DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Projekter

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Ledelse af forskningscirkler

  Rie Thomsen, Helle Merete Nordentoft, Randi Boelskifte Skovhus, Bo Klindt Poulsen, Rita Buhl & Kristina Mariager-Anderson

  Undersøgelse kollegial kompetenceudvikling i forhold til forskningscirkler og kurser i ledelse af forskningscirklerBeskrivelse

  01/11-201310/12-2019

 2. Culture for Change

  Vibe Aarkrog, Susanne Gottlieb & Bjarne Wahlgren

  Modeller for evaluering og bæredygtig implementering af kvalitet i erhvervsuddannelserne i fire østeuropæiske lande-Beskrivelse

  01/01-201931/12-2020

 3. ’Projektet ’At blive på sporet: Nye perspektiver og bæredygtige løsninger på uddannelsesfrafald for unge voksne’

  Kristina Mariager-Anderson, Bjarne Wahlgren, Vibe Aarkrog & Susanne Gottlieb

  ’Projektet ’At blive på sporet: Nye perspektiver og bæredygtige løsninger på uddannelsesfrafald for unge voksne’ bidrager med ny viden om et mangeårigt, men stadig aktuelt problem. Frafald fra uddannelse har mange negative konsekvenser. Det er særligt alvorligt for den gruppe af udsatte unge, der falder fra en ungdomsuddannelse, og som oplever endnu et nederlag.
  Dette projekt drejer sig om frafald blandt unge voksne i aldersgruppen 18-25 år af flere forskellige årsager. For det første er frafald fra uddannelse tæt forbundet med marginalisering og fastholdelse i en socialt udsat position. Gennemførelse af en erhvervskompetencegivende uddannelse er i flere undersøgelser dokumenteret som afgørende for at nedbringe risikoen for marginalisering i forhold til arbejdsmarkedet, senere uddannelse og deltagelse i samfundslivet. Nedbringelse af andelen af unge uden en uddannelse er således et centralt led i at reducere den negative sociale arv. For det andet er frafaldet, trods en række bestræbelser på at nedbringe dette, stadigt højt. Med 95 % målsætningen fra 2006 blev der sat særligt fokus på fastholdelse i uddannelse. Men 10 år senere i 2016 viser en aktuel undersøgelse fra DI, AE og UU, at frafaldet fortsat er højt. Eksempelvis har hver femte af den årgang, der afsluttede 9. klasse i 2008, har ikke gennemført en ungdomsuddannelse. For det tredje er frafald dyrt.
  Mens national og international forskning peger på en række forskellige årsager til frafald, fx. samspil mellem undervisningsinterne- og eksterne faktorer, lærer-elev/kursist relationer, læringsmiljø og sociale relationer i undervisningen samt at frafald skal opfattes som en proces snarere end en spontan beslutning, så er der ikke meget viden om forløbet af den proces hos den enkelte, der fører til en beslutning om frafald. Der findes tilsvarende kun begrænset viden om, hvilken kompetence det kræver af en lærer eller en vejleder at kunne spotte og intervenere positivt i denne proces, samt om hvordan denne kompetence udvikles.
  Projektets formål er derfor at opnå en større indsigt i de beslutningsprocesser, der fører til frafald blandt unge voksne samt at sikre implementering og forankring af bæredygtige strategier og metoder til fastholdelse.
  Projektet gennemføres i et samarbejde med otte voksenuddannelsescentre og seks erhvervsskoler. På skolerne sættes der fokus på processen og resultaterne af de indsatser, der rettes mod den særligt udsatte gruppe af unge voksne.
  Beskrivelse

  02/01-201731/12-2019

 4. At blive på sporet: Nye perspektiver og bæredygtige løsninger på uddannelessfrafald for unge voksne

  Kristina Mariager-Anderson, Bjarne Wahlgren, Vibe Aarkrog & Susanne Gottlieb

  Frafald blandt unge voksne i erhvervsuddannelserne og VUC, hvor beslutningsprocessen i forhold til frafald undersøges i samarbejde med erhvervsskoler og VUC.Beskrivelse

  02/01-201720/12-2019

Afsluttede projekter

Sortér efter: Startdato | Slutdato | Titel

 1. Aktionsforskningsprojektet Simulation på de midtjyske Sosu-skoler

  Vibe Aarkrog

  Aktionsforskningsprojekt i relation til udvikling af simulationsmetoder i social- og sundhedsuddannelserneBeskrivelse

