Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Projects

Sort by: Start date | End date | Title

 1. The Governance of Career Guidance Systems in Nordic Countries

  Pia Seidler Cort, Anne Larson & Kristina Mariager-Anderson

  The idea of Governance of Career Guidance Systems in Nordic Countries workshops is to gather scholars from four Nordic countries (Finland, Denmark, Norway and Sweden) to tackle this gap in knowledge. The scholarly impact of the workshops will be twofold: First, the project will offer a novel empirical understanding of the prospects of guidance in globalised late-modern Nordic knowledge societies. Instead of focusing on the individual and psychological theories of career guidance, the project seeks to unravel how career guidance
  systems are governed at national and local levels in the Nordic context. Second, with its new institutional approach, the project will contribute to the under-studied and emerging scholarly field of governance of career guidance systems, located at the intersection of the politics of education and social and administrative studies, by combining theories from different paradigms and participating in debates in several scholarly fields. As an outcome of the workshops, first, a special issue “National and local perspectives to
  governance of career guidance systems in Nordic countries” will be published in a prestigious peer-reviewed journal, which will be thoroughly deliberated at the first workshop. Second, both workshops will offer a platform to prepare joint research proposals focusing on the comparison and analyses of the organisation and governance of career guidance systems at national and local levels for national and Nordic funding organisations.
  To grasp the issue of governing national and local career guidance systems in a comparative manner, the interplay between continuity and change become important. Unveiling factors that 2 lead to continuity (such as the division of jurisdiction between institutions, dissimilar administrative cultures and lack of resources for cooperative work) and issues enabling change
  (such as supranational trends and domestic political will to reinforce career guidance) is an essential precondition for serious and determined endeavours to develop and renew governance of Nordic career guidance systems.
  The theoretical approach of the workshops will be new institutional theory, which seeks to explain the role that institutions play in the formation of social and political outcomes of career guidance systems. Hence, the institutions will not simply be seen as a product of policy processes under the given power relations in the context. Instead, new institutional analysis has the potential to explain how institutions affect the behaviour of the actors: how do actors behave, what do institutions do, and why do institutions persist or change over time the way
  they do? (Hall & Taylor 1996).Description

  01/01-202231/12-2023

 2. Sustainable Culture for Change

  Vibe Aarkrog, Susanne Gottlieb, Bjarne Wahlgren & Katrine Puge

  Sustainable Culture for Change is a development and research project aimed at ensuring the quality of the school development projects being launched under the programme THE VELUX FOUNDATIONS’ European VET Development Initiative (EVI). The project includes support to local development projects with the aim of ensuring sustainable implementation. The project is producing results that can be used broadly by institutions implementing school development projects and in relation to the development of national vocational education and training systems.

  The project makes use of process-evaluation as a tool for continuing quality development. Engaging school leaders and teachers in ongoing collection of experiences and reflection upon development activities provides guidance to each school project.Description

  01/01-201930/06-2025

 3. Simulation som tredje læringsrum på social og sundhedsuddannelserne

  Vibe Aarkrog

  Følgeforskning i forbindelse med afprøvning af simulationsbaseret forløb som erstatning af dele af praktikken på social- og sundhedsassistentuddannelsens første praktikperiodeDescription

  01/02-202120/12-2022

 4. Ledelse af forskningscirkler

  Rie Thomsen, Helle Merete Nordentoft, Randi Boelskifte Skovhus, Bo Klindt Poulsen, Rita Buhl & Kristina Mariager-Anderson

  Undersøgelse kollegial kompetenceudvikling i forhold til forskningscirkler og kurser i ledelse af forskningscirklerDescription

  01/11-201301/07-2022

Completed projects

Sort by: Start date | End date | Title

 1. ’Projektet ’At blive på sporet: Nye perspektiver og bæredygtige løsninger på uddannelsesfrafald for unge voksne’

  Kristina Mariager-Anderson, Bjarne Wahlgren, Vibe Aarkrog & Susanne Gottlieb

  ’Projektet ’At blive på sporet: Nye perspektiver og bæredygtige løsninger på uddannelsesfrafald for unge voksne’ bidrager med ny viden om et mangeårigt, men stadig aktuelt problem. Frafald fra uddannelse har mange negative konsekvenser. Det er særligt alvorligt for den gruppe af udsatte unge, der falder fra en ungdomsuddannelse, og som oplever endnu et nederlag.
  Dette projekt drejer sig om frafald blandt unge voksne i aldersgruppen 18-25 år af flere forskellige årsager. For det første er frafald fra uddannelse tæt forbundet med marginalisering og fastholdelse i en socialt udsat position. Gennemførelse af en erhvervskompetencegivende uddannelse er i flere undersøgelser dokumenteret som afgørende for at nedbringe risikoen for marginalisering i forhold til arbejdsmarkedet, senere uddannelse og deltagelse i samfundslivet. Nedbringelse af andelen af unge uden en uddannelse er således et centralt led i at reducere den negative sociale arv. For det andet er frafaldet, trods en række bestræbelser på at nedbringe dette, stadigt højt. Med 95 % målsætningen fra 2006 blev der sat særligt fokus på fastholdelse i uddannelse. Men 10 år senere i 2016 viser en aktuel undersøgelse fra DI, AE og UU, at frafaldet fortsat er højt. Eksempelvis har hver femte af den årgang, der afsluttede 9. klasse i 2008, har ikke gennemført en ungdomsuddannelse. For det tredje er frafald dyrt.
  Mens national og international forskning peger på en række forskellige årsager til frafald, fx. samspil mellem undervisningsinterne- og eksterne faktorer, lærer-elev/kursist relationer, læringsmiljø og sociale relationer i undervisningen samt at frafald skal opfattes som en proces snarere end en spontan beslutning, så er der ikke meget viden om forløbet af den proces hos den enkelte, der fører til en beslutning om frafald. Der findes tilsvarende kun begrænset viden om, hvilken kompetence det kræver af en lærer eller en vejleder at kunne spotte og intervenere positivt i denne proces, samt om hvordan denne kompetence udvikles.
  Projektets formål er derfor at opnå en større indsigt i de beslutningsprocesser, der fører til frafald blandt unge voksne samt at sikre implementering og forankring af bæredygtige strategier og metoder til fastholdelse.
  Projektet gennemføres i et samarbejde med otte voksenuddannelsescentre og seks erhvervsskoler. På skolerne sættes der fokus på processen og resultaterne af de indsatser, der rettes mod den særligt udsatte gruppe af unge voksne.
  Description

