Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Projects

Sort by: Start date | End date | Title

 1. Ledelse af forskningscirkler

  Rie Thomsen, Helle Merete Nordentoft, Randi Boelskifte Skovhus, Bo Klindt Poulsen, Rita Buhl & Kristina Mariager-Anderson

  Undersøgelse kollegial kompetenceudvikling i forhold til forskningscirkler og kurser i ledelse af forskningscirklerDescription

  01/11-201314/05-2021

 2. Sustainable Culture for Change

  Vibe Aarkrog, Susanne Gottlieb, Bjarne Wahlgren & Katrine Puge

  Modeller for evaluering og bæredygtig implementering af kvalitet i erhvervsuddannelserne i fire østeuropæiske landeDescription

  01/01-201930/06-2025

 3. Simulation som tredje læringsrum på social og sundhedsuddannelserne

  Vibe Aarkrog

  Følgeforskning i forbindelse med afprøvning af simulationsbaseret forløb som erstatning af dele af praktikken på social- og sundhedsassistentuddannelsens første praktikperiodeDescription

  01/02-202120/12-2022

 4. Elevernes læreprocesser i forbindelse med brug af podcast i undervisningen på erhvervsskolerne

  Vibe Aarkrog

  Følgeforskning til udvikling og afprøvning af podcast i undervisning på erhvervsuddannelserne. Undersøgelse af elevernes læreprocesser.Description

  15/01-202131/12-2021

 5. Hvordan indvirker brug VR og AR i undervisningen på erhvervsuddannelserne på elevernes læring?

  Vibe Aarkrog

  Forskning i hvordan brug af VR og AR i erhvervsuddannelserne indvirker på elevernes læreproces og læringsudbytteDescription

  01/01-202031/12-2021

 6. VR som læringsværktøj

  Vibe Aarkrog

  Følgeforskning til projekt om anvendelse af VR-baseret læring til sosu personaleDescription

  03/08-202030/06-2021

 7. Value Diversity in Care and education

  Bente Jensen, Maria Marquard, Peter N. Allerup & André Torre

  VALUE: valuing diversity in care and education
  VALUE focuses on strengthening the collaboration between all ECEC practitioners involved in the care and learning process of young children, valuing the diverse background and experience of ECEC practitioners. Special attention is payed to the role and position of lower qualified practitioners: how to strengthen their professional role and identity? How to involve them in professional development and planning time?
  In other words, VALUE is all about valuing diversity in care and education: valuing diversity in the collaboration between ECEC practitioners will help us to address better the learning and care needs of diverse children, families and communities.
  What are we aiming for?
  The specific objectives of the VALUE project are:
  Gain a detailed understanding of the situation of lower qualified practitioners that help and assist preschool teachers and the collaboration between both in dealing with the care and learning needs of diverse children and families in the countries involved.
  Develop, test and implement innovative professional development pathways for the whole teams within ECEC centres which (1) strengthen a collaborative approach to address the learning and care needs of diverse children and families and (2) strengthen the role and position of lower qualified ECEC practitioners.

  Description

  01/01-201830/05-2021

Completed projects

Sort by: Start date | End date | Title

 1. ’Projektet ’At blive på sporet: Nye perspektiver og bæredygtige løsninger på uddannelsesfrafald for unge voksne’

  Kristina Mariager-Anderson, Bjarne Wahlgren, Vibe Aarkrog & Susanne Gottlieb

  ’Projektet ’At blive på sporet: Nye perspektiver og bæredygtige løsninger på uddannelsesfrafald for unge voksne’ bidrager med ny viden om et mangeårigt, men stadig aktuelt problem. Frafald fra uddannelse har mange negative konsekvenser. Det er særligt alvorligt for den gruppe af udsatte unge, der falder fra en ungdomsuddannelse, og som oplever endnu et nederlag.
  Dette projekt drejer sig om frafald blandt unge voksne i aldersgruppen 18-25 år af flere forskellige årsager. For det første er frafald fra uddannelse tæt forbundet med marginalisering og fastholdelse i en socialt udsat position. Gennemførelse af en erhvervskompetencegivende uddannelse er i flere undersøgelser dokumenteret som afgørende for at nedbringe risikoen for marginalisering i forhold til arbejdsmarkedet, senere uddannelse og deltagelse i samfundslivet. Nedbringelse af andelen af unge uden en uddannelse er således et centralt led i at reducere den negative sociale arv. For det andet er frafaldet, trods en række bestræbelser på at nedbringe dette, stadigt højt. Med 95 % målsætningen fra 2006 blev der sat særligt fokus på fastholdelse i uddannelse. Men 10 år senere i 2016 viser en aktuel undersøgelse fra DI, AE og UU, at frafaldet fortsat er højt. Eksempelvis har hver femte af den årgang, der afsluttede 9. klasse i 2008, har ikke gennemført en ungdomsuddannelse. For det tredje er frafald dyrt.
  Mens national og international forskning peger på en række forskellige årsager til frafald, fx. samspil mellem undervisningsinterne- og eksterne faktorer, lærer-elev/kursist relationer, læringsmiljø og sociale relationer i undervisningen samt at frafald skal opfattes som en proces snarere end en spontan beslutning, så er der ikke meget viden om forløbet af den proces hos den enkelte, der fører til en beslutning om frafald. Der findes tilsvarende kun begrænset viden om, hvilken kompetence det kræver af en lærer eller en vejleder at kunne spotte og intervenere positivt i denne proces, samt om hvordan denne kompetence udvikles.
  Projektets formål er derfor at opnå en større indsigt i de beslutningsprocesser, der fører til frafald blandt unge voksne samt at sikre implementering og forankring af bæredygtige strategier og metoder til fastholdelse.
  Projektet gennemføres i et samarbejde med otte voksenuddannelsescentre og seks erhvervsskoler. På skolerne sættes der fokus på processen og resultaterne af de indsatser, der rettes mod den særligt udsatte gruppe af unge voksne.
  Description