  01/03-201630/06-2019

 2. evaluering af Master i Yrkespedagogik

  Vibe Aarkrog

  Evaluering af master i yrkespedagogikBeskrivelse

  01/11-201821/06-2019

 3. Simulationsbaseret undervisning på social og sundhedsuddannelserne

  Vibe Aarkrog

  Simulations-baseret undervisning på social og sundhedsuddannelseneBeskrivelse

  01/12-201730/04-2019

 4. The educational task - a joint organizational effort

  Pia Bramming & Bente Elkjaer

  1
  ”The educational task – a joint organizational effort”
  Pia Bramming & Bente Elkjaer, Aarhus University, Danish School of Education
  In this project, we analyze education as a task. Understanding education as a task means that we extend the understanding of education from learning in student’s bodies, to also encompassing a comprehensive organizational task demanding collaboration, division of work and coordination. We document and compare the organization and management of education in six Danish universities that provide education for graduates within the humanities and social sciences.
  University education as students’ learning for the sake of knowledge and learning in itself is today an issue that seems to receive less attention and be ascribed less value in public debate. In recent years, the political focus of attention as well as allocation of funding have increasingly been dependent on student employability in a future labor market. University education is nested in a debate of the supposed usefulness of knowledge in a societal perspective. The discourse on the knowledge society and demands for innovation and creativity creates a push-pull situation where a university degree is not for the selected few, but a necessity for the many to contribute to the societal needs for competitive edges. In recent times to live up to a larger intake of students, the rise of the public mass university has made universities more resemble private enterprises with emphasis upon professional management and accountability. This is visible and manifest in numerous organizational tasks bound up in organizational functions not directly attached to current student learning, but connected to public relations, marketing and the future work situation of students. Examples are quality assessment systems, institution accreditation systems, learning management systems, career counselling, and collaboration with enterprises external to the university. In the wake of this as well as the sheer increase in the bulk of students, new forms of organizational functions arise – such as career counsellors, educational consultants, competence centers for education administration and so forth. From a teacher perspective, one can talk about both task ‘enrichment’ (increase in task elements that teachers need to take part in) and a task ‘enlargement’ (increase in collaborative relations that teachers need to deal with) embedding the student-teacher relation.
  It is our assumption that different universities are grasping these conditions in similar but different ways. By highlighting the different ways for universities to organize education, we aim to produce knowledge that can benefit nuance and support university education as such. In addition, the knowledge can act as a stepping-stone for inter-university learning of how the educational task is a ‘joint organizational effort’ that may (or may not) be organized not only more efficiently but also to the benefit of students’ learning.
  We have as researchers our professional background in the cross fields of organization and educational studies, which in this project means that we both focus upon education as an organizational task and as a matter of students’ learning. This means that our ambition with the project is to advance theory on the relation between organizing and learning.
  We include desktop research (a literature review) and interviews with different levels of organizational members dealing with education (a strategic, a departmental and an operational level) in this pilot project.
  PB/BE; 09.01.2018Beskrivelse

  02/01-201821/12-2018

 5. Spor i Praksis

  Helle Merete Nordentoft & Kristina Mariager-Anderson

  I projektet arbejder vi med at styrke forankringen af de studerendes nye viden i praksis på Masteruddannelsen i Vejledning. Vi følger 4 studerende gennem de 4 moduler, som uddannelsen varer. På modulerne arbejder vi med forskellige interventioner med det formål at styrke integrationen mellem teori og praksis. Formålet med projektet er:
  -At styrke og synliggøre udviklingen af de studerendes kompetencer og at kvalitetssikre uddannelsen ved at skærpe deres opmærksomhed og indsigt ift. egen læring/eget udbytte af undervisningen ift. deres praksis – herunder: Hvilke forhold bidrager til at hæmme/fremme denne læring?
  -At udvikle metoder, som bidrager til at skabe en synergi mellem den teoretiske undervisning på DPU og de studerendes daglige praksis. Her spiller arbejdet med modulopgaverne med afsæt i problematikker fra vejledningspraksis en afgørende rolle. I projektet arbejder vi således med at styrke synergien mellem undervisningen, arbejdet med modulopgaven og de studerendes praksis.
  dimensioner i undervisningen indenfor masteruddannelserne. Beskrivelse

  01/09-201531/08-2018

 6. Intern praktik

  Helle Merete Nordentoft & Kristina Mariager-Anderson

  I uddannelsesevalueringer er der et stigende fokus på, at de studerende skal udvikle arbejdsrettede kompetencer i løbet af uddannelserne. I dette pilotprojekt vil vi arbejde med systematisk at inddrage ældre studerende som ressourcepersoner i en intern praktikordning på det første modul på kandidatuddannelsen på Generel Pædagogik. Vi kalder forløbet for ”intern praktik”, da de ældre studerende netop får lejlighed til at øve sig på nogle af de kompetencer, som de pædagogiske uddannelser på DPU inviterer til.
  Formålet med pilotprojektet er således ikke kun at studerende på 3. semester udvikler kompetencer, som letter deres overgang fra studie- til arbejdsliv, men også at kvalificere introduktionen til studiet og den vejledning og støtte, som de nye kandidatstuderende får på det første modul af deres uddannelse. Beskrivelse

  01/05-201730/11-2017

 7. Erasmus Mundus - European Master of Lifelong Learning: Policy and Management 2011-2017

  Bente Elkjaer & Ole Henckel

  International uddannelse udbud i samarbejde med udenlandske partnerinstitutionerBeskrivelse

  01/08-201131/07-2017

 8. Kollektiv Akademisk Vejledning

  Helle Merete Nordentoft, Kristina Mariager-Anderson, Anne Smedegaard & Pia Baggesen

