DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Projekter

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. The Governance of Career Guidance Systems in Nordic Countries

  Pia Seidler Cort, Anne Larson & Kristina Mariager-Anderson

  The idea of Governance of Career Guidance Systems in Nordic Countries workshops is to gather scholars from four Nordic countries (Finland, Denmark, Norway and Sweden) to tackle this gap in knowledge. The scholarly impact of the workshops will be twofold: First, the project will offer a novel empirical understanding of the prospects of guidance in globalised late-modern Nordic knowledge societies. Instead of focusing on the individual and psychological theories of career guidance, the project seeks to unravel how career guidance
  systems are governed at national and local levels in the Nordic context. Second, with its new institutional approach, the project will contribute to the under-studied and emerging scholarly field of governance of career guidance systems, located at the intersection of the politics of education and social and administrative studies, by combining theories from different paradigms and participating in debates in several scholarly fields. As an outcome of the workshops, first, a special issue “National and local perspectives to
  governance of career guidance systems in Nordic countries” will be published in a prestigious peer-reviewed journal, which will be thoroughly deliberated at the first workshop. Second, both workshops will offer a platform to prepare joint research proposals focusing on the comparison and analyses of the organisation and governance of career guidance systems at national and local levels for national and Nordic funding organisations.
  To grasp the issue of governing national and local career guidance systems in a comparative manner, the interplay between continuity and change become important. Unveiling factors that 2 lead to continuity (such as the division of jurisdiction between institutions, dissimilar administrative cultures and lack of resources for cooperative work) and issues enabling change
  (such as supranational trends and domestic political will to reinforce career guidance) is an essential precondition for serious and determined endeavours to develop and renew governance of Nordic career guidance systems.
  The theoretical approach of the workshops will be new institutional theory, which seeks to explain the role that institutions play in the formation of social and political outcomes of career guidance systems. Hence, the institutions will not simply be seen as a product of policy processes under the given power relations in the context. Instead, new institutional analysis has the potential to explain how institutions affect the behaviour of the actors: how do actors behave, what do institutions do, and why do institutions persist or change over time the way
  they do? (Hall & Taylor 1996).Beskrivelse

  01/01-202231/12-2023

 2. Sustainable Culture for Change

  Vibe Aarkrog, Susanne Gottlieb, Bjarne Wahlgren & Katrine Puge

  Sustainable Culture for Change is a development and research project aimed at ensuring the quality of the school development projects being launched under the programme THE VELUX FOUNDATIONS’ European VET Development Initiative (EVI). The project includes support to local development projects with the aim of ensuring sustainable implementation. The project is producing results that can be used broadly by institutions implementing school development projects and in relation to the development of national vocational education and training systems.

  The project makes use of process-evaluation as a tool for continuing quality development. Engaging school leaders and teachers in ongoing collection of experiences and reflection upon development activities provides guidance to each school project.Beskrivelse

  01/01-201930/06-2025

 3. Simulation som tredje læringsrum på social og sundhedsuddannelserne

  Vibe Aarkrog

  Følgeforskning i forbindelse med afprøvning af simulationsbaseret forløb som erstatning af dele af praktikken på social- og sundhedsassistentuddannelsens første praktikperiodeBeskrivelse

  01/02-202120/12-2022

 4. Ledelse af forskningscirkler

  Rie Thomsen, Helle Merete Nordentoft, Randi Boelskifte Skovhus, Bo Klindt Poulsen, Rita Buhl & Kristina Mariager-Anderson

  Undersøgelse kollegial kompetenceudvikling i forhold til forskningscirkler og kurser i ledelse af forskningscirklerBeskrivelse

  01/11-201322/05-2022

Afsluttede projekter

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. ’Projektet ’At blive på sporet: Nye perspektiver og bæredygtige løsninger på uddannelsesfrafald for unge voksne’

  Kristina Mariager-Anderson, Bjarne Wahlgren, Vibe Aarkrog & Susanne Gottlieb

  ’Projektet ’At blive på sporet: Nye perspektiver og bæredygtige løsninger på uddannelsesfrafald for unge voksne’ bidrager med ny viden om et mangeårigt, men stadig aktuelt problem. Frafald fra uddannelse har mange negative konsekvenser. Det er særligt alvorligt for den gruppe af udsatte unge, der falder fra en ungdomsuddannelse, og som oplever endnu et nederlag.
  Dette projekt drejer sig om frafald blandt unge voksne i aldersgruppen 18-25 år af flere forskellige årsager. For det første er frafald fra uddannelse tæt forbundet med marginalisering og fastholdelse i en socialt udsat position. Gennemførelse af en erhvervskompetencegivende uddannelse er i flere undersøgelser dokumenteret som afgørende for at nedbringe risikoen for marginalisering i forhold til arbejdsmarkedet, senere uddannelse og deltagelse i samfundslivet. Nedbringelse af andelen af unge uden en uddannelse er således et centralt led i at reducere den negative sociale arv. For det andet er frafaldet, trods en række bestræbelser på at nedbringe dette, stadigt højt. Med 95 % målsætningen fra 2006 blev der sat særligt fokus på fastholdelse i uddannelse. Men 10 år senere i 2016 viser en aktuel undersøgelse fra DI, AE og UU, at frafaldet fortsat er højt. Eksempelvis har hver femte af den årgang, der afsluttede 9. klasse i 2008, har ikke gennemført en ungdomsuddannelse. For det tredje er frafald dyrt.
  Mens national og international forskning peger på en række forskellige årsager til frafald, fx. samspil mellem undervisningsinterne- og eksterne faktorer, lærer-elev/kursist relationer, læringsmiljø og sociale relationer i undervisningen samt at frafald skal opfattes som en proces snarere end en spontan beslutning, så er der ikke meget viden om forløbet af den proces hos den enkelte, der fører til en beslutning om frafald. Der findes tilsvarende kun begrænset viden om, hvilken kompetence det kræver af en lærer eller en vejleder at kunne spotte og intervenere positivt i denne proces, samt om hvordan denne kompetence udvikles.
  Projektets formål er derfor at opnå en større indsigt i de beslutningsprocesser, der fører til frafald blandt unge voksne samt at sikre implementering og forankring af bæredygtige strategier og metoder til fastholdelse.
  Projektet gennemføres i et samarbejde med otte voksenuddannelsescentre og seks erhvervsskoler. På skolerne sættes der fokus på processen og resultaterne af de indsatser, der rettes mod den særligt udsatte gruppe af unge voksne.
  Beskrivelse