  02/01-201731/12-2019

 2. At blive på sporet: Nye perspektiver og bæredygtige løsninger på uddannelessfrafald for unge voksne

  Kristina Mariager-Anderson, Bjarne Wahlgren, Vibe Aarkrog & Susanne Gottlieb

  Frafald blandt unge voksne i erhvervsuddannelserne og VUC, hvor beslutningsprocessen i forhold til frafald undersøges i samarbejde med erhvervsskoler og VUC.Description

  02/01-201720/12-2019

 3. Aktionsforskningsprojektet Simulation på de midtjyske Sosu-skoler

  Vibe Aarkrog & Katrine Puge

  Aktionsforskningsprojekt i relation til udvikling af simulationsmetoder i social- og sundhedsuddannelserneDescription

  01/03-201630/06-2019

 4. evaluering af Master i Yrkespedagogik

  Vibe Aarkrog

  Evaluering af master i yrkespedagogikDescription

  01/11-201821/06-2019

 5. Simulationsbaseret undervisning på social og sundhedsuddannelserne

  Vibe Aarkrog

  Simulations-baseret undervisning på social og sundhedsuddannelseneDescription

  01/12-201730/04-2019

 6. The educational task - a joint organizational effort

  Pia Bramming & Bente Elkjaer

  1
  ”The educational task – a joint organizational effort”
  Pia Bramming & Bente Elkjaer, Aarhus University, Danish School of Education
  In this project, we analyze education as a task. Understanding education as a task means that we extend the understanding of education from learning in student’s bodies, to also encompassing a comprehensive organizational task demanding collaboration, division of work and coordination. We document and compare the organization and management of education in six Danish universities that provide education for graduates within the humanities and social sciences.
  University education as students’ learning for the sake of knowledge and learning in itself is today an issue that seems to receive less attention and be ascribed less value in public debate. In recent years, the political focus of attention as well as allocation of funding have increasingly been dependent on student employability in a future labor market. University education is nested in a debate of the supposed usefulness of knowledge in a societal perspective. The discourse on the knowledge society and demands for innovation and creativity creates a push-pull situation where a university degree is not for the selected few, but a necessity for the many to contribute to the societal needs for competitive edges. In recent times to live up to a larger intake of students, the rise of the public mass university has made universities more resemble private enterprises with emphasis upon professional management and accountability. This is visible and manifest in numerous organizational tasks bound up in organizational functions not directly attached to current student learning, but connected to public relations, marketing and the future work situation of students. Examples are quality assessment systems, institution accreditation systems, learning management systems, career counselling, and collaboration with enterprises external to the university. In the wake of this as well as the sheer increase in the bulk of students, new forms of organizational functions arise – such as career counsellors, educational consultants, competence centers for education administration and so forth. From a teacher perspective, one can talk about both task ‘enrichment’ (increase in task elements that teachers need to take part in) and a task ‘enlargement’ (increase in collaborative relations that teachers need to deal with) embedding the student-teacher relation.
  It is our assumption that different universities are grasping these conditions in similar but different ways. By highlighting the different ways for universities to organize education, we aim to produce knowledge that can benefit nuance and support university education as such. In addition, the knowledge can act as a stepping-stone for inter-university learning of how the educational task is a ‘joint organizational effort’ that may (or may not) be organized not only more efficiently but also to the benefit of students’ learning.
  We have as researchers our professional background in the cross fields of organization and educational studies, which in this project means that we both focus upon education as an organizational task and as a matter of students’ learning. This means that our ambition with the project is to advance theory on the relation between organizing and learning.
  We include desktop research (a literature review) and interviews with different levels of organizational members dealing with education (a strategic, a departmental and an operational level) in this pilot project.
  PB/BE; 09.01.2018Description