  Formålet med Kollektiv Akademisk Vejledning (KAV) er at introducere en kollektiv akademisk arbejdsform via vejledning, hvor de studerende får erfaringer med at præsentere og diskutere faglige spørgsmål i et kollektivt forum (Thomsen & Nordentoft, 2012).
  Projektet har to spor:
  1.Et interventionsspor, som består af tre KAV workshops og de vejledningsaktiviteter, som sættes i gang af vejlederne sammen med deres kollegiale observationer
  2.Et forskningsspor med to perspektiver:
  •Studenterperspektivet: som belyser studenterperspektivet i processen gennem følge studerende, som både er en del af KAV projektet og studerende, som ikke er det. Her vil fokus være hvordan KAV spiller ind på de studerendes skriveprocesser.
  •Vejlederperspektivet: Her indsamler data i form af observationer og evt. lydoptagelser med henblik på at beskrive muligheder og udfordringer fra et vejlederperspektiv samt komme med forslag til fremtidige perspektiver for KAV på DPU/AU.
  Beskrivelse

  01/06-201631/01-2017

 9. Evaluering af fastholdelstaskforce

  Bjarne Wahlgren & Kristina Mariager-Anderson

  I projektet gennemføres - i samarbejde med Rambøll Management - en evaluering af de initiativer, som tages af Fastholdelsestaskforcen under Undervisningsministeriet. Formålet med initiativerne er at nedbringe frafald i erhvervsuddannelserne.Beskrivelse

  01/01-201415/01-2017

 10. CARE Curriculum Quality Analysis and Impact Review of European ECEC

  Bente Jensen, Ulrik Brandi, Peter Jensen, Astrid Würtz Rasmussen, Rosa Lisa Iannone & Simon Rolls

  In line with the EU strategies for 2020 and the need for a systemic and integrated approach to Early Childhood
  education and Care (ECEC), the project identifies eight key issues and questions for which effective policy
  measures and instruments should be developed. They concern assessing the impact of ECEC, optimizing quality
  and curricula for ECEC to increase effectiveness, raising the professional competencies of staff, monitoring
  and assuring quality of ECEC, increasing the inclusiveness of ECEC, in particular for socioeconomically
  disadvantaged children, funding of ECEC, and the need for innovative European indicators of children’s
  wellbeing. The project will address these issues in an integrative way by combining state-of-the-art knowledge
  of factors determining personal, social and economic benefits of ECEC with knowledge of the mechanisms
  determining access to and use of ECEC. In developing a European knowledge base for ECEC, we will add to the
  existing knowledge in two ways. First, we will include recent and ongoing ECEC research from several European
  countries. Second, we will include the perspectives of important stakeholders and integrate cultural beliefs and
  values. The central aim is to develop an evidence-based and culture-sensitive framework of
  (a) Developmental goals, quality assessment, curriculum approaches and policy measures for improving the
  quality and effectiveness of ECEC; and (b) Effective strategies of organizing, funding and governing ECEC that
  increase the impact of ECEC. Our interdisciplinary research team will construct this framework, based on the
  competencies and skills that young children need to develop in current societies, identify the conditions that
  have to be fulfilled to promote child development and wellbeing, and identify strategies and policy measures that
  support access to high quality provisions, and likely to receive broad support of stakeholders, thereby enhancing
  the impact of ECEC.Beskrivelse

  01/01-201401/01-2017

 11. "What is an organization that it may learn?"

  Bente Elkjaer

  I projektet arbejder jeg på at definere organisatorisk læring, således at læring reflekterer 'organisationen', de organisatoriske processer. De overskrider både de individuelle og de kollektive ved fx at inddrage betydningen af arbejdets deling og koordination.Beskrivelse

  01/01-201431/12-2016

 12. Job med uddannelsesperspektiv

  Bjarne Wahlgren

  Projektet drejer sig om måling af unges kompetenceudvikling ufaglærte job. Hensigten er at bidrage til uddannelsesafklaring og motivation gennem dokumenterede kompetencer. Det forskningsmæssige perspektiv er måling og transformation af tilegnelse af kompetencer.Beskrivelse

  01/09-201231/03-2016

 13. Kompetencehub 2.0

  Ulrik Brandi, Bente Elkjaer & Marie Kirstejn Aakjær

  Undersøgelse af diffusion af innovation i offentlige virksomhederBeskrivelse

  01/10-201431/12-2015

 14. Lifelong learning in Europe: appropriate skills for sustaining better jobs

  Ulrik Brandi, Bente Elkjaer, Anne Larson & Niels Christian Nickelsen

  The next few years are an exciting time for human capital researchers of all stripes. Richer datasets and much improved methodologies are just becoming available that will be able to answer urgent questions. This FP7 project from the EU comes exactly at the right time to employ these new data and

  methodologies. The consortium includes world renowned researchers in eight universities, from the four different academic disciplines of macro-econometrics, innovation dynamics, educational systems and psychometrics to find empirical based answers to the following six main questions:

  1. How do successful enterprises actively employ LLL for their competitive advantage?

  2. Which public policy environments facilitate LLL for such enterprises and entrepreneurs?

  3. How does LLL interact with and promote innovativeness on the enterprise level?

  4. How much of which skill do European adults actually have?

  5. What are the actual learning mechanisms in adult life that lead to these skills?

  6. What are the causal effects of these skills on growth, competitiveness and social cohesion?Beskrivelse

  01/01-201230/10-2015

 15. LLLight'in'Europe: Lifelong Learning, Innovation, Growth and Human Capital Tracks in Europe

  Ulrik Brandi, Rosa Lisa Iannone, Pia Cort, Anne Larson & Pasqua Marina Tota

  Among all Europeans between 24 and 65 years old who had a tertiary educational degree in 2010, 82.8% were working. In the same age group, 68.3% who completed secondary schooling were working. Only 46% of those who did not complete secondary schooling were working. It is apparent that if Europe wants to be working, higher education is the necessary foundation for being competitive in the labor market.