  02/01-201731/12-2019

 2. evaluering af Master i Yrkespedagogik

  Vibe Aarkrog

  Evaluering af master i yrkespedagogikBeskrivelse

  01/11-201821/06-2019

 3. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud - modelprogram  (VIDA)

  Bente Jensen, Ulrik Brandi, Anders Holm, Peter Berliner, Dorte Kousholt, Sven Erik Nordenbo, Michael Søgaard Larsen & Mette Friis-Hansen

  Forskningsprojektet  belyser overordnet spørgsmålet: Hvordan tager vi bedst hånd om socialt udsatte børn? Det  omfattende projekt skal dokumentere hvilke pædagogiske indsatser, der kan sikre udsatte børn en bedre tilværelse. Indsatsen består i at fremme socialt udsatte børns læring og trivsel. Det skal bl.a. ske ved at stimulere deres personlige, sproglige, sociale kompetencer samt deres logiske forståelse. Som noget helt centralt sker indsatsen i  et inkluderende miljø, det vil sige i det rum, hvor børnene befinder sig til dagligt - blandt de andre børn i børnehaven.Beskrivelse

  01/09-201031/12-2013

 4. Videndeling - læring på jobbet

  Henrik Nitschke, Flemming Georg Meier & Steen Christian Høyrup Pedersen

  Videndeling - Læring på Jobbet er et forsøgsprojekt og målet er at styrke videndeling og faglige netværk på tværs af kommunale og amtslige skel. Målgruppen er primært tale- og hørelærere, - konsulenter og skolepsykologer. Vi har afholdt indledende workshops flere steder i landet og det er tydeligt, at interessen for en god videndelingspraksis og værdifulde personlige og faglige netværk er stor. Der er i dag allerede stærke netværk og gode former for videndeling rundt omkring. Men samtidig også en erkendelse af, at der skal gøres en indsats for at bibeholde et højt niveau med en strukturreform lige rundt om hjørnet.  Derfor har dette projekt også en høj grad af aktualitet, og vores målsætning er, at der igennem projektperioden sker en løbende udvikling og styrkelse af den daglige erfaringsudveksling på måder, der dels opleves berigende for deltagerne i projektet og dels medfører bedre opgaveløsninger indenfor den pædagogisk-psykologiske rådgivning.

  DPU-medarbejdernes rolle i projektet er at gennemføre en række heldags-workshops med deltagere fra de 20 deltagende kommuner samt at gennemføre en evaluering af projektet.Beskrivelse

  01/12-200530/11-2006

 5. Value - værdsættelse af diversitet i dagtilbud

  Bente Jensen, Maria Marquard, Peter N. Allerup & André Torre

  VALUE: fokus på at værdsætte diversitet I dagtilbud
  VALUE sætter fokus på at styrke samarbejdet mellem alle medarbejdere som er involveret i at arbejde med læring og omsorg i dagtilbud med børn af forskellig social baggrund og værdsættelse af medarbejdere med forskellige baggrund og erfaringer. Der rettes speciel opmærksomhed på den rolle og position som professionelle med lav eller ingen uddannelse/ pædagogmedhjælpere. Spørgsmål der stilles i projektet er hvordan styrkes pædagogmedhjælperes rolle og identitet? Hvordan involveres pædagogmedhjælpere i professionel udvikling og planlægning?
  Med andre ord: VALUE handler om at værdsætte diversitet in dagtilbuds opgaver mht omsorg og læring: At værdsætte diversitet I samarbejdet mellem alle dagtilbuds professionelle vil hjælpe dagtilbud til bedre at adressere lærings og omsorgs behov blandt børn med forskellige baggrund – familiemæssigt og lokalmiljø.
  Hvad er projektets formål?
  Projektets specifikke formål er:
   At opnå en detaljeret forståelse for den situation som pædagog medhjælpere, der assisterer og hjælper pædagoger I samarbejdet om både at varetage omsorgs- og lærings behov blandt børn af forskellig baggrund, familiemæssig og mht. lokalmiljø.
   Udvikle, teste og implementere innovativ professionel efter-videreuddannelsesforløb for hele teamet inden for dagtilbud. Forløb som (1) styrker en samarbejdstilgang /samskabelses-tilgang i forbindelse med at adressere de lærings og omsorgsbehov som børn af forskellig baggrund og lokalmiljøer har og (2) styrke pædagogmedhjælperes rolle og position.
   Vække opmærksomhed blandt policy makers og organisationer knyttet til dagtilbudsfeltet om: (1) at gøre pædagogmedhjælperes position, der måske hidtil har være usynlig mere synlig; (2) vigtigheden af at tage et kollaborativt (kollektivt) approach til dagtilbuds udvikling i en multi-diversitets komplekt samfund; (3) arbejdsbetingelser, som er nødvendige for at styrke position and handlekraft (agency) blandt pædagogmedhjælpere og at styrke et kollaborativt (kollektivt) approach.
  Beskrivelse

  01/01-201830/05-2021

 6. VR som læringsværktøj

  Vibe Aarkrog

  Følgeforskning til projekt om anvendelse af VR-baseret læring til sosu personaleBeskrivelse

  03/08-202030/06-2021

 7. Udvikling af praksis og praktiseren: En sammenligning på tværs af virksomheder, brancher og lande

  Bente Elkjaer, Jonas Sprogøe, Elena Antonacopoulou, Nicola Dragonetti, Theo Peridis, Silvia Gherardi, Yvon Pesquiux, George Romme, Georg Schreyögg, Susan Taylor, Cyril Bouget, Manuella Perotta & Daniel Geiger

