DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Profil

ENGAGE - (Dis)Engaging Children and Young People

ENGAGE forsker i, hvordan fællesskaber i og udenfor skole og institutioner er med til at forme børn og unges tilblivelse og udvikling, deres trivsel og deltagelse. Hvordan er institutioner og pædagogik med til at skabe muligheder og barrierer for læring, involvering og udvikling? Hvilke præmisser er på spil, når forskellige fællesskaber dannes? Og hvad skal der til, for at forskellige børn og unge føler, at de hører til og kan bidrage?

ENGAGE sætter således fokus på børns og unges tilblivelsesprocesser og deltagelse i familier, skoler, ungdomsuddannelser og hverdagsliv. Vi undersøger, hvordan børn og unges muligheder for at blive del af og involvere sig i fællesskaber, eller omvendt melde sig ud og stille sig i opposition, hænger sammen med institutionelle og samfundsmæssige forhold. Vi har fokus på alternative eller såkaldt radikaliserede fællesskaber udenfor det etablerede system, og på forebyggelse og pædagogiske interventioner. Ambitionen er at skabe viden, som kan bidrage til praksisudvikling og dermed forbedre børn og unges læring og trivsel.

ENGAGE bidrager med viden om sammenhængen mellem, hvordan forskellige professionelle (i samarbejde med fx forældre) tilrettelægger lærings- og udviklingsmuligheder, og vi udvikler viden om de sociale processer som leder til hhv. trivsel og mistrivsel. Hvad betyder børns og unges engagement i og disengagement fra fællesskaber for deres tilværelses- og livsmuligheder; og hvad betyder disse processer for samfundet?  

Overgange i børns og unge tilværelse er ligeledes i fokus. Hvordan forløber overgange fra børnehave til skole og fra skole til ungdomsuddannelser? Hvordan løber veje ud og ind af ekstreme miljøer, fx bander, eller veje ind og ud af fællesskaber omkring skole og f.eks. sport, videospil, digitale platforme og andre fritidsaktiviteter? Hvordan kan transitionen fra uddannelse til voksentilværelsen forme sig? Alle disse processer er med til at strukturere og skabe betingelserne for børns og unges tilblivelse, læring og trivsel.

Trivsel, kreativitet, handlekompetence og udvikling af inddragende og vitale relationer og fællesskaber er mulige effekter af de formelle og uformelle rammer omkring læring, udvikling og tilblivelse, som børn og unge møder. Ensomhed, mistrivsel, marginalisering og destruktive praksisser i form af mobning, hærværk, skolevrede og mere radikale former for opposition kan imidlertid ligeledes være effekter, der kan ligge i forlængelse af de erfaringer, børn og unge gør sig indenfor skolers og ungdomsuddannelsers formelle og uformelle rammer.

Det er derfor oplagt at spørge til, hvad det er for dynamikker, der er involveret i disse former for processer? Hvad er det for konkrete interaktioner mellem skolens og uddannelsernes aktører, der kan give så vidt forskellige resultater? Hvordan interagerer de institutionelle rammer og politiske forhold med skoleledelsens praksisser, med skolernes børnesyn og syn på unge, videre med pædagogiske and didaktiske praksisser og med læreres autoritetsstrategier? Hvordan interagerer alt dette med skole-hjemsamarbejdet, med klassernes miljø og kultur, og med børnenes sociale og såvel analoge som digitale netværk og omgangsformer; og med deres individuelle baggrunde? Hvordan interagerer alle disse aspekter på måder, der resulterer i kategoriseringer af nogle børn og unge som f.eks. ’velfungerende’ og andre som ’problematiske’? Af nogle børn og unge som engagerede, handlekompetente, lovende talenter og andre som uengagerede, radikaliseringstruede, ensomme eller på anden vis tilsyneladende socialt afkoblede?

Vi spørger også til, hvordan sociale kategorier som f.eks. køn, etnicitet, religion og socio-økonomisk baggrund blander sig ind i de praksisser og forståelser, som skoler og pædagogiske interventioner fungerer igennem.

I forlængelse af sådanne spørgsmål er ENGAGE optaget af, hvad der kan forebygge skolevrede, mobning og mistrivsel, og hvordan pædagogiske, uddannelsesmæssige og sociale interventioner kan udvikle og facilitere praksisser og fællesskaber, der understøtter deltagelse, engagement og trivsel, og som giver mening for børn og unge. Hvordan kan skoler, uddannelser og andre fællesskaber udvikles til at være robuste i en socio-historisk periode præget af usikkerhed og begrænsede ressourcer kombineret med stadig større politiske forventninger og krav til børns læring og kompetencer?

ENGAGE arbejder med såvel begrebsudvikling som praksisforskning. Vi undersøger og redefinerer begreber som f.eks. (dis)engagement og (mis)trivsel, marginalisering og radikalisering, mangfoldighed og diversitet. Vi arbejder transteoretisk og transmetodisk. Vi åbner for nye måder at vide på, for nye former for forståelser og ny inspiration for praksis.