  Since this is not only true for generations of future workers currently in school, but equally so for those who are in their 30s, 40s and 50s today, Lifelong Learning must be essential to continued employability.

  The cumulative investment necessary to generate higher education degrees alone for adults over the next two decades across Europe may be 3.5 trillion euros, or 1.4% of the European GDP per year. Even higher investments will be required in non-formal and informal Lifelong Learning. To help guide this investment, this research project will find answers to the following urgent questions:
  1. How do successful enterprises actively employ Lifelong Learning for their competitive advantage?
  2. Which public policy environments facilitate Lifelong Learning for such enterprises and entrepreneurs?
  3. How does Lifelong Learning interact with and promote innovativeness on the enterprise level?
  4. How much of which skills do European adults actually have?
  5. What are the actual learning mechanisms in adult life that lead to these skills?
  6. What are the causal effects of these skills on growth, competitiveness and social cohesion?Beskrivelse

  01/01-201201/10-2015

 16. Learning from the Low-skilled

  Pia Cort, Rie Thomsen, Kristina Mariager-Anderson, Bjarne Wahlgren & Sixten Wie Bang

  The role of learning and career guidance in working lives with a focus on lowskilled workers. Beskrivelse

  30/04-201301/09-2015

 17. Lifelong Learning, Innovation, Growth & Human Capital, Tracks in Europe

  Pasqua Marina Tota, Pia Cort, Anne Larson & Ulrik Brandi

  WP5 - Understanding Lifelong Learning in 15 public policy trails.Beskrivelse

  01/01-201201/09-2015

 18. Technucation

  Bjarke Lindsø Andersen, Cathrine Hasse, Katia Dupret Søndergaard, Jamie Wallace, Steen Christian Høyrup Pedersen, Søren Riis, Henrik Vejen Kristensen, Lene Wendelboe Johannsen, Lene Storgaard Brok, Vibeke Schrøder, Jeanette Wassar Kirk, Ulla Gars Jensen, Jamie Wallace, Ann-Thérèse Arstorp, Ann Katrine B. Soffer, Gertrud Lynge Esbensen, Hanne Skov & Oliver Tafdrup

  TECHNUCATION- Technological Literacy and New Employee Driven Innovation through Education er et forskningsprojekt støttet af Det Strategiske Forskningsråd, der løber over 5 år. Projektet - der er ledet af professor Cathrine Hasse ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet – er et samarbejde mellem Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, Teknologisk Institut, Professionshøjskolen UCC og Professionshøjskolen Metropol. Der deltager også en række internationale uddannelsesforskere. Projektet kombinerer etnografiske feltstudier med eksperimentelle ’Living Labs’.
  Udgangspunktet for Technucation er, at professionsuddannede skal få muligheden for at erobre teknologien og at udviklingen af ny teknologi ikke må ske alene på teknologiens præmisser, men skal ske i et samspil med læreres og sygeplejerskers professionsfagligheder. Der skal skabes ny viden om ’technological literacy’ – som forsimplet kan kaldes teknologi-forståelse på dansk – og den viden danne basis for udvikling af uddannelserne af fremtidens lærere og sygeplejersker.Beskrivelse

  15/03-201101/03-2015

 19. Fra ufaglært til faglært

  Bjarne Wahlgren, Vibe Aarkrog & Kristina Mariager-Anderson

  Projektet drejer sig om måling af ufaglærtes realkompetencer og på den baggrund tilrettelægge uddannelsesforløb, der fører den ufaglærte til faglært niveau. De forskningsmæssige perspektiver er de målings- og dokumentationsproblemer, som knytter sig til realkompetencen, herunder forholdet mellem praksisbaseret viden og skolebaseret viden. I forlængelse heraf de didaktiske problemer, der rejser dig, når deltagernes realkompetencer skal danne udgangspunkt for og indgå aktivt i et uddannelsesforløb.Beskrivelse

  01/08-201231/01-2015

 20. Knowledge dynamics, Innovation and Learning Network

  Bente Elkjaer & David Guile

  Research-network sponsored by Economic and Social Research Counciil (ESRC) Beskrivelse

  01/01-201331/12-2014

 21. Medarbejderdreven innovation og arbejdspladslæring i i Europa

  Steen Christian Høyrup Pedersen, Cathrine Hasse, Kirsten Vibeke Møller, Ulrik Brandi, Lotte Darsø & Thomas Duus Henriksen

  Udvikling af et europæisk forskningsnetværk inden for feltet Medarbejderdreven innovation og arbejdspladslæring i offentlige og private virksomheder i Europa. Formålet med EDI projektet er: 1) At skabe ny og anvendelig viden om lærings- og innovationsprocesser i små og mellemstore virksomheder (SMV) til gavn for konkurrenceevnen. 2)At undersøge hvordan medarbejdere på alle niveauer i virksomheden kan få bedre muligheder for at bidrage til innovation. At udvikle ny forståelse af de organisatoriske og institutionelle muligheder for at fremme europæiske virksonheders lærings- og innovationskapacitet Beskrivelse