  02/01-201821/12-2018

 7. Spor i Praksis

  Helle Merete Nordentoft & Kristina Mariager-Anderson

  I projektet arbejder vi med at styrke forankringen af de studerendes nye viden i praksis på Masteruddannelsen i Vejledning. Vi følger 4 studerende gennem de 4 moduler, som uddannelsen varer. På modulerne arbejder vi med forskellige interventioner med det formål at styrke integrationen mellem teori og praksis. Formålet med projektet er:
  -At styrke og synliggøre udviklingen af de studerendes kompetencer og at kvalitetssikre uddannelsen ved at skærpe deres opmærksomhed og indsigt ift. egen læring/eget udbytte af undervisningen ift. deres praksis – herunder: Hvilke forhold bidrager til at hæmme/fremme denne læring?
  -At udvikle metoder, som bidrager til at skabe en synergi mellem den teoretiske undervisning på DPU og de studerendes daglige praksis. Her spiller arbejdet med modulopgaverne med afsæt i problematikker fra vejledningspraksis en afgørende rolle. I projektet arbejder vi således med at styrke synergien mellem undervisningen, arbejdet med modulopgaven og de studerendes praksis.
  dimensioner i undervisningen indenfor masteruddannelserne. Description

  01/09-201531/08-2018

 8. Intern praktik

  Helle Merete Nordentoft & Kristina Mariager-Anderson

  I uddannelsesevalueringer er der et stigende fokus på, at de studerende skal udvikle arbejdsrettede kompetencer i løbet af uddannelserne. I dette pilotprojekt vil vi arbejde med systematisk at inddrage ældre studerende som ressourcepersoner i en intern praktikordning på det første modul på kandidatuddannelsen på Generel Pædagogik. Vi kalder forløbet for ”intern praktik”, da de ældre studerende netop får lejlighed til at øve sig på nogle af de kompetencer, som de pædagogiske uddannelser på DPU inviterer til.
  Formålet med pilotprojektet er således ikke kun at studerende på 3. semester udvikler kompetencer, som letter deres overgang fra studie- til arbejdsliv, men også at kvalificere introduktionen til studiet og den vejledning og støtte, som de nye kandidatstuderende får på det første modul af deres uddannelse. Description

  01/05-201730/11-2017

 9. Erasmus Mundus - European Master of Lifelong Learning: Policy and Management 2011-2017

  Bente Elkjaer & Ole Henckel

  International uddannelse udbud i samarbejde med udenlandske partnerinstitutionerDescription

  01/08-201131/07-2017

 10. Kollektiv Akademisk Vejledning

  Helle Merete Nordentoft, Kristina Mariager-Anderson, Anne Smedegaard & Pia Baggesen

  Formålet med Kollektiv Akademisk Vejledning (KAV) er at introducere en kollektiv akademisk arbejdsform via vejledning, hvor de studerende får erfaringer med at præsentere og diskutere faglige spørgsmål i et kollektivt forum (Thomsen & Nordentoft, 2012).
  Projektet har to spor:
  1.Et interventionsspor, som består af tre KAV workshops og de vejledningsaktiviteter, som sættes i gang af vejlederne sammen med deres kollegiale observationer
  2.Et forskningsspor med to perspektiver:
  •Studenterperspektivet: som belyser studenterperspektivet i processen gennem følge studerende, som både er en del af KAV projektet og studerende, som ikke er det. Her vil fokus være hvordan KAV spiller ind på de studerendes skriveprocesser.
  •Vejlederperspektivet: Her indsamler data i form af observationer og evt. lydoptagelser med henblik på at beskrive muligheder og udfordringer fra et vejlederperspektiv samt komme med forslag til fremtidige perspektiver for KAV på DPU/AU.
  Description

  01/06-201631/01-2017

 11. Evaluering af fastholdelstaskforce

  Bjarne Wahlgren & Kristina Mariager-Anderson

  I projektet gennemføres - i samarbejde med Rambøll Management - en evaluering af de initiativer, som tages af Fastholdelsestaskforcen under Undervisningsministeriet. Formålet med initiativerne er at nedbringe frafald i erhvervsuddannelserne.Description

  01/01-201415/01-2017

 12. Curriculum Quality Analysis and Impact Review of European ECEC

  Bente Jensen, Ulrik Brandi, Peter Jensen, Astrid Würtz Rasmussen, Rosa Lisa Iannone & Simon Rolls

  Early childhood education and care: promoting

  quality for individual, social and economic benefits
  Description

  01/01-201401/01-2017

 13. "What is an organization that it may learn?"

