DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fontænehusene

Projektet Fontænehusene Danmark påbegyndtes i februar 2010 og afsluttedes i oktober 2011. De afsluttende rapporter, kan hentes fra denne hjemmeside

I Danmark er der i dag ni fontænehuse - eller klubhuse som de oftest kaldes - geografisk fordelt i Jylland,på Sjælland og Bornholm. De udgør dagligt ellerjævnligt et aktivitetstilbud for samlet op mod tre hundredevoksne psykiatribrugere og unge med psykosociale vanskeligheder.Medlemmer med et aldersspænd fra først i 20’ernetil op i 60’erne og med psykiske vanskeligheder varierendefra yngre med behov for et midlertidigt sted at finde sig selvpå den fortsatte vej mod uddannelse eller ordinært lønarbejde,til ældre med en lang psykiatrisk karriere bag sig ogmed deltagelse i klubhusets aktiviteter som en meningsfulddagligdag, så langt øjet rækker frem.

Fontænehusene i Danmark kan ses et af de mere utraditionellebud på en psyko-social rehabiliteringsmodel, der gørsig bemærket i kraft af fokus på at skabe stabile og strukturerederammer og sociale fællesskaber, hvor borgere meddiagnosticerede sindslidelser eller massive psykiske vanskelighederhar muligheder for ’at komme sig’ ud fra empowermentinspirerede livsmestringsstrategier frem for individuelttilrettelagte terapeutiske behandlingsforløb.

’Fontænehusene Danmark’ var opdragsgiver med Social? og Integrationsministeriet som bevillingsgiver samt en mindre medfinansiering fra DPU/Aarhus Universitet. Projektet blev gennemført under DPU’s forskningsprogram’Social? og specialpædagogik i inkluderende perspektiv’ (SSIP) af videnskabelig medarbejder Cand. Pæd. ipædagogisk antropologi Annemarie Højmark, lektor Niels Rosendal Jensen og lektor Søren Langager(projektansvarlig).