  01/02-200831/12-2014

 22. Nye lærerroller på VUC - Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed

  Kristina Mariager-Anderson, Bjarne Wahlgren & Sia Hovmand Sørensen

  Projektet drejer sig om at kompetenceuvikle lærergrupperne på fem VUC'er i hovedstadsområdet med henblik på udvikling af socialpædagogisk kompetence. Målet er at nedbringe frafald og fravær. Det forskningsmæssige fokus er de processer, der knytter sig til professionel efteruddannelse og effekterne af denne efteruddannelse på kursisterne.Beskrivelse

  01/01-201231/12-2014

 23. Pædagogiske perspektiover, metoder og praksis i VEU

  Bjarne Wahlgren

  I projektet indsamles og systematiseres viden om god praksis i den erhvervsrettede voksenuddannelse.Beskrivelse

  01/01-201331/03-2014

 24. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud - modelprogram  (VIDA)

  Bente Jensen, Ulrik Brandi, Anders Holm, Peter Berliner, Dorte Kousholt, Sven Erik Nordenbo, Michael Søgaard Larsen & Mette Friis-Hansen

  Forskningsprojektet  belyser overordnet spørgsmålet: Hvordan tager vi bedst hånd om socialt udsatte børn? Det  omfattende projekt skal dokumentere hvilke pædagogiske indsatser, der kan sikre udsatte børn en bedre tilværelse. Indsatsen består i at fremme socialt udsatte børns læring og trivsel. Det skal bl.a. ske ved at stimulere deres personlige, sproglige, sociale kompetencer samt deres logiske forståelse. Som noget helt centralt sker indsatsen i  et inkluderende miljø, det vil sige i det rum, hvor børnene befinder sig til dagligt - blandt de andre børn i børnehaven.Beskrivelse

  01/09-201031/12-2013

 25. Kulturkurset

  Maria Marquard, Tinne Geiger & Bjarne Wahlgren

  Evaluering af to udviklingsprojekter på VUC&HF Nordjylland
  1. Ny målgruppe - ny pædagogik"
  2."Kontinuerlig kompetenceudvilingBeskrivelse

  01/01-201201/10-2013

 26. Development of organizational learning capacity in Ramboll Management Consulting (RMC) (The ”DEVOL-project”). A collaborative project between Ramboll Management Consulting and Department of Education, Aarhus University (AU)

  Bente Elkjaer & Ulrik Brandi

  What are the challenges for the sharing of knowledge amongst management consultants distributed in different countries and offices? In the project, we work with the following two issues, the organizing of the knowledge sharing processes (individual versus project-based), and the different forms of knowledge that management consulting are made up of (theoretical models and tools, case-based and enterprise specific and personal experience and knowledge). In the project, we work in three steps: gather data as a baseline measure (quantitative and qualitative), initiate interventionist practices, and gather data again as an endline measure (quantitative and qualitative) over a period of about 1.5 year. The theoretical point of departure for studying how members of the RMC MS learn, share and translate experience and knowledge is approached from both an organizational learning perspective in a pragmatist version (Brandi, 2010; Ulrik Brandi & Bente Elkjaer, 2011; Brandi & Elkjær, 2011; Elkjaer & Simpson, 2011) and from a point of departure in issues around knowledge sharing in what may be termed the ‘knowledge work’ consultancy industry (e.g. consultancy) (Ambos & Schlegelmilch, 2009; Donnelly, 2008; Werr & Stjernberg, 2003).
  Keywords: Consultancy industry, knowledge sharing, organizational learning, pragmatism, mixed methodsBeskrivelse

  01/08-201131/12-2012

 27. Styrket uddannelse til indsatte i Kriminalforsorgens institutioner

  Linda Kragelund & Kristina Mariager-Anderson

  NCK's opgave er at:
  "... kortlægge nuværende praksis [realkompetencevurdering og erhvervs- og uddannelsesvejledning] samt opstille anbefalinger til en styrket og systematiseret kompetenceafklarings- og vejledningsindsats. Herunder også relevante uddannelsestiltag for ansatte" (Dfk & NCK juni:3).
  NCK skal også beskrive mulige udviklingsperspektiver.Beskrivelse

  01/07-201207/12-2012

 28. NCK projekt VEU-Centrene

  Kristina Mariager-Anderson & Bjarne Wahlgren

  Projektet belyser VEU-centrenes erfaringer med voksenvejledning og rådgivning, samt deres erfaringer med afdækning af virksomhedernes behov for kompetenceudvikling. Formålet er været at indsamle, systematisere og formidle gode eksempler (best practice)fra VEU-centrenes arbejde. Beskrivelse

  01/12-201101/12-2012

 29. Studerendes forståelse og brug af matematik på Aarhus Universitets oecon-studie

  Pernille Rattleff, Lena Lindenskov, Morten Misfeldt, Helena Skyt Nielsen, Tasha Buch & Kristina Mariager-Anderson

  En didaktiskundersøgelse af matematik påoecon-studiet på Aarhus Universitet, med state of the art litteraturstudie

  1188636655140Beskrivelse

  01/07-200930/11-2012

 30. Evaluering af Kunnskapsløftet

  Vibe Aarkrog & Sixten Wie Bang

  Sammenskrivning af resultater fra forskningsprojekter om erhvervsuddannelsesområdet inden for det norske KunnskapsløftetBeskrivelse

