DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Projektbeskrivelse

Projektet - et princip møder praksis

Eksemplariske undervisningsforløb med fokus på undervisningsdifferentiering og elever med særlige behov.

1. Baggrund

En af de mest markante udfordringer, som lærere møder i deres respektive klasser, er en øget mangfoldighed i elevgruppen, hvad angår måder at lære på. Det stiller lærerne over for store udfordringer i forhold til at differentiere undervisningen, hvad angår skolens og klasserummets fysiske rammer, sociale organiseringer, fagligt indhold, undervisningsmaterialernes art og sværhedsgrader, arbejdsformer, tempo etc. Lærerne kan således differentiere i forhold til, hvad eleven skal lære, dvs. indholdet, hvordan eleven skal lære, dvs. processen, eller resultatet, dvs. hvad eleven giver udtryk for at have lært. 

2. Projektets formål og mål

Projektets formål er at udvikle og afprøve eksemplariske undervisningsforløb i dansk og matematik i 5. klasse, hvor undervisningsdifferentiering er det bærende princip, og hvor der er en særlig opmærksomhed i forhold til elever, der befinder sig i mere komplicerede læringssituationer, bl.a. begrundet i specifikke læsevanskeligheder, opmærksomheds- og koncentrationsproblemer eller mere generelle problemer med at indfri skolens faglige læringskrav. Projektet har endvidere til formål at sætte fokus på, hvorvidt undervisningsdifferentiering kommer til kort i forhold til elever med særlige behov, og hvilke forhold der i givet fald spiller ind. Endelig handler et tredje formål om at udvikle et inspirationsmateriale til lærere i arbejdet med at skabe rum for inkluderende læreprocesser i al almindelighed.

3. Projektets forankring i teori og empiri

Undervisningsdifferentiering forstås i projektet som et bærende pædagogisk princip, som må ses i tæt sammenhæng med inklusionsbegrebet og som en del af lærerens samlede didaktiske kompetence.

4. Projektets organisation

Operationalisering af et princip om undervisningsdifferentiering baserer sig på dialog mellem eksisterende forskning og lærernes erfaringer, og set i det perspektiv er projektet gennemført i et samarbejde mellem Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet og de tre professionshøjskoler: UCC, UC SYD, UC VIA samt seks lærere fra fire 5. klasser i tre skoler (Lemvig, Tønder og København). Projektledelsen har været forankret på DPU. 

5. Projektets metode

Projektet er organiseret som en forskningsbaseret intervention i fire 5. klasser fordelt på tre skoler - og har bestået af fire faser: en udviklingsfase, en afprøvningsfase, en tværgående analysefase og en formidlingsfase. Projektet blev igangsat i januar 2013, undervisningsforløbene blev gennemført i august/september, der blev foretaget analyser i oktober/november, og projektets ’produkter’ blev udviklet i november/december.