  Bente Elkjaer

  I projektet arbejder jeg på at definere organisatorisk læring, således at læring reflekterer 'organisationen', de organisatoriske processer. De overskrider både de individuelle og de kollektive ved fx at inddrage betydningen af arbejdets deling og koordination.Description

  01/01-201431/12-2016

 14. Job med uddannelsesperspektiv

  Bjarne Wahlgren

  Projektet drejer sig om måling af unges kompetenceudvikling ufaglærte job. Hensigten er at bidrage til uddannelsesafklaring og motivation gennem dokumenterede kompetencer. Det forskningsmæssige perspektiv er måling og transformation af tilegnelse af kompetencer.Description

  01/09-201231/03-2016

 15. Kompetencehub 2.0

  Ulrik Brandi, Bente Elkjaer & Marie Kirstejn Aakjær

  Undersøgelse af diffusion af innovation i offentlige virksomhederDescription

  01/10-201431/12-2015

 16. Lifelong learning in Europe: appropriate skills for sustaining better jobs

  Ulrik Brandi, Bente Elkjaer, Anne Larson & Niels Christian Nickelsen

  The next few years are an exciting time for human capital researchers of all stripes. Richer datasets and much improved methodologies are just becoming available that will be able to answer urgent questions. This FP7 project from the EU comes exactly at the right time to employ these new data and

  methodologies. The consortium includes world renowned researchers in eight universities, from the four different academic disciplines of macro-econometrics, innovation dynamics, educational systems and psychometrics to find empirical based answers to the following six main questions:

  1. How do successful enterprises actively employ LLL for their competitive advantage?

  2. Which public policy environments facilitate LLL for such enterprises and entrepreneurs?

  3. How does LLL interact with and promote innovativeness on the enterprise level?

  4. How much of which skill do European adults actually have?

  5. What are the actual learning mechanisms in adult life that lead to these skills?

  6. What are the causal effects of these skills on growth, competitiveness and social cohesion?Description

  01/01-201230/10-2015

 17. LLLight'in'Europe: Lifelong Learning, Innovation, Growth and Human Capital Tracks in Europe

  Ulrik Brandi, Rosa Lisa Iannone, Pia Seidler Cort, Anne Larson & Pasqua Marina Tota

  Among all Europeans between 24 and 65 years old who had a tertiary educational degree in 2010, 82.8% were working. In the same age group, 68.3% who completed secondary schooling were working. Only 46% of those who did not complete secondary schooling were working. It is apparent that if Europe wants to be working, higher education is the necessary foundation for being competitive in the labor market.

  Since this is not only true for generations of future workers currently in school, but equally so for those who are in their 30s, 40s and 50s today, Lifelong Learning must be essential to continued employability.

  The cumulative investment necessary to generate higher education degrees alone for adults over the next two decades across Europe may be 3.5 trillion euros, or 1.4% of the European GDP per year. Even higher investments will be required in non-formal and informal Lifelong Learning. To help guide this investment, this research project will find answers to the following urgent questions:
  1. How do successful enterprises actively employ Lifelong Learning for their competitive advantage?
  2. Which public policy environments facilitate Lifelong Learning for such enterprises and entrepreneurs?
  3. How does Lifelong Learning interact with and promote innovativeness on the enterprise level?
  4. How much of which skills do European adults actually have?
  5. What are the actual learning mechanisms in adult life that lead to these skills?
  6. What are the causal effects of these skills on growth, competitiveness and social cohesion?Description

  01/01-201201/10-2015

 18. Lifelong Learning, Innovation, Growth & Human Capital, Tracks in Europe

  Pasqua Marina Tota, Pia Seidler Cort, Anne Larson & Ulrik Brandi

  WP5 - Understanding Lifelong Learning in 15 public policy trails.Description

  01/01-201201/09-2015

 19. Working life narratives

  Pia Seidler Cort, Rie Thomsen, Kristina Mariager-Anderson, Bjarne Wahlgren & Sixten Wie Bang

  The role of learning and career guidance in working lives with a focus on lowskilled workers. Description

  30/04-201301/09-2015

 20. Technucation

  Bjarke Lindsø Andersen, Cathrine Hasse, Katia Dupret Søndergaard, Jamie Wallace, Steen Christian Høyrup Pedersen, Søren Riis, Henrik Vejen Kristensen, Lene Wendelboe Johannsen, Lene Storgaard Brok, Vibeke Schrøder, Jeanette Wassar Kirk, Ulla Gars Jensen, Jamie Wallace, Ann-Thérèse Arstorp, Ann Katrine B. Soffer, Gertrud Lynge Esbensen, Hanne Skov & Oliver Tafdrup