  02/01-201731/12-2019

 2. service in trains

  Steen Christian Høyrup Pedersen, Vibe Aarkrog, Elin Jørgensen & per Bruun

  Interviewundersøgelse af forskellige personalegrupper ved jernbanerne som grundlag for formulering af uddannelsesmål for disse grupper, med henblik på oprettelse af uddannelser ved AMU centreDescription

  01/08-200431/12-2004

 3. evaluering af Master i Yrkespedagogik

  Vibe Aarkrog

  Evaluering af master i yrkespedagogikDescription

  01/11-201821/06-2019

 4. development of soustainable workplaces

  Steen Christian Høyrup Pedersen, Bent Brandt Jensen, Rune Müller Kristensen, Palle Ahle & Karsten Boisen Andersen

  Projektet er et teoretisk-empirisk casestudium, hvor udviklingsprojekter på udvalgte DBA-arbejdspladser - her 3 offentlige arbejdspladser (dagplejeinstitutioner) og en privat fremstillingsvirksomhed analyseres. Udviklingsprojekterne sigter mod at udvikle virksomhederne til varetagelse af nye samfundsmæssige funktioner vedr. socialt- og miljømæssigt ansvar. Projektet belyser problemstillingen: Hvordan kan arbejdspladser/virksomheder leve op til deres samfundsmæssige ansvar- specielt hvad angår det miljømæssige og det sociale ansvar - gennem kompetenceudvikling, medarbejderinvolvering og organisatorisk læring?Description

  01/01-200231/12-2004

 5. Working life narratives

  Pia Seidler Cort, Rie Thomsen, Kristina Mariager-Anderson, Bjarne Wahlgren & Sixten Wie Bang

  The role of learning and career guidance in working lives with a focus on lowskilled workers. Description

  30/04-201301/09-2015

 6. Vidensbaseret indsats over for socialt udsatte børn í dagtilbud - en nyt inkluderende modelprogram

  Bente Jensen, Ulrik Brandi, Anders Holm, Peter Berliner, Dorte Kousholt, Sven Erik Nordenbo, Michael Søgaard Larsen & Mette Friis-Hansen

  Formålet med forskningsprojektet er på at udvikle, afprøve og effektvurdere to forskellige modeller pædagogiske metoder og organiseringer): 1) VIDA Basis modelprogrammet og 2) VIDA-Basis+ Forældreprogram i dagtilbud, for derigennem at bidrage til, at kommuner og dagtilbud i højere grad får muligheder for at anvende evidensbaserede modeller i arbejdet med at fremme udsatte børns livschancer gennem dagtilbuddet Projektet bygger videre på hypoteser fra den internationale forskning og HPA om at der på den ene side eksisterer en række muligheder for fornyelse af praksis i arbejdet med udsatte børn. På denne anden side eksisterer en række barrierer for effektive fore byggende indsatser, herunder problematikken at indsatser og hverdagslivet i dagtilbud i sig selv kan have en ekskluderende effekt. På baggrund af erfaringer fra HPA med at bygge interventionen op om uddannelse og efteruddannelse af pædagoger og andre medarbejdere. Interventionen videreudvikles så uddannelsen og træningsprogrammet rettes systematisk imod kvalificering af det pædagogiske personales og lederes innovative kompetencer. På baggrund af erfaringer med HPA videreudvikles studiet på basis af teori om, læring som tilblivelsesprocesser blandt praktikere samt familieinvolverende tiltag.  Effektforskningen tager endvidere afsæt i analyser som beskrevet ovenfor og går videre og belyser sammenhænge mellem intervention og effekt (børns udbytte) i de enkelte modeller og herunder hvilke del af interventionen, der er væsentlige (fx materialer, konsulentbistand, uddannelsesforløb). Der sker en sammenligning mellem interventionerne i VIDA, og VIDA+ og sammenligning med kontrolgruppen af institutioner. Alle tre grupper er tilfældigt udtrukket og der er således tale om et RCT-design, Randomised Controlled Trial. 4 kommuner, 120 dagtilbud og ca. 6000 børn indgår i projektet. Dets resultater vil således kunne bidrage med n y viden om sociale innovation i den offentlige sektor herunder muligheder og barrierer for at social innovation defineret som fornyelse med kvalitative forbedringer for udsatte børn bliver en realitet.  Projektet er bestilt og finansieret af Socialministeriet med en samlet bevilling på 8 mill.

  Bente Jensen er forskningsleder og Anders Holm samarbejdspartner i relation til effektmålinger.

  En række andre forskere fra DPU, Forskningsprogrammet: Organisation og Læring (OL), Forskningsprogrammet Diversitet og Læring (DL) og fra Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning deltager. Erfarne forskere fra andre danske og nordiske miljøer indgår som eksterne eksperter og referees. University Colleges UCS, UCN, UCL samt Metropol indgår i partnerskaber.  Resultater i form af Nyhedsbrev, VIDA-hjemmeside, publikationer, papers og deltagelse i internationale konferencer samt initiering af seminarer og konferencer.
  Description

  01/09-201031/12-2013

 7. Value Diversity in Care and education

  Bente Jensen, Maria Marquard, Peter N. Allerup & André Torre

  VALUE: valuing diversity in care and education
  VALUE focuses on strengthening the collaboration between all ECEC practitioners involved in the care and learning process of young children, valuing the diverse background and experience of ECEC practitioners. Special attention is payed to the role and position of lower qualified practitioners: how to strengthen their professional role and identity? How to involve them in professional development and planning time?
  In other words, VALUE is all about valuing diversity in care and education: valuing diversity in the collaboration between ECEC practitioners will help us to address better the learning and care needs of diverse children, families and communities.
  What are we aiming for?
  The specific objectives of the VALUE project are:
  Gain a detailed understanding of the situation of lower qualified practitioners that help and assist preschool teachers and the collaboration between both in dealing with the care and learning needs of diverse children and families in the countries involved.
  Develop, test and implement innovative professional development pathways for the whole teams within ECEC centres which (1) strengthen a collaborative approach to address the learning and care needs of diverse children and families and (2) strengthen the role and position of lower qualified ECEC practitioners.