  Projektet er en del af et internationalt komparativt projekt med det formål at beskrive og forstå virksomheders ledelsesmæssige og organisatoriske praksis og deres evolution. Målet er at begrebsliggøre udvikling af praksis og ?praktisering? som organisatoriske læreprocesser. Vi arbejder ud fra flg. forskningsspørgsmål: Hvad får ledelsesmæssig og organisatorisk praksis til at ændre sig? Hvordan kan man ved at fokusere på krydsfeltet mellem aktører og organisation ? subjekt og verden ? forstå organisatorisk ændring og forandring? Abstract (max ¾ side) Undersøgelsen af praksis finder sted i 3 brancher: bank, konsulentvirksomhed og biotech/pharmaceutical. I det danske projekt foretager vi en undersøgelse i 1 virksomhed inden for hver branche. I hver af disse virksomheder fokuserer vi på 2 identificerede praksisser, hvoraf den ene, indslusningspraksis af nye medarbejdere, er fælles for alle de involverede lande. Den anden praksis er én af virksomheden defineret praksis, der anses for betydningsfuld for virksomhedens konkurrenceevne og er forskellig fra land til land, virksomhed til virksomhed. Vi kalder den sidstnævnte praksis for ?strategisk praksis II?. De konkrete ledelsesmæssige og organisatoriske praksisser kontekstualiseres i dels branchens historiske udvikling inden for en 10?årig periode, dels virksomhedens udvikling inden for samme periode. Metoden er til en vis grad bestemt af projektets tidsmæssige ramme, hvorfor egentlige etnografiske metoder som deltagelse og observation er af et mindre omfang. Den primære dataindsamlingsmetode er det kvalitative forskningsinterview, hvor vi har to runder med først den ene praksis (indslusningspraksis) og dernæst den anden praksis (strategisk praksis II). I den danske forskningsgruppe foretager vi sammenligninger mellem de enkelte praksisser i de 3 virksomheder, mens der i den internationale gruppe også foretages sammenligninger mellem de enkelte landes virksomheder og brancher. Den danske gruppes blik er det læringsteoretiske, og eftersom projektet handler om udvikling af praksis skriver vi os naturligt nok ind i den praksisbaserede læringsteoretiske tradition med en væsentlig inspiration fra den pragmatiske læringsteori. Det betyder, at vi ikke arbejder med præcise a priori forestillinger om, hvad der fremmer eller hæmmer udvikling af praksis, men lader det være et empirisk spørgsmål. En praksis-/pragmatisk inspiration på læring betyder, at vi betragter udvikling af praksis og læring som to sider af samme sag, der udfolder sig omkring nødvendigheden af at håndtere vanskelige situationer, som betegnes ?organisatoriske spændinger?. Målet er, som nævnt, at bidrage til at begrebsliggøre udvikling af praksis som organisatoriske læreprocesser, hvilket i projektet betyder at beskrive og forstå hvorfor ledelsesmæssig og organisatorisk praksis ændrer sig. Vi ser denne ændring som en proces, hvori aktørers handlinger og intentionalitet samt konteksten (organisationen) herfor indgår som ligestillede og gensidigt påvirkende forhold. Det er i denne transaktion mellem subjekt og verden, vi i udgangspunktet forestiller os, at vi vil kunne forstå og beskrive organisatoriske ændringer som læreprocesser og resultater heraf. Midlet er de empirisk baserede beskrivelser af de nævnte praksisser og deres evolution. Formidling (konferencer, seminarer, publikationer, netværk, etc): I forhold til det internationale projekt: ? Afsluttende konference for alle involverede virksomheder ? Deltagelse i afsluttende antologi ? Afrapportering fra alle de deltagende lande ? Fælles papers til og præsentationer ved internationale konferencer (OLKC, EGOS, AOM) I forhold til den danske del: ? I samarbejde med de involverede virksomheder gennemføres workshop, hvor projektet fremlægger konklusioner og analyser frem til fælles diskussion af eventuelle handlestrategier. ? Interviews, mindre artikler i branche- og fagblade Endelig er det hensigten at publicere i tidsskrifter på baggrund af den feedback, vi får på indleverede konference-papers. Organisatoriske rammer (partnere, finansiering etc.): Projektet indgår i et større, internationalt, komparativt projekt med deltagelse af forskere fra UK, USA, Frankrig, Italien, Canada, Tyskland, Holland. Projektet, der ledes af Elena Antonacopoulou fra University of Liverpool, UK, kan studeres nærmere på http://www.managementresearch.org.Beskrivelse

  01/01-200530/09-2007

 8. Udvikling af den bæredygtige arbejdsplads gennem kompetenceudvikling, medarbejderinvolvering og organisatorisk læring

  Steen Christian Høyrup Pedersen, Kim Pedersen & Rune Müller Kristensen

  Projektet er et teoretisk-empirisk casestudium, hvor udviklingsprojekter på 3 udvalgte virksomheder - NKT-cables a/s, HTH-køkkener og Danpo - analyseres.
  Udviklingsprojekterne sigter mod at udvikle virksomheden til varetagelse af nye samfundsmæssige funktioner vedr. socialt- og miljømæssigt ansvar.
  Projektet belyser problemstillingen:
  Hvordan kan arbejdspladser/virksomheder leve op til deres samfundsmæssige ansvar - specielt hvad angår det miljømæssige - og det sociale ansvar - gennem kompetenceudvikling, medarbejderudvikling og organisatorisk læring?
  Væsentlige temaer der belyses er:
  - Hvordan kan uddannelsesplanlægning i virksomheden udvikles med en høj grad af medarbejderinvolvering?
  - Gennem hvilke læringsrum og gennem hvilke læreprocesser kan der udvikles sådanne relations- og forandringskompetencer hos medarbejderne, at disse bliver reelle forandringsaktører på deres arbejdsplads sammen med ledelsen?Beskrivelse