  TECHNUCATION- Technological Literacy and New Employee Driven Innovation through Education er et forskningsprojekt støttet af Det Strategiske Forskningsråd, der løber over 5 år. Projektet - der er ledet af professor Cathrine Hasse ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet – er et samarbejde mellem Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, Teknologisk Institut, Professionshøjskolen UCC og Professionshøjskolen Metropol. Der deltager også en række internationale uddannelsesforskere. Projektet kombinerer etnografiske feltstudier med eksperimentelle ’Living Labs’.
  Udgangspunktet for Technucation er, at professionsuddannede skal få muligheden for at erobre teknologien og at udviklingen af ny teknologi ikke må ske alene på teknologiens præmisser, men skal ske i et samspil med læreres og sygeplejerskers professionsfagligheder. Der skal skabes ny viden om ’technological literacy’ – som forsimplet kan kaldes teknologi-forståelse på dansk – og den viden danne basis for udvikling af uddannelserne af fremtidens lærere og sygeplejersker.Description

  15/03-201101/03-2015

 21. Fra ufaglært til faglært

  Bjarne Wahlgren, Vibe Aarkrog & Kristina Mariager-Anderson

  Projektet drejer sig om måling af ufaglærtes realkompetencer og på den baggrund tilrettelægge uddannelsesforløb, der fører den ufaglærte til faglært niveau. De forskningsmæssige perspektiver er de målings- og dokumentationsproblemer, som knytter sig til realkompetencen, herunder forholdet mellem praksisbaseret viden og skolebaseret viden. I forlængelse heraf de didaktiske problemer, der rejser dig, når deltagernes realkompetencer skal danne udgangspunkt for og indgå aktivt i et uddannelsesforløb.Description

  01/08-201231/01-2015

 22. Employee driven innovation and workplace learning in Europe

  Steen Christian Høyrup Pedersen, Cathrine Hasse, Kirsten Vibeke Møller, Ulrik Brandi, Lotte Darsø & Thomas Duus Henriksen

  Development of an European Network in the field of Employee driven innovation and workplace learning in Europe. The purpose of the EDI-network project is to collect existing research-based knowledge about employee-driven innovation and workplace learning in public and private enterprises and to form a European network for relevant European players (researchers, social partners, and businesses, organisational and educational consultants/institutions) who are interested in dealing with employee-driven innovation. The project is based on the basic premise, that all workplaces have many hidden resources - in individual employees and mutual relationships and networks - that are not always visible and are not developed for the benefit of the employees and the employers in the everyday life at work.Description

  01/02-200831/12-2014

 23. Knowledge dynamics, Innovation and Learning Network

  Bente Elkjaer & David Guile

  Research-network sponsored by Economic and Social Research Counciil (ESRC) Description

  01/01-201331/12-2014

 24. Nye lærerroller på VUC - Øget gennemførelse gennem social ansvarlighed

  Kristina Mariager-Anderson, Bjarne Wahlgren & Sia Hovmand Sørensen

  Projektet drejer sig om at kompetenceuvikle lærergrupperne på fem VUC'er i hovedstadsområdet med henblik på udvikling af socialpædagogisk kompetence. Målet er at nedbringe frafald og fravær. Det forskningsmæssige fokus er de processer, der knytter sig til professionel efteruddannelse og effekterne af denne efteruddannelse på kursisterne.Description

  01/01-201231/12-2014

 25. Pædagogiske perspektiover, metoder og praksis i VEU

  Bjarne Wahlgren

  I projektet indsamles og systematiseres viden om god praksis i den erhvervsrettede voksenuddannelse.Description

  01/01-201331/03-2014

 26. Vidensbaseret indsats over for socialt udsatte børn í dagtilbud - en nyt inkluderende modelprogram

  Bente Jensen, Ulrik Brandi, Anders Holm, Peter Berliner, Dorte Kousholt, Sven Erik Nordenbo, Michael Søgaard Larsen & Mette Friis-Hansen