  Description

  01/01-201830/05-2021

 8. VR som læringsværktøj

  Vibe Aarkrog

  Følgeforskning til projekt om anvendelse af VR-baseret læring til sosu personaleDescription

  03/08-202030/06-2021

 9. Udvikling af den bæredygtige arbejdsplads gennem kompetenceudvikling, medarbejderinvolvering og organisatorisk læring

  Steen Christian Høyrup Pedersen, Kim Pedersen & Rune Müller Kristensen

  Projektet er et teoretisk-empirisk casestudium, hvor udviklingsprojekter på 3 udvalgte virksomheder - NKT-cables a/s, HTH-køkkener og Danpo - analyseres.
  Udviklingsprojekterne sigter mod at udvikle virksomheden til varetagelse af nye samfundsmæssige funktioner vedr. socialt- og miljømæssigt ansvar.
  Projektet belyser problemstillingen:
  Hvordan kan arbejdspladser/virksomheder leve op til deres samfundsmæssige ansvar - specielt hvad angår det miljømæssige - og det sociale ansvar - gennem kompetenceudvikling, medarbejderudvikling og organisatorisk læring?
  Væsentlige temaer der belyses er:
  - Hvordan kan uddannelsesplanlægning i virksomheden udvikles med en høj grad af medarbejderinvolvering?
  - Gennem hvilke læringsrum og gennem hvilke læreprocesser kan der udvikles sådanne relations- og forandringskompetencer hos medarbejderne, at disse bliver reelle forandringsaktører på deres arbejdsplads sammen med ledelsen?Description

  01/02-200231/12-2004

 10. Udvikling af den bæredygtige arbejdsplads gennem kompetenceudvikling

  Steen Christian Høyrup Pedersen, Rune Müller Kristensen & Kim Pedersen

  Projektet er et teoretisk-empirisk casestudium, hvor udviklingsprojekter på udvalgte virksomheder analyseres. Projekterne sigter mod at udvikle virksomheden til varetagelse af nye samfundsmæssige funktioner vedr. socialt og miljømæssigt ansvar.Description

  01/02-200231/12-2004

 11. Udsatte børn i dagtilbud - familiepladser og basispladser - Københavns kommune

  Bente Jensen, Ulrik Brandi, Jakob Haahr-Pedersen & Mette Friis-Hansen

  Formålet med projektet ’Familiepladser og Basispladser i Københavns kommune” er at udvikle og evaluere en særligt indsats kaldet mellemformer som nyt til udsatte børn i dagtilbud’. Projektet tager fat i behovet for udvikling af former for tilbud for udsatte børn i erkendelse af at de gældende traditionelle tilbud ikke længere slog til. DPU undersøger spørgsmålet, om projektet virker, dvs. kan der spores effekter målt på, om projektforløbet i hhv. familieplads- og basispladsinstitutionerne fremmer børns: 1) trivsel, 2) læring og 3) forældresamarbejdet. Resultater sammenlignes med resultater fra HPA-projektet. Data: 1) Screening af børns trivsel og læring med pædagoger som informanter ved brug af HPA-screeningsværktøjer, 2) test af børnenes sprog og kognitive udvikling ved tilstedeværelse af forsker, 3) interview med forældrene screening samt vedr. barnets tilknytning til forældrene og holdning til opdragelse og 4) interview af institutionslederen om forskellige institutionsforhold, rammebetingelser, vilkår og pædagogiske holdninger og forældrenes tilknytning til institutionen. Analyser af data følger metoden i HPA og fund understøttes af det store sample i HPA (N=3000 børn), hvilket giver anledning til at generalisere fund. Endvidere supplere med forældreinterview som gennemføres med tolke i det omfang at familien var fra anden etniske baggrund end dansk.  Projektet peger på, at effekten af interventionen er mest positiv i Familiepladsprojektet og i mindre positivt i Basispladsprojektet – dette fund støttes af HPA der også viser at de allermest udsatte børn har sværest ved at ’tage imod’ denne form for indsats om end Basispladsprojektet er mere målrettet de udsatte børns end HPA, der er en indsats for alle i almentilbuddet. Igen konkluderes pointen at målgruppen for indsatsen og børnesammensætningen skal analyseres gerne som forudsætninger for intervention og effektmålinger. Desuden konkluderer rapporteringer, at indsatser af så kort varighed kan være svære at opnå effekter af eller konstaterbare effekter. Samlet set lægger studiet op til videregående undersøgelser af problematikken om faktorer af betydning og fænomener der spiller ind som barrierer eller muligheder i indsatsen.  Projektet er finansieret af Københavns Kommune med en samlet bevilling på 1,8 mill. Bente Jensen var forskningsleder. Forskere der deltager fra DPU er fra forskningsprogram for Organisation og Læring (OL). Samarbejde med prof. Peter Allerup, DPU, om statistiske analyser og i samarbejde med konsulenter fra Capacent/Epinion (2007-2009).
  Description