  02/01-201231/10-2012

 31. Implementing NQF in Bosnia

  Vibe Aarkrog

  31/10-201231/10-2012

 32. Evaluering af pædagoguddannelsen

  Bente Jensen & Bjarne Wahlgren

  UVM UDDANNELSESSTYRELSEN

  EVALUERING AF PÆDAGOGUDDANNELSEN
  Beskrivelse

  01/09-201118/06-2012

 33. Evaluering af Kombinationsprojektet

  Pia Cort, Peter Damlund Koudahl & Kristina Mariager-Anderson

   
  Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) har på basis af en bevilling fra Satspuljen igangsat et forsøgs- og udviklingsprojekt, der har til formål at udvikle samarbejdet mellem højskoler og erhvervsskoler med henblik på at skabe kombinationsforløb for unge under 25, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Projektet skal således ses indenfor rammerne af regeringens målsætning for 2015 om, at 95 % af en ungdomsårgang skal færdiggøre en ungdomsuddannelse. Projektet skal løbe over 3 ½ år, fra 2008 til 2011.
  I projektet er der afsat midler til løbende evaluering, der dels skal fungere som procesevaluering dels skal evaluere projektets samlede resultater. FFD har derfor bedt DPU om at udarbejde et evalueringskoncept, som indeholder både proces- og mål-evaluering. Beskrivelse

  18/12-201001/03-2012

 34. EUROPEAN POLICIES AND PRACTICES IN DESIGNING AND DELIVERING OUTCOME-ORIENTED CURRICULA IN VOCATIONAL EDUCATION Danish Case study

  Vibe Aarkrog & Sixten Wie Bang

  Study of the influence learning outcome descriptions in the Danish VET programme "Industriteknikeruddannelsen"Beskrivelse

  21/11-201131/01-2012

 35. EUROPEAN POLICIES AND PRACTICES IN DESIGNING AND DELIVERING OUTCOME-ORIENTED CURRICULA IN VOCATIONAL EDUCATION Danish Case study

  Vibe Aarkrog & Sixten Wie Bang

  Study of the influence of learning outcome descriptions in the Danish VET programme "Industriteknikeruddannelsen"Beskrivelse

  21/11-201131/01-2012

 36. Lærende møder og udviklingsprocesser på Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet

  Ib Ravn & Nina Tange

  Baggrund
  Mange møder og udviklingsprocesser om arbejdsmiljø på de to hospitaler tilrettelægges og gennemføres ikke i tilstrækkelig grad ud fra at opnå læring og erfaringsudveksling. Ofte forberedes møder ikke på anden vis end at en dagsorden udarbejdes, hvor der ikke tages stilling til, hvad der kan nås inden for tidsrammen og hvordan de enkelte punkter skal forberedes og behandles. Det medfører, at møderne ofte tager længere tid end beregnet, kun få personer ytrer sig på møderne, og møderne tapper energi frem for at skabe energi. Alt dette er medvirkende til, at arbejdsmiljøarbejdet ikke prioriteres i tilstrækkelig grad.
  Projektets succeskriterier
  1. Deltagerne oplever både at møderne og udviklingsprocesserne er blevet mere effektive, indebærer større læring og tilfører deltagerne mere energi.
  2. Deltagerne kan selv tilrettelægge og gennemføre dialogprocesser i forbindelse med APV-arbejdet og som opfølgning på trivselsmålinger.
  Teori
  Det er generelt en udfordring at gennemføre efteruddannelse af professionelle på en måde, der skaber medejerskab og inspirerer til varig handling. Forskning i konventionelle metoder til vidensoverføring, bl.a. foredrag og Powerpointpræsentation, har for længst fastslået det begrænsede udbytte herved. Forskningen i kompetenceudvikling og voksenlæring demonstrerer vigtigheden af inddragelse, refleksion, aktivitet (Steen Larsen, 1991) og medejerskab. Nyere eksperimenter med facilitering af læreprocesser på møder og konferencer (Ravn, 2007; Elsborg og Ravn, 2007; Ravn og Elsborg, 2007) giver begrundet formodning om, at man ved hjælp af faciliterede processer til tilegnelse og anvendelse af præsenteret materiale - in casu: redskaber til videndeling - kan fremme ibrugtagning af ny praktisk viden på en levende og engageret måde. Til disse faciliterede processer samles relevante deltagere til grupperådgivning, der afvikles af konsulenterne fra DPU.
  Projektets aktiviteter
  Der gennemføres et pilotprojekt for et lokalt MED-udvalg og en arbejdsmiljøgruppe på hhv. Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet, bestående af følgende aktiviteter:
  1. uddannelse af nøglepersoner fra de forskellige fora, evt. som splitforløb
  2. vejledning ved forberedelse og gennemførelse af møder og dialog-/udviklingsprocesser
  3. løbende opfølgning og evaluering
  Forankring
  Erfaringerne skal efterfølgende anvendes for de øvrige MED-udvalg og arbejdsmiljøgrupper, og derfor skal der undervejs etableres en projektmodel, som kan anvendes i fremtidige projekter. Dette indebærer at arbejdsmiljøenhederne på både Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet involveres i gennemførelsen af projekterne, således at de videreføre erfaringer den resterende målgruppe.Beskrivelse