  01/02-200231/12-2004

 9. Udvikling af den bæredygtige arbejdsplads gennem kompetenceudvikling

  Steen Christian Høyrup Pedersen, Rune Müller Kristensen & Kim Pedersen

  Projektet er et teoretisk-empirisk casestudium, hvor udviklingsprojekter på udvalgte virksomheder analyseres. Projekterne sigter mod at udvikle virksomheden til varetagelse af nye samfundsmæssige funktioner vedr. socialt og miljømæssigt ansvar.Beskrivelse

  01/02-200231/12-2004

 10. Udsatte børn i dagtilbud-familiepladser og basispladser i Københavns kommune

  Bente Jensen, Ulrik Brandi, Jakob Haahr-Pedersen & Mette Friis-Hansen

  Et studie i effekter af indsatser. Effekter måles på om projektet fremmer børns 1) trivsel mål på socio-emotionelle kompetencer, 2) læringskompetencer og fremmer  3) forældretilknytning til institution og barnet. HPA-Screeningsredskaber anvendes og udvides med test rette imod børn viden samt forældretilknytningsspørgsmål.Beskrivelse

  01/10-200731/12-2009

 11. The educational task - a joint organizational effort

  Pia Bramming & Bente Elkjaer

  1
  ”The educational task – a joint organizational effort”
  Pia Bramming & Bente Elkjaer, Aarhus University, Danish School of Education
  In this project, we analyze education as a task. Understanding education as a task means that we extend the understanding of education from learning in student’s bodies, to also encompassing a comprehensive organizational task demanding collaboration, division of work and coordination. We document and compare the organization and management of education in six Danish universities that provide education for graduates within the humanities and social sciences.
  University education as students’ learning for the sake of knowledge and learning in itself is today an issue that seems to receive less attention and be ascribed less value in public debate. In recent years, the political focus of attention as well as allocation of funding have increasingly been dependent on student employability in a future labor market. University education is nested in a debate of the supposed usefulness of knowledge in a societal perspective. The discourse on the knowledge society and demands for innovation and creativity creates a push-pull situation where a university degree is not for the selected few, but a necessity for the many to contribute to the societal needs for competitive edges. In recent times to live up to a larger intake of students, the rise of the public mass university has made universities more resemble private enterprises with emphasis upon professional management and accountability. This is visible and manifest in numerous organizational tasks bound up in organizational functions not directly attached to current student learning, but connected to public relations, marketing and the future work situation of students. Examples are quality assessment systems, institution accreditation systems, learning management systems, career counselling, and collaboration with enterprises external to the university. In the wake of this as well as the sheer increase in the bulk of students, new forms of organizational functions arise – such as career counsellors, educational consultants, competence centers for education administration and so forth. From a teacher perspective, one can talk about both task ‘enrichment’ (increase in task elements that teachers need to take part in) and a task ‘enlargement’ (increase in collaborative relations that teachers need to deal with) embedding the student-teacher relation.
  It is our assumption that different universities are grasping these conditions in similar but different ways. By highlighting the different ways for universities to organize education, we aim to produce knowledge that can benefit nuance and support university education as such. In addition, the knowledge can act as a stepping-stone for inter-university learning of how the educational task is a ‘joint organizational effort’ that may (or may not) be organized not only more efficiently but also to the benefit of students’ learning.
  We have as researchers our professional background in the cross fields of organization and educational studies, which in this project means that we both focus upon education as an organizational task and as a matter of students’ learning. This means that our ambition with the project is to advance theory on the relation between organizing and learning.
  We include desktop research (a literature review) and interviews with different levels of organizational members dealing with education (a strategic, a departmental and an operational level) in this pilot project.
  PB/BE; 09.01.2018Beskrivelse

  02/01-201821/12-2018

 12. Technucation

  Bjarke Lindsø Andersen, Cathrine Hasse, Katia Dupret Søndergaard, Jamie Wallace, Steen Christian Høyrup Pedersen, Søren Riis, Henrik Vejen Kristensen, Lene Wendelboe Johannsen, Lene Storgaard Brok, Vibeke Schrøder, Jeanette Wassar Kirk, Ulla Gars Jensen, Jamie Wallace, Ann-Thérèse Arstorp, Ann Katrine B. Soffer, Gertrud Lynge Esbensen, Hanne Skov & Oliver Tafdrup

  TECHNUCATION- Technological Literacy and New Employee Driven Innovation through Education er et forskningsprojekt støttet af Det Strategiske Forskningsråd, der løber over 5 år. Projektet - der er ledet af professor Cathrine Hasse ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet – er et samarbejde mellem Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, Teknologisk Institut, Professionshøjskolen UCC og Professionshøjskolen Metropol. Der deltager også en række internationale uddannelsesforskere. Projektet kombinerer etnografiske feltstudier med eksperimentelle ’Living Labs’.
  Udgangspunktet for Technucation er, at professionsuddannede skal få muligheden for at erobre teknologien og at udviklingen af ny teknologi ikke må ske alene på teknologiens præmisser, men skal ske i et samspil med læreres og sygeplejerskers professionsfagligheder. Der skal skabes ny viden om ’technological literacy’ – som forsimplet kan kaldes teknologi-forståelse på dansk – og den viden danne basis for udvikling af uddannelserne af fremtidens lærere og sygeplejersker.Beskrivelse

  15/03-201101/03-2015

 13. TUR-projektet: Service i og ved tog og Arbejde i og med spor i drift

  Steen Christian Høyrup Pedersen, Vibe Aarkrog, Elin Jørgensen & per Bruun

  Interviewundersøgelse af forskellige personalegrupper ved jernbanerne som grundlag for formulering af uddannelsesmål for disse grupper, med henblik på oprettelse af uddannelser ved AMU centreBeskrivelse

  01/08-200431/12-2004

 14. Styrket uddannelse til indsatte i Kriminalforsorgens institutioner

  Linda Kragelund & Kristina Mariager-Anderson

  NCK's opgave er at:
  "... kortlægge nuværende praksis [realkompetencevurdering og erhvervs- og uddannelsesvejledning] samt opstille anbefalinger til en styrket og systematiseret kompetenceafklarings- og vejledningsindsats. Herunder også relevante uddannelsestiltag for ansatte" (Dfk & NCK juni:3).
  NCK skal også beskrive mulige udviklingsperspektiver.Beskrivelse