  01/10-200731/12-2009

 12. The educational task - a joint organizational effort

  Pia Bramming & Bente Elkjaer

  1
  ”The educational task – a joint organizational effort”
  Pia Bramming & Bente Elkjaer, Aarhus University, Danish School of Education
  In this project, we analyze education as a task. Understanding education as a task means that we extend the understanding of education from learning in student’s bodies, to also encompassing a comprehensive organizational task demanding collaboration, division of work and coordination. We document and compare the organization and management of education in six Danish universities that provide education for graduates within the humanities and social sciences.
  University education as students’ learning for the sake of knowledge and learning in itself is today an issue that seems to receive less attention and be ascribed less value in public debate. In recent years, the political focus of attention as well as allocation of funding have increasingly been dependent on student employability in a future labor market. University education is nested in a debate of the supposed usefulness of knowledge in a societal perspective. The discourse on the knowledge society and demands for innovation and creativity creates a push-pull situation where a university degree is not for the selected few, but a necessity for the many to contribute to the societal needs for competitive edges. In recent times to live up to a larger intake of students, the rise of the public mass university has made universities more resemble private enterprises with emphasis upon professional management and accountability. This is visible and manifest in numerous organizational tasks bound up in organizational functions not directly attached to current student learning, but connected to public relations, marketing and the future work situation of students. Examples are quality assessment systems, institution accreditation systems, learning management systems, career counselling, and collaboration with enterprises external to the university. In the wake of this as well as the sheer increase in the bulk of students, new forms of organizational functions arise – such as career counsellors, educational consultants, competence centers for education administration and so forth. From a teacher perspective, one can talk about both task ‘enrichment’ (increase in task elements that teachers need to take part in) and a task ‘enlargement’ (increase in collaborative relations that teachers need to deal with) embedding the student-teacher relation.
  It is our assumption that different universities are grasping these conditions in similar but different ways. By highlighting the different ways for universities to organize education, we aim to produce knowledge that can benefit nuance and support university education as such. In addition, the knowledge can act as a stepping-stone for inter-university learning of how the educational task is a ‘joint organizational effort’ that may (or may not) be organized not only more efficiently but also to the benefit of students’ learning.
  We have as researchers our professional background in the cross fields of organization and educational studies, which in this project means that we both focus upon education as an organizational task and as a matter of students’ learning. This means that our ambition with the project is to advance theory on the relation between organizing and learning.
  We include desktop research (a literature review) and interviews with different levels of organizational members dealing with education (a strategic, a departmental and an operational level) in this pilot project.
  PB/BE; 09.01.2018Description

  02/01-201821/12-2018

 13. The Sustainable Workplace

  Steen Christian Høyrup Pedersen

  What is being researched:
  Organisational learning in a specific workplace (NKT Cables). The organisational learning takes place alongside consultants working to support the workplace in a development towards sustainability as an organisational development project..
  One key issue is the connection between learning spaces and learning forms in the organisational development process.

  How:
  One unit of the factory is singled out for closer study. Data is gathered through studies of available written material, observation of consultancy and learning courses and interviews of staff and managers.

  Why:
  Development towards sustainability is a crucial issue for society as a whole, since in entails that workplaces cannot 'turn inwards' and focus solely on the economy and efficiency of the individual company. The introduction of the notion of sustainability means that the workplace accepts a social responsibility, which will influence life and learning conditions in the workplace. The study of learning processes in the development towards sustainability is therefore a key issue for working places and research institutions alike.Description

  01/01-200231/12-2004

 14. The Learning MeetingResearch and Development on How to Enhance Learning and Participant Involvement at Large Meetings and Conferences

  Ib Ravn, Steen Elsborg, Iben Posniak Hansen, Nina Tange & Malene Rix

  Et projekt til forskning i og udvikling af mere deltagerinvolverende og lærende konferencer og store møder. I partnervirksomhederne identificeres 32 større møder og konferencer (100-400 deltagere), der alligevel skal afholdes. Vi bistår med tilrettelæggelse og facilitering af disse møder og konferencer, således at de i højere grad inddrager deltagernes viden og ressourcer end tilfældet er i dag, hvor massiv envejskommunikation fra podium til sal præger næsten alle konferencer.

  Udviklingen af møderne foregår i overensstemmelse med en til formålet formuleret læringsteori for "menneskelig samblomstring" og fire deraf afledte designprincipper for lærende konferencer: 1. Oplæg skal være få, korte og koncise, 2. Deltagerne skal gives lejlighed til aktiv fortolkning af oplæggene, 3. De skal formulere sig om deres egen viden og projekter inden for konferencens emne, og 4. De skal inviteres til at netværke og videndele med hinanden.

  Disse udviklingsbestræbelser evalueres løbende af en forsker, der trækker på fire datakilder: mødedeltagernes og arrangørernes evalueringer, facilitatorernes refleksioner over egen indsats samt forskerens participant observation.Description

  01/07-200401/09-2006

 15. The Evolution of Practice and Practising: A Comparison across Organisations, Industries and Countries

  Bente Elkjaer, Jonas Sprogøe, Elena Antonacopoulou, Nicola Dragonetti, Theo Peridis, Silvia Gherardi, Yvon Pesquiux, George Romme, Georg Schreyögg, Susan Taylor, Cyril Bouget, Manuella Perotta & Daniel Geiger