  01/03-201031/05-2011

 37. Det samarbejdende klasserum

  Bjarne Wahlgren, Tinne Geiger, Lea Lund & Maria Marquard

  VUC Lyngby, VUC Nordsjælland, VUC Frederiksberg og VUC Vestegnen gennemfører et projekt, der videreudvikler, afprøver og effektmåler en pædagogisk metode, "Cooperative Learning" i en dansk virkelighed og mere specifikt i forhold til VUC'ernes nye kursistmålgrupper.  Nationalt Center for Kompetenceudvikling har fået opgaven som evaluator på projektet. I den sammenhæng er NCK ved at indsamle dokumentation om CL-metoden og om dens mulige virkninger. NCK har i den forbindelse indsamlet den (meget begrænsede) viden, som findes internationalt om måling af effekten af uddannelse/undervisning/træning af voksenundervisningslærere.

  Formålet med projektet  At medvirke til indfrielsen af Region Hovedstadens ambition om, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse

  At arbejde på en målbar forøgelse af gennemførelsesprocenten i forhold til tidligere

  At udforske og udvikle en VUC pædagogik, der omfatter de ’unge voksne’

  At lærerne skaber en klasserumskultur, der giver kursisterne sociale færdigheder, øger deres kommunikative evner og højner deres faglige niveau

  At lærerne får redskaber og metoder til at tilrettelægge en undervisning, der får flere kursister til at deltage og føle sig inkluderet i klassen

  At lærerne får øget bevidsthed om pædagogiske strukturer i undervisningsrummet
  Beskrivelse

  01/04-200931/01-2011

 38. Kortlægning af uddannelsesmuligheder for voksenundervisere

  Maria Marquard & Tinne Geiger

  Nordiske voksenlærere arbejder i et bredt felt, på flere niveauer og i mange sektorer i formel og non-formel uddannelse, samt i offentlige og private virksomheder. Der er stor variation i uddannelse af og krav til lærernes kompetencer både mellem sektorer og mellem de nordiske lande.  Kortlægningens formål er, at:

  * kortlægge voksen- og efteruddannelsessystemer og krav til lærerkompetencer i forskellige sektorer og på forskellige niveauer i de nordiske lande

  * Kortlægge hvilke grunduddannelser, der giver adgang til at være voksenlærer

  * Kortlægge hvilke efteruddannelser, det kræver at blive voksenlærerBeskrivelse

  01/08-201031/12-2010

 39. Medarbejderdreven innovation i den offentlige sektor

  Steen Christian Høyrup Pedersen

  Der gennemføres følgeforskning på to danske udviklingsprojekter i den offentlige sektor. Erhvervs- og byggestyrelsen har i 2009 bevilget midler til gennemførelse af udviklingsprojekter vedr. medarbejderdreven innovation på to offentlige institutioner (plejesektor og institutioner med socialt udsatte børn, unge og voksne). Udviklingsprojekterne beskrives og analyseres med henblik på at undersøge de anvendte redskaber og metoder og disses hensigtsmæssighed mht. effektivitet og skabelse af  medarbejderdreven innovation på institutionerne.Beskrivelse

  01/01-200931/12-2010

 40. Møder der skaber værdi og mening (MSVM)

  Ib Ravn & Nina Tange

  Dette forsknings- og udviklingsprojekt gennemføres i samarbejde med en privat virksomhed, en kommune og et ministerium, hvis mødeledelse og mødekultur undersøges og søges udviklet af mødeforskere og -rådgivere fra Institut for Læring. Vi startede rullende: med Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning i november 2006, vestjyskBANK i marts 2007 og Videnskabsministeriet i januar 2008. 50 ledere og andre mødeansvarlige i hver virksomhed trænes i mødefacilitering, således at mange hundrede medarbejdere skulle komme til at opleve bedre møder. En forskningsbaseret før- og eftermåling konstaterer størrelsen af effekten: om møderne afvikles mere effektivt, skaber mere værdi for kunderne/brugerne og øger mødedeltagernes engagement og oplevelse af meningsfuldhed. Læs projektbeskrivelse her: www.dpu.dk/fv, klik "Møder der skaber værdi og mening".Beskrivelse

  01/11-200631/12-2010

 41. Nationalt Center for Kompetenceudvikling Forskningsbaserede undersøgelser og analyser af VEU

  Bjarne Wahlgren, Linda Kragelund, Steen Christian Høyrup Pedersen & Tinne Geiger

  Forskningsbaserede undersøgelser og analyser af VEU er en af NCK´s hovedopgaver, der skal bidrage til at opfylde to mål: 1. styrke den samlede forskningsindsats på VEU- området og 2.Give beslutningstagere , interessenter og brugere af VEU et evidensbaseret grundlag for at vurdere og evt. igangsætte nye initiativer og udvikle metoder, der kan fremme deltagelse i VEU og forbedre kvalitetetn af indsatsen.
   Fire emneområder er udvalgt til nærmere undersøgelse: Sammenhængen mellm læringsformer og motivation ( Undersøgelse 1. )  Kompetenceudvikling i virksomheder med særligt fokus på kortuudannedes opkvalificering (Undersøgelse 2. ) Anerkendelse af realkompetencer:beskrivelse og anlyse af udbredelse og barrierer for anvendelse af anerkendelse af realkompetencer ( Undersøgelse 3) En undersøgelse af pædagogisk praksis i undervisningsforløb der tistræber en integration af almene og erhvervsrettede elementer ( udersøgelse 4. )Beskrivelse

  18/06-200831/12-2010

 42. Formidling af uddannelsesforskning: Hvad er det, hvordan bliver det til og hvad kan vi bruge det til?

  Bjarne Wahlgren & Tinne Geiger

  Projektet er et formidlingsprojekt rettet mod den brede voksne befolkning og dermed samme målgruppe der i stadigt højere grad opfordres til at deltage i voksen- og efteruddannelse.