  01/07-201207/12-2012

 15. Studerendes forståelse og brug af matematik på Aarhus Universitets oecon-studie

  Pernille Rattleff, Lena Lindenskov, Morten Misfeldt, Helena Skyt Nielsen, Tasha Buch & Kristina Mariager-Anderson

  En didaktiskundersøgelse af matematik påoecon-studiet på Aarhus Universitet, med state of the art litteraturstudie

  1188636655140Beskrivelse

  01/07-200930/11-2012

 16. Spor i Praksis

  Helle Merete Nordentoft & Kristina Mariager-Anderson

  I projektet arbejder vi med at styrke forankringen af de studerendes nye viden i praksis på Masteruddannelsen i Vejledning. Vi følger 4 studerende gennem de 4 moduler, som uddannelsen varer. På modulerne arbejder vi med forskellige interventioner med det formål at styrke integrationen mellem teori og praksis. Formålet med projektet er:
  -At styrke og synliggøre udviklingen af de studerendes kompetencer og at kvalitetssikre uddannelsen ved at skærpe deres opmærksomhed og indsigt ift. egen læring/eget udbytte af undervisningen ift. deres praksis – herunder: Hvilke forhold bidrager til at hæmme/fremme denne læring?
  -At udvikle metoder, som bidrager til at skabe en synergi mellem den teoretiske undervisning på DPU og de studerendes daglige praksis. Her spiller arbejdet med modulopgaverne med afsæt i problematikker fra vejledningspraksis en afgørende rolle. I projektet arbejder vi således med at styrke synergien mellem undervisningen, arbejdet med modulopgaven og de studerendes praksis.
  dimensioner i undervisningen indenfor masteruddannelserne. Beskrivelse

  01/09-201531/08-2018

 17. Socialfondsprojektet Kompetencemåling - Kompetencemåling

  Steen Christian Høyrup Pedersen, Søren Ehlers, Thyge Winther-Jensen, Niels Iversen, Agnethe Nordentoft, Tove Heidemann & Ole Borgå

  I projektet Kompetencemåling er Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse (DEL) administrativt og juridisk ansvarlig ansøger. DPU er medansøger.
  Projektet belyser flg. problemstilling:
  Hvordan måles (valideres) voksnes reelle kompetencer?
  Spørgsmålet er højaktuelt i den internationale debat på feltet omkring bl.a. "Assessment of prior learning" og "Workbased assessment" o.lign. og har primært relevans i Danmark for så vidt angår godskrivning af merit i forbindelse med VEU-reformen og udbytte af uddannelsesinvesteringer i både offentlig og privat regi.
  Der er formuleret fire mål for det samlede DEL-DPU projekt. I samarbejde med DEL er det DPUs opgave at realisere flg. to mål:
  1. Kortlægning af tænkning og praksis i Danmark (inden for feltet kompetencemåling)
  2. Komparative studier, i udvalgte europæiske lande og australien/New Zealand og USA.Beskrivelse

  01/06-200131/12-2003

 18. Simulationsbaseret undervisning på social og sundhedsuddannelserne

  Vibe Aarkrog

  Simulations-baseret undervisning på social og sundhedsuddannelseneBeskrivelse

  01/12-201730/04-2019

 19. Pædagogiske perspektiover, metoder og praksis i VEU

  Bjarne Wahlgren

  I projektet indsamles og systematiseres viden om god praksis i den erhvervsrettede voksenuddannelse.Beskrivelse

  01/01-201331/03-2014

 20. På vej mod den bæredygtige arbejdsplads (DBA)

  Steen Christian Høyrup Pedersen, Bent Brandt Jensen, Rune Müller Kristensen, Palle Ahle & Karsten Boisen Andersen

  Projektet er et teoretisk-empirisk casestudium, hvor udviklingsprojekter på udvalgte DBA-arbejdspladser - her 3 offentlige arbejdspladser (dagplejeinstitutioner) og en privat fremstillingsvirksomhed analyseres. Udviklingsprojekterne sigter mod at udvikle virksomhederne til varetagelse af nye samfundsmæssige funktioner vedr. socialt- og miljømæssigt ansvar. Projektet belyser problemstillingen: Hvordan kan arbejdspladser/virksomheder leve op til deres samfundsmæssige ansvar- specielt hvad angår det miljømæssige og det sociale ansvar - gennem kompetenceudvikling, medarbejderinvolvering og organisatorisk læring?Beskrivelse

  01/01-200231/12-2004

 21. Project Management as a Work of Art

  Lotte Darsø

  I Project Management as a Work of Art vil vi forene kunsten og erhvervslivet for at eksperimentere med teaterdirektørers ledelsesevner i et konkret virksomhedsmiljø. Vi vil lade en teaterdirektør deltage i et produktudviklingsprojekt for at generere ny viden om og værktøjer til projektledelse. Produktudviklere har taget godt imod projektledelse som en måde at klare vedvarende forandring og forøgede krav om innovation.
  Vores foranderlige verden stiller igen og igen krav om, at vi skal kunne forholde os til ambiguitet og usikkerhed. Derfor er det et grundlæggende tema for projektledelse. Den almene opfattelse i de fleste tilgange til projektledelse er, at ambiguitet og usikkerhed er hindringer. Derfor søger man i forbindelse med projektledelse at reducere ambiguiteten og usikkerheden, så man kan få udrettet noget. Vi mener dog, at denne metode måske ikke er den eneste gyldige tilgang til projektledelse.
  Hvis vi betragter teatrene rundt om i verden og iscenesættelse af stykker som en form for produktudvikling, fremgår det helt tydeligt, at ambiguitet og usikkerhed trives fint i samarbejde med pressede skemaer, pressede ressourcer og andre hardcore planlægningsaktiviteter.
  Ved således at introducere teaterdirektørens ledelsesevner i produktudviklingsprojekter, håber vi at kunne udvikle nye måder at arbejde på, som er både er enslydende og flertydige.Beskrivelse

  01/01-200201/01-2003

 22. Organisatorisk læring i digitaliseret forandring

  Bente Elkjaer

  Hvad: Projektet behandler problematikken vedrørende udbytte i form af organisatorisk læring af dels direkte uddannelsesinitiativer (et uddannelsesprogram og anvendelse af e-læringscases), dels organisationsudviklingsinitiativer (en taskforce) beregnet på at fremme digitaliseringen af en kommunal forvaltning. Hvorfor: Formålet med projektet er af afdække de forhold i en virksomhed (her: En kommunal forvaltning), der fremmer organisatorisk læring som resultat af uddannelse og organisationsudvikling. Hvordan: Vurdering af hvorvidt organisatorisk læring fremmes afhænger af, hvordan begrebet defineres. I dette projekt arbejdes der med en definition af organisatorisk læring, der fokuserer på sociale og organisatoriske processer snarere end enkeltindividers gøren og laden. Det indebærer anvendelse af en metode, der søger af forstå uddannelsesinitiativer og organisationsudvikling som en kæde af begivenheder, der udfolder sig under nogle ganske særlige omstændigheder snarere end som resultat af enkeltindividers tanker og handlinger.Beskrivelse

  01/01-200231/12-2004

 23. Organisatorisk læring gennem organisationsudvikling

  Bente Elkjaer

  Projektet søgte at svare på spørgsmålet om, hvorvidt organisationsudvikling kan føre til organisatorisk læring. Det empiriske grundlag for projektet var et udviklingsprojekt rettet mod at digitalisere en kommunalforvaltning i en middelstor kommune i Danmark. Den teoretiske inspirationskilde var en pragmatisk forståelse af organisatorisk læring, hvori læring betragtes som en social proces initieret af mødet med ikke-kendte rutiner og relationer.
  I projektet konkluderes, at organisationen var en arena for spændinger imellem flere opfattelser af og fortællinger om udviklingsprojektet. Endvidere påpeges nødvendigheden af at holde disse spændinger levende som en måde, hvorpå et udviklingsprojekt kan føre til organisatorisk læring i den nævnte betydning.Beskrivelse

  01/09-200131/12-2004

 24. Organisatorisk Forandring og Læring - En undersøgelse af organisatoriske forandringers effekt for organisatorisk læring i en offentlig organisation (OCOL)

  Ulrik Brandi

  The primary objective of my research project is to elucidate how organizational learning is realised in public organisations. It is the intention to deepen existing conceptions and generate new knowledge through an analysis and inquiry of what happens in relation to organizational learning when an organization changes on a structural level. Further, it is the intent to expose what impact individual and organizational changes of e.g. values, modes and sequence of action has on organizational learning. Hence, the purpose of the study is to display what impact changes of organizational conditions and settings has on organizational learning based on the data from a specific case, and furthermore what organizational changes are capable of doing in relation to organizational learning in a public organization. Another objective of my research is to make theoretical progress on how organizational learning is conceptualised under this perspective through a close link and connection to practice.Beskrivelse

  01/11-200431/10-2007

 25. Nye lærerroller på VUC - Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed

  Kristina Mariager-Anderson, Bjarne Wahlgren & Sia Hovmand Sørensen

  Projektet drejer sig om at kompetenceuvikle lærergrupperne på fem VUC'er i hovedstadsområdet med henblik på udvikling af socialpædagogisk kompetence. Målet er at nedbringe frafald og fravær. Det forskningsmæssige fokus er de processer, der knytter sig til professionel efteruddannelse og effekterne af denne efteruddannelse på kursisterne.Beskrivelse

  01/01-201231/12-2014

 26. Nationalt Center for Kompetenceudvikling Forskningsbaserede undersøgelser og analyser af VEU

  Bjarne Wahlgren, Linda Kragelund, Steen Christian Høyrup Pedersen & Tinne Geiger

  Forskningsbaserede undersøgelser og analyser af VEU er en af NCK´s hovedopgaver, der skal bidrage til at opfylde to mål: 1. styrke den samlede forskningsindsats på VEU- området og 2.Give beslutningstagere , interessenter og brugere af VEU et evidensbaseret grundlag for at vurdere og evt. igangsætte nye initiativer og udvikle metoder, der kan fremme deltagelse i VEU og forbedre kvalitetetn af indsatsen.
   Fire emneområder er udvalgt til nærmere undersøgelse: Sammenhængen mellm læringsformer og motivation ( Undersøgelse 1. )  Kompetenceudvikling i virksomheder med særligt fokus på kortuudannedes opkvalificering (Undersøgelse 2. ) Anerkendelse af realkompetencer:beskrivelse og anlyse af udbredelse og barrierer for anvendelse af anerkendelse af realkompetencer ( Undersøgelse 3) En undersøgelse af pædagogisk praksis i undervisningsforløb der tistræber en integration af almene og erhvervsrettede elementer ( udersøgelse 4. )Beskrivelse

  18/06-200831/12-2010

 27. NCK projekt VEU-Centrene

  Kristina Mariager-Anderson & Bjarne Wahlgren

  Projektet belyser VEU-centrenes erfaringer med voksenvejledning og rådgivning, samt deres erfaringer med afdækning af virksomhedernes behov for kompetenceudvikling. Formålet er været at indsamle, systematisere og formidle gode eksempler (best practice)fra VEU-centrenes arbejde. Beskrivelse

  01/12-201101/12-2012

 28. Møder der skaber værdi og mening (MSVM)

  Ib Ravn & Nina Tange

  Dette forsknings- og udviklingsprojekt gennemføres i samarbejde med en privat virksomhed, en kommune og et ministerium, hvis mødeledelse og mødekultur undersøges og søges udviklet af mødeforskere og -rådgivere fra Institut for Læring. Vi startede rullende: med Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning i november 2006, vestjyskBANK i marts 2007 og Videnskabsministeriet i januar 2008. 50 ledere og andre mødeansvarlige i hver virksomhed trænes i mødefacilitering, således at mange hundrede medarbejdere skulle komme til at opleve bedre møder. En forskningsbaseret før- og eftermåling konstaterer størrelsen af effekten: om møderne afvikles mere effektivt, skaber mere værdi for kunderne/brugerne og øger mødedeltagernes engagement og oplevelse af meningsfuldhed. Læs projektbeskrivelse her: www.dpu.dk/fv, klik "Møder der skaber værdi og mening".Beskrivelse

  01/11-200631/12-2010

 29. Mere effektive møder (MEM)

  Ib Ravn & Joan Rokkjær

  I fem vidensbaserede virksomheder undersøges og udvikles mødeledelsen hos 50 mellemledere, der hver medbringer en medarbejder til et forløb på tre heldagsworkshops i mødefacilitering med to måneders mellemrum. Træningen suppleres med sparring og rådgivning undervejs. Før denne workshop-række foretages en måling af ledernes medarbejderes vurdering af de møder, de går til med de 50 ledere, ligesom 10 møder observeres og 20 mødeledere og medarbejdere interviewes. Denne måling gentages 8 måneder senere for at konstatere om træningen og sparringen har ført til en forbedring i mødeledelsen. Undersøgelsen bæres af en til formålet udviklet teori for mødeledelse, der lægger vægt på tre skabende eller konstruktive dimensioner af mødet som social institution. Vi sætter således at møder søges gennemført således at de skaber 1. en relevant og tilfredsstillende social orden blandt deltagerne (mødets "os"), 2. reel værdi for mødets stakeholders, dvs. de kunder og brugere som organisationen eksisterer for at betjene (mødets "dem"), samt 3. personlig mening for mødets deltagere (mødets "jeg"). Mødefacilitering anvendes som den teknik, der bedre kan realisere disse formål - til erstatning af både den løse snakkekultur, der præger nogle virksomheder, og den ledercentrerede mødestil, der præger andre virksomheder.Beskrivelse

  01/09-200501/12-2007

 30. Medarbejderdreven innovation og arbejdspladslæring i i Europa

  Steen Christian Høyrup Pedersen, Cathrine Hasse, Kirsten Vibeke Møller, Ulrik Brandi, Lotte Darsø & Thomas Duus Henriksen

  Udvikling af et europæisk forskningsnetværk inden for feltet Medarbejderdreven innovation og arbejdspladslæring i offentlige og private virksomheder i Europa. Formålet med EDI projektet er: 1) At skabe ny og anvendelig viden om lærings- og innovationsprocesser i små og mellemstore virksomheder (SMV) til gavn for konkurrenceevnen. 2)At undersøge hvordan medarbejdere på alle niveauer i virksomheden kan få bedre muligheder for at bidrage til innovation. At udvikle ny forståelse af de organisatoriske og institutionelle muligheder for at fremme europæiske virksonheders lærings- og innovationskapacitet Beskrivelse

  01/02-200831/12-2014

 31. Medarbejderdreven innovation i den offentlige sektor

  Steen Christian Høyrup Pedersen

  Der gennemføres følgeforskning på to danske udviklingsprojekter i den offentlige sektor. Erhvervs- og byggestyrelsen har i 2009 bevilget midler til gennemførelse af udviklingsprojekter vedr. medarbejderdreven innovation på to offentlige institutioner (plejesektor og institutioner med socialt udsatte børn, unge og voksne). Udviklingsprojekterne beskrives og analyseres med henblik på at undersøge de anvendte redskaber og metoder og disses hensigtsmæssighed mht. effektivitet og skabelse af  medarbejderdreven innovation på institutionerne.Beskrivelse

  01/01-200931/12-2010

 32. Lærende møder og udviklingsprocesser på Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet

  Ib Ravn & Nina Tange

  Baggrund
  Mange møder og udviklingsprocesser om arbejdsmiljø på de to hospitaler tilrettelægges og gennemføres ikke i tilstrækkelig grad ud fra at opnå læring og erfaringsudveksling. Ofte forberedes møder ikke på anden vis end at en dagsorden udarbejdes, hvor der ikke tages stilling til, hvad der kan nås inden for tidsrammen og hvordan de enkelte punkter skal forberedes og behandles. Det medfører, at møderne ofte tager længere tid end beregnet, kun få personer ytrer sig på møderne, og møderne tapper energi frem for at skabe energi. Alt dette er medvirkende til, at arbejdsmiljøarbejdet ikke prioriteres i tilstrækkelig grad.
  Projektets succeskriterier
  1. Deltagerne oplever både at møderne og udviklingsprocesserne er blevet mere effektive, indebærer større læring og tilfører deltagerne mere energi.
  2. Deltagerne kan selv tilrettelægge og gennemføre dialogprocesser i forbindelse med APV-arbejdet og som opfølgning på trivselsmålinger.
  Teori
  Det er generelt en udfordring at gennemføre efteruddannelse af professionelle på en måde, der skaber medejerskab og inspirerer til varig handling. Forskning i konventionelle metoder til vidensoverføring, bl.a. foredrag og Powerpointpræsentation, har for længst fastslået det begrænsede udbytte herved. Forskningen i kompetenceudvikling og voksenlæring demonstrerer vigtigheden af inddragelse, refleksion, aktivitet (Steen Larsen, 1991) og medejerskab. Nyere eksperimenter med facilitering af læreprocesser på møder og konferencer (Ravn, 2007; Elsborg og Ravn, 2007; Ravn og Elsborg, 2007) giver begrundet formodning om, at man ved hjælp af faciliterede processer til tilegnelse og anvendelse af præsenteret materiale - in casu: redskaber til videndeling - kan fremme ibrugtagning af ny praktisk viden på en levende og engageret måde. Til disse faciliterede processer samles relevante deltagere til grupperådgivning, der afvikles af konsulenterne fra DPU.
  Projektets aktiviteter
  Der gennemføres et pilotprojekt for et lokalt MED-udvalg og en arbejdsmiljøgruppe på hhv. Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet, bestående af følgende aktiviteter:
  1. uddannelse af nøglepersoner fra de forskellige fora, evt. som splitforløb
  2. vejledning ved forberedelse og gennemførelse af møder og dialog-/udviklingsprocesser
  3. løbende opfølgning og evaluering
  Forankring
  Erfaringerne skal efterfølgende anvendes for de øvrige MED-udvalg og arbejdsmiljøgrupper, og derfor skal der undervejs etableres en projektmodel, som kan anvendes i fremtidige projekter. Dette indebærer at arbejdsmiljøenhederne på både Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet involveres i gennemførelsen af projekterne, således at de videreføre erfaringer den resterende målgruppe.Beskrivelse