  Projektet er en del af et internationalt komparativt projekt med det formål at beskrive og forstå virksomheders ledelsesmæssige og organisatoriske praksis og deres evolution. Målet er at begrebsliggøre udvikling af praksis og ?praktisering? som organisatoriske læreprocesser. Vi arbejder ud fra flg. forskningsspørgsmål: Hvad får ledelsesmæssig og organisatorisk praksis til at ændre sig? Hvordan kan man ved at fokusere på krydsfeltet mellem aktører og organisation ? subjekt og verden ? forstå organisatorisk ændring og forandring? Abstract (max ¾ side) Undersøgelsen af praksis finder sted i 3 brancher: bank, konsulentvirksomhed og biotech/pharmaceutical. I det danske projekt foretager vi en undersøgelse i 1 virksomhed inden for hver branche. I hver af disse virksomheder fokuserer vi på 2 identificerede praksisser, hvoraf den ene, indslusningspraksis af nye medarbejdere, er fælles for alle de involverede lande. Den anden praksis er én af virksomheden defineret praksis, der anses for betydningsfuld for virksomhedens konkurrenceevne og er forskellig fra land til land, virksomhed til virksomhed. Vi kalder den sidstnævnte praksis for ?strategisk praksis II?. De konkrete ledelsesmæssige og organisatoriske praksisser kontekstualiseres i dels branchens historiske udvikling inden for en 10?årig periode, dels virksomhedens udvikling inden for samme periode. Metoden er til en vis grad bestemt af projektets tidsmæssige ramme, hvorfor egentlige etnografiske metoder som deltagelse og observation er af et mindre omfang. Den primære dataindsamlingsmetode er det kvalitative forskningsinterview, hvor vi har to runder med først den ene praksis (indslusningspraksis) og dernæst den anden praksis (strategisk praksis II). I den danske forskningsgruppe foretager vi sammenligninger mellem de enkelte praksisser i de 3 virksomheder, mens der i den internationale gruppe også foretages sammenligninger mellem de enkelte landes virksomheder og brancher. Den danske gruppes blik er det læringsteoretiske, og eftersom projektet handler om udvikling af praksis skriver vi os naturligt nok ind i den praksisbaserede læringsteoretiske tradition med en væsentlig inspiration fra den pragmatiske læringsteori. Det betyder, at vi ikke arbejder med præcise a priori forestillinger om, hvad der fremmer eller hæmmer udvikling af praksis, men lader det være et empirisk spørgsmål. En praksis-/pragmatisk inspiration på læring betyder, at vi betragter udvikling af praksis og læring som to sider af samme sag, der udfolder sig omkring nødvendigheden af at håndtere vanskelige situationer, som betegnes ?organisatoriske spændinger?. Målet er, som nævnt, at bidrage til at begrebsliggøre udvikling af praksis som organisatoriske læreprocesser, hvilket i projektet betyder at beskrive og forstå hvorfor ledelsesmæssig og organisatorisk praksis ændrer sig. Vi ser denne ændring som en proces, hvori aktørers handlinger og intentionalitet samt konteksten (organisationen) herfor indgår som ligestillede og gensidigt påvirkende forhold. Det er i denne transaktion mellem subjekt og verden, vi i udgangspunktet forestiller os, at vi vil kunne forstå og beskrive organisatoriske ændringer som læreprocesser og resultater heraf. Midlet er de empirisk baserede beskrivelser af de nævnte praksisser og deres evolution. Formidling (konferencer, seminarer, publikationer, netværk, etc): I forhold til det internationale projekt: ? Afsluttende konference for alle involverede virksomheder ? Deltagelse i afsluttende antologi ? Afrapportering fra alle de deltagende lande ? Fælles papers til og præsentationer ved internationale konferencer (OLKC, EGOS, AOM) I forhold til den danske del: ? I samarbejde med de involverede virksomheder gennemføres workshop, hvor projektet fremlægger konklusioner og analyser frem til fælles diskussion af eventuelle handlestrategier. ? Interviews, mindre artikler i branche- og fagblade Endelig er det hensigten at publicere i tidsskrifter på baggrund af den feedback, vi får på indleverede konference-papers. Organisatoriske rammer (partnere, finansiering etc.): Projektet indgår i et større, internationalt, komparativt projekt med deltagelse af forskere fra UK, USA, Frankrig, Italien, Canada, Tyskland, Holland. Projektet, der ledes af Elena Antonacopoulou fra University of Liverpool, UK, kan studeres nærmere på http://www.managementresearch.org.Description

  01/01-200530/09-2007

 16. The CEUS project - Increasing real competence for growth

  Bente Elkjaer & Lise Tingleff Nielsen

  The target group of "Realkompetenceløft til vækst" is employees who are early school leavers. Individuals in this group and companies that employ many early school leavers make limited use of the formal education system.  This is a problem, because the companies hamper their own growth when the flexibility and mobility of employees is limited internally. It can also put restraints on the individual employee's opportunities on the rest of the labour market. It has been documented that this lack of use of the education system is due not least to a number of structural factors. This applies to both the company itself and the cooperation between the company and the education system. Furthermore, employees' own relatively low motivation to participate in formal education plays a decisive role. Their low motivation is a result of among other things negative experiences during their time at school. In order to overcome the negative barriers, it is important to show how learning and change can only take place on the basis of the knowledge and competences one already has, and that it is therefore important to link the practices of working life and educational upgrading closely together. Specifically, the project is about making continuing education and further education  offers more attractive and motivating for those who do not usually take part in them. This can be achieved by supporting companies and their employees in conducting a real competence assessment, focusing on the individual's complete competency profile and coupling the professional assessment directly to the education system. The project supports schools, companies and employees in making visible the learning that takes place in the day to day work. At the same time, focus will be on creating the basis for supplemented real competences with formal upgrading, for example in the context of continuing vocational training. The research project at the Danish School of Education, Aarhus University assesses 1) the degree to which the project succeeds in developing and testing tools for real competence assessment, which can form the basis for using new forms of learning that are close to practice as a supplement to well-known formal education offers; 2) the degree to which the project succeeds in developing general and specific educational courses and programmes. The project being assessed is run by CEUS: Center for Erhverv og Uddannelse Storstrøm .Description

  01/11-200731/12-2009

 17. Technucation

  Bjarke Lindsø Andersen, Cathrine Hasse, Katia Dupret Søndergaard, Jamie Wallace, Steen Christian Høyrup Pedersen, Søren Riis, Henrik Vejen Kristensen, Lene Wendelboe Johannsen, Lene Storgaard Brok, Vibeke Schrøder, Jeanette Wassar Kirk, Ulla Gars Jensen, Jamie Wallace, Ann-Thérèse Arstorp, Ann Katrine B. Soffer, Gertrud Lynge Esbensen, Hanne Skov & Oliver Tafdrup

  TECHNUCATION- Technological Literacy and New Employee Driven Innovation through Education er et forskningsprojekt støttet af Det Strategiske Forskningsråd, der løber over 5 år. Projektet - der er ledet af professor Cathrine Hasse ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet – er et samarbejde mellem Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, Teknologisk Institut, Professionshøjskolen UCC og Professionshøjskolen Metropol. Der deltager også en række internationale uddannelsesforskere. Projektet kombinerer etnografiske feltstudier med eksperimentelle ’Living Labs’.
  Udgangspunktet for Technucation er, at professionsuddannede skal få muligheden for at erobre teknologien og at udviklingen af ny teknologi ikke må ske alene på teknologiens præmisser, men skal ske i et samspil med læreres og sygeplejerskers professionsfagligheder. Der skal skabes ny viden om ’technological literacy’ – som forsimplet kan kaldes teknologi-forståelse på dansk – og den viden danne basis for udvikling af uddannelserne af fremtidens lærere og sygeplejersker.Description

