. Undervisergerningen handler snarere om en praksis, der tilegnes dels på oplyst og reflekteret grundlag og dels gennem erfaringer med at undervise (Lund 2016).

Derfor består projektet af følgende tre elementer:

  • Udvikling på lærerniveau, der giver lærere i ungdomsuddannelser bedre muligheder for at motivere og fastholde deres elever. Det skal ske ved i teams at arbejde med læreres bevidsthed om deres egen klasseledelse og relationskompetencer, der er to af de væsentligste elementer for at elever bliver motiverede.
  • Udbygge og kvalificere den danske viden om og erfaring med QTI-værktøjet (questionnaire on teacher interaction) i en ungdomsuddannelseskontekst, hvor QTI-værktøjet bør anvendes som et samtaleværktøj i dialogen om og udviklingen af den pædagogiske og didaktiske relation mellem den enkelte lærer og dennes elever.
  • Udvikling og opsamling af erfaringer omkring ledelsens rolle i forbindelse med at lede og motivere lærere i organisationer under forandringer.

Forskningen (Fullan og Marzano et al) viser, at individuel kompetenceudvikling skal understøttes ledelsesmæssigt og organisatorisk, hvis den skal have potentiale til at drive egentlig skoleudvikling. Skoleudvikling kræver aktiv ledelsesinvolvering og opbakning, men hvordan?

Projektet er et opskaleringsprojekt, hvor den praksisnære kompetenceudvikling vil være i fokus. Opskaleringen sker ved, at der uddannes et antal konsulenter. Disse konsulenter skal forestå skoleudviklingsprojekterne på de nye skoler i projektet. Som back-up og løbende sparring med konsulenterne vil CUDiM’s forskningsmiljø indenfor Relationskompetence og Klasseledelse være til rådighed.

Succesfuld implementering af QTI-værktøjet forudsætter, at det sker på det danske sprogs og dansk uddannelseskulturs præmisser. Det betyder, at der er behov for (jf. L. Lund og R.L. Lund 2016) en yderligere validering og også sproglig justering til ikke-gymnasiale ungdomsuddannelser i forbindelse med udrulning af QTI-værktøjet.

I projektet opsamles der viden om og erfaringer med den pædagogiske ledelses rolle i forbindelse med skoleudviklingsprojekter, for herved at skabe fundamentet for kollegiale professionelle læringsfælleskab samt initiere etablering af regionale vidensnetværk på ledelsesniveau.

Publikationer

Tegn på lærerudvikling - RAPPORT 1 KLEO-projektet

Hent Tegn på lærerudvikling RAPPORT 1 En evaluering af KLEO-projektets første runde (juni 2018) Af Lea Lund

Tidligere rapporter: