DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Den daglige forskel

Ole Robenhagen, Søren Langager, Annemarie Højmark og Peter Allerup:

Den daglige forskel

- Omsorgsmedhjælpere i bo- og dagtilbud for voksne med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

120 sider

ISBN 978-87-7430-040-3

Om bogen:

Omkring 15.500 personer i Danmark er ansat som ufaglærte omsorgsmedhjælpere i bo- og dagtilbud for voksne med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en faggruppe, der trods en beskeden løn bærer et stort personligt ansvar i arbejdet, idet de arbejder fysisk meget tæt med omsorg og støtte til mennesker med handicap, som er ude af stand til at klare dagligdagen ved egen indsats.

Der findes i dag ingen større kortlægninger og beskrivelser af bo- og dagtilbudsområdet, som afdækker de mere dagligdags arbejdsmæssige gøremål og de konkrete fysiske og omsorgsrettede opgaver på bosteder eller dagtilbud målrettet en af samfundets voksengrupper, der ikke kan klare sig ved egen hjælp.

Projekt 'Socialpædagogik i bo- og dagtilbud for voksne med varig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne', der med økonomisk støtte fra FOA er gennemført af en forskergruppe ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, har haft som mål at tilvejebringe forskningsbaseret viden om dette socialpædagogiske indsatsfelt.

Projektets empiriske fokus er omsorgsmedhjælpere og socialpædagoger. Deres arbejdsopgaver, oplevelse af belastninger i det daglige arbejde, samarbejde med kolleger og graden af fælles faglighed, herunder den kontekst, disse faggrupper arbejder inden for: Hvad karakteriserer bosteder for voksne med vidtgående psykiske og fysiske handicap som primær målgruppe, hvorledes er de daglige rutiner og samarbejdsrelationer mellem de involverede faggrupper, og hvilke udviklingstendenser inden for området har kunnet iagttages siden Lov om Social Service så dagens lys i 1998?

Publikationen 'Den daglige forskel - omsorgsmedhjælpere i bo- og dagtilbud for voksne med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne' omhandler alene omsorgsmedhjælpere og har som mål at tilvejebringe viden om og indsigt i deres arbejdsvilkår, jobfunktioner, fysiske og psykiske trivsel i arbejdet, uddannelses- og erfaringsbaggrund og oplevelse af faglig identitet. En kortlægning af omsorgsmedhjælperområdet på landsplan først og fremmest gennem en omfattende kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, der via et andet selvstændigt delprojekt ('Socialpædagogik i botilbud for voksne med varig nedsat psykisk funktionsevne') suppleres med mere kvalitative data og gennemgang af eksisterende viden på området.