  15/03-201101/03-2015

 18. Styrket uddannelse til indsatte i Kriminalforsorgens institutioner

  Linda Kragelund & Kristina Mariager-Anderson

  NCK's opgave er at:
  "... kortlægge nuværende praksis [realkompetencevurdering og erhvervs- og uddannelsesvejledning] samt opstille anbefalinger til en styrket og systematiseret kompetenceafklarings- og vejledningsindsats. Herunder også relevante uddannelsestiltag for ansatte" (Dfk & NCK juni:3).
  NCK skal også beskrive mulige udviklingsperspektiver.Description

  01/07-201207/12-2012

 19. Studerendes forståelse og brug af matematik på Aarhus Universitets oecon-studie

  Pernille Rattleff, Lena Lindenskov, Morten Misfeldt, Helena Skyt Nielsen, Tasha Buch & Kristina Mariager-Anderson

  En didaktiskundersøgelse af matematik påoecon-studiet på Aarhus Universitet, med state of the art litteraturstudie

  1188636655140Description

  01/07-200930/11-2012

 20. Spor i Praksis

  Helle Merete Nordentoft & Kristina Mariager-Anderson

  I projektet arbejder vi med at styrke forankringen af de studerendes nye viden i praksis på Masteruddannelsen i Vejledning. Vi følger 4 studerende gennem de 4 moduler, som uddannelsen varer. På modulerne arbejder vi med forskellige interventioner med det formål at styrke integrationen mellem teori og praksis. Formålet med projektet er:
  -At styrke og synliggøre udviklingen af de studerendes kompetencer og at kvalitetssikre uddannelsen ved at skærpe deres opmærksomhed og indsigt ift. egen læring/eget udbytte af undervisningen ift. deres praksis – herunder: Hvilke forhold bidrager til at hæmme/fremme denne læring?
  -At udvikle metoder, som bidrager til at skabe en synergi mellem den teoretiske undervisning på DPU og de studerendes daglige praksis. Her spiller arbejdet med modulopgaverne med afsæt i problematikker fra vejledningspraksis en afgørende rolle. I projektet arbejder vi således med at styrke synergien mellem undervisningen, arbejdet med modulopgaven og de studerendes praksis.
  dimensioner i undervisningen indenfor masteruddannelserne. Description

  01/09-201531/08-2018

 21. Simulationsbaseret undervisning på social og sundhedsuddannelserne

  Vibe Aarkrog

  Simulations-baseret undervisning på social og sundhedsuddannelseneDescription

  01/12-201730/04-2019

 22. Quantitative evaluation of networks for counceling of adults in relation to education and training

  Anne Larson & Bjarne Wahlgren

  The project is part of an evaluation of the Networks for counceling of adult in relation to education and training. The aim of this project is to carry out a survey among small enterprises that have been in contact with the networks on their use of and experiences with the networks.Description

  01/10-200831/01-2010

 23. Pædagogiske perspektiover, metoder og praksis i VEU

  Bjarne Wahlgren

  I projektet indsamles og systematiseres viden om god praksis i den erhvervsrettede voksenuddannelse.Description

  01/01-201331/03-2014

 24. Project Management as a Work of Art

  Lotte Darsø

  In Project Management as a Work of Art we wish to bring together business and art in order to experiment with the managerial skills of theatre directors in a concrete business setting. Our idea is to let a theatre director participate in a product development project in order to generate new insights and tools in project management. Product developers have embraced project management as a means to cope with on-going change and increasing demands on innovation.
  Dealing with ambiguity and uncertainty is a recurrent concern in an ever-changing environment thus making it a fundamental theme for project management. In most approaches to project management the general assumption seems to be that ambiguity and uncertainty are seen as obstacles. Therefore project management is preoccupied with reducing ambiguity and uncertainty in order to get the job done. It is our claim however that this might not be the only approach to project management. If we turn to theatres around the world and the staging of plays as a case of product development, we?ll see that ambiguity and uncertainty thrives simultaneously with tight schedules, resources and other hard-nosed planning activities. Hence, by introducing the managerial skills of theatre directors in product development we hope to bring forth new ways of working simultaneously with both the ambiguous and the univocal.Description

  01/01-200201/01-2003

 25. Organizational Change and LearningAn investigation of the relation between organizational changes and learning in the public sector

  Ulrik Brandi

  The primary objective of my research project is to elucidate how organizational learning is realised in public organisations. It is the intention to deepen existing conceptions and generate new knowledge through an analysis and inquiry of what happens in relation to organizational learning when an organization changes on a structural level. Further, it is the intent to expose what impact individual and organizational changes of e.g. values, modes and sequence of action has on organizational learning. Hence, the purpose of the study is to display what impact changes of organizational conditions and settings has on organizational learning based on the data from a specific case, and furthermore what organizational changes are capable of doing in relation to organizational learning in a public organization. Another objective of my research is to make theoretical progress on how organizational learning is conceptualised under this perspective through a close link and connection to practice.Description

  01/11-200431/10-2007

 26. Organisational learning by way of organisational development

  Bente Elkjaer

  Projektet søgte at svare på spørgsmålet om, hvorvidt organisationsudvikling kan føre til organisatorisk læring. Det empiriske grundlag for projektet var et udviklingsprojekt rettet mod at digitalisere en kommunalforvaltning i en middelstor kommune i Danmark. Den teoretiske inspirationskilde var en pragmatisk forståelse af organisatorisk læring, hvori læring betragtes som en social proces initieret af mødet med ikke-kendte rutiner og relationer.
  I projektet konkluderes, at organisationen var en arena for spændinger imellem flere opfattelser af og fortællinger om udviklingsprojektet. Endvidere påpeges nødvendigheden af at holde disse spændinger levende som en måde, hvorpå et udviklingsprojekt kan føre til organisatorisk læring i den nævnte betydning.Description

  01/09-200131/12-2004

 27. Organisational Learning

  Bente Elkjaer

  What: The project investigates the field of organisational learning, of actual educational initiatives (an educational program and use of e-learning cases), and of organisational development initiatives (a task force) aimed at promoting digitalisation of a local government. Why: The aim is to investigate the conditions in an organisation (here: local government) that promotes organisational learning as a result of education and organisational development. How: Evaluation of whether or not organisational learning is promoted hinges on the definition of the term. In this project, we use a definition of organisational learning that focus on social and organisational processes rather than the actions of individuals. This entails using a method that seeks to understand educational initiatives and organisational development as a chain of events unfolding under very specific circumstances rather than as a result of individuals thoughts and actions.Description

  01/01-200231/12-2004

 28. Nye lærerroller på VUC - Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed

  Kristina Mariager-Anderson, Bjarne Wahlgren & Sia Hovmand Sørensen

  Projektet drejer sig om at kompetenceuvikle lærergrupperne på fem VUC'er i hovedstadsområdet med henblik på udvikling af socialpædagogisk kompetence. Målet er at nedbringe frafald og fravær. Det forskningsmæssige fokus er de processer, der knytter sig til professionel efteruddannelse og effekterne af denne efteruddannelse på kursisterne.Description

  01/01-201231/12-2014

 29. Network for research on Working Life Learning

  Steen Christian Høyrup Pedersen, Bente Elkjaer, Vibeke Andersen, Peter Jarvis & Elena Antonacopoulou

  The purpose of the network is to contribute with: 1. Theory development, i.e. development of social theory of working life learning connecting individual and collective processes of learning 2. Development of research designs and research methods 3. Acquisition of a "body of knowledge" applicable for practitioners in order to improve practice in the field of working life learning, e.g. by providing more suitable learning environments at work 4. Formation of a data base, in which data about research projects in the field continuously are reported and collected and made accessible to researchers through web-communicationDescription

  01/09-200131/12-2005

 30. National Center for Competence Development

  Bjarne Wahlgren, Linda Kragelund, Steen Christian Høyrup Pedersen & Tinne Geiger

  A main task of the National Center for Competence Development is to investigate the field of Adult Education and Continuing Education in Denmark. The aim is to increase the research in the field to create a basis for interest groups and and users of Adult Education to conduct and improve Adult Education in both Adult Education Institutions and workplaces.Description

  18/06-200831/12-2010

 31. NCK projekt VEU-Centrene

  Kristina Mariager-Anderson & Bjarne Wahlgren

  Projektet belyser VEU-centrenes erfaringer med voksenvejledning og rådgivning, samt deres erfaringer med afdækning af virksomhedernes behov for kompetenceudvikling. Formålet er været at indsamle, systematisere og formidle gode eksempler (best practice)fra VEU-centrenes arbejde. Description

  01/12-201101/12-2012

 32. More Effective MeetingsResearching and Developing Meeting Effectiveness and Participant Involvement Through Facilitation

  Ib Ravn & Joan Rokkjær

  I fem vidensbaserede virksomheder undersøges og udvikles mødeledelsen hos 50 mellemledere, der hver medbringer en medarbejder til et forløb på tre heldagsworkshops i mødefacilitering med to måneders mellemrum. Træningen suppleres med sparring og rådgivning undervejs. Før denne workshop-række foretages en måling af ledernes medarbejderes vurdering af de møder, de går til med de 50 ledere, ligesom 10 møder observeres og 20 mødeledere og medarbejdere interviewes. Denne måling gentages 8 måneder senere for at konstatere om træningen og sparringen har ført til en forbedring i mødeledelsen. Undersøgelsen bæres af en til formålet udviklet teori for mødeledelse, der lægger vægt på tre skabende eller konstruktive dimensioner af mødet som social institution. Vi sætter således at møder søges gennemført således at de skaber 1. en relevant og tilfredsstillende social orden blandt deltagerne (mødets "os"), 2. reel værdi for mødets stakeholders, dvs. de kunder og brugere som organisationen eksisterer for at betjene (mødets "dem"), samt 3. personlig mening for mødets deltagere (mødets "jeg"). Mødefacilitering anvendes som den teknik, der bedre kan realisere disse formål - til erstatning af både den løse snakkekultur, der præger nogle virksomheder, og den ledercentrerede mødestil, der præger andre virksomheder.Description

  01/09-200501/12-2007

 33. Meetings that create value and meaning

  Ib Ravn & Nina Tange

  This research and development project is being carried out in cooperation with a private company, a municipality and a ministry, whose ways of managing meetings and meeting cultures are studied and, if possible, developed by meeting researchers and consultants from the Department of Learning. We had a rolling start with the Culture and Leisure Administration, Municipality of Copenhagen in November 2006, vestjyskBANK in March 2007 and the Ministry of Science, Technology and Innovation in January 2008. Fifty managers and others meeting leaders in each organisation are being trained  in meeting facilitation so that hundreds of employees should be able to experience better meetings. A research-based before and after measurement will determine the degree of effect: whether the meetings are conducted more effectively, create more value for the clients/users and increase the meeting participants' engagement and experience of meaningfulness.Description

  01/11-200631/12-2010

 34. Lifelong learning in Europe: appropriate skills for sustaining better jobs

  Ulrik Brandi, Bente Elkjaer, Anne Larson & Niels Christian Nickelsen

  The next few years are an exciting time for human capital researchers of all stripes. Richer datasets and much improved methodologies are just becoming available that will be able to answer urgent questions. This FP7 project from the EU comes exactly at the right time to employ these new data and

  methodologies. The consortium includes world renowned researchers in eight universities, from the four different academic disciplines of macro-econometrics, innovation dynamics, educational systems and psychometrics to find empirical based answers to the following six main questions:

  1. How do successful enterprises actively employ LLL for their competitive advantage?

  2. Which public policy environments facilitate LLL for such enterprises and entrepreneurs?

  3. How does LLL interact with and promote innovativeness on the enterprise level?

  4. How much of which skill do European adults actually have?

  5. What are the actual learning mechanisms in adult life that lead to these skills?

  6. What are the causal effects of these skills on growth, competitiveness and social cohesion?Description

  01/01-201230/10-2015

 35. Lifelong Learning, Innovation, Growth & Human Capital, Tracks in Europe

  Pasqua Marina Tota, Pia Seidler Cort, Anne Larson & Ulrik Brandi

  WP5 - Understanding Lifelong Learning in 15 public policy trails.Description

  01/01-201201/09-2015

 36. Learning meetings and development processes at the Bispebjerg Hospital and the Copenhagen University Hosptal

  Ib Ravn & Nina Tange

  This project seeks to innovate in the domain of meetings and knowledge sharing amongst managers and union representatives engaged in work environment improvemen efforts at two Copenhagen hospitals. Consultants from DPU-Aarhus University will train and coach participants from the hospitals in more effective communication and meeting practices.Description