  Projektet går bag om forskningsresultater og finder via en journalistisk bearbejdning signifikante forskningsresultater i uddannelsesforskningen. Det forklarer hvordan resultaterne fremkommer og hvordan de anvendes i den offentlige debat og i læringens hverdag.

  Der produceres to udsendelser til Danskernes Akademi (DR2) om henholdsvis Transfer og Realkompetencevurderinger.Beskrivelse

  01/05-201031/10-2010

 43. Det samarbejdende klasserum - 'Cooperative Learning' i voksenundervisningen

  Bjarne Wahlgren, Lea Lund & Maria Marquard

  Projektet afprøver og videreudvikler den pædagogiske metode, cooprative Learning (CL), i forhold til VUC'ernes nye kursistgrupper. Det undersøges, hvordan underviserne får kompetence til at anvende CL, og det undersøges om anvendelsen af metoden har en effekt på kursisterne.Beskrivelse

  01/03-200901/10-2010

 44. Kvantitativ evaluering af voksenvejledningsnetværk

  Anne Larson & Bjarne Wahlgren

  Projektet er et led i en evaluering af vejledningsnetværkene. Formålet med projektet er at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt små virksomheder, der har været i kontakt med voksenvejledingsnetværkene. Fokus for undersøgelsen er virksomhedernes brug af og erfaringer med netværkene.Beskrivelse

  01/10-200831/01-2010

 45. Integration gennem voksen- og efteruddannelse i de nordiske lande

  Karen Lund, Tinne Geiger, Bjarne Wahlgren, Birna Arnbjörnsdottir, Ingibjörg Hafstad, Per-Olof Thång, Monica Larson, Perly Folstad Nordberg & Petri Salo

  01/09-200804/01-2010

 46. CEUS-projektet - Realkompetenceløft til vækst

  Bente Elkjaer & Lise Tingleff Nielsen

  Målgruppen for "Realkompetenceløft til vækst" er kortuddannede medarbejdere. En gruppe, der i ringe grad benytter sig af det formelle uddannelsessystem. Hverken hvad angår de ansatte som enkeltindivider eller virksomheder med mange kortuddannede. Det er et problem, fordi virksomhederne spænder ben for deres egen vækst, når medarbejderne internt er begrænsede i fleksibilitet og mobilitet. Det kan også skabe begrænsninger for den enkelte medarbejderes muligheder på det øvrige arbejdsmarked.Det er dokumenteret, at denne manglende brug af uddannelsessystemet ikke mindst skyldes en række strukturelle faktorer. Det gælder både virksomhedssiden og samarbejdet mellem virksomhed og uddannelsessystem. Men også medarbejdernes egen, relativt lave motivation for at deltage i formel uddannelse spiller en afgørende rolle. Den lave motivation skyldes bl.a. negative oplevelser med skoletiden. I forhold til at overvinde de negative barrierer, handler det om at vise, hvordan læring og forandring alene kan ske ud fra den viden og de kompetencer, man allerede har. Og det bliver på denne måde vigtigt at knytte arbejdslivets praksis og uddannelsesopkvalificering tæt sammen. Konkret handler indsatsen om at gøre efteruddannelses- og videreuddannelsestilbudene mere attraktive og motiverende for dem, der normalt ikke bruger uddannelserne. Det kan gøres ved at støtte virksomhederne og deres medarbejdere i en realkompetenceafklaring, hvor man fokuserer på den enkeltes fulde kompetenceprofil og hvor man kobler den faglige afklaring med direkte reference til uddannelsessystemet. I projektet støttes skoler, virksomheder og medarbejdere i at synliggøre den læring, der sker i den daglige opgaveløsning. Fokus vil samtidig være at skabe forudsætninger for at supplere realkompetencerne med formel opkvalificering i f.eks. AMU-regi. Forskningsprojektet ved DPU evaluerer 1) i hvilken grad projektet lykkes med at udvikle og afprøve redskaber til realkompetenceafklaring, som kan danne afsæt for at bruge nye praksisnære læringsformer som supplement til kendte, formelle uddannelsestilbud 2) i hvilken grad det lykkes projektet at udville generelle og fagspecifikke uddannelsesforløb, dermed udgangspunkt i en realkompetencetilgang har til formål at motivere til videre efteruddannelse, og som har fokus på eksisterende ressourcer hos specielt kortuddannede og ledige udenfor arbejdsmarkedet. Projektet, der evalueres, ledes af CEUS: Center for Erhverv og Uddannelse Storstrøm.Beskrivelse

  01/11-200731/12-2009