  01/03-201031/05-2011

 33. Lifelong learning in Europe: appropriate skills for sustaining better jobs

  Ulrik Brandi, Bente Elkjaer, Anne Larson & Niels Christian Nickelsen

  The next few years are an exciting time for human capital researchers of all stripes. Richer datasets and much improved methodologies are just becoming available that will be able to answer urgent questions. This FP7 project from the EU comes exactly at the right time to employ these new data and

  methodologies. The consortium includes world renowned researchers in eight universities, from the four different academic disciplines of macro-econometrics, innovation dynamics, educational systems and psychometrics to find empirical based answers to the following six main questions:

  1. How do successful enterprises actively employ LLL for their competitive advantage?

  2. Which public policy environments facilitate LLL for such enterprises and entrepreneurs?

  3. How does LLL interact with and promote innovativeness on the enterprise level?

  4. How much of which skill do European adults actually have?

  5. What are the actual learning mechanisms in adult life that lead to these skills?

  6. What are the causal effects of these skills on growth, competitiveness and social cohesion?Beskrivelse

  01/01-201230/10-2015

 34. Lifelong Learning, Innovation, Growth & Human Capital, Tracks in Europe

  Pasqua Marina Tota, Pia Seidler Cort, Anne Larson & Ulrik Brandi

  WP5 - Understanding Lifelong Learning in 15 public policy trails.Beskrivelse

  01/01-201201/09-2015

 35. Learning from the Low-skilled

  Pia Seidler Cort, Rie Thomsen, Kristina Mariager-Anderson, Bjarne Wahlgren & Sixten Wie Bang

  The role of learning and career guidance in working lives with a focus on lowskilled workers. Beskrivelse

  30/04-201301/09-2015

 36. LLLight'in'Europe: Lifelong Learning, Innovation, Growth and Human Capital Tracks in Europe

  Ulrik Brandi, Rosa Lisa Iannone, Pia Seidler Cort, Anne Larson & Pasqua Marina Tota

  Among all Europeans between 24 and 65 years old who had a tertiary educational degree in 2010, 82.8% were working. In the same age group, 68.3% who completed secondary schooling were working. Only 46% of those who did not complete secondary schooling were working. It is apparent that if Europe wants to be working, higher education is the necessary foundation for being competitive in the labor market.

  Since this is not only true for generations of future workers currently in school, but equally so for those who are in their 30s, 40s and 50s today, Lifelong Learning must be essential to continued employability.

  The cumulative investment necessary to generate higher education degrees alone for adults over the next two decades across Europe may be 3.5 trillion euros, or 1.4% of the European GDP per year. Even higher investments will be required in non-formal and informal Lifelong Learning. To help guide this investment, this research project will find answers to the following urgent questions:
  1. How do successful enterprises actively employ Lifelong Learning for their competitive advantage?
  2. Which public policy environments facilitate Lifelong Learning for such enterprises and entrepreneurs?
  3. How does Lifelong Learning interact with and promote innovativeness on the enterprise level?
  4. How much of which skills do European adults actually have?
  5. What are the actual learning mechanisms in adult life that lead to these skills?
  6. What are the causal effects of these skills on growth, competitiveness and social cohesion?Beskrivelse

  01/01-201201/10-2015

 37. Kvantitativ evaluering af voksenvejledningsnetværk

  Anne Larson & Bjarne Wahlgren

  Projektet er et led i en evaluering af vejledningsnetværkene. Formålet med projektet er at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt små virksomheder, der har været i kontakt med voksenvejledingsnetværkene. Fokus for undersøgelsen er virksomhedernes brug af og erfaringer med netværkene.Beskrivelse

  01/10-200831/01-2010

 38. Kulturkurset

  Maria Marquard, Tinne Geiger & Bjarne Wahlgren

  Evaluering af to udviklingsprojekter på VUC&HF Nordjylland
  1. Ny målgruppe - ny pædagogik"
  2."Kontinuerlig kompetenceudvilingBeskrivelse

  01/01-201201/10-2013

 39. Kortlægning af uddannelsesmuligheder for voksenundervisere

  Maria Marquard & Tinne Geiger

  Nordiske voksenlærere arbejder i et bredt felt, på flere niveauer og i mange sektorer i formel og non-formel uddannelse, samt i offentlige og private virksomheder. Der er stor variation i uddannelse af og krav til lærernes kompetencer både mellem sektorer og mellem de nordiske lande.  Kortlægningens formål er, at:

  * kortlægge voksen- og efteruddannelsessystemer og krav til lærerkompetencer i forskellige sektorer og på forskellige niveauer i de nordiske lande

  * Kortlægge hvilke grunduddannelser, der giver adgang til at være voksenlærer

  * Kortlægge hvilke efteruddannelser, det kræver at blive voksenlærerBeskrivelse

  01/08-201031/12-2010

 40. Kompetenceudvikling som arbejdspladslæring

  Bente Elkjaer, Steen Christian Høyrup Pedersen, Linda Kragelund, Aishah Buang, Lynne Chisholm, Gabor Erdei, Karen Evans, Petr Novotny, Jianmin Sun & Patcharawalai Wongboonsin

  Projektet er en del af ASEM-Hub samarbejdet om Lifelong Learning.Beskrivelse

  01/05-200630/06-2009

 41. Kompetencehub 2.0

  Ulrik Brandi, Bente Elkjaer & Marie Kirstejn Aakjær

  Undersøgelse af diffusion af innovation i offentlige virksomhederBeskrivelse

  01/10-201431/12-2015