  01/03-201031/05-2011

 37. LLLight'in'Europe: Lifelong Learning, Innovation, Growth and Human Capital Tracks in Europe

  Ulrik Brandi, Rosa Lisa Iannone, Pia Seidler Cort, Anne Larson & Pasqua Marina Tota

  Among all Europeans between 24 and 65 years old who had a tertiary educational degree in 2010, 82.8% were working. In the same age group, 68.3% who completed secondary schooling were working. Only 46% of those who did not complete secondary schooling were working. It is apparent that if Europe wants to be working, higher education is the necessary foundation for being competitive in the labor market.

  Since this is not only true for generations of future workers currently in school, but equally so for those who are in their 30s, 40s and 50s today, Lifelong Learning must be essential to continued employability.

  The cumulative investment necessary to generate higher education degrees alone for adults over the next two decades across Europe may be 3.5 trillion euros, or 1.4% of the European GDP per year. Even higher investments will be required in non-formal and informal Lifelong Learning. To help guide this investment, this research project will find answers to the following urgent questions:
  1. How do successful enterprises actively employ Lifelong Learning for their competitive advantage?
  2. Which public policy environments facilitate Lifelong Learning for such enterprises and entrepreneurs?
  3. How does Lifelong Learning interact with and promote innovativeness on the enterprise level?
  4. How much of which skills do European adults actually have?
  5. What are the actual learning mechanisms in adult life that lead to these skills?
  6. What are the causal effects of these skills on growth, competitiveness and social cohesion?Description

  01/01-201201/10-2015

 38. Kulturkurset

  Maria Marquard, Tinne Geiger & Bjarne Wahlgren

  Evaluering af to udviklingsprojekter på VUC&HF Nordjylland
  1. Ny målgruppe - ny pædagogik"
  2."Kontinuerlig kompetenceudvilingDescription

  01/01-201201/10-2013

 39. Kortlægning af uddannelsesmuligheder for voksenundervisere

  Maria Marquard & Tinne Geiger

  Nordiske voksenlærere arbejder i et bredt felt, på flere niveauer og i mange sektorer i formel og non-formel uddannelse, samt i offentlige og private virksomheder. Der er stor variation i uddannelse af og krav til lærernes kompetencer både mellem sektorer og mellem de nordiske lande.  Kortlægningens formål er, at:

  * kortlægge voksen- og efteruddannelsessystemer og krav til lærerkompetencer i forskellige sektorer og på forskellige niveauer i de nordiske lande

  * Kortlægge hvilke grunduddannelser, der giver adgang til at være voksenlærer

  * Kortlægge hvilke efteruddannelser, det kræver at blive voksenlærerDescription

  01/08-201031/12-2010

 40. Kompetencehub 2.0

  Ulrik Brandi, Bente Elkjaer & Marie Kirstejn Aakjær

  Undersøgelse af diffusion af innovation i offentlige virksomhederDescription

  01/10-201431/12-2015

 41. Kollektiv Akademisk Vejledning

  Helle Merete Nordentoft, Kristina Mariager-Anderson, Anne Smedegaard & Pia Baggesen

  Formålet med Kollektiv Akademisk Vejledning (KAV) er at introducere en kollektiv akademisk arbejdsform via vejledning, hvor de studerende får erfaringer med at præsentere og diskutere faglige spørgsmål i et kollektivt forum (Thomsen & Nordentoft, 2012).
  Projektet har to spor:
  1.Et interventionsspor, som består af tre KAV workshops og de vejledningsaktiviteter, som sættes i gang af vejlederne sammen med deres kollegiale observationer
  2.Et forskningsspor med to perspektiver:
  •Studenterperspektivet: som belyser studenterperspektivet i processen gennem følge studerende, som både er en del af KAV projektet og studerende, som ikke er det. Her vil fokus være hvordan KAV spiller ind på de studerendes skriveprocesser.
  •Vejlederperspektivet: Her indsamler data i form af observationer og evt. lydoptagelser med henblik på at beskrive muligheder og udfordringer fra et vejlederperspektiv samt komme med forslag til fremtidige perspektiver for KAV på DPU/AU.
  Description

  01/06-201631/01-2017

 42. Knowledge dynamics, Innovation and Learning Network

  Bente Elkjaer & David Guile

  Research-network sponsored by Economic and Social Research Counciil (ESRC) Description

  01/01-201331/12-2014

 43. Knowledge Sharing - Learning at Work

  Henrik Nitschke, Flemming Georg Meier & Steen Christian Høyrup Pedersen

  Videndeling - Læring på Jobbet er et forsøgsprojekt og målet er at styrke videndeling og faglige netværk på tværs af kommunale og amtslige skel. Målgruppen er primært tale- og hørelærere, - konsulenter og skolepsykologer. Vi har afholdt indledende workshops flere steder i landet og det er tydeligt, at interessen for en god videndelingspraksis og værdifulde personlige og faglige netværk er stor. Der er i dag allerede stærke netværk og gode former for videndeling rundt omkring. Men samtidig også en erkendelse af, at der skal gøres en indsats for at bibeholde et højt niveau med en strukturreform lige rundt om hjørnet.  Derfor har dette projekt også en høj grad af aktualitet, og vores målsætning er, at der igennem projektperioden sker en løbende udvikling og styrkelse af den daglige erfaringsudveksling på måder, der dels opleves berigende for deltagerne i projektet og dels medfører bedre opgaveløsninger indenfor den pædagogisk-psykologiske rådgivning.

  DPU-medarbejdernes rolle i projektet er at gennemføre en række heldags-workshops med deltagere fra de 20 deltagende kommuner samt at gennemføre en evaluering af projektet.Description

  01/12-200530/11-2006