  Formålet med forskningsprojektet er på at udvikle, afprøve og effektvurdere to forskellige modeller pædagogiske metoder og organiseringer): 1) VIDA Basis modelprogrammet og 2) VIDA-Basis+ Forældreprogram i dagtilbud, for derigennem at bidrage til, at kommuner og dagtilbud i højere grad får muligheder for at anvende evidensbaserede modeller i arbejdet med at fremme udsatte børns livschancer gennem dagtilbuddet Projektet bygger videre på hypoteser fra den internationale forskning og HPA om at der på den ene side eksisterer en række muligheder for fornyelse af praksis i arbejdet med udsatte børn. På denne anden side eksisterer en række barrierer for effektive fore byggende indsatser, herunder problematikken at indsatser og hverdagslivet i dagtilbud i sig selv kan have en ekskluderende effekt. På baggrund af erfaringer fra HPA med at bygge interventionen op om uddannelse og efteruddannelse af pædagoger og andre medarbejdere. Interventionen videreudvikles så uddannelsen og træningsprogrammet rettes systematisk imod kvalificering af det pædagogiske personales og lederes innovative kompetencer. På baggrund af erfaringer med HPA videreudvikles studiet på basis af teori om, læring som tilblivelsesprocesser blandt praktikere samt familieinvolverende tiltag.  Effektforskningen tager endvidere afsæt i analyser som beskrevet ovenfor og går videre og belyser sammenhænge mellem intervention og effekt (børns udbytte) i de enkelte modeller og herunder hvilke del af interventionen, der er væsentlige (fx materialer, konsulentbistand, uddannelsesforløb). Der sker en sammenligning mellem interventionerne i VIDA, og VIDA+ og sammenligning med kontrolgruppen af institutioner. Alle tre grupper er tilfældigt udtrukket og der er således tale om et RCT-design, Randomised Controlled Trial. 4 kommuner, 120 dagtilbud og ca. 6000 børn indgår i projektet. Dets resultater vil således kunne bidrage med n y viden om sociale innovation i den offentlige sektor herunder muligheder og barrierer for at social innovation defineret som fornyelse med kvalitative forbedringer for udsatte børn bliver en realitet.  Projektet er bestilt og finansieret af Socialministeriet med en samlet bevilling på 8 mill.

  Bente Jensen er forskningsleder og Anders Holm samarbejdspartner i relation til effektmålinger.

  En række andre forskere fra DPU, Forskningsprogrammet: Organisation og Læring (OL), Forskningsprogrammet Diversitet og Læring (DL) og fra Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning deltager. Erfarne forskere fra andre danske og nordiske miljøer indgår som eksterne eksperter og referees. University Colleges UCS, UCN, UCL samt Metropol indgår i partnerskaber.  Resultater i form af Nyhedsbrev, VIDA-hjemmeside, publikationer, papers og deltagelse i internationale konferencer samt initiering af seminarer og konferencer.
  Description

  01/09-201031/12-2013

 27. Kulturkurset

  Maria Marquard, Tinne Geiger & Bjarne Wahlgren

  Evaluering af to udviklingsprojekter på VUC&HF Nordjylland
  1. Ny målgruppe - ny pædagogik"
  2."Kontinuerlig kompetenceudvilingDescription

  01/01-201201/10-2013

 28. Development of organizational learning capacity in Ramboll Management Consulting (RMC) (The ”DEVOL-project”). A collaborative project between Ramboll Management Consulting and Department of Education, Aarhus University (AU)

  Bente Elkjaer, Ulrik Brandi & Liv Tholstrup

  What are the challenges for the sharing of knowledge amongst management consultants distributed in different countries and offices? In the project, we work with the following two issues, the organizing of the knowledge sharing processes (individual versus project-based), and the different forms of knowledge that management consulting are made up of (theoretical models and tools, case-based and enterprise specific and personal experience and knowledge). In the project, we work in three steps: gather data as a baseline measure (quantitative and qualitative), initiate interventionist practices, and gather data again as an endline measure (quantitative and qualitative) over a period of about 1.5 year. The theoretical point of departure for studying how members of the RMC MS learn, share and translate experience and knowledge is approached from both an organizational learning perspective in a pragmatist version (Brandi, 2010; Ulrik Brandi & Bente Elkjaer, 2011; Brandi & Elkjær, 2011; Elkjaer & Simpson, 2011) and from a point of departure in issues around knowledge sharing in what may be termed the ‘knowledge work’ consultancy industry (e.g. consultancy) (Ambos & Schlegelmilch, 2009; Donnelly, 2008; Werr & Stjernberg, 2003).
  Keywords: Consultancy industry, knowledge sharing, organizational learning, pragmatism, mixed methodsDescription

  01/08-201131/12-2012

 29. Styrket uddannelse til indsatte i Kriminalforsorgens institutioner

  Linda Kragelund & Kristina Mariager-Anderson

  NCK's opgave er at:
  "... kortlægge nuværende praksis [realkompetencevurdering og erhvervs- og uddannelsesvejledning] samt opstille anbefalinger til en styrket og systematiseret kompetenceafklarings- og vejledningsindsats. Herunder også relevante uddannelsestiltag for ansatte" (Dfk & NCK juni:3).
  NCK skal også beskrive mulige udviklingsperspektiver.Description

  01/07-201207/12-2012

 30. NCK projekt VEU-Centrene

  Kristina Mariager-Anderson & Bjarne Wahlgren

  Projektet belyser VEU-centrenes erfaringer med voksenvejledning og rådgivning, samt deres erfaringer med afdækning af virksomhedernes behov for kompetenceudvikling. Formålet er været at indsamle, systematisere og formidle gode eksempler (best practice)fra VEU-centrenes arbejde. Description

