DPU

Aarhus Universitets segl

Profil

Forskningsprogrammet Småbørnsliv i dagtilbuds profil


I forskningsprogrammet om småbørn er vi eksperter på 0-6 årige børns hverdagsliv og udvikling i dagtilbud. Vi forsker i pædagogiske miljøer med henblik på at afdække, undersøge og videreudvikle praksis for at forbedre de fysiske, sociale og relationelle betingelser for deltagelse, trivsel, læring, udvikling og dannelse blandt børnene.

Vores primære forskningsfelter er børns leg og pædagogiske aktiviteter, pædagogisk samspil og omsorg, relationer, interventioner, inklusion, professionsudviklende metoder, didaktik, overgange og fysisk indretning af pædagogiske rum, samt udvikling af læringsmiljøer generelt.

Vi har fokus på samarbejdet mellem børnenes voksne, og på børn og familier der betegnes som udsatte, og på hvordan de bedst kan imødeses i dagtilbuddets miljø, kultur og fællesskab. Vi udforsker, hvordan den pædagogiske daginstitutionstradition og betingelser for praksis i dagtilbud påvirker og præger børns hverdagsliv og møder deres behov for omsorg, trivsel, deltagelse, inddragelse, læring udvikling og dannelse.

Vi arbejder begrebsudviklende i praksis med integration af forskellige forskningstraditioner og begrebsrammer i projekterne. Teoretisk og metodisk integrerer vi forskellige traditioner: Det danske og nordiske børnesyn der bygger på børneperspektivet og dannelsesidealer om demokrati og medbestemmelse kobler vi med socio-kulturel og kultur-historisk udviklingspsykologisk teori, barndomssociologiske- antropologiske, økologiske og eksistentielle inspirationer. Vi benytter primært kvalitative undersøgelsesmetoder og mixed methods i empirisk forskning, der inddrager børn, personale og forældre.