  01/12-201101/12-2012

 31. Studerendes forståelse og brug af matematik på Aarhus Universitets oecon-studie

  Pernille Rattleff, Lena Lindenskov, Morten Misfeldt, Helena Skyt Nielsen, Tasha Buch & Kristina Mariager-Anderson

  En didaktiskundersøgelse af matematik påoecon-studiet på Aarhus Universitet, med state of the art litteraturstudie

  1188636655140Description

  01/07-200930/11-2012

 32. Evaluering af Kunnskapsløftet

  Vibe Aarkrog & Sixten Wie Bang

  Sammenskrivning af resultater fra forskningsprojekter om erhvervsuddannelsesområdet inden for det norske KunnskapsløftetDescription

  02/01-201231/10-2012

 33. Implementing NQF in Bosnia

  Vibe Aarkrog

  31/10-201231/10-2012

 34. Evaluering af pædagoguddannelsen

  Bente Jensen & Bjarne Wahlgren

  UVM UDDANNELSESSTYRELSEN

  EVALUERING AF PÆDAGOGUDDANNELSEN
  Description

  01/09-201118/06-2012

 35. Evaluation of bridgebuilding between folk high schools and vocational education and training

  Pia Seidler Cort, Peter Damlund Koudahl & Kristina Mariager-Anderson

   
  Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) har på basis af en bevilling fra Satspuljen igangsat et forsøgs- og udviklingsprojekt, der har til formål at udvikle samarbejdet mellem højskoler og erhvervsskoler med henblik på at skabe kombinationsforløb for unge under 25, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Projektet skal således ses indenfor rammerne af regeringens målsætning for 2015 om, at 95 % af en ungdomsårgang skal færdiggøre en ungdomsuddannelse. Projektet skal løbe over 3 ½ år, fra 2008 til 2011.
  I projektet er der afsat midler til løbende evaluering, der dels skal fungere som procesevaluering dels skal evaluere projektets samlede resultater. FFD har derfor bedt DPU om at udarbejde et evalueringskoncept, som indeholder både proces- og mål-evaluering. Description

  18/12-201001/03-2012

 36. EUROPEAN POLICIES AND PRACTICES IN DESIGNING AND DELIVERING OUTCOME-ORIENTED CURRICULA IN VOCATIONAL EDUCATION Danish Case study

  Vibe Aarkrog & Sixten Wie Bang

  Study of the influence learning outcome descriptions in the Danish VET programme "Industriteknikeruddannelsen"Description

  21/11-201131/01-2012

 37. EUROPEAN POLICIES AND PRACTICES IN DESIGNING AND DELIVERING OUTCOME-ORIENTED CURRICULA IN VOCATIONAL EDUCATION Danish Case study

  Vibe Aarkrog & Sixten Wie Bang

  Study of the influence of learning outcome descriptions in the Danish VET programme "Industriteknikeruddannelsen"Description

  21/11-201131/01-2012

 38. Best Nordic Practice

  Søren Ehlers, Anne Larson, Bjarne Wahlgren, Tinne Geiger, Gun-Britt Wärvik & Per-Olof Thång

  01/02-201001/09-2011

 39. Learning meetings and development processes at the Bispebjerg Hospital and the Copenhagen University Hosptal

  Ib Ravn & Nina Tange

  This project seeks to innovate in the domain of meetings and knowledge sharing amongst managers and union representatives engaged in work environment improvemen efforts at two Copenhagen hospitals. Consultants from DPU-Aarhus University will train and coach participants from the hospitals in more effective communication and meeting practices.Description

  01/03-201031/05-2011

 40. Det samarbejdende klasserum

  Bjarne Wahlgren, Tinne Geiger, Lea Lund & Maria Marquard

  VUC Lyngby, VUC Nordsjælland, VUC Frederiksberg og VUC Vestegnen gennemfører et projekt, der videreudvikler, afprøver og effektmåler en pædagogisk metode, "Cooperative Learning" i en dansk virkelighed og mere specifikt i forhold til VUC'ernes nye kursistmålgrupper.  Nationalt Center for Kompetenceudvikling har fået opgaven som evaluator på projektet. I den sammenhæng er NCK ved at indsamle dokumentation om CL-metoden og om dens mulige virkninger. NCK har i den forbindelse indsamlet den (meget begrænsede) viden, som findes internationalt om måling af effekten af uddannelse/undervisning/træning af voksenundervisningslærere.

  Formålet med projektet  At medvirke til indfrielsen af Region Hovedstadens ambition om, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse

  At arbejde på en målbar forøgelse af gennemførelsesprocenten i forhold til tidligere

  At udforske og udvikle en VUC pædagogik, der omfatter de ’unge voksne’

  At lærerne skaber en klasserumskultur, der giver kursisterne sociale færdigheder, øger deres kommunikative evner og højner deres faglige niveau

  At lærerne får redskaber og metoder til at tilrettelægge en undervisning, der får flere kursister til at deltage og føle sig inkluderet i klassen

  At lærerne får øget bevidsthed om pædagogiske strukturer i undervisningsrummet
  Description

  01/04-200931/01-2011

 41. Employee driven innovation in the public sector

  Steen Christian Høyrup Pedersen

  Follow-up research is being conducted on two Danish development projects in the public sector. In 2009, the Danish Enterprise and Construction Authority granted funding for development projects on employee-driven innovation in two public institutions (the care sector and institutions for at-risk children, adolescents and adults). The development projects are described and analysed in order to examine the tools and methods used and their appropriateness in terms of effectiveness and the creation of employee-driven innovation at the institutions.Description

  01/01-200931/12-2010

 42. Kortlægning af uddannelsesmuligheder for voksenundervisere

  Maria Marquard & Tinne Geiger

  Nordiske voksenlærere arbejder i et bredt felt, på flere niveauer og i mange sektorer i formel og non-formel uddannelse, samt i offentlige og private virksomheder. Der er stor variation i uddannelse af og krav til lærernes kompetencer både mellem sektorer og mellem de nordiske lande.  Kortlægningens formål er, at:

  * kortlægge voksen- og efteruddannelsessystemer og krav til lærerkompetencer i forskellige sektorer og på forskellige niveauer i de nordiske lande

  * Kortlægge hvilke grunduddannelser, der giver adgang til at være voksenlærer

  * Kortlægge hvilke efteruddannelser, det kræver at blive voksenlærerDescription

  01/08-201031/12-2010

 43. Meetings that create value and meaning

  Ib Ravn & Nina Tange

  This research and development project is being carried out in cooperation with a private company, a municipality and a ministry, whose ways of managing meetings and meeting cultures are studied and, if possible, developed by meeting researchers and consultants from the Department of Learning. We had a rolling start with the Culture and Leisure Administration, Municipality of Copenhagen in November 2006, vestjyskBANK in March 2007 and the Ministry of Science, Technology and Innovation in January 2008. Fifty managers and others meeting leaders in each organisation are being trained  in meeting facilitation so that hundreds of employees should be able to experience better meetings. A research-based before and after measurement will determine the degree of effect: whether the meetings are conducted more effectively, create more value for the clients/users and increase the meeting participants' engagement and experience of meaningfulness.Description

  01/11-200631/12-2010

 44. National Center for Competence Development

  Bjarne Wahlgren, Linda Kragelund, Steen Christian Høyrup Pedersen & Tinne Geiger

  A main task of the National Center for Competence Development is to investigate the field of Adult Education and Continuing Education in Denmark. The aim is to increase the research in the field to create a basis for interest groups and and users of Adult Education to conduct and improve Adult Education in both Adult Education Institutions and workplaces.Description

  18/06-200831/12-2010

 45. Formidling af uddannelsesforskning: Hvad er det, hvordan bliver det til og hvad kan vi bruge det til?

  Bjarne Wahlgren & Tinne Geiger

  Projektet er et formidlingsprojekt rettet mod den brede voksne befolkning og dermed samme målgruppe der i stadigt højere grad opfordres til at deltage i voksen- og efteruddannelse.

  Projektet går bag om forskningsresultater og finder via en journalistisk bearbejdning signifikante forskningsresultater i uddannelsesforskningen. Det forklarer hvordan resultaterne fremkommer og hvordan de anvendes i den offentlige debat og i læringens hverdag.

  Der produceres to udsendelser til Danskernes Akademi (DR2) om henholdsvis Transfer og Realkompetencevurderinger.Description

  01/05-201031/10-2010

 46. Cooperative learning in General Adult Education

  Bjarne Wahlgren, Lea Lund & Maria Marquard

  Projektet afprøver og videreudvikler den pædagogiske metode, cooprative Learning (CL), i forhold til VUC'ernes nye kursistgrupper. Det undersøges, hvordan underviserne får kompetence til at anvende CL, og det undersøges om anvendelsen af metoden har en effekt på kursisterne.Description

  01/03-200901/10-2010

 47. Quantitative evaluation of networks for counceling of adults in relation to education and training

  Anne Larson & Bjarne Wahlgren

  The project is part of an evaluation of the Networks for counceling of adult in relation to education and training. The aim of this project is to carry out a survey among small enterprises that have been in contact with the networks on their use of and experiences with the networks.Description

  01/10-200831/01-2010